Ủy ban nhân dân huyện phù MỸ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 343.43 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2017
Kích343.43 Kb.
#2765

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ MỸ


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Phù Mỹ, ngày 20 tháng 6 năm 2015

DỰ THẢO

BÁO CÁO


Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đu năm

và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015(Tài liệu phục vụ kỳ họp lần thứ 12, HĐND huyện khóa X)
Phần thứ nhất:

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐU NĂM 2015

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐT ĐƯỢC

Trong 6 tháng đầu năm 2015, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, thời tiết diễn biến thất thường, hạn hán xảy ra trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống nhân dân. Song, nhờ có các chính sách của Chính phủ, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh, sự lãnh đạo trực tiếp của Huyện ủy, giám sát thường xuyên của HĐND huyện; sự phối hợp đồng bộ của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể, nỗ lực của các phòng, ban thuộc huyện và địa phương; khắc phục khó khăn của nhân dân, doanh nghiệp; trên cơ sở các giải pháp đã đề ra từ đầu năm, UBND huyện tập trung chỉ đạo quyết liệt trên các lĩnh vực; giải quyết nhiều vướng mắc phát sinh trong sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản; đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, từ đó, kinh tế huyện nhà tiếp tục tăng trưởng:Tổng giá trị sản xuất ưc đạt 1.761,475 tỷ đng, tăng 13,07% so với cùng kỳ, đạt 51,34% so kế hoạch.

Trong đó: Sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 6,46%; công nghiệp và xây dựng tăng 15,09 %; Thương mại và dịch vụ tăng 23,34% so với cùng kỳ.

Các hoạt đng văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống nhân dân cơ bản ổn đnh; nhân dân vùng khó khăn, các đi tượng chính sách, hộ nghèo được quan tâm nhiều hơn, quốc phòng, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Kết quả đó được thể hiện qua các lĩnh vực sau:

1. Về phát triển kinh tế

a. Sản xuất nông, lâm, thủy sản

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (theo giá cố định 1994) ước thực hiện 690,473 tỷ đồng, tăng 41,878 tỷ đồng so cùng kỳ; riêng lĩnh vực nông nghiệp, ước giá trị sản xuất 470,522 tỷ đồng, tăng 25,55 tỷ đồng.

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 22.427,9 ha, tăng 822,6 ha so cùng kỳ; tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 79.835 tấn, tăng 8.835 tấn so cùng kỳ. Diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng như sau:

Cây lúa 12.058,3 ha, tăng 351,8 ha so cùng kỳ, năng suất bình quân ước đạt 61,24 tạ/ha, tăng 4,41 tạ/ha so cùng kỳ; sản lượng 73.855,8 tấn, tăng 7324,8 tấn so cùng kỳ. Cây ngô 996,8 ha, tăng 230,3 ha; năng suất ước đạt 59,98 tạ/ha, tăng 1,68 tạ/ha; sản lượng 5979,1 tấn, tăng 1509,8 tấn. Cây đậu phụng 1936,1 ha, giảm 160,9 ha; năng suất ước đạt 32,79 tạ/ha, tăng 2,76 tạ/ha; sản lượng 6348,5 tấn, tăng 50,1 tấn. Cây mỳ 2468,4 ha, tăng 168,9 ha; năng suất ước đạt 276,82 tạ/ha, tăng 4,85 tạ/ha; sản lượng 68.330,9 tấn, tăng 5791,1 tấn. Diện tích các cây trồng khác: cây đậu các loại 267,3 ha, tăng 13,6 ha; rau dưa các loại 2084 ha, tăng 103 ha.

Trong vụ Đông Xuân 2014 – 2015, thực hiện 11 cánh đồng mẫu lớn và 30 cánh đồng mẫu cây lúa với diện tích 727,12 ha, năng suất lúa bình quân đạt 75,6 tạ/ha, tăng 7,5 tạ/ha so ngoài mô hình; thực hiện 1 cánh đồng mẫu lớn cây đậu phụng ở xã Mỹ Châu, diện tích 33,3 ha, năng suất đạt 33,5 tạ/ha, tăng 5,5 tạ/ha so ngoài mô hình; thực hiện 1 cánh đồng mẫu lớn cây mỳ ở xã Mỹ Tài, với diện tích 50 ha. Trong vụ Hè Thu 2015, thực hiện 4 cánh đồng mẫu lớn và 7 cánh đồng mẫu cây lúa, với diện tích 250,43 ha.

Tình hình hạn hán trong vụ Hè Thu 2015: Diện tích cây trồng gieo sạ ngoài kế hoạch bị thiếu nước tưới, tổng diện tích bị hạn là 3.100 ha. Trong đó, diện tích cây lúa bị hạn 1.500 ha (diện tích cây lúa đã bị chết 115 ha, diện tích có khả năng bị chết 635 ha), diện tích cây màu bị hạn 1.600 ha (diện tích có khả năng chết 557 ha). Sâu bệnh phá hoại cây trồng phát sinh ít, gây hại cục bộ, mật độ và tỷ lệ bệnh thấp, thiệt hại không đáng kể.

- Về chăn nuôi và thú y: Tổng đàn trâu 5.802 con, tăng 49 con, tổng đàn bò 48.637 con, tăng 1882 con. Bò lai hiện có 39.815 con, tỷ lệ bò lai so với tổng đàn chiếm 81,86%, tăng 2,65% so với cùng kỳ; trong đó tổng số bê lai sinh ra 7.829 con, tăng 177 con so cùng kỳ. Tổng đàn lợn 64.036 con, tăng 1.671 con; đàn gia cầm 957.180, giảm 32.018 con so cùng kỳ. Tổ chức tiêm phòng gia súc đợt 1/2015, kết quả tiêm phòng vaccine LMLM trâu bò được 45.611 con, đạt 85,73%; tiêm phòng dịch tả lợn 17.686 con. Tổ chức tiêm phòng cúm gia cầm H5N1 được 195.854 con và tiêm bổ sung 64.740 con. Kiểm tra và cấp giấy xuất ra ngoài huyện 4.302 con trâu bò, 2.181 con heo thịt, 38.688 con heo con, 64.440 kg thịt heo sữa, 275.740 con gà, 3.300 con vịt...

- Về sản xuất lâm nghiệp, giá trị thực hiện ước đạt 10,63 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ. Diện tích rừng trồng các năm trước được chăm sóc đợt 1 là 1.700 ha, đạt 100% so kế hoạch; diện tích khoán bảo vệ rừng tự nhiên 3.896,3 ha, rừng phi lao ven biển 891,11 ha; khoanh nuôi xúc tiến tái sinh 546,7 ha, sản lượng gỗ khai thác đạt 25.840 m3/45.000 m3, đạt 57,4 % so kế hoạch năm, tăng 10.055 m3 so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm, xảy ra 1 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, giảm 9 vụ so cùng kỳ; tịch thu 0,25 m3 gỗ xẻ nhóm (III - VI). Tổ chức 8 đợt tuần tra, truy quét trong rừng, phát hiện và phá hủy 03 lò đốt than. Tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao đã xảy ra 03 vụ cháy rừng, tổng diện tích bị thiệt hại là 31,7 ha.

- Về thủy sản: Giá trị thực hiện ước đạt 209,32 tỷ đồng; tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng ước đạt 33.440,5 tấn, tăng 10,28% so với cùng kỳ (sản lưng khai thác ưc đạt 32.586,4 tấn, tăng 10,59% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 854,1 tấn, giảm 3,1 tấn so với cùng kỳ). Diện tích thả nuôi tôm nuôi vụ 1 là 469,7 ha, tăng 16,2 ha so với cùng kỳ (trên cát 88,2 ha và thấp triều 381,5 ha), sản lượng tôm thu hoạch 678 tấn, giảm 18,5 tấn so với cùng kỳ. Diện tích tôm nuôi bị bệnh 5,6 ha, giảm 11,1 ha so với cùng kỳ (do môi trường 5,15 ha và đốm trắng 0,45 ha).

Ngư dân tiếp tục đóng mới tàu thuyền có công suất lớn để vươn ra đánh bắt thủy sản xa bờ; hiện nay, tổng số tàu thuyền của huyện là 1.110 tàu, công suất 198.080 CV, trong đó tàu có công suất từ 90 CV trở lên 575 chiếc, chiếm tỷ lệ 51,8% tổng số tàu thuyền. Thực hiện Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, riêng 6 tháng đầu năm 2015 phê duyệt hỗ trợ 63 hồ sơ gồm 44 tàu với số tiền 3.342 triệu đồng. Từ năm 2011 đến nay, hỗ trợ 68,946 tỷ đồng.

Diện tích sản xuất muối là 108 ha, sản lượng thu hoạch 5.995 tấn (trong đó diện tích sản xuất muối sạch là 7 ha, sản lượng 295 tấn), tăng 195 tấn so với cùng kỳ.

- Về thủy lợi, hợp tác xã: Tổng lượng mưa đo được từ các trạm là 179 mm, cao hơn 41 mm so cùng kỳ, tổng lượng nước các hồ chứa hiện còn 7 triệu m3, cao hơn 3 triệu m3 so với cùng kỳ. Tình hình thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn huyện, đến nay có 15/19 xã thị trấn thiếu nước sinh hoạt do các giếng bị khô hạn và nhiễm phèn, nhiễm mặn. Các xã có số hộ thiếu nước cao như Mỹ Chánh (2.500 hộ), Mỹ Thành (880 hộ), Mỹ Phong (570 hộ), Mỹ Châu (250 hộ)…Tính đến thời điểm hiện nay đã có 5.587 hộ/25.142 khẩu thiếu nước, chiếm 12,60% số hộ bị thiếu nước. Các HTX NN ngoài việc tập trung công tác chống hạn cho cây trồng, đã thực hiện tốt việc khóa sổ kế toán cuối năm để kiểm kê, xử lý kiểm kê và quyết toán năm 2014 và tổ chức đại hội xã viên theo đúng quy định. Tổng doanh thu của các HTX NN ước đạt 14,875 tỷ đồng, trong đó: 13/13 HTX NN làm tốt dịch vụ thủy lợi, thủy nông; 8/13 HTX NN làm tốt công tác dịch vụ tín dụng nội bộ.

- Về xây dựng nông thôn mới: Từ đầu năm đến nay, đã đẩy mạnh công tác xây dựng nông thôn mới, tăng 10 tiêu chí so với cuối năm 2014, nâng tổng số tiêu chí đạt lên 192/304 tiêu chí; 01 xã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (Mỹ Hòa) đang trình UBND tỉnh thẩm định hồ sơ. Tiếp tục vận động các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới. Trong 6 tháng đầu năm, huy động đóng góp xây dựng các công trình công cộng được 1,495 tỷ đồng, nâng nguồn vốn đóng góp của nhân dân xây dựng các công trình công cộng lên 13,792 tỷ đồng.b. Về công tác quản lý đt đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, sinh thái:

- Kế hoạch sử dụng (KHSD) đất khu dân cư năm 2014 được UBND tỉnh phê duyệt còn trong kỳ kế hoạch của 17 xã, thị trấn có diện tích 100.958,66m2 (đấu giá 40.568,45m2, xét giao 60.390,21m2). Diện tích đã thực hiện là 42.837,82 m2 (đấu giá 12.274,80m2, xét giao 30.563,02m2 đạt 42,43%; Diện tích còn lại 58.120,84m2 (đấu giá 28.293,65m2, xét giao 29.827,19m2) tiếp tục thực hiện trong kỳ kế hoạch. Kế hoạch sử dụng đất khu dân cư năm 2015 của huyện theo Quyết định số 4603/QĐ-UBND ngày 31/1/2/2014 của UBND tỉnh đã phê duyệt 32,09ha; UBND huyện đã lập 6 xã, diện tích 35.909,5m2; bao gồm: Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, Mỹ Chánh Tây, Mỹ An, Mỹ Thọ và Mỹ Chánh. Đề nghị UBND tỉnh gia hạn thời hạn sử dụng đất các khu tái định cư thuộc dự án Quốc lộ 1 của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 16/6/2015 đã cấp 3409/8480 giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân theo dự án Vlap trên địa bàn huyện.

- Về hoạt động khai thác khoáng sản:

Trên địa bàn huyện, Bộ Tài nguyên - Môi trường đã cấp phép cho 4 công ty, diện tích 776,67ha, trong đó: diện tích cho thuê đất 204,99ha (có 10,45ha tại xã Mỹ An của công ty CPKS&TM Bình Định chưa được khai thác); diện tích 3 công ty đã khai thác 179,63ha, diện tích đã hoàn thổ 160,0ha đạt 89,07% diện tích khai thác; diện tích đã trồng rừng 155,0ha chiếm 96,87% diện tích hoàn thổ. UBND tỉnh cấp phép hết thời hạn khai thác 15 công ty; bao gồm 29 giấy phép, diện tích 503,75ha; trong đó: diện tích cho thuê đất 373,74ha; diện tích đã khai thác 349,78ha, diện tích đã hoàn thổ 256,6ha đạt 73,2% diện tích khai thác; diện tích đã trồng rừng 130,63ha chiếm 50,9% diện tích hoàn thổ. Qua kiểm tra, nhìn chung công tác san lấp hoàn thổ và phục hồi môi trường sau khai thác của các Công ty có thực hiện nhưng chưa đảm bảo theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện (trừ Công ty TNHH Phú Hiệp).Về khai thác đá Granite: Hầu hết các Công ty, doanh nghiệp sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới; tuy nhiên, việc chấp hành pháp luật về Luật Khoáng sản của các đơn vị còn nhiều hạn chế, chưa đơn vị nào cung cấp được cho Tổ kiểm tra về hồ sơ thiết kế mỏ được phê duyệt, không có giám đốc điều hành mỏ tại địa điểm mỏ; đã xử lý hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực đất đai đối với Công ty cổ phần VRG đá Bình Định, số tiền 8 triệu đồng. Công tác xử lý môi trường đối với dự án chưa thực hiện đúng theo nội dung bản đăng ký cam kết như: Xây dựng bờ kè, hố lắng chưa đảm bảo. Công tác bảo hộ lao động của các công ty, doanh nghiệp chưa được chú trọng.

- Về khai thác đất san lấp: UBND các xã chưa thật sự quan tâm; sự phối hợp với các ngành chức năng của huyện và UBND các xã chưa được đồng bộ, chặt chẽ. Hầu hết các tổ chức, cá nhân tự thỏa thuận với các hộ gia đình được giao đất sử dụng vào mục đích trồng rừng và tự ý lấy đất hoang đồi núi do UBND xã quản lý nhưng chưa được xử lý; đồng thời UBND huyện đã báo cáo UBND tỉnh xử lý vi phạm đối với Công ty CPĐT XDNL Hoàng Sơn, Công ty TNHH Nhật Minh, Công ty CPĐT Kiến Hoàng đã khai thác đất san lấp trái phép phục vụ thi công dự án mở rộng Quốc lộ 1.

c. Về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bn và thương mại, dịch vụ:

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện (tính theo giá cố định 1994) thực hiện khoảng 431,01 tỷ đồng, tăng 13,62% so với cùng kỳ và đạt 54,43% so với chỉ tiêu kế hoạch.


Trong đó: Cá thể ước đạt 164,714 tỷ đồng, chiếm 38,2% GTSX trên địa bàn, tăng 11,87% so với cùng kỳ. Tập thể và hỗn hợp ước đạt 266,29 tỷ đồng, chiếm 61,8% GTSX trên địa bàn, tăng 14,73% so với cùng kỳ.

- Tổng giá trị đầu tư XDCB trên địa bàn huyện thực hiện khoảng 610,614 tỷ đồng, tăng 17,58% so với cùng kỳ. Trong đó: Các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp khoảng 19,62 tỷ đồng; công trình giao thông khoảng 297,152 tỷ đồng; các công trình thuỷ lợi 11,43 tỷ đồng; công trình hạ tầng kỹ thuật 24,37 tỷ đồng; công trình xây dựng trong dân 258,042 tỷ đồng. Cấp 80 giấy phép xây dựng cho các hộ dân và các tổ chức trên địa bàn huyện.

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội thực hiện ước đạt 367,38 tỷ đồng (theo giá cố định năm 1994), tăng 23,34% so với cùng kỳ và đạt 60,35% so với chỉ tiêu kế hoạch (Trong đó, ngành dịch vụ ngân hàng tín dụng đạt 147,04 tỷ đng, tăng 14,16%; dịch vụ Bưu chính vin thông đạt 15,05 tỷ đng, tăng 25,3%; Dịch vụ vận tải đạt 47,6 tăng 19,1%; nhà hàng khách sạn đạt 6,55 tỷ đng, tăng 24,22%; dịch vụ y tế đạt 10,08 tỷ đng, tăng 15,28%...). Đội quản lý thị trường số 2 Phù Mỹ thường xuyên kiểm tra, kiểm soát thị trường tại các địa phương trên địa bàn huyện, với tổng số vụ đã kiểm tra 38 vụ, phát hiện vi phạm 12 vụ và xử lý 12 vụ, nộp ngân sách 6,55 triệu đồng (Trong đó: vi phạm về ghi nhãn hàng hóa: 05 vụ, xử phạt 2,4 triệu đồng; vi phạm khác 07 vụ, xử phạt 4,150 triệu đồng).

d. Tài chính, ngân sách

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện ước thực hiện là 311,32 tỷ đồng, trong đó các khoản thu cân đối theo kế hoạch là 52,86 tỷ đồng, đạt 37,29% chỉ tiêu huyện giao, 50,03% so với dự toán tỉnh giao. Trong đó, các khoản thu ngân sách nhà nước trên địa bàn giao cho huyện thu là 43,28 tỷ đồng, đạt 43,93% chỉ tiêu Huyện giao và đạt 62,16% so với dự toán tỉnh giao; Cục thuế tỉnh thu 9,58 tỷ đồng, đạt 27,36%. Một số nguồn thu chủ yếu như: Thuế Ngoài quốc doanh 25,8 tỷ đồng, đạt 39,54% dự toán năm (Chi cục thuế Huyện thu 18,85 tỷ đồng đạt 50,54%, Cục thuế Tỉnh thu 6,95 tỷ đồng đạt 24,85%); Tiền thuê đất 2,42 tỷ, đạt 28,51%; Thu tiền sử dụng đất 11,67 tỷ đồng, đạt 36,47% chỉ tiêu huyện giao, 89,77% dự toán tỉnh giao.

- Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện là 226,98 tỷ đồng đạt 63,75% dự toán huyện giao. Trong đó chi đầu tư phát triển 20,95 tỷ đồng, đạt 77,94% kế hoạch; Chi thường xuyên 195,95 tỷ đồng đạt 62,06% dự toán năm, trong chi tiêu ngân sách đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Về văn hóa xã hội:

a. Văn hóa thông tin, thể thao và truyền thanh:

- Xây dựng được 203 chương trình thời sự với 1891 tin và 329 bài các loại (tăng 73 chương trình so với cùng kỳ). Tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 50 năm Ngày chiến thắng Đèo Nhông - Dương Liễu; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; tuyên truyền việc học tập chuyên đề năm 2015. Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2020; kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Phù Mỹ và 40 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước; kỷ niệm 90 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2015); ngày Quốc tế lao động 1/5 và Tháng công nhân năm 2015…- Công tác quản lý dịch vụ văn hóa được tăng cường, đã cấp 31 giấy phép kinh doanh karaoke (cấp đổi 22 giấy phép và cấp mới 09 giấy phép); cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 05 đại lý internet. Tiến hành 05 đợt kiểm tra các dịch vụ văn hóa tại thị trấn Phù Mỹ, Bình Dương, xã Mỹ Chánh, Mỹ Thành, Mỹ Thọ, Mỹ An và Mỹ Hiệp. Lập Tờ trình đề nghị UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh khen thưởng cho 03 gia đình ở xã Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, thị trấn Phù Mỹ và khen thưởng 01 thôn văn hóa của xã Mỹ Thọ.
b. Hoạt động giáo dục và đào tạo: Hoàn thành tốt công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015. Bậc Tiểu học: Học sinh hoàn thành các môn học và các hoạt động giáo dục đạt tỉ lệ 99,8%; kết quả học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình đạt tỉ lệ 100%. So với cùng kỳ năm học trước, bậc Trung học: Khá, giỏi tăng 0,85%, tốt nghiệp THCS đạt 100% . Tham dự kỳ thi Olympic Tiếng Anh trên Internet và giải Toán qua mạng Intrenet đạt 719 giải cấp huyện, 609 giải cấp tỉnh, 13 giải cấp quốc gia; tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện có 180 học sinh đạt giải, lớp 9 cấp huyện đạt 146 giải và cấp tỉnh đạt 39 giải, xếp vị thứ 2/11 huyện, thị xã, thành phố. Trong năm học, số trường đạt chuẩn quốc gia của huyện là 41 trường, tăng 6 trường; đã xây mới và đưa vào sử dụng 2 nhà Hiệu bộ, sửa chữa 37 phòng học và một số công trình khác. Bậc THCS có 56 học sinh bỏ học, tỉ lệ 0,51 %, giảm 0,1 % so với cùng kỳ.

c. Hoạt động Y tế: Công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân chuyển biến tích cực; dịch bệnh nguy hiểm không xảy ra; Sốt xuất huyết phát hiện 23 ca, Dịch Tay chân miệng phát hiện 44 ca, không có ca bệnh nặng và tử vong. Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em, kế hoạch hóa gia đình được phối hợp làm tốt. Tổ chức kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ các sản phẩm, đã kiểm tra 217 cơ sở trong tổng số 368 cơ sở được quản lý, hầu hết các cơ sở đều chấp hành tốt công tác an toàn thực phẩm, có 37 cơ sở nhắc nhở, 1 cơ sở xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 750 nghìn đồng. Hành nghề y dược tư nhân được quản lý tốt. Chương trình thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, tiếp tục hỗ trợ 6 xã đã đăng ký trong năm 2015: Mỹ Châu, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Tài, Mỹ Trinh, Mỹ Cát.

d. Lao đng - Thương binh và Xã hội: Chuẩn bị các điều kiện cho lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện viếng Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện, các Nghĩa trang liệt sỹ nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (ngày 3/2/2015), trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Phù Mỹ và giải phóng Miền Nam (30/4/2015). Phân bổ 3,015 tỷ đồng nguồn vốn cho vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm năm 2014 cho địa phương với chỉ tiêu tạo việc làm mới cho 101 lao động. Thực hiện chi trả trợ cấp cho 6.921 đối tượng chính sách người có công với tổng số tiền trên 60 tỷ đồng, đồng thời chi trả 9.374 suất quà ủy quyền của Chủ tịch nước tặng cho người có công nhân tết Ất Mùi với tổng số tiền 1,917 tỷ đồng. Tiếp nhận và phân bổ 190 suất quà tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật với tổng số tiền 19 triệu đồng. Xác lập 174 hồ sơ đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước bà mẹ Việt Nam anh hùng. Tổ chức chúc thọ cho 280 cụ tròn 90 tuổi và 100 tuổi nhân ngày Người cao tuổi Việt Nam 06/6/2014 (trong đó có 266 cụ tròn 90 tuổi, 14 cụ tròn 100 tuổi). Phân bổ chỉ tiêu người có công điều dưỡng tại gia đình là 3288 đối tượng và 235 chỉ tiêu điều dưỡng tập trung theo quy định. Tiếp nhận và giao 150 tấn gạo cứu trợ cho 10.000 nhân khẩu khắc phục hậu quả lũ lụt và cứu trợ đỏ lửa, giáp hạt đầu năm 2015. Tặng 380 suất quà cho các đối tượng trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Quốc tế thiếu nhi với tổng số tiền 48 triệu đồng...

3. Xây dựng chính quyền, quốc phòng và an ninh

a. Xây dựng chính quyền: Tổ chức họp Hội đồng thi đua – khen thưởng thông qua kế hoạch Hội nghị điển hình tiên tiến 05 năm (2010-2015), tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc trong giai đoạn này. Đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2014 cấp huyện. Thẩm định, xếp hạng và phân loại chỉ số cải cách hành chính cấp xã năm 2014. Tổ chức lễ phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” đợt 2 và đợt 3. Lập thủ tục đề nghị tặng thưởng Huân, Huy chương, Bằng khen cho những cá nhân có thành tích giúp đỡ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ban hành Chỉ thị phát động phong trào thi đua, khen thưởng thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015. Hoàn thành việc đánh giá cán bộ, công chức cấp xã và thống kê cán bộ, công chức cấp xã năm 2014; Hoàn thành việc xếp loại và khen thưởng về hoạt động của chính quyền cơ sở năm 2014 của 19 xã thị trấn, tặng Giấy khen cho các xã: Mỹ Hiệp, Mỹ Lộc, Mỹ Chánh, Mỹ Cát, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Lợi, Mỹ Hòa; đề nghị UBND tỉnh khen xã Mỹ Hiệp và xã Mỹ Lộc.

b. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong 6 tháng đầu năm, tổ chức 08 kỳ tiếp công dân, tiếp nhận 52 đơn của 52 vụ việc. Kết quả giải quyết: Đơn chuyển UBND xã, thị trấn giải quyết theo thẩm quyền 20 đơn, đã giải quyết 15 đơn, đạt tỷ lệ 75%. Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện 24 đơn đã giải quyết 19 đơn, đạt tỷ lệ 79,16%. Chuyển các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền 08 đơn. Tổ chức triển khai 01 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc chấp hành pháp luật Luật phòng chống tham nhũng, Luật Tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo tại các xã: Mỹ Đức, Mỹ An, Mỹ Thắng, Mỹ Tài, Mỹ Quang, Mỹ Chánh Tây, Mỹ Chánh, Mỹ Hòa, Mỹ Trinh.
c. Quốc phòng và An ninh: Thực hiện nghiêm túc các mệnh lệnh, Chỉ thị sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kiểm tra, kiểm soát nắm chắc tình hình an ninh chính trị trên địa bàn, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Chỉ đạo Ban CHQS 19 xã, thị trấn tổ chức kết nạp dân quân mới bảo đảm số lượng và độ tin cậy phục vụ tốt cho công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu 512/512 đ/c, đạt 100% chỉ tiêu, đồng thời cho ra 502 đ/c dân quân hoàn thành nghĩa vụ; Tổ chức tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân năm 2015 (tổng số QNDB đã sắp xếp vào các đơn vị DBĐV: 4.956 đ/c; phương tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân đăng ký quản lý 511 phương tiện, đã sắp xếp vào các đơn vị 52 phương tiện). Thực hiện tốt quy trình các bước trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, giao quân đạt 100% chỉ tiêu (355/355), chất lượng tuyển quân cao hơn so với năm trước. Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Dân quân Tự vệ Việt Nam (28/3/935 - 28/3/2015). Tăng cường đẩy mạnh công tác tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ về nghĩa trang; giải quyết chế độ một lần theo Quyết định 62 cho 219 trường hợp, với tổng số tiền 917,7 triệu đồng.

Phạm pháp hình sự xảy ra 23 vụ, tăng 01 vụ so với cùng kỳ; tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 7 vụ làm chết 7 người, bị thương 01 người so với cùng kỳ giảm 16 vụ, giảm 9 người chết, bị thương giảm 18 người.


Nhìn tổng thể, tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đu năm 2015 nhiều mặt có tiến bộ; kinh tế tiếp tục tăng trưởng; các hoạt đng văn hóa, xã hội có mặt phát triển; đời sống nhân dân cơ bản ổn định và tiếp tục được cải thiện; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đt được vẫn còn một số tồn tại, yếu kém cần được khắc phục:
- Công tác phòng chống cháy rừng còn buông lỏng, nắng hạn kéo dài nguy cơ cháy rừng ở mức cao.

- Một số tồn tại trong công tác quản lý đất đai và khai thác khoáng sản chậm khắc phục; sự phối hợp quản lý giữa các ngành và địa phương về khai thác đất san lấp chưa thật sự quan tâm, thiếu đồng bộ, dẫn đến khai thác bừa bãi, trái phép; ý thức bảo vệ môi trường của một số doanh nghiệp và một bộ phận nhân dân còn nhiều hạn chế.


- Tiến độ xây dựng một số công trình, công tác hoàn công thanh quyết toán, công tác GPMB và thủ tục cấp đất còn chậm; trách nhiệm quản lý dự án đầu tư xây dựng và giám sát thi công còn một số công trình chưa đảm bảo, nhất là các tuyến đường giao thông nông thôn.

- Các doanh nghiệp đăng ký đầu tư vào các cụm công nghiệp nhưng để kéo dài không xây dựng, gây lãng phí quỹ đất sản xuất trong thời gian dài. Hạ tầng cụm công nghiệp chưa được đầu tư hoàn thiện.- An ninh nông thôn ở một số địa phương còn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, băng nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự xã hội có chiều hướng tăng.

Phần thứ hai:

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

Qua kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2015 còn lại nhiều khó khăn, trong bối cảnh tình hình thế giới nhiều biến động về chính trị, kinh tế, dịch bệnh và diễn biến khó lường của khí hậu. Để đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2015 mà nghị quyết HĐND huyện đã đề ra; trên cơ sở những giải pháp cụ thể đã có, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn phải tích cực cho chỉ đạo, điều hành công việc và tăng cường đi công tác thực tế cơ sở để giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất cập một cách hiệu quả và có trách nhiệm. Tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau đây:


1. Tập trung công tác chống hạn vụ Hè Thu 2015; triển khai kế hoạch sản xuất vụ Mùa năm 2015 và tập trung chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất vụ Mùa trong điều kiện nắng hạn; chuẩn bị các điều kiện để sản xuất vụ Đông Xuân 2015 - 2016 đạt kết quả; xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình cánh đồng mẫu lớn trong vụ Đông Xuân 2015 – 2016. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi đẩy mạnh công tác lai cải tạo đàn bò, tổ chức tiêm phòng vaccin LMLM gia súc, dịch tả lợn, cúm gia cầm đợt 2/2015 và tiêu độc sát trùng đạt kế hoạch; tăng cường công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển gia súc, gia cầm. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi và tổ chức khống chế dịch bệnh kịp thời không để lây lan ra diện rộng. Chuẩn bị các điều kiện để triển khai trồng rừng vụ Thu Đông 2015 đảm bảo hết diện tích kế hoạch; hướng dẫn các hộ chăm sóc rừng trồng đợt 2/2015; tiếp tục tăng cường thực hiện công tác bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa khô; kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện. Đôn đốc và hướng dẫn người dân thả nuôi tôm trên cát vụ phụ, vụ 2/2015 đúng lịch thời vụ và kiểm dịch con giống trước khi thả nuôi; tăng cường công tác quản lý Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đầm Trà Ổ; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các chủ tàu cá và ngư dân về chủ trương, chính sách khuyến khích, hỗ trợ ngư dân theo Quyết định 48/2010/QĐ-TTg, của Thủ tướng Chính phủ; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ và các văn bản pháp luật có liên quan, trình tỉnh phê duyệt danh sách tàu cá đủ điều kiện tham gia chính sách bảo hiểm theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP và tổ chức thẩm định hồ sơ đăng ký đóng tàu của ngư dân. Tiếp tục kiểm tra nguồn nước trên địa bàn huyện để xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Mùa 2015; kiểm tra công tác chuẩn bị vật tư, vật liệu tại chỗ để PCLB và TKCN năm 2015 của các xã, thị trấn đảm bảo theo phương châm “4 tại chỗ’’; Đôn đốc các xã, thị trấn có công trình đầu tư xây dựng cơ bản, sớm hoàn thiện hồ sơ thiết kế, phê duyệt triể khai thi công đảm bảo vượt lũ năm 2015. Hướng dẫn các HTX nông nghiệp kiểm kê và lập báo cáo quyết toán tài chính năm 2015, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp sản xuất kinh doanh năm 2016. Tập trung mọi nguồn lực và tăng cường kiểm tra, chỉ đạo để xã Mỹ Trinh đến cuối năm 2015 cơ bản đạt 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân đăng ký, hỗ trợ cho phong trào xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn các xã rà soát lại kết quả đạt được 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; xây dựng kế hoạch đào tạo nghề lao động nông thôn cho cho các địa phương. Tiếp tục đôn đốc những hộ đã bốc thăm đất trong các khu triều cường khẩn trương xây dựng nhà ở; tiếp tục kiểm tra, nghiệm thu công trình khí sinh học đã xây lắp; tổ chức kiểm tra đánh giá, phân loại các cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm sản và thủy sản có đăng ký kinh doanh trên địa bàn huyện.

2. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào NSNN. Khai thác tốt các nguồn thu vãng lai trên địa bàn huyện kịp thời và đầy đủ. Chi ngân sách đảm bảo dự toán được duyệt và khả năng nguồn vốn, đúng quy định, đảm bảo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tiếp tục chỉ đạo công tác thực hiện đầu tư xây dựng các công trình chuyển tiếp. Đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình theo kế hoạch, theo dõi tháo gỡ kịp thời các vướng mắc trong công tác thi công các công trình trọng điểm, nhất là các công trình về thuỷ lợi, giao thông, kiên cố hóa trường lớp học…. Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020. Đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2015, xây dựng chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2016 để trình HĐND huyện phê chuẩn và tổ chức giao chỉ tiêu Nhà nước và Dự toán ngân sách năm 2016 vào cuối tháng 12 năm 2015.

3. Chú trọng công tác kiểm tra giám sát chất lượng công trình trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm các trường hợp xây dựng nhà trái phép, lấn chiếm hành lang đường bộ. Đôn đốc các chủ đầu tư và nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình chuyển tiếp, cam kết về tiến độ và chất lượng công trình. Kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành điện cần sớm có phương án, kế hoạch cụ thể trong việc đầu tư, nâng cấp, sửa chữa và thay mới hệ thống đường dây, cột điện bị xuống cấp tại các địa phương đã bàn giao nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân; kiểm tra công tác duy tu, sửa chữa hệ thống đường giao thông từ nguồn thu phí bảo trì đường bộ trên địa bàn huyện; đồng thời đôn đốc các địa phương thực hiện việc thu phí bảo trì đường bộ đối với xe môtô năm 2015. Tiếp tục kiến nghị UBND tỉnh và các sở ngành chức năng của tỉnh xem xét bổ sung chỉ tiêu và kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg đối với các trường hợp đã báo cáo trong năm 2014 và đầu năm 2015. Đôn đốc UBND các xã: Mỹ Thắng, Mỹ Đức, Mỹ Lợi và Mỹ Thọ khẩn trương chỉ đạo việc triển khai xây dựng nhà ở hộ nghèo phòng tránh lụt bão đã được phê duyệt đợt 1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát ngăn chặn các hành vi, vi phạm về hàng cấm, hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, niêm yết giá.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện đấu giá đất ở và xét giao đất ở theo KHSDĐ khu dân cư năm 2014 đã được UBND tỉnh phê duyệt trong kỳ kế hoạch; đồng thời tổ chức thực hiện giao đất và đấu giá QSD đất tại các khu tái định cư thuộc dự án mở rộng Quốc lộ 1 khi được cấp thẩm quyền phê duyệt; khẩn trương thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 được UBND tỉnh phê duyệt; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, lập KHSDĐ kỳ cuối (2016 - 2020) và lập KHSDĐ năm 2016 trình UBND tỉnh trước ngày 15/10/2015. Tiếp tục rà soát, đề xuất hủy Quyết định giao đất đối với các trường hợp nợ đọng tiền sử dụng đất quá thời hạn qui định. Phân tích, tổng hợp và báo cáo số giấy chứng nhận đã cấp, chưa cấp đến hộ gia đình, cá nhân, do sai đối tượng sử dụng, chứng minh nhân dân, địa chỉ thửa đất … theo dự án VLAP với số giấy còn lại 5071/8480 và số giấy đã in của xã Mỹ Hiệp, Mỹ Thọ. Giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác BTGPMB và đề xuất thu hồi đất của hộ gia đình bị ảnh hưởng do GPMB dự án mở rộng Quốc Lộ 1, tuyến tránh thị trấn Phù Mỹ trên địa bàn huyện. Kiểm tra công tác hoàn thổ, phục hồi môi trường sau khai thác titan của các doanh nghiệp đã hết thời hạn theo giấy phép và việc khai thác đá, cát, đất san lấp, các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện; đồng thời triển khai kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường và hưởng ứng các hoạt động về môi trường trong năm 2015 trên địa bàn huyện.

5. Tiếp tục cải tiến nội dung, phương pháp và hình thức tuyên truyền theo hướng thông tin nhanh, chính xác, đa dạng, phong phú và đúng định hướng của Đảng và Nhà nước; trọng tâm là các nội dung như: Tiếp tục tập trung tuyên truyền việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; tiếp tục tuyên truyền Chương trình hành động của Chính phủ về xác định nhiệm vụ xây dựng “Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 – 2020; tuyên truyền Năm an toàn giao thông; tuyên truyền việc học tập chuyên đề năm 2015 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” và các luật mới được ban hành.

6. Chuẩn bị tốt các điều kiện khai giảng năm học 2015-2016. Huy động 100% trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo; 100% trẻ đúng 6 tuổi vào học lớp 1; 100% học sinh hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6. Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ chính trị hè cho đội ngũ cán bộ, giáo viên. Tiếp tục quy hoạch điểm trường bậc học mầm non theo kế hoạch được duyệt. Duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục các bậc học. Đầu tư, hoàn thiện các tiêu chí trường chuẩn quốc gia 3 bậc học : 02 trường mầm non, 04 trường tiểu học (kiểm tra lại 2), 4 trường THCS ( iểm tra lại 3).

7. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; chú trọng công tác y tế dự phòng, nâng cao năng lực giám sát, phát hiện và khống chế dịch bệnh, tăng cường giám sát, phòng chống sốt xuất huyết, tay chân miệng và các bệnh dịch nguy hiểm khác, đặc biệt chú trọng dịch MERS-CoV; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia và phòng chống các bệnh xã hội; triển khai mạnh mẽ các biện pháp kiểm soát vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; chú trọng chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ, phòng chống suy dinh dưỡng; tăng cường hổ trợ việc thực hiện bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020 cho 6 xã đăng ký thực hiện trong năm 2015; tăng cường quản lý và tổ chức kiểm tra liên ngành trên lĩnh vực hành nghề y, dược tư nhân theo kế hoạch.

8. Tiếp tục thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho các đối tượng chính sách người có công và chính sách xã hội, đảm bảo đúng thủ tục và thời gian quy định. Tổ chức tốt kỷ niệm lần thứ 68 năm ngày Thương binh - liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2015). Tích cực vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2015; Tiếp tục thực hiện Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Phối hợp thực hiện tốt các chương trình phát triển kinh tế để giải quyết việc làm; giải ngân kịp thời nguồn vốn giải quyết việc làm đã được phân bổ. Hoàn thành chỉ tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2015.

9. Tiếp tục thực hiện các bước triển khai Dự án “Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” trên địa bàn huyện. Triển khai sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, rà soát chức năng, nhiệm vụ, bố trí biên chế theo cơ cấu, vị trí việc làm, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Lập thủ tục đề nghị UBND tỉnh, Chính phủ xét khen thưởng thành tích ngành giáo dục và đào tạo năm học 2014 – 2015. Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Kế hoạch cải cách hành chính trên địa bàn huyện; áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại UBND huyện.
10. Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm quản lý Nhà nước một số cơ quan thuộc UBND huyện và UBND các xã, thị trấn gắn với thanh tra phòng, chống tham nhũng, lãng phí việc thực thi chức trách, công vụ của cán bộ, công chức. Duy trì thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp dân hàng ngày và định kỳ, thường xuyên kiểm tra đôn đốc lãnh đạo các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật hạn chế đơn thư tồn đọng, vượt cấp.

11. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác nghiệp vụ đăng ký hộ tịch, chứng thực ở các xã, thị trấn, nhất là chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất ở một số xã.

12. Tiếp tục quán triệt và thực hiện các chỉ thị, mệnh lệnh SSCĐ của cấp trên bảo vệ an toàn địa bàn; tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời xử lý có hiệu quả các tình huống xảy ra, chú trọng địa bàn trọng điểm và các xã ven biển, không để bị động bất ngờ. Tiếp tục củng cố lực lượng dân quân Thường trực các xã, thị trấn trọng điểm về QP-AN; hoàn chỉnh thủ tục hồ sơ cắm mốc đất quốc phòng ở xã Mỹ Thành và thị trấn Phù Mỹ. Tổ chức khám sức khoẻ NVQS và làm tốt công tác tuyển quân bảo đảm giao quân đạt 100% chỉ tiêu, có chất lượng, ưu tiên giao quân theo tiêu chí 3 trong 1 (cán bộ công chức, tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học và đảng viên) và chuẩn bị tốt cho tuyển quân đợt 1 năm 2016. Tổ chức kiểm tra nhiệm vụ quân sự, quốc phòng đối với 19 xã, thị trấn, sẵn sàng phục vụ quân khu, tỉnh kiểm tra đối với LLVT huyện. Tiếp tục thực hiện công tác giải quyết chế độ chính sách còn tồn đọng sau chiến tranh, Quyết định 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đúng nguyên tắc, thủ tục, không để xảy ra sai sót, tiêu cực. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm có hiệu quả; kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm an toàn giao thông và vi phạm pháp luật khác.

13. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn rà soát đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm rút ra bài học kinh nghiệm thực tế để chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra, xây dựng các báo cáo, chương trình, đề án đã được phân công, bảo đảm chất lượng, trình UBND huyện đúng thời gian quy định./.Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- TT. Huyện ủy; (b/c)

- TT. HĐND huyện ;

- CT, các PCT UBND huyện;

- UBMTTQVN huyện, các đoàn thể huyện;

- Các cơ quan, ban, ngành huyện;

- UBND 19 xã, thị trấn;

- Lãnh đạo VP HĐND và UBND huyện;

- Lưu VT,C2.bc6t.6.15.TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH
Trần Đình Thời

/12Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 343.43 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương