Ủy ban nhân dân xã CẨm hàtải về 48.5 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích48.5 Kb.
#1898

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ CẨM HÀ

Số: 65/QĐ-UBND


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Cẩm Hà, ngày 14 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt thiết kế bản vẻ thi công – Dự toán

Công trình Trường Tiểu học xã Cẩm Hà - Hạng mục Nhà ăn và ngủ bán trú
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sữa đổi một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Nghị định 15/2013/NĐ-CP Ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25/7/2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng công trình Xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý chất lượng công trình Xây dựng trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh ban hành bổ sung điều chỉnh một số nội dung tại quyết đinh số 19/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định tạm thời về huy động vốn, cơ chế lồng ghép, quản lý các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Căn cứ Báo cáo số: 78/BC-KT&HT ngày13/7/2015 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng về việc Báo cáo kết quả thẩm tra Thiết kế bản vẻ thi công – Dự toán công trình trường Tiểu học xã Cẩm Hà – Hạng mục nhà ăn và ngủ bán trú,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế bản vẻ thi công – Dự toán công trình trường Tiểu học xã Cẩm Hà – Hạng mục nhà ăn và ngủ bán trú với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Trường Tiểu học xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

2. Hạng mục: Nhà ăn và ngủ bán trú.

3. Loại và cấp công trình: Công trình xây dựng - Cấp IV.

4. Chủ đầu tư: Uỷ ban nhân dân xã Cẩm Hà.

5. Địa điểm xây dựng: Thôn Trung Thắng, Xã Cẩm Hà, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

6. Loại cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

7. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng công trình Trường Tiểu học xã Cẩm Hà – Hạng mục Nhà ăn và ngủ bản trú là từng bước xây dựng hoàn chỉnh trường chuẩn để vừa đáp ứng nhu cầu ăn, ở học tập của học sinh vừa đảm bảo quy mô phù hợp, tạo điều kiện nâng cao chất lượng giáo dục, có cơ sở hạ tầng khang trang, hiện đại, xây dựng và giữ vững trường chuẩn Quốc gia sau 10 năm, phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Thực hiện thành công chủ trương của Đảng và nhà nước về thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM và có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí số 05 trong Bộ tiêu chí NTM.

8. Nội dung và quy mô đầu tư:

Thiết kế phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của trường học, chủ đầu tư. Xây dựng Công trình nhà cấp IV, 2 phòng (7 gian), Tổng diện tích xây dựng: 173,16 m2.Trong đó:

+ 01 phòng ngủ diện tích: 13,2m x 6,0 m = 79,2m2.

+ 01 phòng ăn bán trú diện tích: 9,0m x 6,0m = 54,0m2.

+ Phần còn lại là hành lang và bếp nấu,9. Giải pháp kết cấu:

- Công trình nhà ăn, ngủ bán trú mặt bằng định vị hình chữ nhật, bước gian 3,0 và 3,3m, nhịp 6,0m, chiều cao 3,9m chiều cao đến mái 6,4m, hành lang rộng 1,8m.

- Móng cột trụ bằng bê tông cốt thép mác 200 đá 1x2, móng tường xây đá học vữa xi măng mác 50, giằng móng BTCT mác 200 đá 1x2, tường xây gạch chỉ 6 x 10,5 x 22, vữa xi măng mác 50; Cột trụ xà dầm, giằng tường, sê nô bê tông mác 200 đá 1x2, mái lợp tôn sóng màu xanh dày 0,42mm, Xà gồ thép hộp, 80x40x1,8; Trần nhà bằng tôn lạnh màu sáng dày 0,83mm, đà trần bằng thép hộp 60x30x1,8; cữa đi, cữa sổ làm bằng gỗ dổi ô kính, nền lát gạch Ceramic 400 x 400, sơn tường, cột trụ, sê nô 3 nước, nhà lắp đặt thiết bị bảo đảm, điện, nước, đầy đủ.

- Toàn bộ hệ thống điện dùng cho nhà xây mới được lấy từ nguồn điện Trường Tiểu học đang dùng. Hệ thống dây dẫn điện toàn nhà bằng dây dẫn lõi đồng bọc nhựa PVC, bóng đèn bằng đèn huỳnh quang 220v/40w, đèn lốp 220v/60w quạt trần 220v/80w, công tắc, ổ cắm, Attomat Sinô.

- Hệ thống cấp, thoát nước bằng ống nhựa PVC Tiền Phong C2.

1. Tổng mức đầu tư: 1.025.528.474 đồng (Một tỷ không trăm hai mươi lăm triệu năm trăm hai mươi tám nghìn bốn trăm bảy tư đồng ).

Trong đó:

+ Chi phí xây dựng: 893.740.030 đồng.

+ Chi phí quản lý dự án: 20.304.229 đồng.

+ Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: 60.707.553 đồng.

+ Chi phí khác: 10.554.338 đồng.

+ Chi phí Dự phòng: 40.222.324 đồng.

2. Nguồn vốn đầu tư: Xin hỗ trợ nguồn đầu tư xây dựng chương trình MTQG xây dựng NTM và huy động từ các nguồn hợp pháp khác.

11. Tiến độ thực hiện:

- Khởi công tháng 7 năm 2015

- Hoàn thành tháng 9 năm 2015

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Văn phòng HĐND – UBND xã, Ban quản lý Dự án, Ban Tài chính, Ban xây dựng, các ban nghành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.Nơi nhận:

- Như Điều 2;- Lưu VP-UBND xã.


TM.UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Hùng


tải về 48.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương