Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh vĩnh long độc lập- tự do- hạnh phúctải về 54.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu08.11.2017
Kích54.41 Kb.
#1152

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH VĨNH LONG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 3156 /2003/ QĐ.UBT TX. Vĩnh Long, ngày 24 tháng 9 năm 2003


QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

V/v Công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động của

Quỹ Học bổng Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long

---------------

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
- Căn cứ luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, ngày 21 tháng 6 năm 1994.

- Căn cứ Nghị định số 177/1999/NĐ.CP, ngày 22 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện,

- Xét tờ trình số 260/THKHVL, ngày 01 tháng 9 năm 2003 của Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Vĩnh Long.
QUYẾT ĐỊNH
Điều I : Nay công nhận Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ Học bổng Phạm Hùng tỉnh Vĩnh Long. ( có quy chế kèm theo ).
Điều II : Các Ông, Bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam tỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm thi hành quyết định này .
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

- CT, các PCT.UBT KT.CHỦ TỊCH

- Như điều II PHÓ CHỦ TỊCH

- Khối VX

- Lưu: 3.15.2

§· ký: §Æng V¨n ViÖtCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ QUỸ HỌC BỔNG PHẠM HÙNG


(Ban hành kèm theo Quyết định số………/2003/QĐ.UB, ngày…/9/2003 của UBND tỉnh)
Quỹ Học bổng Phạm Hùng được tổ chức và hoạt động theo các quy định sau đây:
I. TÊN GỌI: Quỹ khuyến khích và hỗ trợ học tập mang tên nhà cách mạng lão thành Phạm Hùng (gọi tắt là Quỹ Học bổng Phạm Hùng).
II. DANH SÁCH BAN SÁNG LẬP:

Lãnh đạo Tỉnh Hội Khuyến học Vĩnh Long, cùng lãnh đạo các tổ chức tài trợ phối hợp. Cụ thể, như sau:

- Ông Trịnh Văn Lâu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch;

- Ông Lê Quang Nhường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, Phó Chủ tịch;

- Ông Nguyễn Phú Lục, Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long, Phó Chủ tịch;

- Ông Lê Văn Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản trị Phòng khám Loan Trâm Vĩnh Long, Phó Chủ tịch.


III. TRỤ SỞ, CON DẤU, TÀI KHOẢN:

Trụ sở: 112A, Đinh Tiên Hoàng, Phường 8, TXVL,

Con dấu: Sử dụng chung con dấu mang tên “Quỹ Khuyến học” tỉnh Vĩnh Long.

Tài khoản: Quỹ Học bổng Phạm Hùng được mở tài khoản ở ngân hàng.


IV. Ý NGHĨA, MỤC ĐÍCH: Phạm Hùng là nhà hoạt động cách mạng lão thành, người con ưu tú của tỉnh Vĩnh Long, của Nam bộ thành đồng và của dân tộc Việt Nam, là một chiến sĩ cộng sản kiên cường, là một cán bộ lãnh đạo có uy tín của Đảng ta, đất nước ta. Tổ chức Quỹ Học bổng Phạm Hùng nhằm ý nghĩa mục đích sau đây:

1. Cổ động toàn Đảng, toàn Dân tỉnh Vĩnh Long (nhứt là tuổi trẻ) – noi gương sống , chiến đấu, lao động và học tập của Đồng chí Phạm Hùng, nhứt là các gương về:

- Suốt đời phấn đấu cho lý tưởng cách mạng. Tham gia cách mạng từ 16 tuổi, hơn 60 năm chiến đấu, lao động và học tập không một phút xả hơi, ngơi nghỉ.

- Kiên cường, bất khuất. Mới hơn 20 tuổi đầu đã bị thực dân Pháp kêu 2 án tử hình nhưng không chút sợ hãi. Suốt tuổi thanh xuân đã bị đánh đập, tù đày tới 15 năm trong nhà tù thực dân Pháp nhưng vẫn hiên ngang đầy dũng khí cách mạng.

- Kiên định lòng tin, lạc quan cách mạng. Ngồi trong xà lim chờ ngày lên máy chém, vẫn bình thản xem báo, học tập và động viên tù nhân học tập; vẫn tin tưởng cách mạng thành công và tranh thủ lính gác khám đồng tình với hành động cách mạng của mình.

- Quyết tâm vượt mọi khó khăn trở lực để hoàn thành nhiệm vụ. Hơn 40 năm đứng trong hàng ngũ cán bộ chủ chốt cấp Trung ương lãnh đạo kháng chiến và xây dựng đất nước, luôn gánh vác những nhiệm vụ khó khăn ở đầu sóng ngọn gió nhưng vẫn vượt qua tất cả để giành thắng lợi.

- Nói ít làm nhiều, nhứt là chưa bao giờ chịu nói về mình.
2. Bằng Quỹ Học bổng Phạm Hùng, sẽ góp phần khuyến khích và hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị, khoa học kỹ thuật, y tế giáo dục tỉnh nhà có kiến thức, có năng lực tổ chức thực hiện, có phẩm chất đạo đức, đúng tiêu chuẩn chức danh, v.v...đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đưa tỉnh nhà tiến kịp đà phát triển chung.
V. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI CHÁNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUỸ:

a) Quỹ được thành lập không vì mục đích thu lợi nhuận, hoạt động theo nguyên tắc tự tạo vốn, tự trang trải các chi phí cho hoạt động và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình, thực hiện công khai mọi khoản thu, chi theo quy định của pháp luật về công khai tài chánh.b) Đặc điểm của Quỹ là chuyên cấp học bổng. Do đó, Quỹ sẽ quyết toán thu chi cho từng năm, sau khi trích 5% để chi cho hoạt động quản lý.
VI. PHƯƠNG PHÁP TẠO QUỸ:

1. Ba tổ chức bảo đảm tài trợ ổn định hàng năm là 80 triệu đồng (Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn: 50 triệu đồng; Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long: 20 triệu đồng; Phòng khám Đa khoa Loan Trâm: 10 triệu đồng).

2. Ngoài ra:

a) Động viên các tổ chức, công ty, xí nghiệp, cá nhân trong tỉnh, ngoài tỉnh, ngoài nước có nhiệt tình, tán thành quy chế nầy tham gia đóng góp cho Quỹ;

b) Tiếp nhận tài trợ có mục đích, có địa chỉ cụ thể thực hiện theo ủy quyền của tổ chức, cá nhân tài trợ.

c) Lãi thu được từø tiền gởi ngân hàng;

d) Lãi thu được từ các dịch vụ khuyến học.
VII. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC XÉT TRỢ CẤP:

1. Các đối tượng đang học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, học những ngành mà địa phương và cơ quan đơn vị đang có yêu cầu, đều được xem xét hỗ trợ. Trong đó sẽ xét theo thứ tự ưu tiên sau đây:

- Ngành Y dược (cả chánh quy và chuyên tu, nhứt là những người tình nguyện phục vụ cho tuyến cơ sở);

- Ngành Sư phạm: Học những bộ môn mà địa phương đang thiếu (cả đại học, cao đẳng và giáo sinh học nâng cao);

- Cán bộ, Đảng viên, Đoàn viên do địa phương quy hoạch, chọn lựa cho đi học; các sinh viên đang học chánh quy dài hạn, tự nguyện đăng ký về phục vụ cho tuyến cơ sở, huyện, thị và các ban ngành ở địa phương.
2. Trong cùng một đối tượng mà có nhiều đơn xin vượt khả năng của Quỹ thì sẽ ưu tiên cho người nghèo, gia đình chánh sách nghèo, người dân tộc nghèo hoặc bản thân là thương binh, anh hùng lực lượng võ trang.
VIII. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC XÉT CẤP HỌC BỔNG:

- Có học lực khá trở lên, đảm bảo theo học suốt khoá học.

- Có giấy chứng nhận gia đình nghèo cần được hỗ trợ (nếu là gia đình nghèo);

- Có bản hợp đồng với địa phương và ngành (theo mẫu hướng dẫn);

- Có ý kiến bình chọn và giới thiệu của Hội Khuyến học cơ sở. Nếu ở xã, phường thì có ý kiến đồng tình của chánh quyền địa phương và sự nhứt trí của Ban Thường Vụ Hội Khuyến học Huyện, Thị xã. Nếu ở cơ quan cấp nào thì do cơ quan xét đề nghị và Hội Khuyến học cùng cấp đề nghị.
IX. THỦ TỤC XIN CẤP HỌC BỔNG:

1. Đối tượng xin trợ cấp ban đầu phải nộp:

- Đơn xin học bổng (theo mẫu thống nhứt);

- Chứng chỉ học lực (nếu mới thi vào học chính quy năm đầu thì phải nộp bản điểm thi hoặc Học bạ năm học lớp 12, bằng Tú tài (hoặc giấy xác nhận đã tốt nghiệp Tú tài của Sở Giáo dục – Đào tạo). Nếu cán bộ đặc cách đi học thì phải có Quyết định của cơ quan cử đi học và xác nhận của nhà trường;

- Bản hợp đồng với địa phương, cơ quan, đơn vị, xí nghiệp; kể cả doanh nghiệp Nhà nước, tập thể và tư nhân. (Theo mẫu thống nhất);

- Ý kiến đồng thuận và giới thiệu của Hội Khuyến học cơ sở và Huyện, Thị Hội (nếu là người từ cơ sở chuyển đơn lên).
2. Quỹ bảo đảm hỗ trợ đối tượng học suốt khóa học, nhưng hàng năm muốn được tái cấp phải:

- Nộp đơn xin tái cấp (theo mẫu thống nhứt);

- Nộp bản chứng nhận của nhà trường về kết quả điểm học tập và hạnh kiểm trong năm học vừa học qua.
X. MỨC TRỢ CẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM:

1. Đối tượng được chấp nhận hỗ trợ học bổng sẽ được cấp phát mỗi năm một lần bằng một triệu đồng vào học kỳ 2 năm học.
2. Đối tượng vi phạm các điều sau đây sẽ bị tạm đình chỉ cấp học bổng:

a) Bị nhà trường (Ban Giám hiệu, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Công đoàn v.v...) thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên và đang trong thời kỳ thử thách;

b) Vắng mặt không lý do trong buổi phát học bổng (theo thơ triệu tập).

c) Không cung cấp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu về nội dung và thời gian.

Khi chứng minh được lý do chính đáng (điểm a và b) hoặc được cơ quan thi hành kỷ luật công nhận đã tiến bộ (điểm a) thì sẽ được xem xét tái cấp.


3. Đối tượng vi phạm các điều sau đây sẽ bị cắt học bổng vĩnh viễn:

- Vi phạm kỷ luật bị nhà trường đuổi học;

- Học lực sa sút dưới điểm trung bình (không phải do bệnh tật hoặc nghịch cảnh gia đình) hoặc bệnh tật không thể theo học suốt khoá;

- Bỏ học không lý do chính đáng.

Các trường hợp trên đây đối tượng và gia đình phải bồi thường bằng 1,5 lần số tiền đã nhận của Quỹ Học bổng.
XI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Thành lập Hội Đồng Chỉ đạo và Quản lý:

a) Thành phần Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý gồm:

- Chủ tịch: Ông Trịnh Văn Lâu, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh;

- Phó Chủ tịch: Đại diện 3 đơn vị tài trợ chính, gồm:

- Ông Lê Quang Nhường, Đại diện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn;

- Ông Nguyễn Phú Lục, Đại diện Công ty Xổ số Kiến thiết Vĩnh Long;

- Ông Lê Văn Tấn, Đại diện Phòng khám Đa khoa Loan Trâm Vĩnh Long.

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng.

- Các Ủy viên:

+ Ông Nguyễn Nam Bình;

+ Ông Nguyễn Hồng Trung;

b) Nhiệm vụ của Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý:

- Xem xét và thông qua phương hướng, kế hoạch hoạt động của Quỹ;

- Giám sát, kiểm tra việc sử dụng Quỹ năm qua;

- Quyết định trích xuất 5% để chi cho hoạt động quản lý của Quỹ theo Nghị định số 177/1999/NĐ-CP ngày 22/12/1999 của Chính phủ;

- Quyết định kế hoạch gây Quỹ năm tới;

- Thẩm tra báo cáo quyết toán của Quỹ;

- Căn cứ theo tờ trình của Hội đồng Bảo trợ để quyết định:

+ Danh sách cụ thể từng đối tượng được trợ cấp;

+ Mức trợ cấp cụ thể hàng năm cho từng đối tượng;

+ Các trường hợp cần hoãn cấp hoặc cắt học bổng.

- Chỉ định bộ máy giúp việc;

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thu chi Quỹ.

Việc xét tái cấp giao cho Hội đồng Bảo trợ chuẩn bị theo các điều kiện quy định và báo cáo cho Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý quyết định danh sách chung.
2. Đề cử Giám đốc Quỹ và các bộ phận chức năng:

a) Thành phần:

- Ông Nguyễn Hồng Trung, Giám đốc;

- Ông Võ Văn Kỹ, Phó Giám đốc;

- Ông Nguyễn Phương Trình, Phụ trách Kế toán;

- Bà Nguyễn Thị My, Thủ quỹ.

b) Nhiệm vụ của Ban Giám đốc Quỹ:

- Đăng ký riêng tài khoản của quỹ học bổng nầy tại ngân hàng;

- Tất cả tiền mặt đều phải gởi vào ngân hàng;

- Làm thủ tục gởi tiền và rút tiền;

- Phân phối tiền cấp cho các đối tượng theo danh sách của Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý đã quyết định.

c) Hằng năm, Ban Giám đốc Quỹ báo cáo tình hình thu chi Quỹ cho Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý vào cuộc họp thường kỳ của Hội đồng. Khi có vấn đề đột xuất thì báo cáo bất thường cho Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý xử lý.
3. Tổ chức Ban xét duyệt hồ sơ xin trợ cấp và tái cấp:

a) Thành phần gồm:

- Ông Nguyễn Nam Bình, Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó ban;

- Ông Phan Văn Khải, Thư ký.

b) Nhiệm vụ:

- Thông báo quy chế nầy tới tay những đối tượng thuộc diện do Quỹ Học bổng Phạm Hùng hỗ trợ;

- Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận hồ sơ xin trợ cấp và tái cấp;

- Xét duyệt dân chủ công khai, cụ thể từng đối tượng;

- Trình Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý về tình hình đơn xin và kết quả xét duyệt, giải trình rõ những đối tượng cần phải cấp và thứ tự ưu tiên, những đối tượng không thể trợ cấp với lý do cụ thể để Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý quyết định;

- Phối hợp Ban Giám đốc Quỹ trong việc tổ chức cấp phát cho các đối tượng đã được Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý quyết định hỗ trợ;

- Theo dõi tình hình học tập của các đối tượng được trợ cấp, quyết định tái cấp những đối tượng đủ điều kiện, báo cáo Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý quyết định các trường hợp hoãn cấp hoặc cắt học bổng.
XII. SINH HOẠT:

1. Hội đồng Chỉ đạo và Quản lý sinh hoạt mỗi năm 1 lần vào giữa học kỳ thứ I năm học mới; khi có nhu cầu sẽ họp bất thường do Ban Thường trực triệu tập.
2. Các Ban giúp việc căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, sắp xếp lịch sinh hoạt cho phù hợp, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.
XIII. Quy chế nầy đã được các đơn vị tài trợ nhứt trí; khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh có quyết định công nhận mới được ban hành và tổ chức thực hiện.

Khi cần sửa đổi bổ sung phải được tập thể các bên tài trợ nhứt trí, báo cáo cho Uỷ ban Nhân dân tỉnh; khi được Uỷ ban Nhân dân chấp nhận mới được thực hiện./.


HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM

TỈNH HỘI VĨNH LONG

tải về 54.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương