Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1108/2005/QĐ-ubtải về 9.46 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích9.46 Kb.
#1345

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH AN GIANG

----------------------

Số: 1108/2005/QĐ-UB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

-------------------------------

Long Xuyên, ngày 18 tháng 4 năm 2005QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH AN GIANG

Về việc ban hành Qui trình công nhận Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học đạt chuẩn quốc gia.

------------
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 45/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 26/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành Qui chế công nhận Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia giai đọan từ năm 2002 đến năm 2005;

Căn cứ Quyết định số 1366/GD-ĐT, ngày 26/4/1997 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành Qui chế công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đọan 1996-2000;

Căn cứ Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD& ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc ban hành Qui chế công nhận Trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đọan từ 2001-2010);

Căn cứ Quyết định số 08/2005/QĐ-BGD&ĐT, ngày 14/3/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Qui chế công nhận Trường Trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đọan từ 2001-2010) ban hành kèm theo Quyết định số 27/2001/QĐ-BGD&ĐT, ngày 05/7/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo;

Căn cứ Chỉ thị số 26/2002/CT-UB, ngày 01/7/2002 của UBND tỉnh An Giang về việc xây dựng Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo về việc quyết định ban hành Qui trình công nhận Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học đạt chuẩn quốc gia tại tờ trình số 225/TT-GDĐT, ngày 01/4/2005;
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Ban hành Qui trình công nhận Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đọan 2005-2010.
Điều 2: Sở Giáo dục-Đào tạo, các Sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học căn cứ Qui trình này để tổ chức kiểm tra, xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo qui định của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục-Đào tạo, Thủ trưởng các Sở ngành liên quan, Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Nơi nhận:

-Như điều 3.

-PCT.Lê Minh Tùng (báo cáo).

-Phòng VHXH, TH, VT.-Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH


đã
Lê Minh Tùng

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2006
2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> Ủ/y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> A. TÌNh hình thực hiện xã HỘi hoá trong các hoạT ĐỘng giáo dụC, y tế, VĂn hóa và thể DỤC thể thao, thực hiện nghị quyếT 90/1997/nq-cp của chính phủ Ở an giang
2006 -> Ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Thành phố Hà Nội Số: 48/2001/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Số: 145/2004/ QĐ ub

tải về 9.46 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương