Ủy ban nhân dâNtải về 35 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích35 Kb.
#73


ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 2501 /QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 10 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH


Về việc công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc giaCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư 59/2012/TT - BGD&ĐT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2477/TT-SGD&ĐT ngày 15/10/2015,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 năm học 2015 - 2016 gồm:

1. Trường Tiểu học Điền Lộc, xã Điền Lộc, huyện Phong Điền.

2. Trường Tiểu học Thanh Tân, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy.

3. Trường Tiểu học An Nong 1, xã Lộc Bổn, huyện Phú Lộc.

4. Trường Tiểu học Quảng Thái, xã Quảng Thái, huyện Quảng Điền.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thị xã Hương Thủy, các huyện Phong Điền, Phú Lộc, Quảng Điền; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Hiệu trưởng các trường có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- CT và PCT UBND tỉnh;

- VP: LĐ và CV: GD;- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký


Nguyễn Dung
tải về 35 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương