Ủy ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HÀ NỘI Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 101.27 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu14.11.2017
Kích101.27 Kb.
#1745

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---- ----------------------------------

Số : 66/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2002
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

"Về việc phê chuẩn qui chế hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội"


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
- Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND;

- Căn cứ quyết định số 29/2002/QĐ-UB ngày 01/3/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố;

- Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức chính quyền thành phố và Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Phê chuẩn Qui chế hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

Bản qui chế được ban hành kèm theo Quyết định này gồm 5 chương, 27 điều do Đại hội đại biểu lần thứ I Liên đoàn bóng đá Hà Nội nhiệm kỳ 2002 - 2006 thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2002.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3 : Chánh Văn phòng HĐND và Uỷ ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền thành phố, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Giám đốc Sở Thể dục thể thao Hà Nội thi hành Quyết định này./.


T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

K/T. CHỦ TỊCH

Phó Chủ tịch

NGUYỄN QUỐC TRIỆU

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---- ----------------------------------


QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ HÀ NỘI NHIỆM KỲ KHÓA I (2002 - 2006)

(Kèm theo quyết định số 66/2002/QĐ-UB ngày 02/5/2002 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội).
CHƯƠNG I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
Điều 1 : Liên đoàn bóng đá Hà Nội (LĐBĐHN) là một tổ chức xã hội nghề nghiệp về chuyên môn bóng đá, được thành lập theo quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố và chịu sự quản lý nhà nước về Thể dục thể thao của Sở Thể dục thể thao Hà Nội,

Viết tắt và giao dịch : LĐBĐ Hà Nội (tiếng Việt).

Tên tiếng Anh : Hanoi Football Federation - HNFF (viết tắt).

Liên đoàn bóng đá Hà Nội qui tụ các tổ chức thành viên và hộiviên trong Thủ đô Hà Nội, tổ chức và hoạt đọng theo Điều lệ của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và Qui chế được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn, hoạt động tự nguyện, tự quản theo nguyên tắc dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động, quyết định theo đa số.

Điều 2 : Qui chế hoạc động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội xác định chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ phối hợp, chế độ công tác, lề lối làm việc của một tổ chức xã hội nghề nghiệp, phù hợp với Pháp lệnh Thể dục thể thao, pháp lệnh Thủ đô Hà Nội và Qui chế làm việc của Sở Thể dục thể thao Hà Nội, được hướng dẫn về quản lý Nhà nước của Sở Thể dục thể thao và Ban tổ chức chính quyền thành phố đối với các Liên đoàn thể thao tại địa phương.

CHƯƠNG II


CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ HÀ NỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC CỦA LIÊN ĐOÀN
Điều 3 : Những nhiệm vụ chủ yếu của Liên đoàn bóng đá Hà Nội .
1. Tập hợp vận động đoàn kết và phát triển phong trào tập luyện Bóng đá trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt đối tượng thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh, sinh viên góp phần nâng cao sức khoẻ và giáo dục phẩm chất đạo đức con người mới.

2. Từng bước hoàn thiện hệ thống huấn luyện đào tạo vận động viên từ cơ sở đến quận, huyện và thành phố có trình độ chuyên môn cao. Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài bóng đá. Hoàn thiện và quản lý thống nhất hệ thống thi đấu bóng đá trong toàn thành phố.

3. Hướng dẫn hệ thống thi đấu từ cơ sở đến thành phố, thống nhất các qui chế quản lý điều hành các cuộc thi đấu ở các cấp.

4. Tham gia xây dựng và đào tạo đội ngũ vận động viên bóng đá thanh thiếu niên, nhi đồng, học sinh Bóng đá trẻ (các U) đội hạng II,hạng nhất, chuyên nghiệp và đội tuyển thành phố. Tuyển chọn và bồi dưỡng các vận động viên có thành tích cao đáp ứng những nhiệm vụ thi đấu trong nước và ngoài nước, tổ chức, quản lý, điều hành huấn luyện, kiểm tra các đội tuyển này và những đơn vị khác khi có yêu cầu.

5. Phối hợp với các cơ sở sản xuất để từng bước sản xuất những dụng cụ phục vụ cho tập luyện Bóng đá từ cấp cơ sở, trường học và các đội đại biểu. Đề xuất với Sở Thể dục thể thao và các cấp chính quyền Uỷ ban nhân dân thành phố những trang thiết bị hiện đại cần thiết phục vụ cho việc nâng cao thành tích cho vận động viên đỉnh cao của Hà Nội.

6. Nghiên cứu tổ chức các dịch vụ thể dục thể thao thông qua môn Bóng đá.

7. Mở rộng quan hệ với các tổ chức của các thành phố, tỉnh, thành, ngành trong cả nước, nước ngoài (theo luật định của Nhà nước, Liên đoàn bóng đá Việt Nam), AFF, AFC và FIFA.

8. Đề xuất với Thành phố ban hành chế độ chính sách : cho các đối tượng hoạt động môn bóng đá; sự tài trợ của Nhà nước cho pháp triển bóng đá thành phố và sự đóng góp tài trợ của các cơ quan doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân cho sự phát triển bóng đá phong trào và bóng đá thành tích cao.

9. Xây dựng tổ chức các CLB Bóng đá trong hệ thống tổ chức của Liên đoàn bóng đá Hà Nội quan tâm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các hội viên của Liên đoàn.

Điều 4 : Đại hội đại biểu thành phố củ Liên đoàn bóng đá Hà Nội là tổ chức cao nhất của Liên đoàn do Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội triệu tập, tiến hành thường kỳ 4 năm một lần. Nhiệm vụ chính của Đại hội là:


- Kiểm điểm công tác trong nhiệm kỳ qua và đề ra chương trình, kế hoạch nhiệm kỳ tới.

- Sửa đổi điều chỉnh Qui chế hoạt động Liên đoàn (nếu có).

- Thông qua quyết toán tài chính nhiệm kỳ trước và kế hoạch tài chính nhiệm kỳ tới.

- Bầu ra ban chấp hành mới.

- Ra nghị quyết đại hội.

Trường hợp đặc biệt, cần tổ chức đại hội bất thường (phải có 2/3 tổng số uỷ viên Ban chấp hành hoặc 2/3 các tổ chức thành viên trở lên yêu cầu, Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội báo cáo với Sở Thể dục thể thao, Ban tổ chức chính quyền thành phố để đề nghị tiến hành Đại hội bất thường theo Nghị quyết điều lệ.

Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Liên đoàn giữa hai kỳ Đại hội, thực hiện nhiệm vụ theo điều 16, chương III - Điều lệ Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

4.1. Nhiệm vụ Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội .

- Quyết định Qui chế hoạt động, qui định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn cho các chức danh : Chủ tịch, Phó chủ tịch, Tổng thư ký, Trưởng ban kiểm tra và các Ban chức năng, các Hội đồng tư vấn.

- Bầu ban Thường vụ gồm Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Tổng thư ký vụ một số uỷ viên khác.

- Xây dựng kế hoạch, quyết định những chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp lớn nhằm cụ thể hóa và thực hiện Nghị quyết đại hội.

- Xác định phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu của kế hoạch hoạt động hàng năm, kế hoạch tài chính hàng năm của Liên đoàn.

- Chỉ đạo các cuộc thi đấu trong nước và quốc tế tại Hà Nội.

- Chỉ đạo các hoạt động về đào tạo, huấn luyện, ứng dụng KHKT, hoạt động của các đội bóng đá nam, nữ các cấp của Hà Nội.

- Chỉ đạo việc xây dựng và triển khai thực hiện các quan hệ hợp tác quốc tế.

- Tìm kiếm các giải pháp thu hút nguồn tại trợ trong, ngoài nước.

- Hỗ trợ phát triển bóng đá phong trào và xây dựng hệ thống thi đấu bóng đá cơ sở.

- Quyết định khen thưởng và thi hành kỷ luật đối với các thành viên.

- Bổ sung hoặc miễn nhiệm uỷ viên Ban chấp hành theo đề nghị của Ban thường vụ và Qui chế hoạt động của Liên đoàn.

- Qui định triệu tập, tổ chức ĐẠi hội đại biểu toàn thành phố định kỳ hoặc bất thường sau khi được phép của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4.2. Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội họp toàn thể mỗi năm 2 lần, do Ban thường vụ triệu tập. Nghị quyết các cuộc họp của Ban chấp hành chỉ có giá trị thi hành khi có quá 1/2 tổng số uỷ viên Ban chấp hàng tán thành.

4.3. Trong trường hợp giữa 2 kỳ họp có việc đột xuất thuộc thẩm quyền quyết định của Ban chấp hành thì :

- Ban thường vụ triệu tập hội nghị bất thường.

- Trường hợp không họp được, Ban thường vụ gửi văn bản dự thảo về nội dung Hội nghị đến các ủy viên ban chấp hành. Từng uỷ viên ghi rõ ý kiến của mình đối với văn bản dự thảo, gửi về Văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội. Nếu đến hạn, uỷ viên nào không gửi ý kiến về coi như đã đồng ý với dự thảo và phải nghiêm chỉnh chấp hành Nghị quyết.

- Trường hợp cấp bách, Ban chấp hành không thể họp và cũng không kịp gửi văn bản xin ý kiến thì Ban thường vụ quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định đó trước Ban chấp hành, đồng thời báo cáo với Ban chấp hành trong phiên họp gần nhất.

Điều 5 : Ban thường vụ là cơ quan lãnh đạo của Liên đoàn giữa 2 kỳ họp của Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

Ban thường vụ có trách nhiệm và quyền hạn :

- Chuẩn bị nội dung và tổ chức các cuộc họp của Ban chấp hành Liên đoàn. Đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp, dự toán ngân sách, kế hoạch hoạt động hàng năm của Liên đoàn để trình Ban chấp hành Liên đoàn xem xét, quyết định.

- Cụ thể hóa và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Ban chấp hành Liên đoàn.

- Thông qua điều lệ các giải thi đấu lớn thuộc hệ thống thi đấu toàn thành phố.

- Thông qua kế hoạch hoạt động hàng năm, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động của các Ban chức năng, Hội đồng tư vấn trực thuộc liên đoàn.

- Được ban chấp hành uỷ quyền quyết định cụ thể về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ của các Ban chức năng, Hội đồng tư vấn trực thuộc Liên đoàn.

- Thay mặt Ban chấp hành đề xuất với Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố về cơ chế chính sách, chiến lược phát triển bóng đá Hà Nội. Ban thường vụ họp 3 tháng 1 lần, khi cần có thể họp bất thường, trong trường hợp không họp toàn thể ban thường vụ được thì lấy ý kiến của các ủy viên thường vụ bằng cách trao đổi trực tiếp, qua điện thoại hoặc gửi văn bản dự thảo đến các ủy viên thường vụ như phương thức đối với uỷ viên ban chấp hành.

Điều 6 : Trường hợp Ban chấp hành, Ban thường vụ tiến hành biểu quyết mà có số phiếu bằng nhau (vì số người họp là chẵn) thì người chủ trì biểu quyết bên nào, bên ấy được coi là đa số (trường hợp không họp được, lấy ý kiến trực tiếp hoặc bằng điện thoại, bằng thư cũng giải quyết theo phương thức này).

Điều 7 : Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội

- Là người chịu trách nhiệm cao nhất về mọi hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội có nhiệm vụ và quyền hạn :

7.1. Đại diện của Liên đoàn bóng đá Hà Nội trước pháp luật.

7.2. Thay mặt Liên đoàn bóng đá Hà Nội giữ mối quan hệ với các cơ quan quản lý Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, với Sở Thể dục thể thao. Định kỳ làm việc với lãnh đạo Sở thể dục thể thao để đề xuất những kiến nghị của Liên đoàn với lãnh đạo Sở thể dục thể thao.

7.3. Căn cứ Nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ chỉ đạo việc nghiên cứu, đề xuất những cơ chế, chủ trương, chính sách lớn nhằm phát triển bóng đá Hà Nội; xây dựng các đề án chương trình, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về chuyên môn về quan hệ quốc tế và chỉ đạo các mặt công tác khác; đồng thời phân công tổ chức thực hiện.

7.4. Chủ trì các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ.

7.5. Quyết định những công việc đột xuất khi không thể triệu tập Hội nghị Ban thường vụ, đồng thời thông báo và chịu trách nhiệm trước Ban thường vụ để giải quyết về những điều đó. Định kỳ chủ trì hội ý bộ phận thường trực của Ban thường vụ đi giải quyết công việc của liên đoan (Bộ phận thường trực của Ban thường vụ bao gồm : Chủ tịch, các Phó chủ tịch, tổng thư ký); khi cần thì mời thêm lãnh đạo các Ban chuyên môn, Hội đồng tư vấn có liên quan.

7.6. Đánh giá, đề xuất với Ban thường vụ và Ban chấp hành về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, xác định tư cách của các ủy viên Ban thường vụ, Ban chấp hành, Trưởng, Phó các Ban chức năng. Theo đề nghị của Thường trực Ban thường vụ quyết định thành lập Ban tổ chức các giải bóng đá thủ đô.

7.7. Quyết định nhân sự chủ chốt của Văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội .

7.8. Theo yêu cầu điều hành trong từng thời gian, Chủ tịch có thể trực tiếp giải quyết một số việc đã phân công cho Phó chủ tịch, hoặc điều chỉnh lại sự phân công giữa các phó chủ tịch.


7.9. Là chủ tài khoản, là người phát ngôn thứ nhất của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

Điều 8 : Các phó chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội được Chủ tịch phân công phụ trách một số hoặc một số lĩnh vực công tác, theo dõi hoạt động của một số cơ sở, tổ chức của Liên đoàn, có trách nhiệm giúp Chủ tịch giải quyết công việc hàng ngày của Liên đoàn theo chủ trương chung của Ban chấp hành, ban thường vụ và trên lĩnh vực, địa bàn được phân công.

- Phó chủ tịch chủ động giải quyết công việc, khi có vấn đề liên quan đến lĩnh vực của Phó chủ tịch khác hoặc bộ phận không thuộc phạm vi mình phụ trách thì trực tiếp phối hợp với Phó chủ tịch hoặc trưởng bộ phận có liên quan cùng giải quyết. Trường hợp giữa các Phó chủ tịch có ý kiến khác nhau về cách giải quyết thì báo cáo về Chủ tịch quyết định.

- Các quyết định giải quyết công việc của từng Phó Chủ tịch phải được thông báo đến Văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội để Văn phòng thông tin kịp thời tới Chủ tịch, các phó Chủ tịch khác, Tổng thư ký và các uỷ viên thường vụ có liên quan biết.

Cụ thể :

8.1. Phó chủ tịch thừơng trực :

- Là người trực tiếp và thường xuyên giúp Chủ tịch chỉ đạo các mặt công tác, thay mặt chủ tịch giải quyết công việc hàng ngày của Ban thường vụ Liên đoàn, chủ trì các cuộc họp của Thường trực Ban thường vụ, Ban chấp hành khi Chủ tịch vắng mặt, Phó chủ tịch thường trực cùng các phó Chủ tịch và Tổng thư ký tổ chức quản lý, điều hành bộ máy chuyên trách giúp việc của Liên đoàn.

- Là người được uỷ quyền thứ nhất của Chủ tài khoản Liên đoàn bóng đá Hà Nội .

- Là người giúp Ban thường vụ và Chủ tịch giữ mối quan hệ công tác giữa Liên đoàn với Sở Thể dục thể thao Hà Nội.

- Là người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Hà Nội . Được chủ tịch uỷ quyền làm Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

Điều 9 : Tổng thư ký.

- Tổng thư ký là người giúp việc cho Ban thường vụ cho Chủ tịch và cho Phó chủ tịch thường trực là người điều hành, phối hợp hoạt động của các Ban chức năng; trực tiếp điều hành Văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội triển khai tổ chức thực hiện quyết định của Ban chấp hành, Ban thường vụ, và chỉ thị của Chủ tịch.

- Là người phát ngôn của Liên đoàn bóng đá Hà Nội .

- Là người được uỷ quyền thứ hai của Chủ tài khoản Liên đoàn bóng đá Hà Nội .

- Trực tiếp phụ trách quan hệ quốc tế, giúp việc phó Chủ tịch phụ trách Ban chuyên môn. Được thay mặt Liên đoàn bóng đá Hà Nội ký các văn bản hợp đồng hỗ trợ về tài chính của các tổ chức trong và ngoài nước sau khi đã xin ý kiến của thường trực hoặc Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn bóng đá Hà Nội .

Điều 10 : Uỷ viên Ban chấp hành.

Các uỷ viên Ban chấp hành có trách nhiệm : tham gia đầy đủ các kỳ Hội nghị Ban chấp hành(nếu không có lý do chính đáng mà vắng mặt liên tiếp trong 2 kỳ Hội nghị toàn thể Ban chấp hành sẽ bị miễn nhiệm); nắm vững và phản ánh đầy đủ tình hình của cơ sở ngành đơn vị mà mình là đại biểu; tham gia vào hoạt động trong một ban chức năng và thực hiện tốt công việc do Ban chấp hành Liên đoàn phân công; tích cực đóng góp ý kiến vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành và Ban thường vụ, nghiêm túc thực hiện các chủ trương, nội dung hoạt động của Ban chấp hành; trường hợp vắng mặt tại Hội nghị toàn thể Ban chấp hành vẫn phải thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Hội nghị.

Điều 11 : Văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội là cơ quan tham mưu, giúp việc Ban chấp hành, Ban thường vụ liên đoàn, có chức năng tham mưu, tổng hợp giúp Ban chấp hành ( mà trực tiếp là Ban thường vụ và thường trực) tổ chức, điều hành công việc của liên đoàn, trực tiếp phục vụ các hoạt động hàng ngày của Ban thường vụ, Thường trực Liên đoàn.

11.1. Văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội có nhiệm vụ :

Tổ chức việc theo dõi, tổng hợp tình hình hoạt động của Liên đoàn, tổ chức công tác thông tin phục vụ sự lãnh đạo của Ban chấp hành, Ban Thường vụ giúp các Ban chức năng trong việc đề xuất những chủ trương, biện pháp giúp lãnh đạo Liên đoàn quản lý, chỉ đạo mọi hoạt động của Liên đoàn trong phạm vi Thủ đô Hà Nội.

- Theo dõi, đôn đốc các Ban chức năng, các Hội đồng tư vấn thực hiện các đề án, chương trình công tác, soạn thảo các văn bản trước khi trình Lãnh đạo Liên đoàn.

- Giúp Ban thường vụ triển khai việc thực hiện các nghị quyết của Ban chấp hành, Ban thường vụ Liên đoàn.

- Giúp Ban thường trực tổ chức thực hiện các văn bản chỉ đạo của Sở Thể dục thể thao và của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

- Quản lý việc ban hành các văn bản, thu phát, lưu trữ công văn, hồ sơ, con dấu.

- Phối hợp với Ban vận động tài trợ dự trù xin Nhà nước (Sở thể dục thể thao) cấp kinh phí hỗ trợ.

- Tổ chức phục vụ các cuộc Hội nghị, tiếp khách của Liên đoàn bóng đá Hà Nội . Đề xuất các khoản chi hành chính, lễ tân... để chủ tài khoản phê duyệt.

- Quản lý tài chính, ngân sách, tài sản của Liên đoàn, bảo đảm các điều kiện, phương tiện làm việc của Ban chấp hành, Ban thường vụ và các Ban chức năng, Hội đồng tư vấn.

11.2. Lãnh đạo Văn phòng có Chánh Văn phòng và 01 phó chánh Văn phòng.

Chánh Văn phòng chịu trách nhiệm trước Ban chấp hành, Ban thường vụ về việc lãnh đạo, điều hành toàn diện các mặt công tác của Văn phòng. Phó Văn phòng phụ trách một số lĩnh vực công tác do Chánh Văn phòng phân công sau khi đã có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch thường trực của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

11.3. Trong văn phòng có bộ phận tài chính (làm nhiệm vụ quản lý tài chính, tài sản, ngân sách của Liên đoan). Chức năng, nhiệm vụ, cán bộ của các bộ phận trực thuộc Văn phòng do Chánh Văn phòng đề xuất và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội quyết định.

Điều 12 : Ban chuyên môn gồm có 3 tiểu ban.

- Tiểu ban đào tạo huấn luyện ứng dụng khoa học kỹ thuật.

- Tiểu ban tổ chức thi đấu

- Tiêu ban trọng tài.

12.1. Tiểu ban đào tạo, huấn luyện và khoa học kỹ thuật có trách nhiệm tổ chức, thực hiện mọi quyết định của lãnh đạo Liên đoàn liên quan đến công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng vận động viên, huấn luyện viên và ứng dụng khoa học kỹ thuật.

Tiểu ban đào tạo, huấn luyện và khoa học kỹ thuật có trách nhiệm phối hợp với các ban chức năng, các Hội đồng tư vấn, các cơ quan chức năng của các Ban, ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị để giải quyết có hiệu quả, đồng bộ từng công việc cụ thể, nhất là công tác phát triển bóng đá trẻ, bóng đá trong trường học, nâng cao chất lượng của các đội bóng đá thủ đô Hà Nội.

12.2. Tiểu ban tổ chức thi đấu :

Tiểu ban tổ chức thi đấu có nhiệm vụ tổ chức, giải quyết các công việc liên quan đến tổ chức thi đấu, trọng tài và luật lệ thi đấu theo chủ trương chung của Ban chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn.

Ban tổ chức thi đấu có trách nhiệm phối hợp với các Ban chức năng, các Hội đồng tư vấn để giải quyết có hiệu quả, đồng bộ từng công việc cụ thể:

Xây dựng qui hoạch, kế hoạch thi đấu dài hạn, ngắn hạn, đột xuất của bóng đá quần chúng và đỉnh cao qui mô và tổ chức thực hiện.

Xây dựng hệ thống thi đấu toàn thành phố đề xuất với Ban thường vụ Liên đoàn, Sở thể dục thể thao thông qua và cho thực hiện.

Phối hợp với Bộ phận quan hệ quốc tế xây dựng kế hoạch và tổ chức các giải, các trận đấu quốc tế tại Hà Nội.

Giúp các cơ sở, ngành tổ chức các giải, các cuộc thi đấu quần chúng có qui mô toàn thành phố.

Tổng kết, đánh giá chuyên môn về thi đấu, phát hiện vận động viên ưu tú để tuyển chọn VĐV các đội bóng các cấp, phát hiện các huấn luyện viên, trọng tài xuất sắc đề nghị Liên đoàn bóng đá Hà Nội và Sở Thể dục thể thao phong cấp bậc, tặng danh hiệu vinh dự.

Tổ chức các giải bóng đá quốc gia, các giải và các trận đấu quốc tế tại Hà Nội do Liên đoàn bóng đá Hà Nội điều hành được uỷ nhiệm của Sở TDTT hoặc LĐBĐ Việt Nam.

Soạn thảo Điều lệ các giải thi đấu Hà Nội để Ban Thường vụ Liên đoàn bóng đá Hà Nội thông qua.

Phối hợp với tiểu ban trọng tài phân công trọng tài các giải trong hệ thống giải thành phố và thi đấu quốc tế tổ chức tại Hà Nội khi được uỷ nhiệm.
12.3. Tiểu ban trọng tài : là tổ chức chuyên môn của Liên đoàn bóng đá Hà Nội hoạt động dưới sự chỉ đạo cảu Ban chuyên môn có nhiệm vụ :

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện kế hoạch công tác trọng tài bóng đá.

- Phối hợp với tiểu ban đào tạo huấn luyện KHKT xây dựng và đào tạo bồi dưỡng đội ngũ trọng tài.

- Phối hợp với tiểu ban tổ chức thi đấu phân công trọng tài làm các nhiệm vụ ở các giải trong hệ thống thi đấu cấp thành phố và đề cử trọng tài tha gia các giải trong nước, quốc tế cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

- Quan tâm đến nghĩa vụ quyền lợi của trọng tài, đề xuất giới thiệu với Ban thường vụ Liên đoàn bóng đá Hà Nội những trọng tài đủ trình độ cho Hội đồng trọng tài quốc gia và Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

Điều 13 : Ban bóng đá phong trào

13.1. Ban bóng đá phong trào là một Ban chức năng của Ban chấp hành, hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ, có chức năng tham mưu, xây dựng kế hoạch và đề xuất các biện pháp để thực hiện 2 nhiệm vụ :

- Xây dựng, phát triển phong trào bóng đá quần chúng ngày càng rộng rãi trong toàn thành phố.

- Xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức của Liên đoàn và đưa hoạt động của các tổ chức thành viên đi vào nền nếp.

Ban có trách nhiệm và quyền hạn :

- Phối hợp với phòng Thể thao quần chúng thuộc Sở Thể dục thể thao Hà Nội và các đoàn thể chính trị - xã hội. Khảo sát, có kế hoạch hình thành hệ thống tổ chức quản lý phong trào bóng đá quần chúng trong thành phố đối với các lực lượng vũ trang, công nhân viên chức, thanh niên, học sinh, sinh viên (nam và nữ), nông dân, thiếu niên có hoàn cảnh đặc biệt, bóng đá lão tướng... nhằm khuyến khích ngày càng đông đảo người tập luyện bóng đá, góp phần nâng cao thể chất cho mọi người; đồng thời tạo môi trường phát hiện những năng khiếu bóng đá.

13.2. Chỉ đạo hoạt động bóng đá quần chúng ở các địa phương, ngành theo hướng xã hội hóa, phù hợp với đặc điểm từng nơi, từng lứa tuổi và giới tính. Phối hợp cùng Ban thông tin tuyên truyền biên soạn tài liệu, mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ, hướng dẫn viên và những người tình nguyện hoạt động bóng đá nghiệp dư.

13.3. Lập kế hoạch để Liên đoàn bóng đá Hà Nội phối hợp cùng Sở Thể dục Thể thao trong việc động viên, hỗ trợ xây dựng, quản lý và sử dụng có hiệu quả hệ thống sân bãi phục vụ tập luyện bóng đá.

13.4. Phối hợp với Ban tổ chức thi đấu tham gia điều hành một số giải bóng đá quần chúng ở qui mô toàn thành phố.

Điều 14 : Ban vận động tài trợ và tạo nguồn tài chính

Ban vận động tài trợ và tạo nguồn tài chính là Ban chuyên trách về công tác vận động tài trợ, tạo nguồn tài chính cho Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

Ban vận động tài trợ và tạo nguồn tài chính có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, sau khi được Ban thường vụ thông qua, tiến hành;

14.1. Tổ chức thực hiện kế hoạch vận động tài trợ đối với cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước ký kết hợp đồng với cá nhân và các tổ chức đó.

14.2. Tổ chức thực hiện kế hoạch tạo nguồn tài chính cho Liên đoàn, thực hiện hợp tác đầu tư về bóng đá.

14.3. Tiếp nhận nguồn tiền tại trợ, kể cả sự hỗ trợ của Sở thể dục thể thao, phối hợp với Văn phòng đề xuất phương án phân bổ kinh phí để Ban chấp hành quyết định.

Điều 15 : Ban thông tin, tuyên truyền, có trách nhiệm :

15.1. Phối hợp với các Ban có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, kế hoạch đột xuất về công tác Thong tin, tuyên truyền, trong hoạt động đối nội, đối ngoại của Liên đoàn.

15.2. Xây dựng quan hệ rộng rãi và gắn bó với các cơ quan truyền thống đại chúng, tổ chức mạng lưới thu thập, xử lý các thông tin từ báo chí, phát thanh truyền hình trong nước và quốc tế về bóng đá dể giúp lãnh đạo giải quyết các vấn đề tổn lại nhằm phát triển bóng đá lành mạnh, đúng hướng chống tiêu cực.

15.3. Phối hợp công tác thông tin, tuyên truyền với tờ báo "thể thao ngày nay" của Sở thể dục thể thao Hà Nội.

15.4. Giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức các cuộc họp báo của Liên đoàn bóng đá.

Điều 16 : Ban Tổ chức, kiểm tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật.

Ban kiểm tra, thi đua, khen thưởng, kỷ luật là một tổ chức trực thuộc Ban Chấp hành, có trách nhiệm và quyền hạn :

16.1. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ Liên đoàn để chỉ đạo, hướng dẫn việc gia nhập, quản lý, phát triển các tổ chức thành viên và giải quyết mối quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Hà Nội các thành viên và giữa các thành viên với nhau.

16.2. Kiểm tra, giám sát các hoạt động do Liên đoàn tổ chức, đặc biệt là hoạt động chống tiêu cực trong thi đấu bóng đá, trong hoạt động tài chính, vận động tài trợ...

Hoạt động kiểm tra trong nội bộ Liên đoàn phải theo đúng Điều lệ Liên đoàn, bảo đảm tính khách quan, trung thực, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, chế độ chính sách của Nhà nước và Qui chế hoạt động của Liên đoàn.

16.3. Đề xuất để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật, Ban Thường vụ, Ban chấp hành khen thưởng hoặc đề nghị Sở Thể dục - Thể thao, các cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định việc khen thưởng và phong tặng các danh hiệu vinh dự cấp thành phố cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động bóng đá.

16.4. Đề xuất để Hội đồng Thi đua - Khen thưởng - Kỷ luật, Ban Thường vụ, Ban chấp hành, Sở thể dục Thể thao hoặc cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước xem xét, xử lý kỷ luật đối với cá nhân và tổ chức thành viên thuộc Liên đoàn bóng đá Hà Nội mắc khuyết điểm nghiêm trọng hoặc vi phạm pháp luật và các qui định của Nhà nước.

Điều 17 : Ban cổ động viên chuyên nghiệp.

Là một ban chức năng hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban thường vụ có chức năng tham mưu xây dựng kế hoạch và đề xuất các biện pháp nhiệm vụ :


- Tổ chức các CLB, hội cổ động viên bóng đá Hà Nội (cho các đội bóng các cấp thuộc Liên đoàn bóng đá Hà Nội).

- Hướng dẫn các tổ chức này hoạt động một cách có tổ chức theo đúng điều lệ của tổ chức mình đúng luật pháp của Nhà nước một cách sôi nổi nhiệt tình có văn hóa để tránh hiện tượng "Holigan" trong bóng đá.

- Tạo mọi điều kiện tốt nhất để các CLB, hội cổ động viên bóng đá Hà Nội được tham dự các trận đấu của các đội bóng đá Hà Nội trên sân Hà Nội, trên sân đối phương (vé xem, chỗ ngồi, phương tiện đi lại, các phương tiện phục vụ cổ động).

Điều 18 : Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật.

Là tổ chức phụ trách công tác thi đua - khen thưởng - kỷ luật của LĐBĐ Hà Nội hoạt động dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ do Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn làm Chủ tịch Hội đồng, có nhiệm vụ :

18.1. Chỉ đạo Ban Tổ chức Thi đua - Khen thưởng - kỷ luật và Văn phòng Liên đoàn xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thi đua, động viên mọi thành viên hoạt động có kết quả cao nhất trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Liên đoàn.

18.2. Căn cứ ý kiến đề xuất của các Ban chức năng, các Hội đồng tư vấn thuộc Liên đoàn và kết quả thẩm tra, xác minh của Ban TC-TĐ-KT-KL, Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật xét duyệt và ra quyết định khen thưởng đối với những tập thể và cá nhân thành viên của Liên đoàn có nhiều thành tích, thi hành kỷ luật đối với những tập thể và cá nhân của Liên đoàn vi phạm qui chế của Liên đoàn, pháp luật của Nhà nước.

18.3. Đối với tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt hoặc vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, Hội đồng thi đua - khen thưởng - kỷ luật kiến nghị Sở TDTT và UBND TP xét thưởng ở mức cao hơn hoặc xử lý kỷ luật ở mức nặng hơn.

Điều 19 : Chuyên viên, nhân viên của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

19.1. Các chuyên viên, nhân viên công tác tại cơ quan Liên đoàn bóng đá Hà Nội được tuyển dụng dưới 3 hình thức : biệt phái, hợp đồng và cộng tác viên.

19.2. Căn cứ vào công việc được giao, năng lực, trình độ của chuyên viên, nhân viên để ký hợp đồng dài hạn, ngắn hạn hoặc chế độ cộng tác viên với mức lương được thoả thuận. Chuyên viên, nhân viên làm việc tại Văn phòng ký hợp đồng với Chánh văn phòng (được Chủ tịch ủy quyền).
19.3. Tiền lương, phụ cấp của cán bộ, chuyên viên, nhân viên cơ quan Liên đoàn trích từ quĩ của Liên đoàn do Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn duyệt chi.

Điều 20 : Chế độ Hội họp, thông tin, thông báo, báo cáo :

20.1. Sau các cuộc họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ, chậm nhất là 10 ngày, Văn phòng phải gửi Nghị quyết hoặc thông báo về những nội dung cần thiết đến các cơ quan và thành viên hữu quan.

20.2. Sau mỗi quí (3 tháng) Chủ tịch Liên đoàn có thông báo về hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội gửi đến các cơ quan, các thành viên có liên quan và các ủy viên Ban chấp hành. Cuối quí IV kết hợp thông báo quí và năm.

20.3. Phó Chủ tịch thường trực chủ trì giao ban với các Phó Chủ tịch, Tổng thư ký, Chánh Văn phòng mỗi tháng một lần tại trụ sở Liên đoàn để chỉ đạo công tác thường xuyên nhằm giải quyết kịp thời các công việc và báo cáo với Chủ tịch, báo cáo Ban Thường vụ trong kỳ họp gần nhất.

20.4. Các tổ chức, Ban chức năng của Liên đoàn, các Hội đồng, Văn phòng liên đoàn báo cáo bằng văn bản mỗi quí (3 tháng) 1 lần vào ngày 25 của tháng cuối quí gửi về Văn phòng Liên đoàn Bóng đá Hà Nội.

20.5. Văn phòng làm báo cáo tháng gửi Sở Thể dục Thể thao và Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội vào chiều thứ 6 tuần cuối tháng.

Điều 21 : Thẩm quyền ký các văn bản :

21.1. Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hà Nội ký các Nghị quyết của Ban chấp hành, các quyết định về tổ chức bộ máy và nhân sự, các văn bản gửi lãnh đạo thành phố các công văn gửi người đứng đầu các Bộ, Ban ngành, đoàn thể ở Trung ương và các văn bản đối ngoại cần người đứng đầu Liên đoàn ký.

21.2. Các Phó Chủ tịch và Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Hà Nội phụ trách các lĩnh vực công tác ký thay Chủ tịch các văn bản thuộc phần việc được Chủ tịch phân công. Phó Chủ tịch thường trực ký các Nghị quyết, Quyết định của Ban thường vụ, ký thay Chủ tịch khi được ủy quyền hoặc Chủ tịch vắng.

21.3. Chánh Văn phòng, các trưởng ban chức năng theo uỷ quyền của Chủ tịch được thừa lệnh chủ tịch Liên đoàn ký một số văn bản có tính chất báo cáo hành chính thuộc phạm vi phụ trách.


CHƯƠNG III


MỐI QUAN HỆ GIỮA LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ HÀ NỘI VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỂ DỤC THỂ THAO CỦA THÀNH PHỐ (SỞ TDTT)

Điều 22 : Sở Thể dục thể thao Hà Nội là cơ quan quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao đối với các Liên đoàn thể thao Hà Nội nói chung, đối với Liên đoàn bóng đá Hà Nội nói riêng.

Sở TDTT chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, tạo điều kiện để LĐBĐ Hà Nội hoạt động theo đúng pháp lệnh Thể dục thể thao và những qui định của các tổ chức bóng đá quốc tế phù hợp với pháp luật Việt Nam.

Trách nhiệm và phạm vi quản lý Nhà nước về Thể dục thể thao của Sở TDTT Hà Nội đối với LĐBĐHN thể hiện trên các mặt chủ yếu sau đây :

+ Chỉ đạo các kỳ Đại hội và nhân sự chủ chốt của Liên đoàn.

+ Phương hướng hoạt động của Liên đoàn.

+ Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo, khen thưởng và xử lý vi phạm pháp luật về Thể dục thể thao.

Điều 23 : Liên đoàn bóng đá Hà Nội có trách nhiệm

23.1. Phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan của Sở Thể dục thể thao Hà Nội (trước hết là : CLB bóng đá, phòng TDTT Quần chúng, phòng Quan hệ Quốc tế) trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động công tác dài hạn, ngắn hạn.

23.2. Định kỳ 6 tháng và hàng năm báo cáo với Sở Thể dục thể thao về tình hình hoạt động của Liên đoàn; kịp thời báo cáo khi có trường hợp đột xuất.

23.3. Kiến nghị Sở Thể dục thể thao hỗ trợ về kinh phí hoạt động, cán bộ chuyên môn, cơ sở vật chất cho bóng đá và hoạt động của Liên đoàn.

23.4. Kiến nghị Sở Thể dục thể thao ban hành các văn bản pháp qui, cơ chế, chế độ, chính sách cho bóng đá khen thưởng và kỷ luật đối với tập thể và cá nhân thuộc Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

CHƯƠNG IV


MỐI QUAN HỆ GIỮA LIÊN ĐOÀN BÓNG ĐÁ HÀ NỘI VỚI CÁC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN ĐOÀN

Điều 24 : Liên đoàn bóng đá Hà Nội có các tổ chức thành viên trực thuộc sau đây :

- Hội bóng đá các quận, huyện, các ngành, và các tổ chức khác trực thuộc thành phố.

- Các câu lạc bộ bóng đá ngoại hạng, hạng Nhất, hạng Nhì quốc gia (nam).

- Các đội bóng đá nữ.

Sau khi có đơn xin gia nhập, tự nguyện thừa nhận Qui chế hoạt động của Liên đoàn, thực hiện đúng và đủ các thủ tịch và được Ban Chấp hành Liên đoàn bóng đá Hà Nội ra quyết định công nhận thì được trở thành thành viên chính thức của Liên đoàn bóng đá Hà Nội .

Điều 25 : Quan hệ giữa Liên đoàn bóng đá Hà Nội với các tổ chức thành viên trực thuộc :

25.1. Trách nhiệm của Liên đoàn bóng đá Hà Nội đối với các tổ chức thành viên trực thuộc :

- Thông báo và bàn bạc, trao đổi về qui hoạch, kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, chương trình hành động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội tới các thành viên và tổ chức phối hợp để thống nhất hành động.

- Cử cán bộ theo dõi, giúp đỡ các tổ chức thành viên hoạt động.

- Giúp đỡ về công tác đào tạo cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài.

- Tăng cường phổ biến kiến thức khoa học về quản lý, đào tạo, huấn luyện thông qua việc mở các lớp học do Liên đoàn hoặc LĐBĐ Việt Nam AFF, AFC..., tổ chức và trang bị các sách vở, tài liệu chuyên môn cần thiết...

- Cử cán bộ quản lý, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài... từ các tổ chức thành viên tham dự các đợt nghiên cứu, khảo sát, tập huấn, thi đấu làm nhiệm vụ ở trong nước và nước ngoài.

- Giúp đỡ về cán bộ, trang thiết bị hoặc kinh phí cho các thành viên khi cần thiết : (thi đấu trong nước và quốc tế, Đại hội Liên đoàn cơ sở, mở lớp đào tạo...) trong khả năng và điều kiện cho phép.

- Phối hợp với Sở TDTT để đầu tư kinh phí, trang thiết bị, tài liệu huấn luyện... cho một số đơn vị, địa phương trọng điểm làm công tác tuyển chọn, đào tạo cầu thủ bóng đá các lứa tuổi : U11, U13, U14, U16, U18, U21...) phục vụ sự phát triển cơ bản, lâu dài của Liên đoàn bóng đá Hà Nội trong điều kiện cho phép.

25.2. Quyền hạn của Liên đoàn bóng đá Hà Nội đối với các tổ chức thành viên :

- Công nhận thành viên chính thức của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

- Công nhận, cấp chứng chỉ hành nghề cho các huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài bóng đá cấp thành phố.

- Công nhận, cấp giấy đăng ký cho các đội bóng đá thi đấu, dự giải ở trong nước và ở nước ngoài.

- Quản lý việc chuyển nhượng cầu thủ, huấn luyện viên trong nước và nước ngoài thi đấu cho các đội bóng đá là thành viên Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

- Công nhận, cấp giấy phép tổ chức thi đấu các giải, Cúp bóng đá, các cuộc giao lưu bóng đá của các địa phương, ngành... trong phạm vi thủ đô Hà Nội.

- Thu niên liễm của các thành viên.

- Khen thưởng và xử lý kỷ luật các thành viên.

25.3. Trách nhiệm của các tổ chức thành viên đối với Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

- Định kỳ báo cáo (6 tháng và hàng năm) về hoạt động của tổ chức mình đến Văn phòng Liên đoàn bóng đá Hà Nội. Xin ý kiến chỉ đạo của Liên đoàn trong các công việc lớn như : Đại hội, Hội đồng Bóng đá cơ sở, thành lập mới tổ chức, các hoạt động bóng đá lớn...

Chấp hành nghiêm túc Điều lệ, các Nghị quyết, qui định của Ban chấp hành, Ban Thường vụ về tổ chức thi đấu, triệu tập học viên, triệu tập huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, quyết định khen thưởng, kỷ luật...

- Đóng niên liễm theo qui định.

- Tham gia đầy đủ các hoạt động theo chủ trương công tác, chương trình hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội .

25.4. Quyền lợi của các tổ chức thành viên :

- Được tham gia ý kiến vào các chủ trương công tác, chương trình hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.

- Được ứng cử, đề cử vào Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

- Được cử đội bóng dự các giải bóng đá trong nước và quốc tế theo Điều lệ giải; được dự các cuộc thi đấu bóng đá trong nước và ra nước ngoài thi đấu theo qui định của Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Liên đoàn bóng đá Việt nam.

- Đơn vị thành viên được cử cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, trọng tài dự các lớp học do Liên đoàn bóng đá Hà Nội và LĐBĐ Việt nam tổ chức.

- Được cấp giấy phép hành nghề, giấy chuyển nhượng theo đúng qui chế của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.

- Được khen thưởng và hưởng các chế độ, chính sách ưu tiên của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.
CHƯƠNG V


ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 26 : Chỉ có Đại hội Đại biểu Liên đoàn bóng đá Hà Nội mới có quyền bổ sung và sửa đổi qui chế này nhằm phù hợp với thực tiễn hoạt động của Liên đoàn bóng đá Hà Nội được Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Qui chế này áp dụng đối với Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo thuộc Ban Chấp hành, các Uỷ viên Ban chấp hành, các Ban chức năng và Hội đồng tư vấn, các tổ chức thành viên trực thuộc của Liên đoàn bóng đá Hà Nội.Điều 27 : Bản qui chế này gồm 5 chương 27 điều đã được Đại hội Đại biểu Liên đoàn bóng đá Hà Nội lần thứ I thông qua ngày 28/3/2002 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày cấp có thẩm quyền phê duyệt.

T/M. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

K/T. CHỦ TỊCH

Phó Chủ tịch

NGUYỄN QUỐC TRIỆUtải về 101.27 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương