Ủy ban nhân dân thị XÃ phúc yêNtải về 2.34 Mb.
trang1/20
Chuyển đổi dữ liệu03.04.2018
Kích2.34 Mb.
#16121
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20


ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHÚC YÊN


BÁO CÁO TỔNG HỢP

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN

KINH TẾ - XÃ HỘI THỊ XÃ PHÚC YÊN

ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Phúc Yên, Năm 2010

Quy ho¹ch ph¸t triÓn Ngµnh TH¦¥NG M¹i tØnh VÜnh phóc §Õn N¡M 2020, tÇm nh×n ®Õn n¨m 2030

VÜnh Phóc,11 - 2010Mục lục


Nội dung

Trang

Mở đầu

4

Phần thứ nhất
Các yếu tố tác động đến quá trình phát triển KT-XH thị xã

6

I. Tác động của các yếu tố bên ngoài đến quá trình phát triển KT-XH thị xã

6


II. Các yếu tố cho phát triển KT-XH thị xã

9

III. Tiềm năng, lợi thế và những hạn chế

17

IV. Vị trí, vai trò của thị xã

20

Phần thứ hai
Thực trạng phát triển KT-XH thị xã giai đoạn 2005-2010

23

I. Tình hình chung phát triển KT-XH thị xã

23

II. Thực trạng phát triển các ngành và lĩnh vực xã hội

26

III. Đánh giá chung

45

Phần thứ ba
Định hướng phát triển KT-XH thị xã đến 2020 và tầm nhìn đến 2030

47


A. Định hướng phát triển KT-XH đến năm 2020

47

I. Quan điểm, mục tiêu phát triển

47

II. Luận chứng phương án phát triển

49

1. Xây dựng các phương án phát triển

49

2. Lựa chọn phương án phát triển

53

3. Lựa chọn các lĩnh vực đầu tư trọng điểm

57

III. Định hướng phát triển các ngành

57

1. Công nghiệp-TTCN, xây dựng

57

2. Phát triển các ngành dịch vụ

61

3. Nông, lâm nghiệp và thủy sản

66

IV. Phát triển các lĩnh vực xã hội

70

V. Phát triển kết cấu hạ tầng

77

VI. Quản lý sử dụng đất đai

80

VII. Định hướng phát triển theo lãnh thổ

82

B. Tầm nhìn đến năm 2030

84

Phần thứ tư
Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch

87

I. Một số giải pháp

87

II. Tổ chức thực hiện quy hoạch

92

III. Các kiến nghị

93

Kết luận

93

Phần phụ lục

95

Mở Đầu
Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH thị xã Phúc Yên đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được phê duyệt năm 2006. Từ đó tới nay tình hình kinh tế-xã hội thị xã đã có bước phát triển tích cực, đời sống nhân dân được cải thiện, song vẫn còn nhiều tồn tại và khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động, cùng với quá trình hội nhập sâu của đất nước, nhiều yếu tố tác động, cả tích cực và tiêu cực, ảnh hưởng lớn đến phát triển KT-XH của cả nước cũng như của thị xã. Đánh giá lại vị thế, thực trạng phát triển những năm qua một cách chính xác và đặt ra cho thị xã những nhiệm vụ phát triển trong tình hình bối cảnh mới là những việc cần phải được triển khai nghiên cứu để trên cơ sở đó đề ra các giải pháp cụ thể cho phát triển kinh tế trong những thập niên tiếp theo. Làm thế nào để kinh tế thị xã phát triển mạnh hơn, khai thác tốt hơn những tiềm năng, lợi thế, phục vụ phát triển nhanh nền kinh tế, nhưng vẫn bảo vệ được môi trường sinh thái, đảm bảo công bằng xã hội là bài toán khó, cần có lời giải đáp sớm. Đề án Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 được triển khai nhằm đáp ứng kịp thời các yêu cầu trên.

Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch cần phải sử dụng các tư liệu như Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng; Các báo cáo quy hoạch của các vùng liên quan; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh và các Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh cũng như thị xã; Các Nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương; các quy hoạch ngành, lĩnh vực; Niên giám thống kê thị xã Phúc Yên và tỉnh Vĩnh Phúc và các công trình nghiên cứu khác có liên quan.

Những căn cứ pháp lý chủ yếu để xây dựng quy hoạch gồm có:

- Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/09/2005 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng vùng Đồng bằng sông Hồng đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

- Quyết định số 145/QĐ-TTg ngày 13/8/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Phương hướng chủ yếu phát triển KT-XH vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020.

- Nghị định số 39/2008/NĐ-CP ngày 4/4/2008 của Chính phủ về việc điều chỉnh đại giới hành chính xã, phường, thành lập thị trấn, phường thuộc huyện Mê Linh, huyện Lập Thạch, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11/01/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Thông tư số 03/TT-BKH ngày 01/07/2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư v/v hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 04/2008/NĐ-CP.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2005-2010 và nhiệm kỳ 2011-2015.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 đã được tỉnh ủy thông qua.

- Quy hoạch chung xây dựng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Nikken Sekkei Civil Engineering LTD, 2010.

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã Phúc Yên nhiệm kỳ 2006-2010 và nhiệm kỳ 2010-2015.

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Phúc Yên đến năm 2010 và một số định hướng chính đến năm 2020.

- Các bản quy hoạch vùng, tỉnh và các ngành của Trung ương và các địa phương có liên quan.

- Số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê Tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Vĩnh Phúc, các Sở ngành của Tỉnh, Niên giám thống kê thị xã Phúc Yên 2005-2010;

Báo cáo tổng hợp quy hoạch gồm những phần chính sau:

- Phần thứ nhất: Các yếu tố tự nhiên và xã hội tác động đến phát triển kinh tế-xã hội của thị xã.

Phần này đánh giá tác động của bối cảnh kinh tế trong nước và tỉnh Vĩnh Phúc đối với phát triển KT-XH thị xã. Đồng thời cũng đánh giá những điều kiện tự nhiên và nguồn lực cho phát triển kinh tế thị xã, bao gồm: Vị trí, vai trò, điều kiện tự nhiên, tiềm năng về đất, nước, rừng, du lịch và nguồn nhân lực.

- Phần thứ hai: Thực trạng phát triển kinh tế-xã hội thị xã giai đoạn 2005-2010.

Đánh giá hiện trạng phát triển qua các chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phát triển các ngành, lĩnh vực của thị xã với quy mô hiện tại trong giai đoạn 2005-2010 làm căn cứ để tính toán.

- Phần thứ ba: Định hướng phát triển kinh tế-xã hội thị xã đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Phần này sẽ đưa ra bức tranh chung về kinh tế thị xã đến năm 2030 và những định hướng chính về phát triển các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, phát triển ngành, lĩnh vực và phát triển các tiểu vùng trên địa bàn thị xã đến năm 2020.

- Phần thứ tư: Các giải pháp chủ yếu thực hiện quy hoạch.

Đề xuất các biện pháp chủ yếu, vận dụng các cơ chế chính sách phát triển KT-XH trên địa bàn thị xã, để đạt được các mục tiêu đề ra. Bao gồm các giải pháp về huy động vốn đầu tư; đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ, môi trường và các giải pháp về điều hành và thực hiện quy hoạch.

Phần thứ nhất
CáC Yếu Tố tự nhiên và xã hội tác động đến quá trình phát triển kinh tế- xã hội của thị


I. Tác động của các yếu tố tự nhiên và xã hội bên ngoài đến quá trình phát triển kT-XH thị xã

Thị xã Phúc Yên nằm liền kề Thủ đô Hà Nội, trong vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và trước hết là vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc bộ. Những biến động của vùng, của tỉnh có tác động trực tiếp đến sự phát triển KT-XH của thị xã trong bối cảnh mới.

1. Tác động của vùng Đồng bằng Sông Hồng và vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ đến phát triển KT-XH thị xã

Vùng Đồng bằng sông Hồng, nhất là vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ ảnh hưởng rất lớn, cả mặt tích cực và tiêu cực, có tính chất quyết định, đến phát triển kinh tế-xã hội thị xã. Điều đó thể hiện ở những điểm sau:Thứ nhất: Chủ trương phát triển nhanh các vùng KTTĐ, trong đó có vùng KTTĐ Bắc bộ, tạo cơ hội rất lớn về đầu tư cho thị xã phát triển nhanh và hiện đại

- Định hướng quy hoạch các vùng KTTĐ, đặc biệt vùng KTTĐ Bắc bộ, vùng Thủ đô Hà Nội và vùng ĐBSH là những căn cứ cho phát triển KT-XH thị xã.

Trong phương hướng phát triển dài hạn vùng ĐBSH và vùng KTTĐ Bắc bộ đều nhấn mạnh thị xã Phúc Yên, cũng như tỉnh Vĩnh Phúc, là một trong những mắt xích quan trọng của chuỗi đô thị của vùng, được phát triển một cách đồng bộ và làm xương sống cho phát triển KT-XH vùng. Trong quy hoạch phát triển KT-XH vùng Thủ đô, thị xã Phúc Yên là một trong những đô thị của ngõ của tỉnh Vĩnh Phúc với thủ đô Hà Nội. Hà Nội với vị thế là một trong hai trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, trung tâm đầu não về tiềm lực khoa học và nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ tạo điệu kiện rất thuận lợi cho sự phát triển kinh tế và đào tạo nghề chất lượng cao.

- Sự phát triển KT-XH nói chung và phát triển công nghiệp, khu công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có ảnh hưởng lớn đến phát triển công nghiệp và khu, cụm công nghiệp của thị xã Phúc Yên.

Trong quy hoạch cũng nêu rõ phân bố và phát triển các khu công nghiệp là hướng ưu tiên trong phát triển vùng KTTĐ. Sự phát triển kinh tế-xã hội nói chung và phát triển công nghiệp, khu công nghiệp của vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ có ảnh hưởng rất lớn đến phát triển công nghiệp và khu, cụm công nghiệp của thị xã. Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ là nơi tập trung tới trên 25-30% sản lượng công nghiệp của cả nước, đồng thời cũng là nơi tập trung tới 18-20% số khu công nghiệp cả nước. Cùng với sự phát triển của công nghiệp và các khu công nghiệp trên địa bàn Vùng KTTĐ Bắc bộ, kinh tế-xã hội vùng có bước phát triển vượt bậc trong những năm gần đây, tạo ra thị trường lớn cho sự phát triển của công nghiệp Vĩnh Phúc nói chung và thị xã Phúc Yên nói riêng. Phúc Yên có điều kiện tốt về vị trí địa lý, mặt bằng xây dựng, đầu mối giao thông để phát triển công nghiệp thay cho công nghiệp của vùng Thủ đô khi mật độ ở đây đã quá dầy đặc và ảnh hưởng không tốt đến phát triển Thủ đô.

- Cùng với chủ trương phát triển nhanh vùng KTTĐ làm hạt nhân cho phát triển KT-XH cả nước, hệ thống hạ tầng như: giao thông, điện, nước, thông tin liên lạc,... theo đó cũng được đầu tư phát triển một cách đầy đủ, hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại.

Để đáp ứng những nhu cầu hội nhập, các hành lang kinh tế Việt-Trung qua thị xã đã và đang được triển khai. Hệ thống giao thông trên hành lang đã và đang được nâng cấp và xây mới. Hệ thống cảng biển khu vực cụm cảng số 1 (bao gồm Quảng Ninh và Hải Phòng) đã và đang được đầu tư trở thành cụm cảng lớn nhất phía Bắc gắn với hệ thống đường bộ ngày càng được đầu tư hiện đại, mở ra cơ hội rất lớn cho sự phát triển các sản phẩm xuất khẩu, giao thương quốc tế của thị xã Phúc Yên.

- Thị xã Phúc Yên cũng như tỉnh Vĩnh Phúc sẽ được hưởng sự ưu tiên trong kêu gọi đầu tư và đầu tư ưu tiên vào địa bàn. Điều đó được thể hiện trong các chương trình phát triển chung các vùng KTTĐ.

Cùng với sự thay đổi về thể chế và trạng thái nền kinh tế, sự hình thành cơ cấu kinh tế, cơ cấu đầu tư mới có ý nghĩa quan trọng trong phát triển KT-XH thị xã. Ưu tiên đầu tư và đầu tư ưu tiên vào thị xã đang và sẽ tiếp tục làm cho giá trị nền kinh tế chuyển sang một giai đoạn mới-giai đoạn công nghiệp hàm lượng công nghệ cao và dịch vụ hiện đại, tạo thế cho định hướng CHH, HĐH sớm của thị xã.

Thứ hai: Tuy có những điều kiện thuận lợi từ việc chủ trương phát triển chung song những khó khăn, áp lực lớn gặp phải khi tham gia hội nhập kinh tế cũng sẽ là tác nhân tác động không thuận lợi đến phát triển KT-XH thị xã ở nhiều khía cạnh:

- Tác động rất lớn và trực tiếp đến phát triển KT-XH thị xã là những đòi hỏi khắt khe khi hội nhập sâu kinh tế quốc tế, là cạnh tranh, mà trước hết là chất lượng hàng hóa sản xuất và dịch vụ.

Cạnh tranh và hội nhập thật sự là yếu tố sống còn của nền kinh tế, điều đó liên quan trực tiếp đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu đầu tư. Thời hạn chuẩn bị thực hiện đầy đủ các cam kết tự do hoá thương mại trong khuôn khổ các hiệp định đã ký kết (AFTA, Hiệp định thương mại Việt - Mỹ) và các cam kết theo quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) không còn nhiều, song năng lực cạnh tranh cả ở cấp quốc gia lẫn cấp doanh nghiệp đều chưa kịp đáp ứng.

- Các chủ trương phát triển chung, nhất là chủ trương phát triển hạ tầng giao thông, chia cắt địa bàn, đã phần nào hạn chế sự phát triển nội lực của thị xã.

Hệ thống giao thông quốc gia đi qua thị xã khá nhiều, chia cắt và tiến độ thực hiện quá chậm đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng chủ động và tiến độ cũng như mức độ hoàn thành các chỉ tiêu chiến lược của thị xã. Thị xã đã và đang được tỉnh cũng như Trung ương đầu tư xây dựng nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp khá lớn. Điều này làm cho tăng trưởng kinh tế thị xã có khả năng đạt cao, nhất là cơ cấu ngành chuyển dịch theo hướng tích cực. Đồng thời cũng tạo điều kiện cho dịch vụ của địa phương theo đó có cơ hội phát triển. Tuy nhiên nếu không tính tới nguồn thu này thì thực tế quy mô kinh tế của thị xã không lớn, cơ cấu kinh tế chưa tạo ra bước đột phá cũng như hạn chế nội lực phát triển.

- Các điều kiện vật chất tạo cơ hội cho thu hút đầu tư hiện còn rất thiếu là một đòi hỏi cấp bách không chỉ đối với thị xã mà cả tỉnh và vùng.

Mục tiêu nhanh chóng thoát khỏi trạng thái nước nghèo, khắc phục nguy cơ tụt hậu quá xa về kinh tế so với các nước trong khu vực đặt ra một cách cấp bách, đòi hỏi phải tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh, trọng tâm là làm thay đổi khu vực nông nghiệp, nông thôn. Trong khi đó hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội đều kém và không đồng bộ. Những yếu kém đó đã làm mất không ít những cơ hội lớn trong việc kêu gọi các dự án đầu tư lớn cả trong và ngoài nước vào thị xã.

- Công nghệ và chất lượng nguồn nhân lực trong sản xuất còn yếu là một thách thức lớn cho phát triển kinh tế thị xã.

Nhu cầu cải tiến công nghệ rất lớn, do hầu hết các cơ sơ sản xuất đang ở mức độ trung bình và lạc hậu. Muốn có được những sản phẩm mang tính cạnh tranh cao, đạt chuẩn, ít nhất là ở khu vực, cần phải trang bị kỹ thuật tiên tiến, công nghệ hiện đại. Muốn như vậy cần phải có một lượng vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng huy động vốn của thị xã còn rất khó khăn, hạn chế. Đây là vấn đề nan giải cho không chỉ thị xã mà đối với toàn bộ nền kinh tế và từng ngành trong cả nước. Lao động trong tỉnh nói chung và thị xã Phúc Yên nói riêng, phần lớn có trình độ thấp là một áp lực không nhỏ đối với phát triển KT-XH thị xã trong thời gian dài.

2. Tác động của phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc đến phát triển kinh tế-xã hội thị xã

Mục tiêu phát triển của tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là: “…xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc trở thành một thành phố công nghiệp, dịch vụ, văn minh, hiện đại, môi trường sạch, mức sống dân cư cao, là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của khu vực và của cả nước; nâng cao rõ rệt mức sống nhân dân; bảo đảm vững chắc về quốc phòng, an ninh. Xây dựng cơ sở vật chất, đặt nền móng hướng tới trở thành trung tâm kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn tới khu vực Bắc-Tây bắc Bắc bộ với sự phát triển mạnh của khu vực dịch vụ trong một cơ cấu kinh tế dịch vụ-công nghiệp-nông nghiệp vào những năm cuối Thập kỷ 20, đầu thập kỷ 30”. (Theo bỏo cỏo “Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhỡn đến năm 2030”).Để đạt được mục tiêu này phải có những nỗ lực rất lớn của Trung ương và tỉnh. Kinh tế tỉnh Vĩnh Phúc tăng trưởng với tốc độ bình quân khoảng 15-16% giai đoạn đến 2011-2015 và 14-15% trong giai đoạn đến 2016-2020. Kinh tế Vĩnh Phúc sẽ có bước chuyển biến lớn vượt trước trình độ phát triển chung của vùng Kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Mục tiêu đó là những căn cứ cho định hướng phát triển KT-XH thị xã.

Biểu 1: Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội Vĩnh Phúc đến năm 2020

TT

Danh mục

2008

2010

2015

2020

1

Tổng GDP (tỷ đg, giá 94)

9721,8

11517

23961

46132

2

Tổng GDP (tỷ đg, giá HH)

22152,7

29570

83537

172080

3

Cơ cấu GDP (%)

100,0

100,0

100,0

100,0

-

Nông, lâm nghiệp, thủy sản

17,7

13,5

7,2

4,1

-

Công nghiệp- xây dựng

58,3

59,7

65,1

60,8

-

Dịch vụ

24,0

26,8

27,6

35,1

4

GDP/người (giá thực tế)

 

 

 

 

-

Triệu đồng

21,836

29,2

74,3

140,5

-

USD

1284

1658

3845

6636

5

Tăng trưởng GDP (%)

09-10

11-15

16-20

09-20

-

Tổng số

9,13

15,78

14,00

14,89

-

Nông, lâm nghiệp, thủy sản

4,00

3,95

3,00

3,47

-

Công nghiệp-xây dựng

12,04

17,64

14,80

16,21

-

Dịch vụ

9,01

16,04

14,50

15,27

6

Vốn đầu tư (Triệu USD)

‘09-10

‘11-15

‘16-20

‘09-20

-

Giá 1994

658

4751

8465

13217

-

Giá 2008

1018

7343

13083

20426

Nguồn: Báo cáo Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Để Vĩnh Phúc đạt được mục tiêu phát triển trên, với vai trò là một trung tâm công nghiệp của tỉnh Vĩnh Phúc, thị xã Phúc Yên phải phát triển với tốc độ tăng trưởng cao hơn trung bình cả tỉnh và phát triển một cách bền vững. Đây vừa là những điều kiện thuận lợi, vừa là những đòi hỏi lớn, nặng nề đối với sự phát triển KT-XH thị xã trong giai đoạn quy hoạch.

Ii. các yếu tố tự nhiên bên trong cho phát triển kinh tế-Xã Hội thị xã


Каталог: cms -> Convert -> quyhoach -> TXPhucYen -> Lists -> VanBan -> Attachments

tải về 2.34 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương