Ủy ban nhân dân tỉnh đĂk nôNGtải về 474 Kb.
trang2/7
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích474 Kb.
#3007
1   2   3   4   5   6   7

3. Quy mô đất đai, dân số.

3.1 Đất đai.


TT

Môc ®Ých sö dông ®Êt

ký hiÖu


DiÖn tÝch

(ha)


B×nh qu©n

(m2/ng­êi)


Tæng diÖn tù nhiªn

 

1578
I

§Êt n«ng nghiÖp

NNP

1205,65

944,0

1

§Êt s¶n xuÊt n«ng nghiÖp

SXN

1186,41

928,9

1.1

§Êt trång c©y hµng n¨m

CHN

21,32

16,7
§Êt trång lóa

LUA

 §Êt cá dïng vµo ch¨n nu«i

COC

 
1.2

§Êt trång c©y hµng n¨m kh¸c

HNK

21,32

16,7§Êt trång c©y l©u n¨m

CLN

1165,09

912,2§Êt l©m nghiÖp

LNP

9,39

7,4

1.3

§Êt rõng s¶n xuÊt

RSX

9,39

7,4

II

§Êt rõng phßng hé

RPH

 
2.1

§Êt rõng ®Æc dông

RDD

 
2.2

§Êt nu«i trång thñy s¶n

NTS

9,85

7,7§Êt lµm muèi

LMU

 


§Êt n«ng nghiÖp kh¸c

NKH

 


§Êt phi n«ng nghiÖp

PNN

369,15

289,0§Êt ë

OTC

74,24

58,1§Êt ë ®« thÞ

ODT

74,24

58,1

2.3

§Êt chuyªn dïng

CDG

257,29

201,4

2.4

§Êt trô së c¬ quan, c«ng tr×nh sù nghiÖp

CTS

14,05

11,0

2.5

§Êt quèc phßng

CQP

2,52

2,0

III

§Êt an ninh

CAN

1,36

1,1

3.1

§Êt s¶n xuÊt KD phi n«ng nghiÖp

CSK

1,86

1,5

3.2

§Êt cã môc ®Ých c«ng céng

CCC

237,5

186,0
§Êt t«n gi¸o tÝn ng­ìng

TTN

 §Êt nghÜa trang, nghÜa ®Þa

NTD

7,52

5,9
§Êt s«ng suèi vµ mÆt n­íc chuyªn dïng

SMN

30,1

23,6
§Êt n«ng nghiÖp kh¸c

PNK

 
IV

§Êt ch­a sö dông

CSD

3,2

2,5
§Êt ®åi nói ch­a sö dông

DCS

3,2

2,5

3.2 Dân số và lao động.


Dân số thị trấn năm 2011 là 10.005 người. Khu dân cư tập trung gồm tổ dân phố 1,2,3,4,5,6,9. Dân cư khu vực không tập trung gồm tổ dân phố 7,8 và bon Đak Blao.

Dân cư khu vực tập trung 8.130 người. Dân cư khu vực không tập trung là 1.875 người.

Tổng số lao động (thống kê 2011) đang làm việc trong các ngành kinh tế 7.720 người, trong đó là lao động trong đang làm việc trong các ngành tại khu dân c­ư tập trung là 5.525 người (chiếm 71,6 % tổng số lao động phi nông nghiệp toàn đô thị).

Lao động phi nông nghiệp tại khu vực tập trung dân cư là là 4.157 người (chiếm 78,7% tổng số lao động phi nông nghiệp tại khu dân cư tập trung).Каталог: UploadFiles -> docs
UploadFiles -> I những kết quả VỀ kinh tế XÃ HỘi giai đOẠN 2011 2016 CỦa huyện a lưỚI
UploadFiles -> Là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội lớn để nd phát huy quyền làm chủ, lựa chọn những đại biểu đủ tiêu chuẩn và xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình tại cơ quan quyền lực nn cao nhất ở tw và ở địa phương
docs -> Danh mục điều kiện ĐẦu tư kinh doanh ĐỐi với ngàNH, nghề ĐẦu tư kinh doanh có ĐIỀu kiệN thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng
docs -> Luận cứ và ý tưởng quy hoạch Đắk Nông, 2014 MỤc lụC
docs -> HộI ĐỒng nhân dân tỉnh đẮk nông cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 474 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương