Ủy ban nhân dân huyện ba chẽtải về 127.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.03.2020
Kích127.31 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN BA CHẼ

Số: /BC-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Ba Chẽ, ngày tháng 10 năm 2019
DỰ THẢO


BÁO CÁO

Về việc thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận đạt chuẩn

nông thôn mới cho xã Minh Cầm năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 27/10/2010 của BCH Đảng bộ Tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 4335/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 754/HD-BXDNTM ngày 06/12/2017 của Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020;

Căn cứ Kế hoạch số 05-KH/BCĐ ngày 28/12/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện về xây dựng nông thôn mới huyện Ba Chẽ năm 2019;

Căn cứ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã Minh Cầm tại Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 30/8/2019 về việc thẩm tra, xét công nhận xã Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019;

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã Minh Cầm, Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và thực hiện các tiêu chí nông thôn mới xã Minh Cầm năm 2019, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THẨM TRA:

Thời gian thẩm tra từ ngày 19/9/2019 đến ngày 30/9/2019.1. Về hồ sơ, gồm có:

(1) Văn bản số 120/UBND ngày 03/10/2018 của UBND xã Minh Cầm về việc đăng ký công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019;(2) Tờ trình số 24/TTr-UBND ngày 30/8/2019 của UBND xã Minh Cầm về việc thẩm tra, xét công nhận xã Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019;

(3) Báo cáo số 77/BC-UBND ngày 22/8/2019 của UBND xã Minh Cầm về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh;

(4) Báo cáo số 78/BC-UBND ngày 23/8/2019 của UBND xã Minh Cầm về tổng hợp ý kiến tham gia vào kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2019 của xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh;

(5) Biên bản họp ngày 30/8/2019 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Minh Cầm về đề nghị xét, công nhận xã Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019;

(6) Báo cáo số 75a/BC-UBND ngày 19/8/2019 của UBND xã Minh Cầm về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã;

(7) Hình ảnh minh họa về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã;

(8) Các văn bản chứng minh kết quả đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí.

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

2.1. Tiêu chí số 1: Về quy hoạch

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Có quy hoạch chung xây dựng xã được phê duyệt và được công bố công khai đúng thời hạn: Đạt.

- Ban hành quy định quản lý quy hoạch chung xây dựng xã và tổ chức thực hiện theo quy hoạch: Đạt.

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

Đề án xây dựng nông thôn mới của xã được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt tại Quyết định số 1897/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2011 về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới xã Minh Cầm giai đoạn 2010- 2020. Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã được UBND huyện Ba Chẽ phê duyệt tại Quyết định số 2207/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2011 về Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh (giai đoạn 2011-2115, định hướng đến năm 2020). Quy hoạch được UBND xã công bố công khai, niêm yết tại trụ sở UBND xã theo quy định; Tổ chức cắm mốc các quy hoạch hoàn thành năm 2018.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trung tâm hành chính và khu dân cư tự xây xã Minh Cầm đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 247/QĐ-UBND ngày 16/3/2016.

Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung được Hội đồng nhân dân huyện thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 24/7/2015 của Hội đồng nhân dân huyện và Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 24/7/2015 về việc phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa nông nghiệp tập trung huyện Ba Chẽ đến năm 2020.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án phát triển vùng nguyên liệu trà hoa vàng và nhà máy chế biến trà công nghệ cao tại xã Minh Cầm huyện Ba Chẽ đã được phê duyệt tại Quyết định số 713/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND huyện.

Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án trồng và chế biến dược liệu tại xã Minh Cầm đã được UBND huyện phê duyệt tại Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 10/7/2017.

Tổ chức quản lý quy hoạch theo Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 của UBND huyện về việc ban hành Quy chế quản lý Quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ đến năm 2020.

Đến nay tất cả các Quy hoạch trên địa bàn đã được phê duyệt và công bố, công khai đảm bảo đúng các quy định và được quản lý, tổ chức thực hiện đúng quy định.c) Đánh giá: Tiêu chí số 1 về quy hoạch (với 2 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.2. Tiêu chí số 02: Về giao thông

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: đạt 100%;

- Đường trục thôn, bản và đường liên thôn, bản được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh năm: đạt 100% (80% cứng hóa);

- Đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa: đạt 100% (70% cứng hóa);

- Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm: đạt 100 % (60% cứng hóa);

b) Kết quả thực hiện

- Đường xã đến huyện: 2 tuyến dài 10 km, cứng hóa được 10/10 km đạt 100%.

- Đường trục thôn: Có 2 tuyến dài 3 km, cứng hóa được 3/3 km đạt 100%.

- Đường ngõ xóm: Có 10 tuyến với 3,29 km, đã cứng hóa được 3,29/3,29 km đạt 100%.

- Đường trục chính nội đồng: Có 3 tuyến với 0,95 km, đã được cứng hóa là 0,95/0,95 km đạt 100%.c) Đánh giá: Tiêu chí số 2 về giao thông (với 4 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.3. Tiêu chí số 3: Về Thủy lợi

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ diện tích đất sản xuất nông nghiệp được tưới và tiêu nước chủ động: ≥80%.

- Đảm bảo đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu dân sinh và theo quy định về phòng chống thiên tai tại chỗ: Đạt.

b) Kết quả thực hiện:

Trên địa bàn xã có 7 công trình đập nhỏ, hệ thống kênh mương, đường ống dẫn nước với tổng chiều dài 4,76 km, đã kiên cố hóa được 4,76 km đạt tỷ lệ 100%.

- Tổng diện tích được tưới chủ động trên diện tích gieo trồng cả năm là 67 ha/73 ha đạt 91,8%;

- Diện tích đất được tiêu chủ động là 73/73 ha đạt 100%;

- Công tác phòng chống thiên tai được quan tâm thường xuyên; UBND xã thành lập Ban chỉ đạo PCTT&TKCN xã do Chủ tịch UBND xã làm Trưởng ban. Duy trì chế độ trực phòng chống lũ, bão theo quy định. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTT&TKCN hàng năm, thông tin trước các đợt mưa bão, lũ được cập nhật thường xuyên, liên tục.

c) Đánh giá: Tiêu chí số 3 về thủy lợi (với 2 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.4. Tiêu chí số 4: Về Điện

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Hệ thống điện đạt chuẩn: Đạt.

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn: ≥95%.

b) Kết quả thực hiện:

- Toàn xã có 3 trạm biến áp với tổng công suất 150 KVA đang hoạt động ổn định. Đường dây trung áp 4,8 km, đường dây hạ áp 6,9 km đảm bảo kỹ thuật, hiện nay ngành Điện lực trực tiếp quản lý bán điện đến 100% số hộ.

- Tỷ lệ hộ dùng điện thường xuyên và an toàn 142/142 hộ đạt 100%.

c) Đánh giá: Tiêu chí số 4 về điện (với 2 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.5. Tiêu chí số 5 Về Trường học

a) Yêu cầu của tiêu chí:

Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, THCS có cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia: ≥70%.b) Kết quả thực hiện:

Trên địa bàn xã có 1 Trường Tiểu học được công nhận đạt chuẩn năm 2018 (Theo Quyết định số 1797/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh). Đến nay trường học trên địa bàn xã đều duy trì mức đạt chuẩn theo quy định, đạt 100%..c) Đánh giá: Tiêu chí số 5 về trường học (với 1 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.6. Tiêu chí số 6 về Cơ sở vật chất văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã: Đạt.

- Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi theo quy định: Đạt

- Tỷ lệ thôn, bản có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng: đạt 100%.b) Kết quả thực hiện:

- Nhà văn hóa và khu thể thao xã: Nhà văn hóa xã được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. Diện tích sử dụng 1.000 m2, trong đó có 1 Hội trường với quy mô 200 ghế ngồi. Dành trên 500 m2 ở phía trước để làm sân văn hóa-thể thao, tạo điều kiện có sân tập cho người dân tham gia tập luyện các môn thể thao như bóng chuyền, cầu lông. Xã có 01 sân vận động tại Trung tâm hành chính xã có diện tích 12.369 m2 đã đáp ứng tốt cho trẻ em vui chơi, tổ chức các hoạt động lớn của huyện, xã.

- Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa và khu thể thao: Hiện có 5/5 thôn trên địa bàn xã có Nhà văn hóa được đầu tư xây dựng. Các Nhà văn hóa thôn đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của nhân dân, khuôn viên đáp ứng được yêu cầu về diện tích, có trang bị đầy đủ bộ trang âm (Ti vi, ampli, micro, loa), bộ trang trí khánh tiết gồm: cờ Tổ quốc, cờ Đảng, ảnh hoặc tượng Bác Hồ, phông màn sân khấu, băng zôn, khẩu hiệu, cờ trang trí), có loa truyền thanh, bàn ghế và có kinh phí để tổ chức hoạt động.

- Điểm vui chơi giải trí thể thao cho trẻ em và người cao tuổi trên địa bàn xã được gắn với các Nhà văn hóa thôn, sân thể thao của xã.c) Đánh giá: Tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa (với 3 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.7. Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn

a) Yêu cầu của tiêu chí:

Xã có chợ nông thôn trong quy hoạch đạt chuẩn theo quy định: Đạt.b) Kết quả thực hiện:

Là địa bàn số hộ, nhân khẩu ít và các khu dân cư sống tập trung, khoảng cách giữa thôn với Trung tâm xã gần do đó không đầu tư xây chợ. Trên địa bàn xã có 8 hộ buôn bán, trao đổi các loại hàng hóa đã đáp ứng được nhu cầu của người dân. Chợ xã Lương Mông cách xã Minh Cầm 4 km do đó hoạt động mua bán, tiêu dùng của người dân đều được đảm bảo tốt.c) Đánh giá: Tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn (với 1 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.8. Tiêu chí số 8: Thông tin và Truyền thông

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Có điểm phục vụ Bưu chính viễn thông: Đạt;

- Xã có dịch vụ viễn thông, internet: Đạt;

- Xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn: 70%;- Xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành: Đạt;

- Xã có phủ sóng truyền hình QTV: 95%.b) Kết quả thực hiện

- Trên địa bàn xã có 01 điểm bưu chính viễn thông, 100% thôn trong toàn xã được phủ sóng điện thoại di động của các mạng Vinaphone, Viettel và truy cập được Internet, nhiều hộ gia đình đã sử dụng kết nối không dây (Wi-fi) để truy cập.

- Xã có 4 trạm BTS của các mạng Vinaphone, Viettel, chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông đảm bảo cả về số thuê bao và chất lượng đường truyền Internet.

- 5/5 thôn đều có cụm loa FM để truyền phát thông tin: Phát bản tin của Đài tiếng nói Việt Nam và phát các nội dung tuyên truyền của huyện, xã qua hệ thống tăng âm.

- 100% số hộ có chảo đều thu được sóng VTV và QTV phục vụ nhu cầu cập nhật thông tin và giải trí.

- Xã hiện đã có các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành. 100% Cán bộ, công chức xã được cấp địa chỉ thư công vụ và Tài khoản truy cập Hệ thống Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ninh để giải quyết thủ tục hành chính phục vụ công dân.

- Xã có Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại thực hiện giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã và có các trang thiết bị phục vụ người dân đăng ký, giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Đối với công chức VHXH, Tư pháp còn có các phần mềm quản lý, giải quyết các TTHC theo ngành chuyên môn triển khai.

c) Đánh giá: Tiêu chí số 8 về Thông tin và truyền thông (với 5 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.9. Tiêu chí số 9: Về Nhà ở dân cư

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Nhà tạm, dột nát: Không.

- Tỷ lệ hộ có nhà ở đạt tiêu chuẩn Bộ xây dựng: ≥75%.

b) Kết quả thực hiện

- Nhà tạm, nhà dột nát: Trên địa bàn không còn nhà tạm, nhà dột nát;

- Tỷ lệ nhà ở đạt chuẩn có 118/142 hộ đạt 83,1%.

c) Đánh giá: Tiêu chí số 9 về Nhà ở (với 2 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.10. Tiêu chí số 10: Về thu nhập

a) Yêu cầu của tiêu chí:

Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 phải đạt từ 33,0 triệu đồng/người.b) Kết quả thực hiện

Kết quả điều tra thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm tháng 8 năm 2019: Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu/người/năm.c) Đánh giá: Tiêu chí số 10 về Thu nhập (với 1 chỉ tiêu): Đạt chuẩn theo quy định.

2.11. Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo

a) Yêu cầu của tiêu chí: Tỷ lệ hộ nghèo đối với xã miền núi (<12%)

b) Kết quả thực hiện:

Kết quả công nhận hộ nghèo năm 2018: Tổng số hộ nghèo 13 hộ = 9,29% (đã đạt chuẩn tiêu chí).

Kết quả sơ bộ năm 2019: số lượng hộ nghèo 6 hộ đạt tỷ lệ 4,2%.

c) Đánh giá: Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo (với 1 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.12. Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm

a) Yêu cầu của tiêu chí:

Tỷ lệ người làm việc trên dân số trong độ tuổi lao động có khả năng tham gia lao động (90%).

b) Kết quả thực hiện:

Tổng số lao động là 369 lao động, trong đó có việc làm thường xuyên là 348/348 lao động = 100%. Trong đó: Lao động nông nghiệp 302 người, lao động phi nông nghiệp 46 người.c) Đánh giá: Tiêu chí số 12 về Lao động có việc làm (với 1 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.13. Tiêu chí số 13 Về hình thức tổ chức sản xuất

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Xã có hợp tác xã hoạt động theo đúng quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012: Đạt;

- Xã có mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực đảm bảo bền vững: Đạt;

b) Kết quả thực hiện:

- Trên địa bàn xã có 01 Hợp tác xã Đồng Quánh hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, nông nghiệp, lâm nghiệp đã tạo công việc và thu nhập cho nhiều hộ gia đình, đồng thời có khả năng tạo việc làm từ các nhóm hộ được hộ khác thuê trồng cây, khai thác gỗ rừng trồng. HTX tham gia hoạt động thu gom rác thải, nhận làm các công trình đơn giản do xã làm chủ đầu tư.

- Hội nông dân xã Minh Cầm với Công ty Cổ phần lâm sản Đạp Thanh đã thực hiện Bản ghi nhớ hợp đồng liên kết hợp tác và tiêu thụ sản phẩm trà hoa vàng, ba kích giữa. Trong đó về trà hoa vàng có 12 hộ trồng diện tích 3,5 ha; ba kích có 13 hộ diện tích 9,1 ha. Các sản phẩm khi được thu hoạch sẽ được Hội nông dân xã đứng làm đại diện cung ứng sản phẩm cho công ty để tiêu thụ cho hội viên, người nông dân trên địa bàn xã.

c) Đánh giá: Tiêu chí số 13 về Hình thức tổ chức sản xuất (với 2 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.14. Tiêu chí số 14 Về Giáo dục

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục trung học cơ sở: Đạt

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, trung cấp): ≥70%.

- Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo: ≥25%.

b) Kết quả thực hiện:

- Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi xã Minh Cầm đã được UBND huyện Ba Chẽ công nhận đạt chuẩn năm 2017 và tiếp tục được công nhận năm 2018 tại Quyết định số 2833/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND huyện.

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2017-2018: Số lượng 9 học sinh đạt 100%; số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2018 - 2019 tiếp tục học THPT, học Trung tâm GDTX - GDNN: 7/9 học sinh đạt tỷ lệ 77,7%.

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt: 105/348 lao động = 30,2%.c) Đánh giá: Tiêu chí số 14 về Giáo dục (với 3 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.15. Tiêu chí số 15: Về Y tế

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ người dân tham gia các hình thức bảo hiểm y tế: 85%.

- Y tế xã đạt chuẩn quốc gia: Đạt.

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi) : ≤ 26,7%.

b) Kết quả thực hiện:

- Người dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế năm 2019 trên địa bàn xã có 583/584 người, đạt 99,82%;

- Trạm Y tế xã Minh Cầm được công nhận đạt chuẩn y tế năm 2014 tại Quyết định số 3814/QĐ- UBND ngày 02/12/2015 của ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh; Thực hiện lập hồ sơ đề nghị công nhận lại Trạm y tế đạt chuẩn y tế quốc gia năm 2019 theo quy định.

- Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm, chương trình tiêm phòng dịch được thực hiện thường xuyên. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi là 4/67 trẻ = 6%.c) Đánh giá: Tiêu chí số 15 về Y tế (với 3 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.16. Tiêu chí số 16 về Văn hóa

a) Yêu cầu của tiêu chí:

Xã có từ 70% số thôn, bản trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hoá theo quy định của Bộ VH-TT-DL.b) Kết quả thực hiện:

Xã Minh Cầm có 5/5 thôn đạt danh hiệu thôn Văn hóa duy trì đến nay đạt 100 %.c) Kết quả đánh giá: Tiêu chí số 16 về văn hóa (với 1 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.17. Tiêu chí số 17: Về Môi trường và An toàn thực phẩm

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ hộ được sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định: ≥90%; ≥50% nước sạch;

- Tỷ lệ cơ sở sản xuất - kinh doanh, nuôi trồng thủy sản, làng nghề đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường: 100%;

- Xây dựng cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp, an toàn: Đạt;

- Mai táng phù hợp với quy định và theo quy hoạch: Đạt;

- Chất thải rắn trên địa bàn và nước thải khu dân cư tập trung, cơ sở sản xuất - kinh doanh được thu gom, xử lý theo quy định: Đạt;

- Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh và đảm bảo 3 sạch: ≥70%;

- Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường: ≥60%;

- Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm đạt: 100%.

b) Kết quả thực hiện:

- Xã đã được đầu tư được 4 công trình nước sinh hoạt tập trung, nguồn nước từ các khe suối đầu nguồn gắn liền với diện tích đất rừng được khoanh nuôi bảo vệ và rừng phòng hộ đầu nguồn; số hộ trên địa bàn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh là 142/142 hộ = 100%. Xã đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nước sạch, kết quả số hộ sử dụng nước sạch 129/142 hộ = 90,8%.

- Tổ chức cho 20/20 = 100% hộ sản xuất kinh doanh sản phẩm nông, lâm nghiệp, gia công đồ gỗ, gò hàn, buôn bán tạp phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống… ký cam kết bảo vệ môi trường, không gây suy giảm môi trường.

- Môi trường cảnh quan được nhân dân quan tâm thực hiện, thường xuyên tổ chức quét dọn, thu gom rác thải sinh hoạt. Tổ chức trồng cây xanh, cây cảnh và hoa ở các tuyến đường, nhà văn hóa thôn.

- 5/5 thôn = 100% có quy chế sử dụng nghĩa trang nhân dân, thực hiện việc chôn cất người chết theo quy định.

- Công tác thu gom rác thải, vệ sinh môi trường được thực hiện lồng ghép phong trào "5 không, 3 sạch"" và được duy trì thực hiện.

- Số hộ gia đình có đủ các công trình nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh đảm bảo 3 sạch có 128/142 hộ bằng 90,1%.

- Số hộ chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường 67/79 hộ = 85%.

- Có 19/19 = 100% hộ gia đình, kinh doanh thực phẩm tuân thủ chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm

c) Kết quả đánh giá: Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm (với 8 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.18. Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Cán bộ xã đạt chuẩn: Đạt;

- Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định: Đạt;

- Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”: Đạt;

- Các tổ chức đoàn thể chính trị của xã đều đạt danh hiệu tiên tiến trở lên: Đạt;

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định: Đạt;

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội: Đạt;

b) Kết quả thực hiện:

- Căn cứ Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16/01/2004 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và Thông tư số 06/2012/TT-BNV ngày 30/10/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức cấp xã, phường, thị trấn; Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin truyền thông về quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin: có 19/19 cán bộ, công chức xã Minh Cầm đều đạt chuẩn.

- Hiện nay xã Minh Cầm có đủ 5 tổ chức Đoàn thể cấp xã: Mặt trận Tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Hội Nông dân.

- Đảng bộ xã tự đánh giá đạt trong sạch vững mạnh, huyện sẽ xét công nhận cuối năm 2019.

- Tổ chức chính trị - xã hội của xã được đánh giá đạt loại khá trở lên.

- Xã được UBND huyện Ba Chẽ công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo năm 2018 (Theo Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 22/01/2019).

- Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; Trên địa bàn xã không để xảy ra các vụ bạo hành, bạo lực trong gia đình; không có tình trạng khiếu kiện đông người kéo dài, không có trọng án và các tệ nạn xã hội.

c) Kết quả đánh giá: Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật (với 6 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.19. Tiêu chí số 19: Quốc phòng và An ninh

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Xây dựng lực lượng dân quân “vững mạnh, rộng khắp” và hoàn thành các chỉ tiêu quốc phòng: Đạt;

- Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên: không có khiếu kiện đông người kéo dài; không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội (ma túy, trộm cắp, cờ bạc, nghiện hút) được kiềm chế, giảm liên tục so với các năm trước: Đạt;

b) Kết quả thực hiện:

- Xây dựng lực lượng DQTV-DBĐV vững mạnh, đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng theo quy định; thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ lực lượng DQTV-DBĐV, tổ chức huấn luyện đủ quân số và kết quả huấn luyện đạt loại khá trở lên; Hàng năm thực hiện tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt chỉ tiêu trên giao. Công tác giáo dục QP-AN, tham gia hội thi, hội thao, chính sách hậu phương quân đội và tham gia xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, rộng khắp và chất lượng cao;

- Hàng năm cấp ủy có Nghị quyết lãnh đạo, thôn dân cư có bản đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” 100% hộ trên địa bàn ký cam kết giao ước thi đua xây dựng khu dân cư “An toàn về an ninh trật tự”.

Thực hiện các hoạt động phòng ngừa các loại tội phạm, tai nạn, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác bao gồm: (1) Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và vi phạm pháp luật khác; (2) Không để xảy ra tội phạm nghiêm trọng và không có công dân của khu dân cư phạm tội nghiêm trọng; (3) Không có tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không phát sinh người mắc tệ nạn xã hội ở cộng đồng; (4) Không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn giao thông và tai nạn lao động nghiêm trọng do công dân của khu dân cư gây ra ở cộng đồng; (5) Công an viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; Không có công an viên bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

c) Đánh giá: Tiêu chí số 19 về Quốc phòng và an ninh (với 2 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

2.20. Tiêu chí số 20: Khu dân cư (thôn) nông thôn mới kiểu mẫu

a) Yêu cầu của tiêu chí:

- Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới: 20-30%

- Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu: 20%

- Tỷ lệ vườn đạt chuẩn nông thôn mới: 10%.

b) Kết quả triển khai thực hiện:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện:

Ban chỉ đạo NTM, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai các chỉ tiêu tiêu chí Thôn nông thôn mới gồm: Quyết định số 38-QĐ/BCĐ ngày 12/5/2017 của Ban chỉ đạo về việc thành lập Tổ triển khai thực hiện khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; Quyết định số 39-QĐ/BCĐ ngày 12/5/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới về việc phân công thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM phụ trách triển khai thực hiện Thôn nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu; Kế hoạch số 35/KH-BCĐ ngày 12/5/2017 của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới về xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và vườn mẫu nông thôn mới thôn Đồng Tán; Kế hoạch số 45-KH/BCĐ về xây dựng NTM năm 2019.

- Nội dung kết quả thực hiện:

Kết quả triển khai thực thôn nông thôn mới Đồng Tán, Đồng Doong, Khe Áng đã chỉnh trang cảnh quan thôn cải tạo trồng hoa, cây cảnh, cây bóng mát nhà văn hóa thôn và trồng cây hoa dọc 2 ban đường thôn, nhân dân vệ sinh đường thôn, nhà cửa thường xuyên. Tổ chức triển khai thực hiện 15 vườn mẫu, vận động nhân dân hiến đất, hiến cây với diện tích lớn để làm các công trình dân sinh, làm đường dẫn ống nước, mở rộng nền đường, làm hàng rào xanh của thôn. Thực hiện chỉnh trang sắp xếp, bố trí lại khuôn viên Nhà Văn hóa thôn.

Tỷ lệ nhà ở dân cư đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Xây dựng (đảm bảo 3 cứng: nền cứng, khung cứng, mái cứng: 114/142 hộ đạt 80,3%; Trên địa bàn thôn không có nhà tạm, nhà dột nát.Có 100% tuyến đường nội thôn được bê tông đạt quy định của Bộ Giao thông vận tải.

+ 100% hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, an toàn.

+ 100% trẻ em trong độ tuổi đều được học mầm non; trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, trẻ hoàn thành chương trình tiểu học vào học lớp 6 THCS đạt 100%.

+ 100% hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy định. Hiện đã có 5/5 thôn hoàn thành mô hình thắp sáng đồng quê đạt 100%; nhân dân tích cực thực hiện làm hàng rào xanh, khuôn viên sân nhà, cải tạo chuồng chăn nuôi, 3 công trình vệ sinh cho đảm bảo VSMT.

Đánh giá chung:

+ Tỷ lệ thôn đạt chuẩn nông thôn mới đạt 3/5 thôn = 60%.

+ Tỷ lệ hộ gia đình nông thôn mới kiểu mẫu đạt 40/142 = 28,1%.

+ Tỷ lệ vườn đạt chuẩn nông thôn mới đạt 9/29 (tổng số vườn trồng cây ăn quả, cây dược liệu) = 31 %.

c) Đánh giá: Tiêu chí số 20 về Thôn đạt chuẩn nông thôn mới (với 3 chỉ tiêu) đạt chuẩn theo quy định.

3. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Xã Minh Cầm không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.II. KẾT LUẬN:

1. Về hồ sơ

Đảm bảo đầy đủ thành phần hồ sơ theo Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ vê việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và Hướng dẫn số 754/HD-BXDNTM ngày 06/12/2017 của Ban xây dựng nông thôn mới tỉnh về trình tự, thủ tục và thành phần hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017-2020;2. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã Minh Cầm đã được UBND huyện Ba Chẽ thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là 20/20 tiêu chí, 53/53 Chỉ tiêu đạt 100% (Có phụ biểu kèm theo).3. Về tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới

Xã Minh Cầm không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.III. KIẾN NGHỊ:

Căn cứ hồ sơ và kết quả thẩm tra, điều kiện công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định, Ủy ban nhân dân huyện Ba Chẽ đánh giá xã Minh Cầm đủ điều kiện đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

Đề nghị Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh xem xét thẩm định, trình UBND tỉnh công nhận xã Minh Cầm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019./.
Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/cáo);

- CT, các PCT UBND huyện (B/cáo);

- UB Mặt trận Tổ quốc huyện (B/cáo);

- BCĐ NTM, UBND xã Minh Cầm;

- Lưu: VT.Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương