Ủy ban nhân dân thị XÃ ĐIỆn bàn cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt namtải về 59.5 Kb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu02.01.2022
Kích59.5 Kb.
#6
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ỦY BAN NHÂN DÂN

THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 64 /KH-UBND

Điện Bàn, ngày 12 tháng 6 năm 2015KẾ HOẠCH

Tổ chức vận động phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng

Thực hiện Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”. Đến nay thị xã Điện Bàn đã được Chủ tịch nước có Quyết định phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam anh hùng cho 546 Mẹ. Nâng tổng số Bà mẹ Việt Nam anh hùng của thị xã Điện Bàn được Nhà nước phong tặng và truy tặng lên 2.171 Mẹ, hiện nay còn sống 192 Mẹ, trong đó có 76 Mẹ đã được các cơ quan đơn vị nhận phụng dưỡng (trong đó 57 Mẹ được phong tặng trước khi thực hiện Nghị định số 56/2013/NĐ-CP và 19 Mẹ phong tặng theo Nghị định 56/2013/NĐ-CP), còn 116 Mẹ mới được Chủ tịch nước phong tặng theo Nghị định số 56/2013/NĐ-CP chưa được phụng dưỡng.

Để tỏ lòng tri ân đến các Mẹ Việt Nam anh hùng, thực hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây”, Đồng thời thực hiện Công văn số 1717-CV/TU ngày 05/5/2015 của Tỉnh ủy Quảng Nam về tiếp tục vận động nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, UBND thị xã Điện Bàn ban hành Kế hoạch vận động các cơ quan, đơn vị nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng với những nội dung như sau:tải về 59.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương