Ủ/y ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập Tự do Hạnh phúctải về 70.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu03.11.2017
Kích70.56 Kb.
#583

Ủ/Y BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------

Số: 696/2003 /.UB Thị xã Vĩnh Long, ngày 21 tháng 3 năm 2003
CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

CỦA TỈNH NĂM 2003 .
Thực hiện Nghị quyết 02/2003/NQ-CP ngày 17/01/2003 về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu cần tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 của Chính phủ, Nghị quyết năm 2003 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 35/2003/HĐND ngày 9/01/2003 của Hội đồng nhân dân Khóa 6 kỳ họp lần thứ 8 về nhiệm vụ kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh năm 2003, trong năm 2003, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành thực hiện những nhiệm vụ cần tập trung để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 trên các lĩnh vực như sau:

I.- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.1.- Tiếp tục thúc đẩy về chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển các ngành nông nghiệp, ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế trong các ngành sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh tốc độ phát triển ngành công nghiệp - dịch vụ tăng nhanh hơn.

- Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt các chương trình trong lĩnh vực nông nghiệp, nhanh chóng đưa vào sử dụng có hiệu quả nhất là chương trình giống cây con, bảo đảm cung cấp đủ giống, giá cả hợp lý cho nhu cầu sản xuất, đa dạng hóa các hình thức khuyến nông, khuyến ngư, cung cấp thông tin thị trường của các sản phẩm nông sản.

Khuyến khích các hộ nông dân có điều kiện thực hiện kinh tế trang trại, chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch và trồng, nuôi các loại cây con có hiệu quả kinh tế cao, tăng cường cải tạo vườn tạp, không để vườn, ao trống.

Thúc đẩy kinh tế hộ phát triển trên cơ sở chương trình phát triển đàn bò, đàn heo, nấm rơm, cây ăn trái, cây ngắn ngày,....

Cùng với sở Thương mại du lịch tiếp tục tổ chức thực hiện phương thức ký hợp đồng tiêu thụ nông sản giữa người sản xuất với các doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định 80 của Chính phủ (mặt hàng lúa, cá), kết hợp chặt 4 nhà: nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học và nhà nông ; khuyến khích các doanh nghiệp tư nhân tham gia; hướng dẫn việc đăng ký thương hiệu hàng hóa.

2/- Sở Công nghiệp phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp và sở, ngành có liên quan, UBND huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện xây dựng: các khu công nghiệp, tuyến công nghiệp, tuyến giao thông.

Sở Thương mại du lịch kết hợp các ngành chức năng có liên quan tổ chức thực hiện việc xây dựng các Trung tâm thương mại ở thị xã, thị trấn, khu du lịch, chợ đầu mối, ven trục lộ giao thông, chợ nông thôn,.... (đến tháng 6/2003 phải hoàn thành phê duyệt các dự án của 9 chợ). Triển khai thực hiện việc lập các dự án phát triển đô thị, chỉnh trang đô thị và phát triển dân cư đô thị, mở rộng đo thị. Chú ý khu vực phường 5 và các xã thuộc TXVL, Long Hồ cặp Quốc lộ 57, 53 nối dài, xã Long Phước, xã Tân Hạnh huyện Long Hồ.\

3/- Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan kiểm tra việc thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định 151 của Chính phủ. Phấn đấu cơ bản hoàn thành việc cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nứơc trong năm 2003.

4/- Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Thương mại du lịch, Sở Khoa học công nghệ và môi trường, Cục thuế, Quỹ hỗ trợ phát triển, các ngân hàng thương mại,.... hoàn chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư thống nhất, công bố rộng rãi quyển "Vĩnh Long cơ hội đầu tư" và trang Websied của tỉnh (chậm nhất đến 15/4 hoàn thành); hoàn chỉnh chính sách khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp,... (ngoài qui định ưu đãi của TW) ,.... đồng thời thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đầu tư đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp , các cơ sở kinh tế tiếp cận được với các nguồn vốn đầu tư sản xuất, đổi mới thiết bị, công nghệ, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, nâng cao chất lượng hàng hóa, nâng sức cạnh tranh, hạ giá thành sản phẩm nhất là những sản phẩm thuộc nhóm hàng nằm trong lộ trình hội nhập với các nước trong khu vực, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các cơ sở sản xuất kinh doanh trong tỉnh làm ăn có hiệu quả.

5/- Sở Kế hoạch và đầu tư, phối hợp với các ngành có liên quan công bố công khai quy hoạch xây dựng chi tiết các dự án đầu tư, tiếp tục cải thiện tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư trong và ngoài nước, các nhà doanh nghiệp đầu tư vào các khu công nghiệp, tuyến công nghiệp. Cải cách về thủ tục hành chánh , quy trình xử lý, thẩm định cấp phép, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nhằm giảm chi phí đầu tư, tạo mọi điều kiện thông thoáng cho các nhà đầu tư đầu tư trên địa bàn Vĩnh Long.

6/- Tập trung vốn Ngân sách cho các công trình XDCB quan trọng của tỉnh trong năm 2003, tìm nguồn vốn giải quyết dự án chợ nông thôn, di dời các chợ trên các trục lộ giao thông, những công trình có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong tỉnh, như khu công nghiệp Hòa Phú, giải tỏa bồi hoàn dự án xi măng, thực hiện điều chuyển vốn các dự án chậm triển khai. Thực hiện tốt việc phân cấp XDCB đã được HĐND tỉnh phê duyệt và Nghị định 07 của Chính phủ.

7/- Đẩy nhanh tiến độ san lắp mặt bằng Khu công nghiệp Hòa phú để sớm giao mặt bằng cho các nhà đầu tư , bồi hoàn, giải tỏa và giao mặt bằng cho dự án xi măng trong vào quý II/2003.

8/- Kiểm tra và chuyển mục đích sử dụng đất đối với diện tích đất đã chuyển mục đích nhưng chưa làm thủ tục. Đồng thời kiểm tra sử lý các trường hợp đã được cấp đất, thuê đất nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không đúng mục đích. Vận dụng Luật đất đai áp dụng vào việc chuyển mục đích sử dụng đất cho doanh nghiệp sang cho thuê đất dài hạn để khuyến khích DN đầu tư mở rộng sản xuất, thu hút đầu tư mới.

II. Về đầu tư phát triển

Trong quí II xúc tiến thành lập trung tâm xúc tiến đầu tư và xúc tiến thương mại; Hội đồng tư vấn đầu tư nhằm thực hiện các khâu lập dự án đầu tư, huy động các nguồn vốn đầu tư, giải quyết kịp thời các vướng mắc của doanh nghiệp và các nhà đầu tư đồng thời gợi ý, định hướng và động viên họ đầu tư phát triển kinh tế.

Thực hiện có hiệu quả việc gọi vốn đầu tư từ ngoài vào. Đặc biệt là dự án xi măng, giày, may mặc để thu hút lao động và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Tiếp tục mở rộng Quỹ hỗ trợ đầu tư từ nguồn vốn ngân sách địa phương và nguồn vốn nhàn rỗi trong các doanh nghiệp để có nguồn vốn tín dụng đầu tư phát triển theo Quyết định 193/2001/QĐ.TTg ngày 20/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ cho các dự án, nhất là các dự án phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, sản xuất, gia công hàng xuất khẩu.

Các tổ chức tín dụng trong tỉnh (kể cả các Quỹ hỗ trợ đầu tư phát triển) tích cực khai thác, huy động các nguồn vốn, tham mưu cho UBND tỉnh những ưu đãi đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu tư (ngoài qui định của TW) đối với những dự án phát triển công nghệ thông tin, đổi mới thiết bị công nghệ, dự án phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, dự án thu hút nhiều lao động (nhất là lao động nữ),...

Sở Tài chánh vật giá, sở Kế hoạch đầu tư kết hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra việc sử dụng các nguồn vốn, các tài sản như nhà ở, đất công, đất bãi bồi,... của các cơ quan, huyện, thị xã kể cả của các doanh nghiệp nhà nước,... đề xuất UBND tỉnh xử lý theo hướng xử dụng có hiệu quả, hoặc bán thu hồi vốn phục vụ đầu tư khu công nghiệp.

III.- Tài chánh - ngân hàng

Sở Tài chánh vật giá triển khai phân bổ chỉ tiêu kế hoạch thu chi ngân sách năm 2003 cho các đơn vị, địa phương chỉ đạo thực hiện. Phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu thu ngân sách TW giao, thông báo công khai việc phân bổ ngân sách trong năm 2003 cho các ngành và huyện, thị xã. Thực hiện tốt qui định về thu phí, lệ phí.

Tài chánh, Kho bạc Nhà nước tỉnh tham mưu trình UBND tỉnh tổ chức sử dụng và phát huy vốn nhàn rỗi của Ngân sách (cả TW và địa phương) để đầu tư phát triển kinh tế. Kiểm kê việc sử dụng nhà công, đất công, có kế hoạch khắc phục khi phát hiện sử dụng không hợp lý.

Tổ chức triển khai và thực hiện Quyết định 22 của Bộ Tài chánh về đổi đất lấy cơ sở hạ tầng và thực hiện thí điểm 1 vài công trình của tỉnh trong năm 2003.

Tham mưu trình UBND tỉnh: những công trình mang lại lợi ích cho dân thì 1 phần kinh phí xây dựng lấy từ kết quả huy động sức dân.

Cục thuế tăng cừơng kiểm tra, kiểm soát việc thu các thuế giá trị gia tăng, xử lý nghiêm những vi phạm trong quá trình nộp thuế, chống thất thu, chống hàng gian, hàng giả, buôn lậu, trốn thuế, gian lận thương mại, nợ tồn đọng thuế, lạm thu làm giảm mức đầu tư. Xem xét lại mức thuế điều tiết trên cơ sở ngang bằng với các tỉnh lân cận và công bằng giữa các hộ SXKD.

- Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng chủ động lựa chọn, tự chịu trách nhiệm cho vay không phải áp dụng các biện pháp bảo đảm bằng tài sản hoặc nâng cao định mức vay so với giá trị tài sản thế chấp đối với các dự án khả thi, các doanh nghiệp có uy tín nhằm giúp các doanh nghiệp tư nhân có đủ mức vốn cần thiết để thực hiện dự án.

- Tạo điều kiện thuận lợi để ngân hàng chính sách sớm đi vào hoạt động.

IV.- Một số lĩnh vực về xã hội

- Tiếp tục thực hiện việc mở rộng và đẩy mạnh xã hội hóa trên các lĩnh vực Văn hóa - xã hội, trong đó chú ý về y tế, giáo dục, thể dục thể thao,...

- Tập trung mọi điều kiện để thực hiện thật tốt việc dạy và học chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp một và lớp sáu; chuẩn bị triển khai thay sách ở lớp hai và lớp bảy. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở tất cả các cấp học, bậc học.

- Phát triển giáo dục mầm non ở mọi địa bàn dân cư. Củng cố vững chắc thành quả xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, đẩy mạnh phổ cập trung học cơ sở để cuối năm 2003 đạt 50% xã phường; chăm lo việc học tập cho con em đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng thuộc diện chính sách.

- Thực hiện chủ trương kiên cố hóa trường học, đẩy nhanh tiến độ xóa phòng học tạm bợ và xây dựng nhà tập thể cho giáo viên vùng sâu. Xây dựng hoàn chỉnh các trường trọng điểm, trường đạt chuẩn quốc gia. Xây dựng phòng chứa thiết bị dụng cụ dạy học, chống thất thoát, lảng phí.

- Khẩn trương xây dựng trường dạy nghề cấp tỉnh và huyện, thị phục vụ cho việc đào tạo nghề cho công nhân và lao động phổ thông.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đề án công nghệ thông tin đã được Chính phủ phê duyệt. Tập trung thực hiện chương trình 112 - Đề án tin học quản lý hành chánh Nhà nước giai đoạn 2001 -2005, hoàn thành Trung tâm tích hợp dữ liệu và nâng cấp mạng diện rộng trong tỉnh, đồng thời quan tâm đến công tác đào tạo cán bộ công nghệ thông tin.

- Sở Khoa học công nghệ và môi trường triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học đã được duyệt năm 2003, nghiệm thu các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002, thực hiện tốt việc kiểm tra, đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh.

Chọn đề tài nghiên cứu phải thiết thực, gắn sát yêu cầu sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và bà con nông dân. Từ nay ngành nào, đơn vị nào đăng ký đề tài nghiên cứu thì phải có trách nhiệm ứng dụng nó vào thực tế thuộc lĩnh vực ngành mình phụ trách.

Y tế:

Thực hiện việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong tỉnh theo kế hoạch năm 2003 của tỉnh với các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh, nếu có xảy ra phải nhanh chóng giải quyết dứt điểm, không để lây lan thành ổ dịch lớn, thực hiện việc khám bệnh miễn phí cho người nghèo, tăng cường công tác giáo dục về vệ sinh môi trường, về an toàn thực phẩm.

Sở Y tế phối kết hợp với các ngành chức năng thực hiện có hiệu quả các mục tiêu Quốc gia phòng chống các bệnh xã hội, phòng chống HIV/AIDS, tiếp tục đào tạo cán bộ y tế ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc.

Văn hóa - Thông tin:

- Theo dõi, giúp đỡ cho Đoàn ca múa nhạc tỉnh (vừa mới thành lập, còn ở giai đoạn thể nghiệm) sớm vào hoạt động chính thức, có chất lượng.

- Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia: trùng tu tôn tạo di tích Thánh Tịnh Ngọc sơn Quang, sưu tầm văn hóa phi vật thể, xây dựng mô hình văn hóa cơ sở.

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động "toàn dân xây dựng đời sống văn hóa"; xây dựng lối sống văn minh, lành mạnh, thực hiện tốt qui ước về việc tang, việc cưới,... tạo mọi điều kiện để nhân dân được hưởng thụ văn hóa, thực hiện tốt việc xã hội hóa các hoạt động văn hóa.Lao động Thương binh và Xã hội:

Ngoài công việc thường xuyên, cần chú ý xuất khẩu lao động, xây dựng trường dạy nghề, xây dựng nhà tình nghĩa, thực hiện các chính sách cụ thể như: đào tạo nghề, đẩy mạnh xuất khẩu lao động, giảm tỷ lệ nghèo, thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách cho đối tượng chính sách theo chỉ tiêu của Tỉnh và quy định của TW.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình xóa đói giảm nghèo, chương trình 135 cho vùng đồng bào dân tộc, mua thẻ bảo hiểm cho người nghèo,... Điều tra và có biện pháp cụ thể, thiết thực trong giải quyết nhà ở, đất ở cho đồng bào dân tộc Khơmer, mua bảo hiểm y tế và tổ chức khám chữa bệnh cho người nghèo.

V. Quốc phòng - an ninh, duy trì và bảo đảm trật tư an toàn xã hội

Thực hiện diễn tập 2003. Chú ý bảo đảm 2 yêu cầu: nhận thức đầy đủ về công tác phòng thủ và khả năng xử lý tình huống của các cấp chỉ huy điều hành.

Thực hiện tốt Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, xây dựng và củng cố phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 01/CT-TU của Tỉnh ủy.

- Tiếp tục phát động nhân dân thực hiện tốt chương trình phòng chống tội phạm nhất là các chương trình phòng chống ma túy, tệ nạn mãi dâm và phòng chống tai nạn giao thông,....

Đặc biệt đẩy mạnh các biện pháp để đảm bảo an toàn giao thông , xử lý nghiêm và nặng các trường hợp vi phạm ATGT, đưa công tác ATGT vào tiêu chuẩn thi đua ở các cơ quan đơn vị

- Vận động, giáo dục toàn dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành Luật lệ giao thông, tổ chức thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Bí Thư TW về An toàn giao thông (nhất là trong trường học).

- Kiện toàn Ban chỉ đạo trật tự an toàn giao thông, xây dựng chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các giải pháp kiềm chế, giảm dần tai nạn giao thông.

Công an tỉnh tăng cường lực lượng cảnh sát giao thông để bảo đảm đủ số lượng giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đường bộ và đường thủy, nhất là những trục lộ giao thông trọng điểm, đông người tham gia giao thông.

Tiếp tục huy động lực lượng tình nguyện tham gia thiết lập trật tự giao thông, an toàn giao thông .

UBND huyện, thị xã chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện giữ gìn an ninh trật tự, không để dân lấn chiếm lồng lề đường thuộc phạm vi mình phụ trách.

Giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của công dân, trực tiếp tiếp xúc với các đối tượng khiếu nại, tố cáo, đảm bảo việc xem xét giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân theo đúng qui định. Tránh khiếu nại đông người, tạo những điểm nóng gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị của địa phương.

VI. Cải cách hành chánh, lề lối làm việc:

Các sở, ban ngành, UBND các huyện, thị xã rà soát, bổ sung quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị mình. Quy định rõ trách nhiệm cá nhân và tổ chức và nâng cao vai trò thủ trưởng. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chánh, giảm bớt và cải tiến nội dung các cuộc hội họp, dành nhiều thời gian đi kiểm tra cơ sở, hướng dẫn cấp dưới thực hiện.V.- Tổ chức thực hiện:

Các sở, ban ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã tiếp tục cụ thể hóa và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2003 của UBND tỉnh. Hàng tháng, quý đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác, kế hoạch của ngành mình, phát hiện tìm các biện pháp khắc phục, hỗ trợ kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của cấp dưới và cơ sở, những vấn đề vượt quá thẩm quyền trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Các cơ quan, huyện thị xã, xã, phường, thị trấn cần công bố công khai tất cả các công việc (trừ những nội dung bí mật do TW qui định) của mình để nhân dân biết, tham gia ý kiến, giám sát thực hiện.


Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- TT.Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh CHỦ TỊCH

- CT, các PCT.UBT

- Các Sở,Ban,Ngành, Đoàn thể tỉnh

- UBND các huyện, thị

- Các DNNN (kể cả TW)

- Các khối NC, các ban trực thuộc UB §· ký: Tr­¬ng V¨n S¸u

- Lưu: 1.3.1


Каталог: file-remote-v2 -> DownloadServlet?filePath=vbpq -> 2006
2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
2006 -> A. TÌNh hình thực hiện xã HỘi hoá trong các hoạT ĐỘng giáo dụC, y tế, VĂn hóa và thể DỤC thể thao, thực hiện nghị quyếT 90/1997/nq-cp của chính phủ Ở an giang
2006 -> Ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Thành phố Hà Nội Số: 48/2001/QĐ-ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Ủy ban nhân dân tỉnh an giang số: 1108/2005/QĐ-ub
2006 -> Uỷ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
2006 -> Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Số: 145/2004/ QĐ ub

tải về 70.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương