Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên quangtải về 85 Kb.
trang1/15
Chuyển đổi dữ liệu06.01.2022
Kích85 Kb.
#12065
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH TUYÊN QUANG


Số: 103/KH-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tuyên Quang, ngày 29 tháng 12 năm 2016KẾ HOẠCH

Thực hiện Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non,

học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số tỉnh Tuyên Quang

giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025”

Thực hiện Quyết định số 1008/QĐ-TTg ngày 02/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường tiếng Việt cho trẻ em mầm non, học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020, định hướng đến 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án), Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với những nội dung sau:

tải về 85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương