Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh phúC


Cơ sở xây dựng các phương án phát triểntải về 1.3 Mb.
trang3/10
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích1.3 Mb.
#2063
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Cơ sở xây dựng các phương án phát triển


  • Căn cứ hiện trạng phát triển TTCN trong giai đoạn qua;

  • Căn cứ vấn đề lao động và việc làm được coi là một nhân tố quan trọng quyết định sự phát triển kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc;

  • Căn cứ quy hoạch tổng thể phát triển tiểu thủ công nghiệp Việt Nam giai đoạn 2006-2010, tầm nhìn đến năm 2020, phấn đấu tốc độ tăng trưởng xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở mức 20-22%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 1,5 tỷ đôla Mỹ năm 2010; hàng năm tạo ra thêm 300.000 việc làm ở khu vực nông thôn, thu nhập từ sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ - cao hơn từ 2-4 lần so so sản xuất nông nghiệp.

  • Căn cứ Nghị quyết ĐHTĐB lần thứ XV, quy hoạch phát triển KT-XH, QH phát triển đô thị, GTVT, các ngành... trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt;

  • Căn cứ khả năng phục hồi của kinh tế thế giới, kinh tế cả nước cũng như của tỉnh do ảnh hưởng cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu năm 2008-2009 kéo dài cho đến nay;

  • Căn cứ khả năng huy động các nguồn lực như tài nguyên, lao động, vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật...của tỉnh để phát triển bền vững;

  • Căn cứ mối quan hệ hợp tương tác với cả nước, đặc biệt là với Hà Nội và các tỉnh lân cận để khai thác các yếu tố bên ngoài phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh;

  • Căn cứ tiềm năng phát triển TTCN cũng như khả năng cạnh tranh của các sản phẩm TTCN của tỉnh Vĩnh Phúc đối với thị trường trong và ngoài nước.

  • Căn cứ Nghị quyết ĐHTĐB lần thứ XV, QH phát triển KT-XH, QH phát triển đô thị, GTVT, các ngành... trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt;

Phương án 1: Phương án này được luận chứng trên cơ sở nền kinh tế thế giới hồi phục chậm, chúng ta tập trung tái cơ cấu kinh tế để nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm và hướng tới thị trường trong nước khi thị trường quốc tế chưa hồi phục. Trong trường hợp này yếu tố tiêu dùng xã hội bị hạn chế, tốc độ tăng trưởng TTCN sẽ ở mức độ thấp hơn trung bình những năm qua. Các chỉ tiêu cơ bản dự báo như sau:

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh và tốc độ tăng trung bình hàng năm giai đoạn 2010 đến 2020:Danh môc

 

GTSXTTCN (TriÖu §)

 

Tèc ®é t¨ng t/b (%/n¨m)

2010

2015

2020

2011-2015

2016-2020

1. C«ng nghiÖp khai th¸c

10.408

11.680

12.377

2,33%

1,17%

2. C«ng nghiÖp chÕ biÕn

1.372.869

3.034.149

4.277.264

17,19%

7,11%

2.1. N«ng l©m s¶n, thùc phÈm

643.328

1.480.741

2.186.151

18,14%

8,10%

2.2. DÖt may - Da giÇy

90.192

192.675

215.614

16,39%

2,28%

2.3. C¬ khÝ, chÕ t¹o, s¾t thÐp

195.015

450.917

669.212

18,25%

8,22%

2.4. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng

439.093

900.753

1.193.819

15,45%

5,80%

2.5. Ho¸ chÊt

-

1.209

1.435

-

3,49%

2.6. §iÖn, ®iÖn tö

-

-

-

-

-

2.7. SX c«ng nghiÖp kh¸c

5.241

7.853

11.033

8,42%

7,04%

3. SX, ph©n phèi ®iÖn, nưíc

-

-

-

-

-

Tæng céng

1.383.277

3.045.829

4.289.642

17,10%

7,09%

Nguồn: dự báo của nhóm nghiên cứu
Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo giá thực tế (triệu đồng) và cơ cấu GTSXTTCN giai đoạn 2010 đến 2020:

Danh môc

 

GTSXTTCN (TriÖu §)

 

 

So víi GTSXCN (%)

 

2010

2015

2020

2010

2015

2020

1. C«ng nghiÖp khai th¸c

40.257

32.306

34.234

34,60%

31,29%

27,77%

2. C«ng nghiÖp chÕ biÕn

3.271.333

7.190.170

9.837.014

4,03%

3,11%

2,86%

2.1. N«ng l©m s¶n, thùc phÈm

1.644.275

4.004.770

5.636.361

39,89%

69,94%

66,41%

2.2. DÖt may - Da giÇy

150.155

218.521

244.536

8,85%

8,62%

7,92%

2.3. C¬ khÝ, chÕ t¹o, s¾t thÐp

531.527

982.488

1.324.445

0,77%

0,79%

0,74%

2.4. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng

927.316

1.956.299

2.592.794

20,42%

20,00%

17,92%

2.5. Ho¸ chÊt

-

2.711

3.218

-

0,43%

0,42%

2.6. §iÖn, ®iÖn tö

-

-

-

-

-

-

2.7. SX c«ng nghiÖp kh¸c

18.060

25.380

35.660

9,85%

2,59%

2,34%

3. SX vµ ph©n phèi ®iÖn, nưíc

-

-

-

-

-

-

Tæng céng

3.311.590

7.222.475

9.871.248

4,07%

3,12%

2,87%

Nguồn: dự báo của nhóm nghiên cứu

Phương án 2 : Phương án được luận chứng trên cơ sở chủ trương khuyến khích phát triển TTCN của tỉnh được các thành phần kinh tế hưởng ứng, các dự án sản xuất vật liệu xây dựng mới thay thế gạch thủ công không làm giảm GTSX ngành vật liệu XD; Kinh tế Vĩnh Phúc và TTCN phát triển ở mức tích cực. Các chỉ tiêu cơ bản dự báo như sau:

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp theo giá so sánh và tốc độ tăng trung bình hàng năm giai đoạn 2010 đến 2020:Danh môc

 

GTSXTTCN (TriÖu §)

 

Tèc ®é t¨ng t/b (%/n¨m)

2010

2015

2020

2011-2015

2016-2020

1. C«ng nghiÖp khai th¸c

10.408

12.017

12.734

2,92%

1,17%

2. C«ng nghiÖp chÕ biÕn

1.372.869

3.085.912

4.458.055

17,58%

7,63%

2.1. N«ng l©m s¶n, thùc phÈm

643.328

1.475.426

2.256.408

18,06%

8,87%

2.2. DÖt may - Da giÇy

90.192

192.675

238.357

16,39%

4,35%

2.3. C¬ khÝ, chÕ t¹o, s¾t thÐp

195.015

472.838

708.392

19,38%

8,42%

2.4. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng

439.093

931.302

1.234.307

16,23%

5,80%

2.5. Ho¸ chÊt

-

1.233

1.704

-

6,68%

2.6. §iÖn, ®iÖn tö

-

-

-

-

-

2.7. SX c«ng nghiÖp kh¸c

5.241

12.438

18.887

18,87%

8,71%

3. SX, ph©n phèi ®iÖn, nưíc

-

-

-

-

-

Tæng céng

1.383.277

3.097.928

4.470.789

17,50%

7,61%


tải về 1.3 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương