Ủy ban nhân dân huyện phù MỸ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 168.4 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.11.2017
Kích168.4 Kb.
#2030

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Phù Mỹ, ngày tháng năm 2016

BÁO CÁO


Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016(Tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 1, HĐND huyện khóa XI)
Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trong 6 tháng đầu năm 2016, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến thất thường, hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song, nhờ có sự chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, giám sát thường xuyên của HĐND huyện; sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, nỗ lực của các phòng, ban thuộc huyện và địa phương; khắc phục khó khăn của nhân dân, doanh nghiệp. Trên cơ sở các giải pháp đã đề ra từ đầu năm, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt trên các lĩnh vực; giải quyết nhiều vướng mắc phát sinh trong sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, từ đó, kinh tế huyện nhà tiếp tục tăng trưởng:Tổng giá trị sản xuất ước đạt 6.273,953 tỷ đồng, tăng 9,83% so với cùng kỳ, đạt 56,41% so kế hoạch.

Trong đó: Sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 7,2%; công nghiệp và xây dựng tăng 10,98 %; thương mại và dịch vụ tăng 13% so với cùng kỳ.

Các hoạt động văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cơ bản ổn định; nhân dân vùng khó khăn, các đối tượng chính sách, hộ nghèo được quan tâm nhiều hơn; quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kết quả đó được thể hiện qua các lĩnh vực sau:

1. Về phát triển kinh tế

a. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá ss 2010) ước thực hiện 2.602,832 tỷ đồng, tăng 174,754 tỷ đồng so cùng kỳ; riêng lĩnh vực nông nghiệp, ước giá trị sản xuất 1.557,568 tỷ đồng, tăng 86,1 tỷ đồng.

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 22.081 ha, giảm 346,9 ha so cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 76.886 tấn, giảm 2.462 tấn so cùng kỳ. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng như sau:

Cây lúa 11.449 ha, giảm 609,3 ha so cùng kỳ, năng suất bình quân ước đạt 61,9tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha so cùng kỳ; sản lượng 70.908,6 tấn, giảm 2.428,8 tấn so cùng kỳ. Cây ngô 958 ha, giảm 38,8 ha; năng suất ước đạt 62,4 tạ/ha, tăng 2,1 tạ/ha, sản lượng 5977,2 tấn, giảm 32,9 tấn. Cây đậu phụng 2.033,9 ha, tăng 97,8 ha; năng suất ước đạt 33,4 tạ/ha, sản lượng 6791,2 tấn, tăng 414,1 tấn. Cây mỳ 2.412 ha, giảm 54,7 ha; năng suất ước đạt 278 tạ/ha, tăng 1,1 tạ/ha, sản lượng 67213,2 tấn, giảm 1.117 tấn; cây đậu các loại 317,3 ha, tăng 50 ha, năng suất ước đạt 15,7 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha.

Trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016, thực hiện 12 cánh đồng mẫu lớn và 38 cánh đồng mẫu cây lúa với diện tích 1029,2ha, năng suất lúa bình quân đạt 66,7 tạ/ha, tăng 3,2 tạ/ha so với năng suất lúa bình quân của huyện; thực hiện 1 cánh đồng mẫu lớn cây đậu phụng, diện tích 33,3 ha, năng suất đạt 36 tạ/ha, tăng 1,5 tạ/ha so ngoài mô hình. Trong vụ Hè Thu 2015, thực hiện 4 cánh đồng mẫu lớn và 3 cánh đồng mẫu cây lúa, với diện tích 227 ha.

Tình hình hạn hán trong vụ Hè Thu 2015: Diện tích cây trồng gieo sạ ngoài kế hoạch bị thiếu nước tưới, tổng diện tích bị hạn là 726,3 ha. Trong đó, diện tích cây lúa bị hạn và xâm nhập mặn là 631,3 ha (diện tích đã bị chết 79,3 ha, diện tích có khả năng bị chết 112,3 ha); diện tích cây màu bị hạn 95 ha. Tình hình dịch bệnh, các đối tượng gây hại chủ yếu là rầy nâu, diện tích nhiễm rầy 21 ha; bệnh đạo ôn trên lá, cổ bông, diện tích nhiễm 43,5 ha.

- Về chăn nuôi và thú y: Tổng đàn trâu 5.383 con, giảm 419 con, tổng đàn bò 49.963 con, tăng 1326 con. Bò lai hiện có 41.458 con, tỷ lệ bò lai so với tổng đàn chiếm 82,98%, tăng 1,12% so với cùng kỳ; tổng số bê lai sinh ra 7.869 con, tăng 40 con so cùng kỳ. Tổng đàn lợn 66.815 con, tăng 2.779 con; đàn gia cầm 1.021.280 con, tăng 64.100 con so cùng kỳ. Tổ chức tiêm phòng đợt 1/2016, kết quả tiêm phòng vaccine LMLM trâu bò được 47.353 con, đạt 86,12%; tiêm phòng dịch tả heo 19.397 con. Cúm gia cầm H5N1 đợt 1/2016 được 247.353 con. Kiểm tra và cấp giấy xuất ra ngoài huyện 3.452 con trâu bò, 10.218 con heo thịt, 35.818 con heo con, 73.402 kg thịt heo, 222.400 con gà...

- Về sản xuất lâm nghiệp, giá trị thực hiện ước đạt 19,14 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng các năm trước được chăm sóc đợt 1/2016 là 2.016 ha/2.016 ha, đạt 100 % so kế hoạch; diện tích khoán bảo vệ rừng tự nhiên 3.896,3 ha, rừng phi lao ven biển 891,11 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 777,3 ha. Sản lượng gỗ khai thác 6 tháng đầu năm đạt 16.300 m3, tăng 1.500 m3 so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức 35 đợt tuần tra, kiểm tra; phát hiện tại khoảnh 11 và khoảnh 7 tiểu khu 131 thuộc địa bàn xã Mỹ Lộc 2,44 ha rừng trạng thái IIa, 0,6 ha rừng trạng thái IIb bị phá và 0,4 ha đất lâm nghiệp trạng thái Ib bị lấn chiếm trái phép. Xảy ra 10 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tăng 9 vụ so cùng kỳ; tịch thu 2,392 m3 gỗ xẻ các loại; 5 cá thể Cầy vòi hương trọng lượng 7,8 kg; 01 xe ôtô; 04 xe môtô. Tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao đã xảy ra 03 vụ cháy rừng, tổng diện tích bị thiệt hại là 13,2 ha.

- Về thủy sản: Giá trị thực hiện ước đạt 1026,124 tỷ đồng; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 39.697,5 tấn, tăng 3816,1 tấn so với cùng kỳ (sản lượng khai thác ước đạt 38352,5 tấn, tăng 3766,1 tấn so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 1345 tấn, tăng 50 tấn so với cùng kỳ). Sản lượng tôm thu hoạch ước đạt 694,5 tấn (sản lượng tôm nuôi trên cát 319,5 tấn; tôm nuôi thấp triều 375 tấn), tăng 2,43% so với cùng kỳ. Diện tích tôm nuôi bị bệnh 4,92 ha, giảm 0,68 ha so với cùng kỳ (do môi trường 2,81 ha và đốm trắng là 2,11 ha).

Thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, riêng 6 tháng đầu năm phê duyệt hỗ trợ 43 hồ sơ gồm 33 tàu với số tiền 2,78 tỷ đồng. Từ năm 2011 đến nay, hỗ trợ 116,617 tỷ đồng.

Diện tích sản xuất muối là 102,6 ha, giảm 5,4 ha so cùng kỳ (trong đó muối sạch 9,5 ha); sản lượng 6.535 tấn (trong đó muối sạch 535 tấn).

- Về thủy lợi, hợp tác xã:

Tổng lượng mưa đo được là 120 mm, thấp hơn 181 mm so với trung bình nhiều năm cùng kỳ. Tổng lượng nước các hồ chứa hiện còn 5,15/43,92 triệu m3 (trong đó hồ Phú Hà 3,3 triệu m3), đạt 11,7% dung tích thiết kế, thấp hơn 1,0 triệu m3 so với cùng kỳ năm 2015 và thấp hơn 6,5 triệu m3 so với trung bình nhiều năm đủ nước. Hầu hết các hồ chứa trên địa bàn huyện đã cạn nước và các ao, suối, đập dâng khô cạn. Đến nay có 13/19 xã thị trấn thiếu nước sinh hoạt do các giếng bị khô hạn và nhiễm phèn, các xã có số hộ thiếu nước cao như Mỹ Chánh (1.310 hộ), Mỹ Trinh (814 hộ), Mỹ Cát (500 hộ), Mỹ Phong (260 hộ), Mỹ Châu (154 hộ)….

Trong 6 tháng đầu năm, tổng doanh thu của các HTX NN ước đạt 5,168 tỷ đồng (13/13 HTX NN làm tốt dịch vụ thủy lợi, thủy nông; 8/13 HTX NN làm tốt công tác dịch vụ tín dụng nội bộ; có 7/13 hợp tác xã sản xuất giống với diện tích 46,23 ha và tiêu thụ giống với số lượng 107,896 tấn; 4/13 hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh các loại vật tư nông nghiệp).

- Về xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo xã Mỹ Quang tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục công trình còn lại của các tiêu chí chưa đạt chuẩn như: cơ sở vật chất văn hoá, chợ, y tế và môi trường để đạt chuẩn 19/19 tiêu chí nông thôn mới trong tháng 10 năm 2016. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, nguồn vốn đóng góp của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới là 6,141 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn vốn đóng góp của nhân dân trong các công trình công cộng lên 29,480 tỷ đồng.b. Về công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, sinh thái:

- Kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2016 của huyện được UBND tỉnh phê duyệt, diện tích 48,84ha. Quyết định giao đất xây dựng nhà ở cho 61 hộ gia đình, diện tích 13.922,7m2; quyết định giao đất ở tái định cư cho 23 hộ gia đình, diện tích 3223m2; đấu giá quyền sử dụng đất ở 125 lô, diện tích 18028,5m2. Xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường dự án xây lắp máy 02 Trạm biến áp 110kv Phù Mỹ của Tổng Công ty điện lực Miền Trung, dự án xây dựng cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Công ty TNHH Tân Phát tại xã Mỹ Chánh Tây và cơ sở xay xát gạo của ông Võ Đình Sung tại xã Mỹ Tài; kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh phòng dịch các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn huyện.Về khai thác đá Granite: Hiện nay, còn 4 công ty đang khai thác tại Mỹ Hòa là Công ty CP đá VRG Bình Định, Công ty TNHH Đông Á, Công ty TNHH MTV Tuấn Đạt và DNTN Bảo Thắng; qua kiểm tra, một số Công ty sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới; tuy nhiên, việc chấp hành về Luật Khoáng sản, Luật Đất đai của các đơn vị còn nhiều hạn chế, không có giám đốc điều hành mỏ tại địa điểm mỏ. Công tác xử lý môi trường đối với dự án chưa thực hiện đúng theo nội dung bản đăng ký cam kết như: Xây dựng bờ kè, hố lắng chưa đảm bảo, công tác bảo hộ lao động của các công ty chưa được chú trọng.

Về khai thác đất san lấp: Sự phối hợp với các ngành chức năng của huyện và UBND các xã chưa được đồng bộ, chặt chẽ. UBND các xã chưa thật sự quan tâm để các tổ chức, cá nhân tự thỏa thuận với các hộ gia đình được giao đất sử dụng vào mục đích trồng rừng và tự ý lấy đất hoang đồi núi do UBND xã quản lý để khai thác đất san lấp nhưng chưa được UBND xã kiểm tra xử lý theo quy định của pháp luật.

c. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và thương mại, dịch vụ:

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện (tính theo giá ss 2010) thực hiện ước khoảng 1.689,67 tỷ đồng, tăng 16,16% so với cùng kỳ và đạt 59,58% so với chỉ tiêu kế hoạch.


Trong đó: Cá thể ước đạt 633,126 tỷ đồng, chiếm 37,47% GTSX trên địa bàn, tăng 13,89% so với cùng kỳ. Tập thể và hỗn hợp ước đạt 1.056,544 tỷ đồng, chiếm 62,53% GTSX trên địa bàn, tăng 17,56% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị đầu tư XDCB trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 590,421 tỷ đồng, giảm 3,307% so với cùng kỳ. Trong đó: Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp khoảng 37,75 tỷ đồng. Công trình giao thông khoảng 138,796 tỷ đồng. Các công trình thuỷ lợi 29,1 tỷ đồng. Công trình hạ tầng kỹ thuật 82,9 tỷ đồng. Xây dựng mới và sửa chữa nhà ở trong dân tại các xã, thị trấn khoảng 301,875 tỷ đồng.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội ước đạt 1.472,47 tỷ đồng (tính theo giá so sánh 2010), tăng 13% so với cùng kỳ và đạt 57,01% so với chỉ tiêu kế hoạch (Trong đó, một số ngành dịch vụ chủ yếu như: dịch vụ ngân hàng tín dụng đạt 599,77 tỷ đồng, tăng 15%; dịch vụ Bưu chính viễn thông đạt 68,86 tỷ đồng, tăng 29%; dịch vụ vận tải đạt 202,6 tỷ đồng, tăng 20%; dịch vụ nhà hàng khách sạn đạt 26,6 tỷ đồng, tăng 14,5%; dịch vụ y tế đạt 43,62 tỷ đồng, tăng 22%, ….). Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các địa phương trên địa bàn huyện, đã xử lý 7 trường hợp vi phạm về VSATTP với số tiền 6 triệu đồng; đồng thời, hướng dẫn, nhắc nhở các cơ sở thực hiện việc sản xuất kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật.

d. Tài chính, ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện là 327,72 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối theo kế hoạch là 58,16 tỷ đồng, đạt 47,45% chỉ tiêu huyện giao, 75,52% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao cho huyện thu là 57,38 tỷ đồng, đạt 52,52% chỉ tiêu Huyện giao và đạt 76,61% so với dự toán tỉnh giao; Cục thuế tỉnh thu 0,78 tỷ đồng, đạt 5,87%. Một số nguồn thu chủ yếu như: Thuế Ngoài quốc doanh 18,77 tỷ đồng, đạt 49,51% dự toán năm (Chi cục thuế Huyện thu 18,11 tỷ đồng đạt 50,57%, Cục thuế Tỉnh thu 0,67 tỷ đồng đạt 6,58%); Tiền thuê đất 1,62 tỷ, đạt 23,18%; Thu tiền sử dụng đất 24,47 tỷ đồng, đạt 56,9% chỉ tiêu huyện giao, 188,22% dự toán tỉnh giao.

- Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện là 223,53 tỷ đồng đạt 51,98% dự tóan huyện giao. Trong đó chi đầu tư phát triển 33,69 tỷ đồng, đạt 80,41% kế hoạch; Chi thường xuyên 189,84 tỷ đồng đạt 50,72% dự toán năm, trong chi tiêu ngân sách đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Về văn hóa xã hội:

a. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh:

- Xây dựng được 204 chương trình thời sự với 1944 tin và 331 bài các loại. Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 51 năm Ngày chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu; Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; việc tổ chức học tập, quán triệt NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ sở; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 13 BCH TW Đảng khóa XI; việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Nghĩa vụ quân sự; công tác tuyển quân năm 2016; Luật bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015; Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật Tổ chức Quốc hội; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Luật An toàn thực phẩm…- Tổ chức sơ kết phong trào “TDĐKXDĐSVH”; đồng thời đăng ký mới thôn văn hóa, xây dựng đề án xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; thị trấn văn minh đô thị năm 2016 và bảo lưu các danh hiệu văn hóa năm 2015. Tham gia Lễ hội Văn hóa miền biển lần thứ XII và đạt giải nhì toàn đoàn.
b. Hoạt động giáo dục và đào tạo: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016. Bậc Tiểu học: Học sinh hoàn thành các môn học và các hoạt động giáo dục đạt tỉ lệ 99,6%; kết quả học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình đạt tỉ lệ 100%. So với cùng kỳ năm học trước, bậc Trung học: Khá, giỏi tăng 2,17%, tốt nghiệp THCS đạt 100% và có 57 học sinh bỏ học, tỉ lệ 0,54 %, giảm 0,05 % so với cùng kỳ. Thi học sinh giỏi: Lớp 8 cấp huyện đạt 192 giải. Lớp 9 cấp huyện đạt 154 giải, cấp tỉnh đạt 42 giải, tăng 03 giải so với năm học trước, xếp vị thứ 3 toàn tỉnh. Tổ chức kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet, đạt 507 giải cấp huyện, 461 giải cấp tỉnh, 11 giải cấp quốc gia. Tổ chức cho học sinh tham gia kỳ thi giải Toán trên Internet bằng Tiếng Việt, đạt 1060 giải cấp huyện; 654 giải cấp tỉnh; 08 giải cấp quốc gia. Tổ chức cho học sinh thi giải Toán trên Internet bằng Tiếng Anh, đạt 31 giải cấp huyện, đạt 10 giải cấp tỉnh; đạt 01 giải cấp quốc gia. Trong năm học, số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện là 45 trường, tăng 4 trường. Bậc THCS.

c. Hoạt động Y tế: Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực; dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra; Sốt xuất huyết phát hiện 245 ca, tăng 222 ca, Dịch Tay chân miệng phát hiện 9 ca, giảm 35 ca so với cùng kỳ, không có ca bệnh nặng và tử vong. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp làm tốt. Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm, đã kiểm tra 63 cơ sở, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt công tác an toàn thực phẩm, 3 cơ sở xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 2.65 triệu đồng. Hành nghề y dược tư nhân được quản lý tốt. Chương trình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, duy trì 13 xã, tiếp tục hỗ trợ 4 xã đã đăng ký trong năm 2016: Mỹ Phong, Mỹ Đức, Mỹ Chánh, Mỹ Quang.

d. Lao động - Thương binh và Xã hội: Phân bổ 3,146 tỷ đồng nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm năm 2016 cho địa phương với chỉ tiêu tạo việc làm mới cho 108 lao động. Thực hiện chi trả trợ cấp cho 7.207 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền trên 57,11 tỷ đồng, đồng thời chi trả 9.239 suất quà ủy quyền của Chủ tịch nước tặng cho người có công nhân tết Bính Thân với tổng số tiền 1,891 tỷ đồng. Tiếp nhận và giao 140 tấn gạo cứu trợ đỏ lửa, giáp hạt đầu năm 2016. Trao tặng 334 xuất quà tặng hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn do Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) hỗ trợ với tổng số tiền 100,2 triệu đồng. Lập danh sách 40 hộ nghèo có khó khăn về nhà ở đề nghị Ngân hàng Vietinbank tài trợ. Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016, kết quả toàn huyện có 5.793 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 12,75%; có 3.036 hộ cận nghèo, chiếm tỷ lệ 6,68%.

3. Xây dựng chính quyền, quốc phòng và an ninh

a. Xây dựng chính quyền: Hoàn thành cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 trên địa bàn huyện, trong đó bầu đủ số đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh và HĐND huyện, bầu 516/521 đại biểu HĐND cấp xã. Củng cố nhân sự UBND xã Mỹ Châu và xã Mỹ Thành đối với chức danh Phó Chủ tịch UBND và nhân sự Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và thành viên UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021. Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ về tinh giản biên chế. Quyết định tặng thưởng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 33 đơn vị, “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 86 cá nhân, “Lao động tiên tiến” cho 250 cá nhân; tặng Giấy khen cho 55 tập thể, 161 cá nhân. Đề nghị UBND tỉnh xét và đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho Nhân dân và cán bộ huyện, Nhân dân và cán bộ xã Mỹ Hòa đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

b. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức 09 kỳ tiếp công dân, tiếp nhận 25 người đến trình bày, phản ảnh, tiếp nhận 154 đơn. Kết quả phân loại xử lý, giải quyết: Đơn chuyển UBND xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 62 đơn, đã giải quyết 48 đơn. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 73 đơn đã giải quyết 61 đơn. Các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 19 đơn, đã giải quyết 18 đơn. Tổ chức triển khai 07 cuộc thanh tra (trong đó 02 cuộc từ năm 2015 chuyển sang; 01 cuộc thực hiện theo kế hoạch được duyệt; còn 04 cuộc Thanh tra đột xuất). Đã báo cáo kết thúc 03 cuộc thanh tra, ban hành 03 kết luận và quyết định xử lý, còn 04 cuộc thanh tra đang tiếp tục tiến hành kiểm tra, xác minh.
c. Quốc phòng và An ninh: Thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, Chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kiểm tra, kiểm soát nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chỉ đạo Ban CHQS 19 xã, thị trấn tổ chức kết nạp dân quân mới bảo đảm số lượng và độ tin cậy phục vụ tốt cho công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đạt 100% chỉ tiêu. Tăng cường đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang; giải quyết chế độ một lần theo Quyết định 62.

Phạm pháp hình sự xảy ra 41 vụ, tăng 18 vụ so với cùng kỳ; tai nạn giao thông xảy ra 10 vụ - 10 người chết - 01 người bị thương, so với cùng kỳ, tăng 5 vụ , tăng 5 người chết, tăng 1 người bị thương; va chạm giao thông xảy ra 2 vụ - 3 người bị thương, so với cùng kỳ, tăng 1 vụ, tăng 2 người bị thương.


Nhìn tổng thể, tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm 2016 nhiều mặt có tiến bộ; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; các hoạt động văn hóa, xã hội có mặt phát triển; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, yếu kém cần được khắc phục:
- Trong vụ Hè Thu 2016, một số địa phương đã không chỉ đạo tốt, để nông dân gieo sạ diện tích ngoài kế hoạch nhiều nên diện tích mất trắng nhiều, ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng.

- Một số tồn tại trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản chậm khắc phục; sự phối hợp quản lý giữa các ngành và địa phương về khai thác đất san lấp chưa thật sự quan tâm, thiếu đồng bộ, dẫn đến khai thác bừa bãi, trái phép; ý thức bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế.


- Tiến độ xây dựng một số công trình, công tác hoàn công thanh quyết toán, công tác GPMB và thủ tục cấp đất còn chậm; trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công còn một số công trình chưa đảm bảo, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn.
- Tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn còn có những diễn biến phức tạp, nhất là tranh chấp, lấn chiếm đất đai. Công tác giải quyết khiếu nại, tranh chấp còn có 1 số vụ việc còn kéo dài.
- An ninh nông thôn ở một số địa phương còn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, băng nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự xã hội có chiều hướng tăng.

Phần thứ hai:

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016

Qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2016 còn lại nhiều khó khăn, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động về chính trị, kinh tế, dịch bệnh và diễn biến khó lường của khí hậu. Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2016 mà nghị quyết HĐND huyện đã đề ra; trên cơ sở những giải pháp cụ thể đã có, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải tích cực cho chỉ đạo, điều hành công việc và tăng cường đi công tác thực tế cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:


1. Tăng cường công tác chống hạn vụ Hè Thu 2016; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa, hướng dẫn sản xuất trong điều kiện nắng hạn; chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2016 - 2017 đạt kết quả; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cánh đồng mẫu lớn trong vụ Đông Xuân 2016 – 2017. Đẩy mạnh công tác lai cải tạo đàn bò; phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tiêm phòng vaccin LMLM gia súc, dịch tả lợn, cúm gia cầm đợt 2/2016 và tiêu độc sát trùng đạt kế hoạch; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và tổ chức khống chế dịch bệnh kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai trồng rừng vụ Thu Đông 2016 đảm bảo hết diện tích kế hoạch; tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa khô. Đôn đốc và hướng dẫn người dân thả tôm nuôi vụ 2/2016 đúng lịch thời vụ và đảm bảo diện tích theo kế hoạch; tăng cường công tác quản lý Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ; kiểm tra hiện trạng các hồ chứa, hệ thống đê trên địa bàn huyện và hướng dẫn các địa phương có biện pháp xử lý đảm bảo an toàn hồ chứa, đê điều trong mùa mưa bão năm 2016. Hướng dẫn các HTX nông nghiệp kiểm kê và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2016, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2017. Tập trung mọi nguồn lực và tăng cường kiểm tra, chỉ đạo để xã Mỹ Quang đến tháng 10 năm 2016 cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

2. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN. Khai thác tốt các nguồn thu vãng lai trên địa bàn huyện. Chi ngân sách đảm bảo dự toán được duyệt và khả năng nguồn vốn, đúng quy định, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch, theo dõi tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong công tác thi công các công trình trọng điểm, nhất là các công trình về thuỷ lợi, giao thông, kiên cố hóa trường lớp học. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016, xây dựng chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 để trình HĐND huyện phê chuẩn và tổ chức giao chỉ tiêu Nhà nước và Dự toán ngân sách năm 2017.

3. Quản lý tốt chất lượng, tiến độ và công tác hoàn công các công trình chuyển tiếp năm 2015, nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng các công trình XDCB được triển khai thực hiện hoàn thành trong năm 2016; đồng thời đôn đốc sớm triển khai các thủ tục đầu tư các công trình đã ghi kế hoạch năm 2016. Kiểm tra công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đường giao thông từ nguồn thu phí bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện. Hoàn chỉnh các thủ tục Lập quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện giai đoạn 2015-2020 định hướng đến 2025 và tầm nhìn đến năm 2035 trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện cần sớm có phương án, kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và thay mới hệ thống đường dây, cột điện bị xuống cấp tại các địa phương đã bàn giao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các mặt hàng thiết yếu, ngăn chặn các hành vi vi phạm về mua bán hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, niêm yết giá, kinh doanh các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Thông qua kế hoạch sử dụng đất năm 2016 được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời làm việc với UBND các xã, thị trấn các khu vực trúng đấu giá đất ở, quyết định giao đất còn diện tích dư thừa và những tồn tại trong công tác quản lý nhà nước về đất đai. Lập, điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối năm 2016 - 2020 trên địa bàn huyện. Tiếp tục rà soát, hủy Quyết định giao đất đối với các trường hợp nợ đọng tiền sử dụng đất quá thời hạn qui định. Làm việc với các ngành của tỉnh về việc đất nông nghiệp sau khai thác titan của các công ty tại xã Mỹ Thành sớm giao trả cho địa phương; đồng thời kiểm tra việc khai thác đá, cát, đất san lấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Kiểm tra và xử lý các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nuôi trông thủy sản và các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Tiếp tục xử lý những trường hợp tồn tại trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Dự án Vlap. Điều chỉnh gia hạn thời hạn sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng theo Nghị định 64/CP (đã hết thời hạn) theo Luật Đất đai năm 2013.

5. Tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền theo hướng thông tin nhanh, chính xác, đa dạng, phong phú và đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; trọng tâm là các nội dung như: Tập trung tuyên truyền việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020; Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Luật BHXH; Luật Hộ tịch; Luật Mặt trận TQVN năm 2015; Bộ Luật Dân sự (sửa đổi); Bộ Luật Hình sự (sửa đổi); Luật Căn cước công dân và các Luật mới được ban hành…

.

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học 2016-2017. Huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo ; 100% trẻ đúng 6 tuổi vào học lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tiếp tục quy hoạch điểm trường bậc học mầm non theo kế hoạch được duyệt. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia 3 bậc học.7. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, đặc biệt là tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng, các bệnh dịch mới nổi và bệnh dịch nguy hiểm khác; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phòng chống các bệnh xã hội; triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh môi trường, ATTP; tăng cường kiểm tra hành nghề Y - Dược tư nhân; chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng; tăng cường kiểm tra, giám sát, tiếp tục hướng dẫn và hỗ trợ cho các xã đăng ký thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia năm 2016: Mỹ Phong, Mỹ Đức, Mỹ Chánh, Mỹ Quang.

8. Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách người có công và chính sách xã hội, đảm bảo đúng thủ tục và thời gian quy định. Tổ chức tốt kỷ niệm lần thứ 69 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2015). Tích cực vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2016; Tiếp tục thực hiện Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Phối hợp thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế để giải quyết việc làm; giải ngân kịp thời nguồn vốn giải quyết việc làm đã được phân bổ. Hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2016.

9. Tiếp tục củng cố nhân sự thành viên UBND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2016-2021; bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2016- 2019. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là cán bộ không cơ cấu lại các chức danh và chuyển chức danh công tác đối với một số công chức. Tiếp tục triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí biên chế theo cơ cấu, vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả; triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.
10. Tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra đột xuất đang triển khai và tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra theo chương trình, kế hoạch và thanh tra đột xuất khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật quy định. Duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân hàng ngày và định kỳ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật nhằm hạn chế đơn thư tồn đọng, vượt cấp. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, địa phương trong việc chấp hành pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo; luật phòng chống tham nhũng, lãng phí ở các cơ quan, ban ngành; xã, thị trấn.

11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, chứng thực ở các xã, thị trấn, nhất là chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất ở một số xã.

12. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên bảo vệ an toàn địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, chú trọng địa bàn trọng điểm và các xã ven biển, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân Thường trực các xã, thị trấn trọng điểm về QP-AN. Tổ chức khám sức khoẻ NVQS và làm tốt công tác tuyển quân bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện công tác giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đúng nguyên tắc, thủ tục, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Tổ chức đợt ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT trên địa bàn huyện; Phấn đấu giảm TNGT trên cả 3 mặt về số vụ, số người chết và số người bị thương. Tăng cường công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động toàn dân xây dựng nông thôn mới, nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở.

13. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm rút ra bài học kinh nghiệm thực tế để chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xây dựng các báo cáo, chương trình, đề án đã được phân công, bảo đảm chất lượng, trình UBND huyện đúng thời gian quy định./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. Huyện ủy; (b/c)

- TT. HĐND huyện ;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện, các đoàn thể huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;

- UBND 19 xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;

- Lưu VT,C1.bc6t.6.16.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng

/11Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 168.4 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương