Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 123.91 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích123.91 Kb.
#1314
  1   2   3   4   5   6

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC

Số: 3688 /QĐ-SQHKTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcThành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1) đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 và Quyết định số 7270/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013

GIÁM ĐỐC SỞ QUY HOẠCH – KIẾN TRÚC

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 10/2010/TT-BXD ngày 11 tháng 8 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 168/2002/QĐ – TTg ngày 27 tháng 11 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 138/2005/QĐ – UBND ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế và tổ chức hoạt động của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Chỉ thị số 24/2012/CT – UBND ngày 03 tháng 11 năm 2012 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về công tác lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố;

Căn cứ Quyết định số 5300/QĐ – UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1);

Căn cứ Quyết định số 7270/ QĐ – UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 (quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1);

Xét đề nghị của UBND huyện Củ Chi tại công văn số 5590/UBND-QLĐT ngày 28/7/2014,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1) đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2013 (quy hoạch sử dụng đất – kiến trúc – giao thông) và Quyết định số 7270/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 (quy hoạch hạ tầng kỹ thuật).

Điều 2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ban hành Quyết định này, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi có trách nhiệm tổ chức công bố công khai Quy định quản lý này theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các quy định về quản lý quy hoạch đô thị trước đây tại khu vực quy hoạch (nếu có).

Điều 4. Ban quản lý dự án quy hoạch xây dựng Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, các Sở ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- UBND TP;

- VP UBND: PVP/ĐT;

- Phòng QHKV2; HTKT;

- PGĐ. Nguyễn Thanh Toàn;

- Lưu: VT.

Ms: 14720016 (V.Thg)
KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC


Nguyễn Thanh ToànỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


SỞ QUY HOẠCH-KIẾN TRÚC


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


QUY ĐỊNH

Quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1) đã được UBND thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 5300/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2013 và Quyết định số 7270/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013

(Ban hành kèm theo Quyết định số _____QĐ-SQHKT ngày _____tháng _____năm 2014 của Sở Quy hoạch – Kiến trúc)


Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng áp dụng, phân công quản lý thực hiện:


1. Quy định này quy định các công tác quản lý về các chỉ tiêu sử dụng đất tại từng ô phố, các thông số kỹ thuật và các yêu cầu quản lý về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, nguyên tắc kiểm soát, quản lý về không gian, kiến trúc, cảnh quan, bảo vệ môi trường theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1) có diện tích 335,15 ha đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số: 5300/QĐ-UBND ngày 26/9/2013 (quy hoạch sử dụng đất - kiến trúc - giao thông) và Quyết định số 7270/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 (quy hoạch hạ tầng kỹ thuật) làm cơ sở để quản lý xây dựng đô thị; lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500; lập các thiết kế đô thị, các Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị trong phạm vi đồ án (các khu vực trung tâm, các khu vực cảnh quan, khu vực có tính chất đặc thù, các khu vực dọc các tuyến đường quan trọng có động lực phát triển…).

2. Các chủ đầu tư các dự án phát triển đô thị, các Ban quản lý các khu vực phát triển đô thị, Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi, các Sở, ngành, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có liên quan có trách nhiệm tuân thủ nội dung Quy định này trong quá trình tổ chức thực hiện theo đồ án Khu nông nghiệp kết hợp du lịch sinh thái và dân cư nhà vườn xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi (phân khu 1).Điều 2. Ranh giới, quy mô diện tích, tính chất, dân số khu vực lập quy hoạch:


tải về 123.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương