Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.01 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu12.12.2017
Kích1.01 Mb.
#4639
  1   2   3   4

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2855 /QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 26 tháng 8 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn nông

thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc xét công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1762/SNN-KHTC ngày 29 tháng 7 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014 ban hành kèm theo Quyết định này.Điều 2.

1. Căn cứ Kế hoạch được phê duyệt, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì hướng dẫn triển khai thực hiện; đồng thời, thường xuyên rà soát các nội dung công việc, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc nhằm đảm bảo hoàn thành việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014 đạt chất lượng và đúng thời gian yêu cầu.

2. Sau khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy trình nhằm cụ thể hóa việc áp dụng tại địa phương (thay thế Kế hoạch này).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH

- Ban Chỉ đạo Chương trình trung ương;

- Chủ tịch, PCT.UBND tỉnh Huỳnh Thanh Cảnh;

- Các sở, ban, ngành;

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Văn phòng Điều phối tỉnh;

- Lưu: VT, KTN. Đức ( b)

Lê Tiến PhươngỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


KẾ HOẠCHVề việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn

mới trên địa bàn tỉnh năm 2014

(Kèm theo Quyết định số 2855 /QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2014

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

Trong thời gian chờ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2014 như sau:I. Mục đích, đi tượng áp dụng và thời gian đăng ký

1. Mục đích: Triển khai thực hiện quy trình xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định tại Quyết định số 372/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ; đảm bảo thống nhất thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh về trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Đối tượng áp dụng:

- Các xã có đăng ký đạt chuẩn Bộ tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh;

- Các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan trong quá trình xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Thời gian đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới: Uỷ ban nhân dân xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới trước ngày 15 tháng 5 năm 2014 và được Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xác nhận.II. Nội dung trình tự, thủ tục, hồthực hiện việc xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

1. Ủy ban nhân dân xã tổ chức tự đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí (trước ngày 01/12/2014

a) Tổ chức tự đánh giá:

Ủy ban nhân dân xã thành lập Đoàn đánh giá (gồm các thành viên là đại diện Ban Chỉ đạo xã, Ban Quản lý xã, các Ban Phát triển thôn) để tổ chức đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí; trên cơ sở kết quả đánh giá, Đoàn đánh giá xây dựng báo cáo đánh giá mức độ đạt từng tiêu chí (Báo cáo đánh giá), báo cáo Ủy ban nhân dân xã.

b) Tổ chức lấy ý kiến:

- Trên cơ sở Báo cáo đánh giá, kết quả xã cơ bản đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân xã xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí của xã và gửi lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc xã, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc xã.

- Tiếp thu ý kiến góp ý, Ủy ban nhân dân xã chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí của xã và thông báo, công bố công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, nhà văn hóa các thôn trên địa bàn xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 15 ngày kể từ ngày thông báo; trong thời gian thông báo, công bố công khai, Ủy ban nhân dân xã chỉ đạo Ban Quản lý xã phối hợp với Ban Phát triển các thôn tổ chức họp thôn (có trên 50% đại diện hộ dân trong thôn tham dự) và lập biên bản cuộc họp, ghi rõ tỷ lệ đại diện hộ dân đồng ý hoặc không đồng ý (bằng hình thức biểu quyết) với kết quả thực hiện các tiêu chí của xã, gửi Ủy ban nhân dân xã.

c) Hoàn thiện hồ sơ:

- Ủy ban nhân dân xã không lập hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nếu có từ 20% đại diện hộ dân trở lên trong xã không đồng ý với kết quả thực hiện các tiêu chí của xã.

- Ngược lại, trường hợp có dưới 20% đại diện số hộ dân trong xã không đồng ý với kết quả thực hiện các tiêu chí của xã, thì Ủy ban nhân dân xã tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo xã, Ban Quản lý xã, các Ban Phát triển thôn) thảo luận, bỏ phiếu đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Kết quả bỏ phiếu có tỷ lệ đồng ý đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn từ 90% trở lên, Ủy ban nhân dân xã lập hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trình Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là cấp huyện) trước ngày 30 tháng 12 năm 2014.

- Số lượng bộ hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân xã nộp trực tiếp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện: 04 bộ hồ sơ. 

Bộ hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của UBND xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện để thẩm tra, gồm:

+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân xã đề nghị thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - theo Phụ lục 1 kèm theo).

+ Đề án xây dựng nông thôn mới của xã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (bản sao).

+ Văn bản Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận xã có đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới (bản sao - theo Phụ lục 2 kèm theo).

+ Báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn xã (bản chính - kèm theo biểu chi tiết theo Phụ lục 4 kèm theo).

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia của các tổ chức, đoàn thể xã và nhân dân trong xã về kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của xã (bản chính - theo Phụ lục 6 kèm theo).

+ Biên bản cuộc họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo xã, Ban Quản lý xã, các Ban Phát triển thôn) đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - theo Phụ lục 5 kèm theo).

+ Các văn bản chứng minh kết quả đánh giá đạt các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới (bản sao - theo Phụ lục 3 kèm theo).

- Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hoặc Phòng Kinh tế) cấp huyện.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm tra, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

a) Tổ chức thẩm tra:

- Nhận được hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân xã, Ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Đoàn thẩm tra (gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện được giao phụ trách các tiêu chí nông thôn mới) để tổ chức thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã; trên cơ sở kết quả thẩm tra, Đoàn thẩm tra xây dựng Báo cáo thẩm tra, đánh giá hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí cho từng xã (Báo cáo thẩm tra), báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trong thời hạn 10 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân xã), Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân xã về kết quả thẩm tra, đánh giá cụ thể thực tế mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã; nêu rõ lý do chưa được đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã chưa đủ điều kiện theo quy định.

b) Tổ chức lấy ý kiến:

Nhận được Báo cáo thẩm tra của Đoàn thẩm tra, kết quả xã cơ bản đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức lấy ý kiến Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện đối với báo cáo thẩm tra.

Tiếp thu ý kiến góp ý, Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉnh sửa hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí cho từng xã đủ điều kiện đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

c) Hoàn thiện hồ sơ:

- Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức họp (gồm các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã trên địa bàn huyện) thảo luận, bỏ phiếu (thành phần các thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới cấp huyện) đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới cho từng xã đã đủ điều kiện.

Kết quả bỏ phiếu có tỷ lệ đồng ý đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn từ 90% trở lên, Ủy ban nhân dân huyện lập hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 01 năm 2015.

- Số lượng bộ hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân cấp huyện nộp trực tiếp cho Ủy ban nhân dân tỉnh gồm: 03 bộ hồ sơ.

 Bộ hồ sơ đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh để thẩm định, gồm:

+ Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện đề nghị thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính - theo Phụ lục 1 kèm theo);

+ Báo cáo thẩm tra hồ sơ và kết quả đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã (bản chính - kèm theo biểu chi tiết cho từng xã theo Phụ lục 7 kèm theo);

+ Báo cáo tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn huyện tham gia vào kết quả thẩm tra mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã (bản chính - theo Phụ lục 6 kèm theo);.

+ Biên bản cuộc họp đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bản chính-theo Phụ lục 5 kèm theo);

(Kèm theo bộ hồ sơ của Ủy ban nhân dân xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện tại điểm c, khoản 1 mục II Kế hoạch này)

- Đơn vị tiếp nhận hồ sơ: Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh (Văn phòng Điều phối Chương trình).3. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thẩm định, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới

a) Tổ chức thẩm định:

- Nhận hồ sơ đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định (gồm các thành viên là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh được giao phụ trách các tiêu chí nông thôn mới), tổ chức thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí của từng xã thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở kết quả thẩm định, Hội đồng thẩm định xây dựng báo cáo thẩm định hồ sơ và mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới cho từng xã của từng huyện (Báo cáo thẩm định), báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị xét công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới của Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ủy ban nhân dân tỉnh trả lời bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã về kết quả thẩm định mức độ đạt từng tiêu chí nông thôn mới của từng xã trên địa bàn từng huyện; nêu rõ lý do chưa được xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đối với xã chưa đủ điều kiện theo quy định.

b) Tổ chức xét công nhận:

- Nhận báo cáo thẩm định của Hội đồng thẩm định, kết quả xã cơ bản đủ điều kiện, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp Hội đồng thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (bằng hình thức bỏ phiếu); Văn phòng điều phối Chương trình hoàn thiện hồ sơ các xã đạt từ 90% trở lên số phiếu nhất trí đề nghị công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh trước ngày 20 tháng 02 năm 2015.

III. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh, Văn phòng Điều phối Chương trình có trách nhiệm:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này. Có trách nhiệm tổ chức thực hiện và hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã triển khai thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định để tổ chức thẩm định kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới cho các xã đủ điều kiện xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Trưởng ban Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới về nội dung trên.

2. Các sở, ngành của tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao phụ trách tiêu chí nông thôn mới, chịu trách nhiệm hướng dẫn chi tiết việc đánh giá, phương pháp đánh giá, công nhận đạt chuẩn đối với từng tiêu chí trên địa bàn xã, làm cơ sở cho việc đánh giá công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên căn cứ phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình cùng phối hợp và tham gia giám sát việc thực hiện Kế hoạch này./.
CHỦ TỊCH


Lê Tiến Phươngtải về 1.01 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương