Ủy ban nhân dân tỉnh hà TĨnh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


Sở Tài nguyên và Môi trườngtải về 128.38 Kb.
trang5/5
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích128.38 Kb.
#1675
1   2   3   4   5

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

- Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch chuyên ngành liên quan đến phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp: Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản; quy hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của tỉnh và thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp.

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương, BQL Khu kinh tế tỉnh đánh giá khả năng chịu tải về môi trường khi các dự án triển khai đồng bộ và phát huy hết công suất, nhất là môi trường tại Khu Kinh tế Vũng Áng.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt công tác đánh giá tác động môi trường dự án (ĐTM), mời thêm các chuyên gia trong từng lĩnh vực tham gia Hội đồng thẩm định. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện ĐTM của các chủ đầu tư, thành lập các tổ giám sát đánh giá mức độ triển khai thực hiện của từng dự án sau khi ĐTM được phê duyệt.4. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

- Chủ trì phối hợp với Sở Công Thương xây dựng, điều chỉnh quy hoạch các vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp chế biến của tỉnh. Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh lân cận xây dựng và thực hiện quy hoạch liên vùng, hình thành các vùng nguyên liệu tập trung bảo đảm ổn định nguyên liệu cho các cơ sở chế biến trên địa bàn.

- Chủ trì phối hợp các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện xây dựng Đề án khôi phục, phát triển và hiện đại hóa các làng nghề truyền thống và Đề án mỗi xã mỗi sản phẩm nhằm khôi phục,khuyến khích phát triển các sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh.

5. Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh

- Rà soát lại hiện trạng hạ tầng các khu công nghiệp để đề xuất đầu tư mới, nâng cấp, mở rộng các công trình hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp. Rà soát lại tất cả các dự án tại các khu kinh tế, khu công nghiệp của tỉnh; tính toán hiệu quả của dự án, lợi ích của các bên liên quan và tác động của dự án đến môi trường, an sinh xã hội; kiên quyết thu hồi các dự án kém hiệu quả; chậm tiến độ, có ảnh hưởng đến môi trường và an sinh xã hội.

- Chủ trì phối hợp các Sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tổ chức các cuộc làm việc với các chủ đầu tư các dự án trọng điểm tại khu kinh tế, khu công nghiệp.

- Chủ trì xây dựng các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp và vận động, thu hút các nhà đầu tư xây dựng các khu công nghiệp đã được quy hoạch. Phối hợp với Sở Công Thương trong việc quản lý các khu công nghiệp nói chung và các doanh nghiệp trong khu công nghiệp nói riêng đảm bảo phát triển công nghiệp theo quy hoạch.6. Văn phòng UBND tỉnh

Chỉ đạo Trung tâm Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và Xúc tiến đầu tư tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh7. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, hiệp hội

Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước của mình trong việc tạo điều kiện phát triển sản xuất công nghiệp. Phối hợp với Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư phát triển công nghiệp; tham gia giám sát, thanh tra, kiểm tra hoạt động của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao góp phần đẩy mạnh phát triển công nghiệp8. Báo Hà Tĩnh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh

Phối hợp với Sở Công Thương xây dựng các nội dung tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh, môi trường đầu tư, các chính sách, cơ chế khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của tỉnh. Đồng thời kịp thời phản ánh nguyện vọng, đề xuất của các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, làng nghề; kịp thời giới thiệu, quảng bá các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp, làng nghề tiêu biểu góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu của Đề án.9. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã

- Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn xây dựng Đề án phát triển các nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn chủ lực phù hợp với lợi thế của địa phương, gắn sản xuất với quy hoạch nguồn nguyên liệu và phương án thị trường

- Chủ trì xây dựng Đề án khôi phục phát triển hiện đại hóa nghề, làng nghề và Đề án mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn

- Thực hiện các nhiệm vụ để quản lý, phát triển cụm công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp trên địa bàn do địa phương quản lý, để có định hướng và kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp với mục tiêu, định hướng Đề án.

Đề nghị các sở ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Đề án và định kỳ 6 tháng, hàng năm gửi về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

1 Nhiệt điện Vũng Áng I và 02 tổ máy của Formosa đã có tổng lượng tro, xỉ thải ra hàng năm vào khoảng 1.307.000 tấn; nồng độ bụi phát sinh cực đại 209,4 mg/Nm3; nồng độ SOx phát thải cực đại 618,7 mg/Nm3; Nồng độ NOx phát thải cực đại 1.073,7 mg/Nm3; chất thải nguy hại 118,8 tấn/năm; nước thải công nghiệp 5.565,4 m3/ngày đêm.

2 Công ty CP Dược Hà Tĩnh và Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh.

3 Công ty CP Hương Bộc, Công ty TNHH rượu và NGK Hà Anh, HTX rượu Khánh Lộc và Cơ sở sản xuất rượu Tuyết Mai.

4 Bia Sài Gòn, Rượu Hương Bộc, Rượu Nhung Hươu, Rượu Buckaboo, nước khoáng Sơn Kim…

5 Công ty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh và Công ty CP XNK Thủy sản Hà Tĩnh

6 Gồm: Ngân sách TW: 34 tỷ đồng; ngân sách địa phương: 213,7 tỷ đồng và từ doanh nghiệp đầu tư hạ tầng: 500 tỷ đồng.

7 Gồm: CCN Thái Yên, CCN Yên Huy, CCN Kỳ Hưng và CCN Sơn Lễ

8 Gồm: CCN Cổng Khánh1; CCN Thạch Bằng và CCN Xuân Lĩnh

9 CCN Kỳ Hưng, CCN Kỳ Ninh, CCN Yên Huy.

10 đặc biệt là dự án Tổ hợp thương mại tài chính dịch vụ và nhà ở của Công ty CP Tập đoàn Đại Dương tại CCN Huyện Can Lộc, đến nay đã chậm tiến độ hơn 2 năm

11 Như Dự án Formosa sử dụng khoảng 7.450 người; Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I sử dụng gần 500 lao động; Nhà máy cọc sợi Vinatex - Hồng Lĩnh sử dụng hơn 400 lao động và Nhà máy Bia Sài gòn – Hà Tĩnh sử dụng gần 150 lao động…

12 Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ngày 25/10/2013 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Tĩnh

13 Các KCN (Gia Lách, Hạ Vàng); 19/22 CCN chưa có khu xử lý nước thải tập trung.

14 Theo Báo cáo số 285/BC-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh về hiện trạng môi trường Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015

15 Tiềm năng các nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn từ nông lâm, thủy hải sản, song công tác chế biến sâu nhằm gia tăng giá trị sản phẩm còn hạn chế. Công tác di dời các cơ sở công nghiệp trong đô thị, làng nghề vào cụm công nghiệp chưa được quan tâm; công tác phát triển, hiện đại hóa các làng nghề chưa được chú trọng.

16 Theo Đề án phát triển thị trường và DN KHCN đến năm 2020: Đến nay có 433 nhãn hiệu; 11 sáng chế/giải pháp hữu ích, 04 kiểu dáng công nghiệp, 01 chỉ dẫn địa lý và 01 nhãn hiệu đăng ký quốc tế; trong đó lĩnh vực công nghiệp chỉ chiếm một phần nhỏ.

17 Gồm: 66 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 11,63 tỷ USD và 596 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 92.832 tỷ đồng.

18 Gồm: 30 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 10,97 tỷ USD và 250 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 58.321 tỷ đồng.

19 Báo cáo kết quả điều tra hiện trạng công nghệ trên địa bàn tỉnh của Sở KHCN

20 Một số công ty dừng đầu tư, chậm tiến độ, bị rút giấy phép như Công ty CP Hóa cốc Hà Tĩnh, Công ty Honglin Việt Nam, Công ty TNHH Phonesack Việt Nam,Công ty CP Gang thép Hà Tĩnh... (Báo cáo kết quả xử lý tồn đọng, vướng mắc tại Khu kinh tế Vũng Áng ngày 03/3/2017) và hơn 100 dự án đăng ký trong cụm công nghiệp triển khai chậm hoặc không triển khai.

21 Kim ngạch xuất khẩu từ 64,55 triệu USD năm 2010lên130,43 triệu USD năm 2016

22 Năm 2015 giá trị xuất khẩu dăm gỗ đạt 43,876 triệu USD, chiếm 35,35% tổng giá trị xuất khẩu; năm 2016 đạt 47,12 triệu USD, chiếm 36,13%;

23 Các hình thức đầu tư công tư (PPP) gồm: BT (Xây dựng - Chuyển giao); BOT (Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao); BTO (Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh); BOO (Xây dựng - Sở hữu - Kinh doanh); BTL (Xây dựng - Chuyển giao - Thuê Dịch vụ), BLT (Xây dựng - Thuê Dịch vụ - Chuyển giao), OM (Kinh doanh - Quản lý)tải về 128.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương