Ủy ban nhân dân tỉnh vĩnh longtải về 16.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích16.41 Kb.
#1469

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH VĨNH LONG

----------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số :07 / CT.UBT

TX. Vĩnh Long, ngày 11 tháng 5 năm 1995CHỈ THỊ


Tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc

và giáo dục trẻ em
Thời gian qua công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở tỉnh ta đã có nhiều tiến bộ rõ rệt; tỷ lệ mắc bệnh và tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi giảm đáng kể, số trẻ em trong độ tuổi vào học các trường mẫu giáo, tiểu học và phổ thông đều tăng, việc chăm sóc, tạo điều kiện phát triển cho trẻ em có năng khiếu được thực hiện tốt hơn, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em khuyết tật, lang thang, bất hạnh được quan tâm giúp đỡ. Việc xã hội hoá công tác chăm sóc trẻ em được chú ý.

Tuy nhiên việc chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em ở tỉnh ta còn nhiều vấn đề bức xúc cần được nhanh chóng giải quyết. Tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi còn cao, số trẻ em thất học và chưa hoàn thành cấp tiểu học còn nhiều; điều kiện chăm sóc sức khoẻ, học tập, vui chơi rèn luyện thể lực của trẻ em còn nghèo nàn, thiếu thốn nhất là vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc. Đạo đức nếp sống ở một bộ phận trẻ em thiếu lành mạnh; số trẻ em lang thang kiếm sống, lao động làm thuê và trẻ em phạm pháp, trẻ em gái bị lợi dụng tình dục có chiều hướng gia tăng.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa chỉ thị số 38/CT.TW ngày 30/5/1994 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; thông báo số 38/TB, ngày 11/3/1995 của Văn phòng Chính phủ về kết quả làm việc của Thủ tướng Chính phủ với UB bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam và công văn số 39/CT.BT ngày 23/3/1995 của UB bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt nam về việc "Triển khai tháng hành động vì trẻ em và sơ kết một năm thực hiện chỉ thị số 38/CT.TW" chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị thực hiện tốt những công việc sau đây:

1/ Tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác trẻ em; luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; luật phổ cập giáo dục tiểu học, công ước quốc tế về quyền trẻ em, các mục tiêu vì trẻ em đến năm 2000. Phổ biến các kiến thức, phương pháp nuôi dưỡng, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Tuyên truyền nâng cao trách nhiệm của gia đình, đặc biệt là cha mẹ đối với việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái.

2/ Đẩy mạnh các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em. Xây dựng các điểm văn hoá, vui chơi cho trẻ em; có biện pháp chủ động ngăn ngừa, đấu tranh chống ảnh hưởng của văn hóa phẩm độc hại đối với trẻ em, thực hiện tốt các chính sách, chăm sóc bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xử lý kịp thời các vụ vi phạm quyền trẻ em hoặc lợi dụng, lôi kéo, xúi dục trẻ em làm trái pháp luật.

3/ Phát triển phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục trẻ em; các đoàn thể, đặc biệt là Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, tỉnh đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp chặt chẽ với các ngành chuyên môn, thường xuyên tuyên truyền vận động, tổ chức hướng dẫn các phong trào hoạt động vì trẻ em.

Giao Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em của tỉnh tổ chức "Tháng hành động vì trẻ em " từ 15/5 đến 30/6 hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác này.

4/ Kiện toàn hệ thống tổ chức Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em các cấp theo hướng tinh gọn, nâng cao năng lực công tác, tổ chức phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các chương trình mục tiêu vì trẻ em.

5/ Giao Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện văn bản số 39/CV.BT ngày 23/3/1995 của UB bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt nam, xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phối hợp các ngành các cấp thực hiện có hiệu quả những vấn đề nêu trên.

Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là vấn đề quan trọng và bức thiết, các ngành các cấp cần thực hiện công tác này một cách nghiêm túc và thường xuyên. Hàng tháng, Ủy ban chăm sóc và bảo vệ trẻ em tổng hợp tình hình thực hiện chỉ thị này và báo cáo về UBND tỉnh.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.Nơi nhận:

- Các sở, ban ngành Tỉnh

- CT, PCT.UBT

- BLĐVP.UBT

- Các khối NC

- Lưu: 3.06.02TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
(Đã ký)
NGUYỄN THANH HÙN

G

tải về 16.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương