Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.95 Mb.
trang4/4
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích0.95 Mb.
#1228
1   2   3   4
3. Liên đoàn Lao đng tnh khen thưng hoc đ ngh cp trên khen thưng, tùy theo thành tích đt đưc đi vi các cơ quan, đơn v có thành tích xut sc, tiêu biu.

Chương III

KHEN THƯỞNG GIA ĐÌNH VĂN HÓA, THÔN Văn hóa,

KHU PH VĂN HOÁ, XÃ - PHƯNG - TH TRN VĂN HÓA

ĐƠN V CÓ NP SNG VĂN MINH XUT SC.

Điều 20. Hình thức khen thưởng đối với Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Khu phố văn hóa, Xã - phường - thị trấn văn hóa, Đơn vị có Nếp sống văn minh xuất sắc:

1. Giấy khen:

a) Giy khen ca Ch tch UBND cp xã, phưng, th trn;

b) Giy khen ca Ch tch UBND cp huyn, th xã, thành ph.

2. Bằng khen:

a) Bng khen ca UBND tnh;

b) Bng khen ca các B, ngành, đoàn th Trung ương;

c) Bng khen ca Ban Ch đo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa.

3. Cờ thi đua:

a) C thi đua ca UBND tnh;

b) C thi đua ca các B, ngành, đoàn th Trung ương.

4. Các hình thức khen thưởng của Nhà nước:

a) Bng khen ca Th tưng Chính ph;

b) C thi đua ca Chính ph;

c) Huân chương lao đng.

Điều 21. Đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng:

1. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Giấy khen:

a) Cá nhân: Có thành tích xut sc trong công tác lãnh đo, ch đo hoc thc hin phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóađưc đ ngh khen thưng;

b) Gia đình: Đt tiêu chun Gia đình văn hóa tiêu biu đưc đ ngh khen thưng;

c) Thôn văn hóa, Khu ph văn hóa, Xã - png - th trn văn hóa, Đơn v có Nếp sng văn minh xut sc đưc đ ngh khen thưng.

2. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen:

a) Cá nhân: Đã có thành tích xut sc trong công tác lãnh đo, ch đo hoc thc hin phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” liên tc t 5 năm tr lên, đã đưc tng Giy khen ca Ch tch UBND cp huyn, th xã, thành ph; Th trưng cơ quan chuyên môn và tương đương thuc UBND tnh;

b) Gia đình: Đã đt tiêu chun Gia đình văn hóa tiêu biu có thành tích xut sc trong vic hưng ng thc hin phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” liên tc t 5 năm tr lên, đã đưc tng Giy khen ca Ch tch UBND cp huyn, th xã, thành ph; Th trưng cơ quan chuyên môn và tương đương thuc UBND tnh;

c) Thôn văn hóa, Khu ph văn hóa, Xã - png - th trn văn hóa, Đơn v có Nếp sng văn minh: Đt thành tích xut sc, đã đưc các đa phương đ ngh khen thưng;

d) Các S, ban, ngành, đoàn th cp tnh đt thành tích xut sc trong vic trin khai thc hin phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóađưc Ban Ch đo cp tnh xét đ ngh khen thưng;

e) Ban Ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” cấp xã, phưng, th trn, cp huyn, th xã, thành ph, thành viên Ban ch đo cp tnh đt thành tích xut sc trong vic trin khai thc hin phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóađưc Ban ch đo cp tnh xét đ ngh khen thưng.

3. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng cờ thi đua:

C thi đua ca UBND tnh, B Văn hóa - Thông tin, Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam, y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam tng cho S, ban, ngành, đoàn th cp tnh và cp huyn, th xã, thành ph dn đu khi thi đua thc hin phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” liên tc 3 năm tr lên.

4. Đối tượng, tiêu chuẩn xét tặng các hình thức khen thưởng của Nhà nước:

Cá nhân, gia đình, tp th có thành tích đc bit xut sc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” liên tc t 7 năm tr lên, đã đưc tng bng khen ca UBND tnh, B Văn hóa - Thông tin, Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam, y ban Trung ương Mt trn T quc Vit Nam, đưc Ban Thi đua khen thưng tnh đ ngh khen thưng.

Chương IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 22. Hàng năm, vic xét công nhn và khen thưng các danh hiu Gia đình văn hóa, Đơn v có Nếp sng văn minh đưc t chc mt ln vào quý IV; bình xét, công nhn Thôn - Khu ph văn hóa, Xã - phưng - th trn văn hóa các cp và khen thưng Thôn - Khu ph văn hóa, Xã - phưng - th trn văn hóa xut sc đưc t chc 3 nâm mt ln (vào quý IV năm th 3).

Điều 23.

1. Gia đình văn hóa đưc y ban nhân dân xã, phưng, th trn xét công nhn hàng năm có Quyết đnh công nhn kèm theo tin thưng 50.000 đng (hoc hin vt tương đương) và công b danh sách trong Hi ngh tng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” hàng năm và trên h thng truyn thanh xã, phưng, th trn.

2. Thôn - Khu ph văn hóa đưc y ban nhân dân huyn, thành ph, th xã công nhn đưc trao Quyết đnh công nhn và Giy công nhn Thôn -Khu ph văn hóa kèm theo tin thưng 500.000 đng (hoc hin vt tương đương).

3. Xã, phưng, th trn văn hóa đưc y ban nhân dân tnh công nhn đưc trao Quyết đnh công nhn, Bng công nhn Xã - phưng - th trn văn hóa và tin thưng 1.000.000 đng (mt triu đng) hoc hin vt tương đương.

4. Gia đình văn hóa, Thôn - Khu ph văn hóa, Xã - phưng - th trn văn hóa, Đơn v có Nếp sng văn minh xut sc đưc Ban Ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” tỉnh xem xét và đ ngh y ban nhân dân tnh khen thưng kèm theo tin hoc tng phm (tương ng) thc hin theo quy đnh hin hành.

5. Thôn - Khu ph văn hóa, Xã - phưng - th trn văn hóa xut sc đưc y ban nhân dân tnh xét đ ngh B Văn hóa - Thông tin khen thưng thc hin theo Quy chế ca B Văn hóa - Thông tin ban hành.

Điều 24. Giy công nhn danh hiu Thôn - Khu ph văn hóa kèm theo Quyết đnh công nhn ca y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph đưc in theo mu thng nht toàn tnh.

Điều 25. Bng công nhn danh hiu Xã - phưng - th trn văn hóa kèm theo Quyết đnh công nhn ca y ban nhân dân tnh đưc in theo mu thng nht trong toàn quc.

Điều 26. Gia đình, thôn, khu phố, xã, phưng, th trn, cơ quan, đơn v nào đưc công nhn danh hiu Gia đình văn hóa, Thôn - Khu ph văn hóa, Xã - phưng - th trn văn hóa, Đơn v có Nếp sng văn minh nếu vi phm mt trong nhng quy đnh ca Quy chế này s không đưc xét tái công nhn tiếp năm sau hoc đ ngh khen thưng./.

CH TCH


Huỳnh Tấn Thành
Каталог: doc
doc -> Câu 1: Anh (chị) hãy khái quát lịch sử hình thành vùng đất và con người Bình Dương
doc -> Chỉ thị CỦa ubnd thành phố HÀ NỘi về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002
doc -> Tính từ sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953 hình của ta và tình thế của quân Pháp
doc -> Bch trưỜng cđn công nghệ cao hà NỘI
doc -> Cuộc họp lập kế hoạch chiến lưỢC
doc -> Danh sách bồi dưỠng nghiệp vụ ĐÁnh giá ngoàI
doc -> Hướng dẫn sử dụng lập gnt đối với nộp lệ phí môn bài Đối với khoản nộp nsnn cho nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước
doc -> Tiểu luậN : Ứng dụng mạng neural trong nhận dạng ký TỰ quang học gvhd : ts. Đỗ Phúc
doc -> Chúng ta cùng Sẵn sàng

tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương