Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.71 Mb.
trang2/2
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích0.71 Mb.
#3550
1   2

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2011


(Ban hành kèm theo Quyết định số 372 /QĐ-UBND ngày 30 /01/2011

của UBND tỉnh Bình Thuận)


I. NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2011

1. Thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm soát, quản lý giá cả để góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định thị trường.

2. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu; chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ - Nông nghiệp; phát huy tối đa các lợi thế so sánh, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

3. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Quản lý và khai thác tốt các khoản thu ngân sách từ nội địa; phấn đấu vượt dự toán thu của Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra.

5. Tập trung tháo gở căn bản những vướng mắc trong đền bù giải tỏa, tái định cư, chồng lấn quy hoạch, khai thác cát đen để tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, các dự án đã được chấp thuận đầu tư.

6. Tập trung thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đẩy mạnh công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

7. Thực hiện tốt công tác giải quyết việc làm cho người lao động, các chính sách an sinh xã hội gắn với thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, bảo đảm đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

8. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường phòng, chống tham nhũng.

9. Tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011 – 2016.10. Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

II. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỤ THỂ

1. Những nội dung thông qua Ủy ban nhân dân tỉnh:


STT

Sở, ngành thực hiện

Nội dung

Thời gian

01

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sửa đổi Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất và quy trình phối hợp với chủ đầu tư trong việc thỏa thuận với người sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

02/2011

02

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011-2020

02/2011

03

Sở Công thương

Quy hoạch tổng thể phát triển ngành thương mại tỉnh đến năm 2020, có xét đến năm 2025

3/2011

04

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sửa đổi Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND quy định về cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện cấp Giấy CNQSDĐ, QSHNƠ&TSKGLVĐ, đăng ký biến động quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

3/2011

05

Sở Y tế

Quy hoạch phát triển ngành y tế đến năm 2020

3/2011

06

Sở Tài chính

Quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng phí đấu giá thay thế Quyết định số 71/2007/QĐ-UBND ngày 05/11/2007 của UBND tỉnh

3/2011

07

Sở Giáo dục và Đào tạo

Quy hoạch phát triển giáo dục đến năm 2020

3/2011

08

Sở Lao động – TB&XH

Chương trình giảm nghèo tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2015

3/2011

09

Sở Y tế

Đề án đào tạo nguồn nhân lực y tế bằng nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011-2015

3/2011

10

Sở Giao thông vận tải

Về xã hội hóa xây dựng phát triển giao thông nông thôn

3/2011

11

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025

4/2011

12

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh (thay thế Quyết định số 77/2008/QĐ-UBND ngày 15/9/2008)

4/2011

13

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch phát triển ngành Thuỷ sản tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2011- 2020

4/2011

14

Sở Công thương

Chương trình hành động phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2011-2015

4/2011

15

Sở Nông nghiệp và PTNT

Kế hoạch Bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011- 2015

5/2011


16

Sở Lao động – TB&XH

Chương trình đào tạo nghề, giải quyết việc làm đến năm 2015

5/2011

17

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 tỉnh Bình Thuận

5/2011

18

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (thay thế Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 15/5/2007)

5/2011

19

Văn phòng UBND tỉnh

Nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2011

6/2011

20

Sở Tài chính


Xây dựng và giao dự toán kinh phí cấp bù thủy lợi phí năm 2012 cho các đơn vị quản lý thủy nông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí cho nông dân theo quy định tại Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ

7/2011

21

Sở Nội vụ

Đề án tuyển chọn 70 đến 100 cán bộ, công chức, viên chức trẻ có triển vọng để đào tạo cán bộ nguồn, chuẩn bị đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp cho tỉnh Bình Thuận đến năm 2020 và những năm tiếp theo

7/2011

22

Thanh tra tỉnh

Quy trình giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan nhà nước (sửa đổi, bổ sung Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007)

7/2011

23

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Bình Thuận đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030

8/2011

24

Sở Nội vụ

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2007/QĐ-UBND ngày 09/5/2007 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc ban hành Quy định các chính sách đào tạo thu hút nguồn nhân lực và các chính sách khác để thực hiện các Nghị quyết 04, 05 và 07 của Tỉnh ủy Bình Thuận

8/2011

25

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án phát triển thể dục thể thao Bình Thuận đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030

9/2011

26

Sở Nội vụ

Kế hoạch biên chế hành chính - sự nghiệp tỉnh năm 2012

10/2011

27

Sở Giao thông vận tải

Rà soát, điều chỉnh quy hoạch phát triển GTVT của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

10/2011

28

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2012

10/2011

29

Sở Tài chính

Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2010

10/2011

30

Sở Tài chính

Định mức chi ngân sách cho các đơn vị trực thuộc tỉnh và định mức phân bổ chi ngân sách cấp dưới năm 2012

10/2011

31

Sở Tài chính

Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2012

10/2011

32

Ban Dân tộc

Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

10/2011

33

Sở Kế hoạch và Đầu tư

Kế hoạch đầu tư phát triển và danh mục các công trình trọng điểm của tỉnh năm 2012

11/2011

34

Văn phòng UBND tỉnh

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012

11/2011

35

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch đất trồng lúa, đảm bảo an ninh lương thực thời kỳ 2011- 2020, tầm nhìn đến 2030

12/2011

36

Sở Xây dựng

Ban hành chính sách ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

12/2011

2. Những nội dung thông qua tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:


STT

Sở, ngành thực hiện

Nội dung

Thời gian

01

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy định về nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/2011

02

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch nối mạng các hệ thống công trình thuỷ lợi tỉnh Bình Thuận

02/2011

03

Sở Công thương

Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh giai đọan 2011-2015, có xét đến năm 2020


02/2011

04

Sở Tư pháp

Đề án sửa đổi, bổ sung đề án phát triển tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

02/2011

05

Ban quản lý các KCN

Chủ trương dự án dệt - nhuộm đầu tư vào KCN Hàm Kiệm II – Bita’s

3/2011

06

Sở Y tế

Đề án xử lý chất thải rắn

3/2011

07

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch phát triển vùng nuôi thuỷ sản nước ngọt tập trung trên địa bàn tỉnh đến năm 2020

3/2011

08

Sở Nông nghiệp và PTNT

Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

3/2011

09

Sở Tài nguyên và Môi trường

Sửa đổi Quyết định số 53/2007/QĐ-UBND ngày 26/9/2007 về quy định diện tích tối thiểu để tách thửa

3/2011

10

Sở Xây dựng

Đồ án quy hoạch chung xây dựng khu vực xã Hòa Thắng (huyện Bắc Bình) – xã Hòa Phú (huyện Tuy Phong)

3/2011

11

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đề án “Chương trình vận động viên thể thao cơ sở giai đoạn 2011 - 2015”

4/2011

12

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 31/01/2007 của UBND tỉnh về việc quy định về định mức chi hoạt động của ngành văn hóa thông tin

4/2011

13

Sở Giao thông vận tải

Quy định về phân cấp quản lý, tải trọng và hành lang bảo vệ đường bộ trên địa bàn tỉnh Bình Thuận thay thế Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 11/9/2003 của UBND tỉnh

4/2011

14

Sở Giao thông vận tải

Quy hoạch các điểm đấu nối với Quốc lộ 1, 28, 55 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4/2011

15

Sở Khoa học và Công nghệ

Đề án đổi mới đồng bộ cơ chế quản lý và chính sách phát triển khoa học công nghệ

4/2011

16

Sở Khoa học và Công nghệ

Đề án nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ và tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống

4/2011

17

Sở Xây dựng

Quy định về cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh, thay thế Quyết định số 45/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh

4/2011

18

BCH Quân sự tỉnh

Đề án về chế độ, chính sách đối với lực lượng, phương tiện tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền trên các vùng biển của tổ quốc theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010

4/2011

19

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy định mức thu tiền thuê rừng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

4/2011

20

Sở Y tế

Đề án phát triển ngành dược tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2010 - 2020

5/2011

21

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đề án xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2011 - 2015

5/2011

22

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đến năm 2015

5/2011

23

Sở Tài nguyên và Môi trường

Đánh giá môi trường tại các khu vực đã, đang khai thác khoáng sản, biện pháp khắc phục môi trường

5/2011

24

Sở Công thương

Quy hoạch phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011-2020, có xét đến năm 2025

5/2011

25

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch phát triển thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020

6/2011

26

Sở Công thương

Chương trình hành động đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm hàng hóa giai đọan 2011 - 2015

6/2011

27

Sở Tài nguyên và Môi trường

Quy định về kiểm tra, nghiệm thu, lưu trữ bản đồ địa hình trên địa bàn tỉnh

6/2011

28

BCH Quân sự tỉnh

Đề án tăng cường công tác quân dân y kết hợp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ năm 2011 - 2015

6/2011

29

Sở Xây dựng

Quy hoạch phân khu khu vực Bắc kênh thoát lũ Phan Thiết

6/2011

30

Sở Xây dựng

Quy hoạch tổng thể cấp nước tỉnh Bình Thuận

7/2011

31

Sở Nội vụ

Đề án xây dựng kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Bình Thuận

7/2011

32

Sở Nội vụ

Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ của các Sở, ngành, địa phương trong toàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015

8/2011

33

Liên minh các HTX

Đề án thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển Hợp tác xã

9/2011

34

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch phát triển ngành chăn nuôi tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020

9/2011

35

Ban quản lý các KCN

Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp và khu dân cư dịch vụ công nghiệp Hàm Cường

9/2011

36

Sở Tư pháp

Quyết định ban hành quy trình kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

9/2011

37

Sở Khoa học và Công nghệ

Quy định bố trí kinh phí cho việc hỗ trợ hoàn thiện sản phẩm nghiên cứu có khả năng thương mại hóa

10/2011

38

Sở Thông tin và Truyền thông

Quy hoạch phát triển hoạt động ngành In giai đoạn 2011 - 2015

10/2011

39

Sở Khoa học và Công nghệ

Quy chế liên kết, phối hợp các phòng thí nghiệm, phòng thử nghiệm

10/2011

40

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Chương trình hành động thực hiện chiến lược xây dựng gia đình Việt Nam của tỉnh Bình Thuận

10/2011

41

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy hoạch các điểm kinh doanh quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015

10/2011

42

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Quy hoạch hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh giai đọan 2011 - 2015

10/2011

43

Liên hiệp các Hội KH&KT

Chuyển dịch dịch vụ công cho các tổ chức hội

10/2011

44

Liên hiệp các Hội KH&KT

Chiến lược phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2020

11/2011

45

Sở Giao thông vận tải

Quy định phân loại đường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận để tính cước

11/2011

46

Sở Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2011 - 2020

12/2011

47

Ban quản lý các KCN

Quy hoạch điều chỉnh cục bộ phân khu Khu dân cư - dịch vụ - thương mại KCN Hàm Kiệm

12/2011

48

Sở Nông nghiệp và PTNT

Đề án phát triển nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Bình Thuận đến năm 2020

12/2011

49

Sở Khoa học và Công nghệ

Chương trình hợp tác trong lĩnh vực KHCN với các cơ quan khoa học Trung ương và các trường đại học

12/2011

50

Sở Thông tin và Truyền thông

Quy hoạch phát triển bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến 2020

12/2011

51

Sở Khoa học và Công nghệ

Rà soát, bổ sung chỉnh sửa một số quy định liên quan đến nhiệm vụ quản lý và thực hiện đề tài, dự án khoa học công nghệ (điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 33/2008/QĐ-UBND ngày 04/4/2008)

12/2011


TM ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

Lê Tiến Phương
Theo nguồn: http://hscv.soxaydung.binhthuan.egov.vn/index.nsf
tải về 0.71 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương