Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.01 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích1.01 Mb.
#4639
1   2   3   4

PHỤ LỤC 5

Số 5-1

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ........................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-UBND

................, ngày ..... tháng ..... năm ......

BIÊN BẢN

Họp đề nghị xét công nhận xã ........... đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; Kế hoạch số........ KH-UBND ngày .........../........../2014 của UBND tỉnh về việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014;

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo của tỉnh, cấp huyện, xã);

Căn cứ Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã và nhân dân trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã.

Hôm nay, vào hồi ........... giờ ........ phút ngày ......../......./......... tại ........................, UBND xã ............... huyện .............., tỉnh Bình Thuận tổ chức họp đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP, GỒM CÓ:

- Ông (bà): ....................................... - Chức vụ, đơn vị công tác - Chủ trì cuộc họp;

- Ông (bà): ...................................... - Chức vụ, đơn vị công tác;

- .........................................................................................................................

- Ông (bà): .............................. - Chức vụ, đơn vị công tác - Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã.

- ..................................................................................................................................

- Kết quả bỏ phiếu: tỷ lệ các thành viên tham dự cuộc họp (........%) nhất trí đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Biên bản kết thúc hồi .... giờ ....... phút ngày ......../......./........., đã (hay chưa?) thông qua cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí .........%.

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị pháp lý như nhau: UBND xã lưu 01 bản; để làm hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gửi UBND huyện 04 bản./.THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn A


Biên bản họp đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

PHỤ LỤC 5

Số 5-2

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN .....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BB-UBND

................, ngày ..... tháng ..... năm ......

BIÊN BẢN

Họp đề nghị xét công nhận xã ........... đạt chuẩn nông thôn mới năm 2014

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; Kế hoạch số........ KH-UBND ngày .........../........../2014 của UBND tỉnh về việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014;

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo của tỉnh, cấp huyện);

Căn cứ Báo cáo báo cáo thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí của xã …… và Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức, đoàn thể huyện và UBND các xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã…..

Hôm nay, vào hồi ........... giờ ........ phút ngày ......../......./......... tại ........................, UBND huyện .............., tỉnh Bình Thuận tổ chức họp đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, cụ thể như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP, GỒM CÓ:

- Ông (bà): ....................................... - Chức vụ, đơn vị công tác - Chủ trì cuộc họp;

- Ông (bà): ...................................... - Chức vụ, đơn vị công tác;

- ...................................................................................................................

- Ông (bà): ............................ - Chức vụ, đơn vị công tác - Thư ký cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

- Ý kiến phát biểu thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã……

-.....................................................................................................

- Kết quả bỏ phiếu: tỷ lệ các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện tham dự cuộc họp (........%) nhất trí đề nghị xét công nhận xã ….. đạt chuẩn nông thôn mới.

Biên bản kết thúc hồi .... giờ ....... phút ngày ......../......./........., đã (hay chưa?) thông qua cho các thành viên tham dự cuộc họp cùng nghe và nhất trí .........%.

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau: UBND huyện lưu 01 bản; để làm hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới gửi UBND tỉnh 03 bản./.THƯ KÝ CUỘC HỌP

(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TRÌ CUỘC HỌP

(Ký tên, đóng dấu)

Nguyễn Văn B

Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã:

PHỤ LỤC 6

Số 6-1

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ ..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND


................, ngày ..... tháng ..... năm ......

BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2014 của xã ..............., huyện ..............., tỉnh Bình Thuận
I. Tóm tắt quá trình UBND xã tổ chức lấy ý kiến tham gia

- ........................................................................................................................

- ............................................................................................................

II. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã

Tổng số tiêu chí xã tổ chức tự đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tính đến năm ....... là ......./19 tiêu chí, đạt ...........%.III. Ý kiến tham gia về kết quả thực hiện các tiêu chí NTM trên địa bàn xã

1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc xã và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc xã

- Hình thức tham gia ý kiến: ......................................................................

- Ý kiến tham gia: .......................................................................................

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): ......................................................................

2. Ý kiến tham gia của các tổ chức khác trên địa bàn xã (doanh nghiệp, hợp tác xã, ....)

- Hình thức tham gia ý kiến: ......................................................................

- Ý kiến tham gia: .....................................................................................

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): ..........................................................................

3. Ý kiến tham gia của nhân dân trên địa bàn xã

- Số thôn đã tổ chức họp dân để lấy ý kiến nhân dân là ....../tổng số thôn trên địa bàn xã, chiếm .........%. Đại diện số hộ dân đã dự họp tại các cuộc họp thôn/tổng số hộ dân trên địa bàn xã, chiếm .............%.

- Ý kiến tham gia: ....................................................................................

- Đại diện số hộ dân trong xã không đồng ý với kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã là ......./....... đại diện số hộ dân đã dự họp tại các cuộc họp thôn, chiếm …%.

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): ..............................................................IV. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của UBND xã

- .................................................................................................

- ................................................................................................................


Nơi nhận:

- …………...;

- ...................;

- ....................;

- Lưu: VT, ...........


TM. UBND XÃ ..................

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn A


Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của huyện:

PHỤ LỤC 6

Số 6-2

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN..................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /BC-UBND


................, ngày ..... tháng ..... năm ......


BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến tham gia về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2014 của xã ..............., huyện ..............., tỉnh Bình Thuận


I. Tóm tắt quá trình UBND huyện tổ chức lấy ý kiến tham gia

- .....................................................................................................................

- ..............................................................................................................

II. Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã

Tổng số tiêu chí xã báo cáo đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định tính đến năm ....... là ......./19 tiêu chí, đạt ...........%.III. Ý kiến tham gia về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện

1. Ý kiến tham gia của Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc huyện

- Hình thức tham gia ý kiến: ......................................................................

- Ý kiến tham gia: .....................................................................................

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): .....................................................................

2. Ý kiến tham gia của UBND các xã trên địa bàn huyện

- Hình thức tham gia ý kiến: ....................................................................

- Ý kiến tham gia: .......................................................................................

- Đề xuất, kiến nghị (nếu có): .................................................................
IV. Kết quả tiếp thu ý kiến tham gia, giải trình của UBND huyện

- ................................................................................................................

- ..............................................................................................................


Nơi nhận:

- …………...;

- ...................;

- ....................;

- Lưu: VT, ...........


TM. UBND HUYỆN ..................

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
Nguyễn Văn B


Báo cáo thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới:

PHỤ LỤC 7


ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN .........................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày .......... tháng ............ năm 20........BÁO CÁO

Về việc thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí

nông thôn mới của xã .............. năm 2014
Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương, Tỉnh);

Căn cứ (các văn bản chỉ đạo có liên quan của huyện);

Căn cứ Tờ trình số .........../TTr-UBND ngày ......./...../..... của UBND xã .............. về việc thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm .......

Căn cứ kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã, UBND huyện ......... báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ và kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã ............. năm ....... cụ thể như sau:I. KẾT QUẢ THẨM TRA

Thời gian, nội dung thẩm tra (từ ngày ....../...../..... đến ngày ....../...../.....):1. Về hồ

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

2.1. Tiêu chí số …….. về ………………………

a) Yêu cầu của tiêu chí: …………………………

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: ..........................................................

....................................................................................................................................;

- Các nội dung đã thực hiện:.............................................................................

....................................................................................................................................;

- Khối lượng thực hiện:.....................................................................................

....................................................................................................................................;

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).

+ So với yêu cầu của Trung ương: ……

+ So với quy định của tỉnh Bình Thuận (nếu có): ……


2.2. Tiêu chí số ……………….. về ……………..…..……

a) Yêu cầu của tiêu chí: ………………..…………

b) Kết quả thực hiện tiêu chí:

- Tình hình tổ chức triển khai thực hiện: ..........................................................

....................................................................................................................................;

- Các nội dung đã thực hiện:.............................................................................

....................................................................................................................................;

- Khối lượng thực hiện:.....................................................................................

....................................................................................................................................;

c) Đánh giá: Mức độ đạt tiêu chí (trên cơ sở kết quả thẩm tra so với yêu cầu của tiêu chí).

+ So với yêu cầu của Trung ương: ……

+ So với quy định của tỉnh Bình Thuận (nếu có): ……


2.19. Tiêu chí số ……….. về ………………..……

...........................................................................................................................II. KẾT LUẬN

1. Về hồ

2. Về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới

- Tổng số tiêu chí nông thôn mới của xã ........... đã được UBND huyện ........... thẩm tra đạt chuẩn nông thôn mới tính đến thời điểm thẩm tra là: ......./19 tiêu chí, đạt ...........%.

- .........................................................................................................................

III. KIẾN NGHỊ

....................................................................................................................... ./.
Nơi nhận:

- ...................;

- ...................;

- ....................;- Lưu: VT, ...........

TM. UBND HUYỆN ..................

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)


Nguyễn Văn Atải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương