Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh longtải về 14.26 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích14.26 Kb.
#1349

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Số : 10/CT.UBT
TX. Vĩnh Long, ngày 30 tháng 7 năm 1996CHỈ THỊ


Tăng cường chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chống

mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học
Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 của ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII về tiếp tục đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Trong các năm qua dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ và chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh và sự nỗ lực chủ quan của ngành giáo dục đã phối hợp tốt với các sở ban ngành, đoàn thể và UBND các huyện , thị xã tạo sự chuyển biến tốt trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh nhà. Riêng công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học đã đạt được những kết quả khá tốt, đến cuối năm 1995 đã có 80/107 xã phường, thị trấn, hai huyện thị là Mang Thít và Thị xã Vĩnh Long đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học.

Để phát huy những thành quả đạt được và phấn đấu đến cuối năm 1997 hoàn thành công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trên toàn tỉnh, UBND tỉnh Chỉ thị:

1/ UBND các huyện, thị xã có kế hoạch cụ thể để phối hợp với Uỷ Ban mặt trận Tổ quốc cùng cấp tiếp tục tuyên truyền sâu rộng nội dung cơ bản của Nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ IV khoá VII, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học làm cho nhân dân thấy rõ: phát triển giáo dục nhằm nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân lực, đào tạo nhân tài, đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước trong những năm 90 và chuẩn bị cho tương lai, đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học trên địa bàn mình quản lý.

2/ Ban chỉ đạo chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học các cấp xây dựng kế hoạch cho công tác này từ nay đến năm 2000 và cụ thể cho từng năm, nhất là xây dựng kế hoạch chi tiết biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể cho những tháng còn lại của năm 1996 và năm 1997 để đạt chuẩn Quốc gia về chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Tổ chức thực hiện tốt kế hoạch đã đề ra.

3/ Ngành giáo dục đào tạo có kế hoạch phối hợp tốt giữa nhà trường - gia đình - đoàn thể xã hội với chính quyền địa phương để thực hiện tốt ngày toàn dân đưa trẻ đến trường nhằm huy động hết trẻ em 6 tuổi đến trường, tập trung chỉ đạo toàn ngành nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và có biện pháp giúp đỡ thiết thực đối với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhằm hạ tỷ lệ lưu ban, bỏ học đến mức thấp nhất.

Đối với huyện Bình Minh: Đây là huyện yếu nhất trong phong trào chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học. Giám đốc sở Giáo dục đào tạo và Chủ tịch UBND huyện Bình Minh phải tập trung chỉ đạo và có những biện pháp thiết thực để đưa công tác này lên ngang bằng với các địa phương khác.

4/ Những địa phương đã đạt chuẩn quốc gia về chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học tiếp tục củng cố kết quả đã đạt được và triển khai công tác phổ cập trung học cơ sở ở những nơi có điều kiện.

Ban chỉ đạo chống mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học theo dõi kiểm tra và hàng tháng báo cáo về UBND tỉnh vào ngày 20 của tháng.Nơi nhận:

- Các sở, ban ngành Tỉnh

- CT, PCT.UBT

- BLĐVP.UBT

- Các khối NC

- Lưu: 3.03.02TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

CHỦ TỊCH

(Đã ký)NGUYỄN VĂN CƯƠN

G

tải về 14.26 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương