Ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huếtải về 21.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích21.45 Kb.
#1347

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
Số: 93/CT - UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Huế, ngày 24 tháng 9 năm 2001CHỈ THỊ CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc triển khai đy nhanh công tác bàn giao lưi điện trung áp nông thôn
Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 22/1999/QĐ-TTg ngày 13/02/1999 về việc phê duyệt đề án điện nông thôn, UBND tỉnh đã có chỉ thị số 53/ 1999/CT-UB về việc triển khai công tác bàn giao lưới điện trong áp nông thôn. Ngày 23/8/2001 Bộ Công nghiệp – Bộ Tài chính có thông tư liên tịch 06/2001/TTLT/BCN-BTC hướng dẫn giao nhận và hoàn trả lưới điện trung áp nông thôn thay cho thông tư 04/1999/TTLT/BCN-BTC ngày 27/8/1999.

Nhân dân cần bàn giao gấp nhưng việc thực hiện bàn giao ở tỉnh ta rất chậm mới chỉ đạt tỷ lệ 15 % về đường dây và đạt tỷ lệ 8,6% về trạm biến áp, đặc biệt có mặt số địa phương chưa bàn giao được công trình nào, và tỉnh thực hiện chậm nhất trong toàn quốc điều đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi của nhân dân sống ở nông thôn, giá thành điện cao việc đóng góp sửa chữa công trình còn nhiều (có phụ lục đính kèm). Để hoàn thành bàn giao lưới điện nông thôn đúng tiến dộ UBND tỉnh chỉ thị:

1 - UBND các huyện và thành phố Huế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện bàn giao lưới điện trung áp nông thôn trên địa bàn mình phụ trách. Phải hoàn thành bàn giao tối thiểu 60% công trình trong năm 2001 .

2 - Để giúp huyện và thành phố Huế bàn giao nhanh, cần thực hiện một số biện pháp sau:

a - Điện lực Thừa Thiên Huế phối hợp với Sở Công nghiệp và tiểu thủ Công nghiệp và các ngành có liên quan thành lập tổ chuyên viên ở mỗi huyện để cùng với cán bộ huyện và cơ sở đẩy nhanh việc hoàn thiện các thủ tục hồ sơ cần thiết.

b - Mỗi huyện phải lập một tổ công tác (gồm thành viên của các phòng, ban: Tài chính, Công nghiệp, Xây dựng, Địa chính và Chi nhánh điện quản lý tại địa phương, chủ đầu tư hoặc đơn vị quản lý công trình) để hoàn thiện thủ tục hồ sơ theo quy định, xác định giá trị còn lại và cơ cấu nguồn vốn lưới điện nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện và thành phố Huế xác nhận trình UBND tỉnh phê duyệt (qua sở Tài chính - Vật giá ).

c- UBND các huyện và thành phố Huế phối hợp với Sở Công nghiệp và tiểu thủ Công nghiệp và Điện lực Thừa Thiên Huế quán triệt các nơi dung, nhất là nguyên tắc hoàn trả vốn đầu tư để nhân dân và các chủ tài sản lưới điện trung áp quán triệt vì quyền lợi của người dùng điện nông thôn đẩy nhanh tiến độ bàn giao theo chính sách cua Đảng và nhà nước.

3- Sở Công nghiệp và tiểu thủ Công nghiệp phối hợp với Điện lực tỉnh hàng tháng ra thông báo tiến độ, hướng dẫn xử lý những khó khăn vướng mắc trong công tác bàn giao lưới điện nông thôn cho các huyện và thành phố Huế.

4- Hội đồng định giá tài sản lưới điện trung áp nông thôn có trách nhiệm thẩm định hoàn tất các thủ tục trình UBND Tỉnh phê duyệt chậm nhất là 10 ngày sau khi nhận đủ hồ sơ.

5- Sở Công nghiệp và tiểu thủ Công nghiệp lập dự trù kinh phí hoạt động hàng năm của Hội đồng đánh giá tài sản lưới điện nông thôn trình UBND Tỉnh phê duyệt .

Nhận được chỉ thị này yêu cầu thủ trương các cấp các ngành có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện, quá trình triển khai có những khó khăn vướng mắc, báo cáo kịp thời lên UBND Tỉnh thông qua Sở Công nghiệp và tiểu thủ Công nghiệp ./.


Nơi nhận:

- Thường vụ Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND;

- CT các PCT.UBNĐ Tỉnh;

- Các sở: CN-TTCN, TCVG, KH -ĐT, NN -PTNT;

- UBND các huyện, TP Huế;

- Cty ĐL 3, Điện lực TTH;

- VP: LĐ, CV:CN,XD, NN,TH,TC;Lưu : VT

TM/UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

KT/CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
ã ký)

LÊ VĂN HOÀNG

Каталог: Upload -> DOCUMENTS -> 2008
2008 -> Về việc thu hồi cơ sở nhà, đất trường Mầm non Hoa Anh Đào đang quản lý để giao trường Tiểu học Thị trấn 1 quản lý và sử dụng
2008 -> Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học số 2 Kim Long để sử dụng vào mục đích xây dựng, mở rộng trường học
2008 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 03/bc-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc
2008 -> Huế, ngày21 tháng 10 năm 2002
2008 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế
2008 -> Uỷ ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế Số: 70 /bc -ubnd cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2008 -> Số: 798 /qd-ubnd
2008 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh thừa thiên huế Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 21.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương