Ủy ban nhân dân thành phố HỒ chí minhtải về 82.01 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích82.01 Kb.
#1350

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số: 4645/UBND-DA

Về điều chỉnh thời gian thực hiện
dự án Xây dựng mới trường
Tiểu học Phường 5 Quận 8


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 8 năm 2016

Kính gửi:

- Sở Xây dựng; Sở Tài chính;

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ủy ban nhân dân quận 8;

- Ban Quản lý đầu tư xây dựng
công trình quận 8.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân quận 8 tại Công văn số 1317/UBND-QLĐTXDCT ngày 16 tháng 6 năm 2016 và ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 6204/SKHĐT-VX ngày 21 tháng 7 năm 2016 về điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Phường 5 Quận 8; Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau:

1. Chấp thuận điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Xây dựng mới trường Tiểu học Phường 5 Quận 8 đến hết quý II năm 2017 (kể cả thời gian thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành).

2. Phê bình Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 vì chưa


thực hiện tốt công tác điều hành dự án làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, phải điều chỉnh tiến độ nhiều lần.

Giao Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ đạo Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 8 tích cực khẩn trương hoàn thành công trình để kịp nghiệm thu và bàn giao công trình đưa vào sử dụng đầu năm học mới 2016 - 2017; đồng thời


tổ chức kiểm điểm công tác quản lý dự án của Chủ đầu tư, báo cáo Ủy ban
nhân dân thành phố./.Nơi nhận:

- Như trên;

- TTUB: CT, các PCT;

- Sở Nội vụ;

- VPUB: CPVP;

- Phòng DA, ĐT, VX;- Lưu:VT (DA-Ti) An.
KT. chỦ tỊch

PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu


tải về 82.01 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương