Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMtải về 280.5 Kb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích280.5 Kb.
#1317
1   2


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


..…………ngày….. tháng…… năm 20…


BẢN ĐỀ NGHỊ

Thu hái cây thuốc nam
Kính gửi: ……………….....................................

1. Tên tổ chức/ cá nhân: …………………………..................……………………

2. Địa chỉ : ………………………………..............………………………………

3. Đề nghị thu hái thuốc nam:

- Địa điểm: .............................................................................................................

- Số lượng:...............................................................................................................

- Loài cây: ...............................................................................................................

- Mục đích sử dụng: ................................................................................................

5. Nguồn gốc cây xin thu hái (cây tự nhiên hay cây tự trồng): ..............................

6. Thời gian dự kiến thu hái : Từ…………………......….đến……...…………….

7. Thời gian dự kiến vận chuyển:Từ……………………..đến…...……………….

- Nơi đi:...…………………..ấp……xã …….huyện……. tỉnh………….

- Nơi đến:…………………..ấp……xã …….huyện……. tỉnh……….….
Đại diện tổ chức/cá nhân/hộ gia đình

Mẫu số 04

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21

tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

...........,ngày......tháng......năm 20...
BẢNG DỰ KIẾN

Sản phẩm thu hái cây thuốc nam
Kính gửi: ………………..................................................

Tổ chức/Cá nhân:

Địa chỉ

Nơi thu hái (xã, huyện, tỉnh):

Nguồn gốc cây xin thu hái (cây tự nhiên hay cây tự trồng): .....................

Thời gian thu hái: từ ........./........./20…..., đến …...../......../20….

Thời gian vận chuyển: từ ........./......../20…..., đến …...../…...../20….

Nơi vận chuyển đến:

Dự kiến sản phẩm:


Số

TT

Tên lâm sản

Bộ phận thu hái

Đơn vị tính

Số lượng /

(trọng lượng)

Ghi chú

1
2
3Tổng cộng:

(bằng chữ )

Xác nhận UBND xã.... Kiểm lâm địa bàn Đại diện tổ chức/cá nhân/hộ gia đình

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (ký ghi rõ họ tên) (ký, ghi rõ họ tên)Mẫu số 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44 /2012/QĐ-UBND ngày 21

tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


……………ngày….. tháng…… năm 20…


BẢN ĐỀ NGHỊ

Đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
Kính gửi: ………………....................................................

1. Tên tổ chức/ cá nhân: …………….................…………………………………

2. Địa chỉ : …………………………..............……………………………………

3. Đề nghị đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ :

- Địa điểm: .............................................................................................................

- Số lượng: .............. cây.

- Loài cây: ...............................................................................................................

- Mục đích sử dụng: ................................................................................................

5. Nguồn gốc cây (cây tự nhiên hay cây tự trồng): .............................

6. Thời gian đào bứng: Từ…………………….đến………………….

7. Thời gian vận chuyển: Từ ngày…………………..….đến………….....……….

Nơi đi:...……………..ấp…….....xã ....…...….huyện…....…. tỉnh………….

Nơi đến:……………...ấp….....…xã ……........huyện…...…. tỉnh……….….

Phương tiện vận chuyển:……………………………………….........………Đại diện tổ chức/cá nhân/hộ gia đình
Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21

tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..........,ngày......tháng......năm 20...
BẢNG DỰ KIẾN

Sản phẩm đào bứng cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ
Kính gửi: ………………..................................................

Tổ chức/Cá nhân:

Địa chỉ

Địa danh (xã, huyện, tỉnh):

Thời gian đào bứng: từ .........../.........20......, đến ........./......../20......

Thời gian vận chuyển: từ ........../.........20......, đến ........./......../20......

Nơi vận chuyển đến:

Dự kiến sản phẩm:
Số

TT

Tên lâm sản

Đơn vị tính

Số lượng


Khối lượng

Ghi chú

1
2
3Tổng cộng:

(bằng chữ )

Xác nhận UBND xã.... Kiểm lâm địa bàn Đại diện tổ chức/ cá nhân/hộ gia đình

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) (Hoặc kỹ thuật viên NN) (ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21

tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Giang, ngày ........ tháng ........ năm 20 ......
BIÊN BẢN

V/v giao nhận đất rừng và rừng trồng phòng hộ trên thực địa
Căn cứ vào đơn xin chuyển quyền nhận khoán trồng - chăm sóc - bảo vệ rừng phòng hộ đồi núi đã được Chi cục Kiểm lâm tỉnh An Giang phê duyệt ngày: .............../............./ 20.............

Hôm nay, ngày ......... tháng ................ năm 20 ........, tại: ...........................

Chúng tôi gồm có:

A./ Đại diện Ủy ban nhân dân cấp xã: .................................

- Ông: ........................................................ Chức vụ: ...................................

B./ Đại diện Hạt Kiểm lâm: .................................................

- Ông: ........................................................ Chức vụ: ...................................

- Ông: ........................................................ Chức vụ: ...................................

C./ Bên chuyển khoán (hộ cũ):

Chủ hộ: .........................................................................................................

D./ Bên nhận khoán (hộ mới):

Chủ hộ: .........................................................................................................

Thống nhất giao rừng ngoài thực địa cho:

- Ông (bà): ......................................................., sinh năm: ....................., chứng minh nhân dân số:................................., cấp ngày:…......./…......./.............,

tại: ........................

- Ấp (khóm): ............, xã (phường, thị trấn) : ....................., huyện (thị xã, thành phố): ..........................., tỉnh:...................... như sau:

1. Tiểu khu: ............., khoảnh: ..........., lô: .............., diện tích: ........... (ha), loài cây (b1/b2): ............................, Công thức kỹ thuật (b1/b2): …......................

+ Năm trồng (b1/b2): ..................................................................................

+ Mật độ cây theo hợp đồng (b1/b2): ............................................(cây/ha)

+ Mật độ cây hiện còn (b1/b2): .................................................... (cây/ha)

+ Đường kính bình quân (b1/b2): ...............................................................

+ Chiều cao bình quân (b1/b2): ..................................................................

2. Tiểu khu: ..............., khoảnh: ............, lô: ............, diện tích: ............ (ha), loài cây (b1/b2): ............................, Công thức kỹ thuật (b1/b2): ..........................

+ Năm trồng (b1/b2): ..................................................................................

+ Mật độ cây theo hợp đồng (b1/b2): ............................................(cây/ha)

+ Mật độ cây hiện còn (b1/b2): .....................................................(cây/ha)

+ Đường kính bình quân (b1/b2): ...............................................................

+ Chiều cao bình quân (b1/b2): ..................................................................

3. Tiểu khu: ..............., khoảnh: ............, lô: ............, diện tích: ............ (ha), loài cây (b1/b2): ............................, Công thức kỹ thuật (b1/b2): ..........................

+ Năm trồng (b1/b2): ...................................................................................

+ Mật độ cây theo hợp đồng (b1/b2): ............................................(cây/ha)

+ Mật độ cây hiện còn (b1/b2): .....................................................(cây/ha)

+ Đường kính bình quân (b1/b2): ...............................................................

+ Chiều cao bình quân (b1/b2): ..................................................................

Biên bản này được lập thành 03 bản, bên chuyển khoán giữ 01 bản, bên nhận giữ 01 bản đính kèm theo hợp đồng khoán, Hạt kiểm lâm: .................... giữ 01 bản đính kèm theo hợp đồng giao khoán.


Bên giao


Bên nhận

Trạm Kiểm lâm ....................

UBND xã ...........................


Hạt Kiểm lâm ...........

HẠT TRƯỞNGMẫu số 08

(Ban hành kèm theo Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 21

tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

HẠT KIỂM LÂM........ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRẠM KIỂM LÂM...... Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /HSCK.KL


PHIẾU NHẬN HỒ SƠ CHUYỂN KHOÁN
- Họ tên người giao hồ sơ: .................................................

- Hồ sơ:
TT

Hồ sơ nhận

Số lượng

Ghi chú

I.

Hồ sơ xin chuyển khoán1

Đơn xin chuyển quyền nhận khoán2

Hồ sơ trồng - chăm sóc - bảo vệ rừng (cũ)3

Giấy chứng minh nhân dân4

Hộ khẩu thường trú:III

Các văn bản khác có liên quan1


2


3


.....


.....

Bên giao

An Giang, ngày ….. tháng ….. năm 20..…

Bên nhận

Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2013
2013 -> Ủy ban nhân dân tỉnh lào cai
2013 -> Thủ TƯỚng chính phủ
2013 -> Sửa đổi, bổ sung Điều 40; bổ sung điều 40a của Thông tư số 41/2010/tt-bgdđT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ Trường Tiểu học
2013 -> Thủ TƯỚng chính phủ
2013 -> Số: 1712/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2013 -> Thủ TƯỚng chính phủ
2013 -> Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
2013 -> Ủy ban nhân dân tỉnh bà RỊa vũng tàU
2013 -> Thông tư Ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia

tải về 280.5 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương