Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XàHỘItải về 74.28 Kb.
Chế độ xem pdf
trang3/3
Chuyển đổi dữ liệu19.10.2022
Kích74.28 Kb.
#184712
1   2   3
260 tb 2022 56ffc
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XàHỘI 
TRONG QUÝ IV/2022. 
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, UBND các địa phương khẩn 
trương bổ sung, cập nhật hoàn chỉnh thông tin, dữ liệu Phương án phòng, chống thiên 
tai trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động, linh hoạt trong ứng phó với thiên tai, tình trạng 
biến đổi khí hậu.
- Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Mùa và chuẩn bị tốt các điều kiện để triển 
khai sản xuất vụ Đông Xuân 2022 - 2023; tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công 
nghệ, cơ giới hóa vào sản xuất. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đàn heo, bò, đàn gia cầm 
để phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp cuối năm và Tết sắp đến, gắn với thực 
hiện có hiệu quả tiêm phòng vắc xin và phòng, chống các loại dịch bệnh trên gia súc, 
gia cầm trong mùa đông. Đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc các địa phương hoàn thành 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận 
theo quy định.
- Chuẩn bị chu đáo các điều kiện có liên quan để đón và làm với Đoàn kiểm tra 
của Ủy ban châu Âu (EC) về vấn đề chống các hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, 
không có báo cáo và không theo quy định (IUU). 
2. Đề nghị Tỉnh đoàn Bình Định chủ trì với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phối hợp 
với các ngành và địa phương liên quan khẩn trương khảo sát số liệu các hộ dân bị ảnh 
hưởng do thiên tai để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ việc số hóa, điều chỉnh, xây 
dựng lại Phương án phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.
3. Sở Thông tin và Truyền thông
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương tham mưu, đề xuất 
kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số tỉnh. 
Tập trung tham mưu đề xuất UBND tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả các nhiệm 
vụ về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 20/9/2021 
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 25/11/2020 của 
UBND tỉnh. Đẩy mạnh áp dụng chuyển đổi số trong các hoạt động quản lý, điều hành 
giải quyết thủ tục hành chính cũng như công tác chuyên môn; thí điểm áp dụng 
chuyển đổi số ở một số lĩnh vực của các ngành văn hóa và thể thao, y tế, giáo dục và 
đào tạo, du lịch… Trước mắt, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với 
Công an tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan triển khai rà soát, đề xuất công 
tác số hóa một số loại giấy tờ, văn bản tại UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Công ThươngChủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường theo dõi, nắm 
bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời hỗ trợ 
tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để doanh nghiệp duy trì, phát triển sản xuất kinh doanh. 
Đồng thời, rà soát hoạt động sản xuất, kinh doanh các ngành, nghề, lĩnh vực do ngành 
công thương theo dõi, đánh giá hiệu quả hoạt động, đề xuất các giải pháp thúc đẩy 
tăng trưởng sản xuất công nghiệp trong thời gian tới, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
30/10/2022. 
5. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất 
đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường. Thường xuyên kiểm tra, có các biện 
pháp kiên quyết nhằm chấn chỉnh tình trạng khai thác đất, đá, cát... trái phép, kể cả 
những trường hợp đã cấp phép nhưng khai thác không đúng quy định; tăng cường công 
tác phối hợp, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản 
lý, sử dụng đất đai và các cơ sở sản xuất, chế biến gây ô nhiễm môi trường tại các khu, 
cụm công nghiệp, làng nghề và khu dân cư. Hỗ trợ các địa phương, nhất là các địa 
phương tuyến biển triển khai các giải pháp bảo vệ môi trường, dọn dẹp xử lý rác thải 
sinh hoạt, rác thải chăn nuôi, cải tạo cảnh quan môi trường để nâng cao chất lượng cuộc 
sống người dân, phát triển du lịch,... 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn 
trương xây dựng kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030 (kể cả 
danh mục thu hồi đất lúa, các loại đất rừng) tổng hợp, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các khâu thẩm định, phê duyệt dự 
án, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự 
án; rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai, xây dựng tất cả các dự án đầu tư trên 
địa bàn tỉnh (đã triển khai, chưa triển khai theo tiến độ được giao), tham mưu, đề xuất 
UBND tỉnh thu hồi các dự án đã cấp phép đầu tư nhưng nhà đầu tư không triển khai, 
hoặc triển khai thực hiện dự án không đúng tiến độ cam kết.
- Đôn đốc tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; rà soát các công trình, dự 
án chậm giải ngân, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án xử lý cụ thể đảm bảo tiến 
độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2022 đạt 100% kế hoạch vốn giao.
- Theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương khẩn trương hoàn thiện các thủ 
tục đầu tư và triển khai công tác đấu thầu, thi công các công trình, dự án đảm bảo tiến 
độ và kịp thời giải ngân nguồn vốn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia đã 
được UBND tỉnh giao trong năm 2022. 
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm 
nhìn đến năm 2050. Triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư 
công trên địa bàn tỉnh năm 2023, báo cáo đề xuất UBND tỉnh. 
7. Sở Xây dựng 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan theo dõi, đôn đốc nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng Vùng huyện tại các địa phương, phấn đầu hoàn thành trong năm 
2022. Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát, quy hoạch phát 
triển quỹ đất xung quanh tuyến đường ven biển. Tăng cường thực hiện công tác thanh 
tra, kiểm tra, quản lý công tác xây dựng, chất lượng công trình. 
8. Sở Giao thông vận tải 
Phối hợp với Ban QLDA Giao thông tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên 
quan tập trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương thi công hoàn thành các tuyến 
đường giao thông trọng điểm của tỉnh như: Đường ven biển (đoạn Đề Gi - Mỹ Thành); 
đường kết nối đường ven biển (ĐT.639) trên địa bàn huyện Phù Mỹ, thị xã Hoài Nhơn, 
thị xã An Nhơn; đường Điện Biên Phủ nối dài đến Khu đô thị Diêm Vân;... Đặc biệt, 
khẩn trương thực hiện hoàn tất các thủ tục, kịp thời triển khai công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua 
tỉnh Bình Định, các dự án trọng điểm của tỉnh và quy hoạch tuyến đường Quy Nhơn - 
Pleiku, đảm bảo theo quy định pháp luật, góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. 
9. Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh
Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, nhất là thu thuế công thương 
nghiệp - ngoài quốc doanh và các khoản thu khác; tăng cường công tác quản lý thu và 
chống thất thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà 
nước đã được HĐND tỉnh giao. Theo dõi, quản lý cân đối, hài hòa giữa công tác thu 
và chi ngân sách các cấp; điều hành chi đảm bảo tiết kiệm, chặt chẽ và hiệu quả. Xây 
dựng dự toán ngân sách nhà nước tỉnh năm 2023, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND 
tỉnh vào kỳ họp cuối năm. 
10. Sở Du lịch 
Tăng cường tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch gắn với đa dạng 
hóa sản phẩm du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; kịp thời chấn chỉnh, xử 
lý các hành vi vi phạm trong kinh doanh dịch vụ du lịch, đặc biệt là tình trạng chèo 
kéo khách, du lịch tự phát, không niêm yết giá dịch vụ, ép giá,... Đẩy mạnh công tác 
quản lý trật tự, giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị, khu dân cư, đặc biệt tại thành phố 
Quy Nhơn và các thị xã An Nhơn, Hoài Nhơn nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Tiếp 
tục đẩy mạnh hợp tác, liên kết phát triển du lịch với các địa phương Duyên hải miền 
Trung - Tây Nguyên, thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. 
11. Sở Văn hóa và Thể thao 
Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa – văn 
nghệ, thể dục – thể thao nhân các ngày Lễ, Tết nhằm nâng cao hiệu quả quảng bá 
hình ảnh quê hương, con người Bình Định để thu hút du khách. Phối hợp với Sở Du 
lịch và các sở, ngành có liên quan tăng cường công tác quản lý, khai thác các di tích 
lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các di tích tháp Chăm, Bảo tàng Quang 
Trung,… nhằm góp phần tôn tạo, giữ gìn các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn tỉnh và 
phát triển du lịch địa phương.
12. Sở Y tế - Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19 và các dịch bệnh 
nguy hiểm ở người như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ,...; khẩn trương hoàn thành việc 
tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho các nhóm đối tượng trên địa bàn tỉnh theo quy 
định. Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là chẩn đoán hình 
ảnh vào khám, chữa bệnh tại các bệnh viên công lập tuyến tỉnh, huyện, phục vụ hiệu 
quả chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình 
độ cho đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên ngành y tế, đảm bảo ngay yêu cầu công tác sau 
khi đào tạo.
- Rà soát các cơ chế tài chính của ngành y tế, báo cáo các khó khăn vướng mắc, 
tham mưu đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định. Phối hợp với Bảo 
hiểm xã hội tỉnh xây dựng kế hoạch phấn đấu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100% 
dân số đến năm 2025. 
13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 
Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa và bảo đảm an sinh xã hội. Chú trọng 
đẩy mạnh đào tạo nghề; xuất khẩu lao động; các chương trình, đề án, nhất là chương 
trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng 
đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với 
người có công, hộ nghèo và đồng bào dân tộc. Tiếp tục triển khai chủ trương của 
Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo, vùng bị thiên tai 
và người có thu nhập thấp. 
14. Sở Giáo dục và Đào tạo 
Quan tâm đảm bảo triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới từ lớp 7 đến 
lớp 10; bố trí giáo viên đảm bảo yêu cầu của chương trình; rà soát biên chế giáo viên 
khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ; nâng cao chất lượng dạy và học, 
trong đó có chất lượng dạy và học tiếng Anh trong nhà trường.
15. Sở Nội vụ 
Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực 
hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; 
đơn giản hóa, hiện đại hóa, công khai, minh bạch thủ tục hành chính, nhất là thủ tục 
hành chính về đầu tư, đất đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường; nâng cao chất 
lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu các 
cơ quan, đơn vị trực thuộc; chú trọng thực hiện công tác kiểm tra công vụ; theo dõi, 
đôn đốc việc tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch 
đã được phê duyệt; xây dựng Đề án bồi dưỡng, nâng cao trình độ năng lực, nhất là 
trình độ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số cho cán bộ cấp xã trên địa bàn 
tỉnh, báo cáo đề xuất UBND tỉnh trong tháng 11/2022.
16. Thanh tra tỉnh 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tập 
trung giải quyết dứt điểm các nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của 
công dân, không để phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, phức tạp; triển khai 
các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo quy định. 
17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 
Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về đảm bảo an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, nhất là 
tội phạm hình sự, tội phạm trong lứa tuổi thanh - thiếu niên, tệ nạn xã hội...; tiếp tục 
đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy, nổ. 
Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện./. 
Nơi nhận:  
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KSTT, TH-CB, K3.
TL. CHỦ TỊCH 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 
 
Lê Ngọc An 
 

tải về 74.28 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương