Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.95 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích0.95 Mb.
#1228
1   2   3   4

1. Tiêu chuẩn 1: Về phát triển kinh tế.

a) Đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, không có hộ đói;

b) Hộ nghèo ở đô thị dưới 4%, vùng nông thôn dưới 6%.

2. Tiêu chuẩn 2: Về phát triển văn hóa-xã hội.

a) Thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không có hủ tục lạc hậu mê tín; từ 60% trở lên thôn, khu phố có Nhà văn hóa; Thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa từ 80% trở lên; Gia đình văn hóa từ 80% trở lên; xã, phường, thị trấn làm tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công. Có đội văn nghệ quần chúng, có trạm truyền thanh, có phòng đọc sách;

b) Hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở trở lên; Trẻ em đến tuổi được đi học, có biện pháp giúp đỡ học sinh nghèo, khuyến khích học sinh giỏi. Hạn chế đến mức thấp nhất tỉ lệ học sinh bỏ học giữa chừng. Có ít nhất 01 trường học được công nhận đạt chuẩn quốc gia;

c) Đạt chuẩn chuẩn quốc gia y tế xã; giảm tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng; Trẻ em trong độ tuổi được tiêm chủng, phòng dịch theo quy định; Số hộ có nhà tắm, hố xí, dùng nước sạch từ 80% trở lên;

d) Có môi trường cảnh quan sạch đẹp, không bị ô nhiễm.

3. Tiêu chuẩn 3: Về an ninh chính trị-trật tự an toàn xã hội.

a) Đảng bộ, (chi bộ) trong sạch, vững mạnh. Số Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh từ 80% trở lên. Không có Chi bộ yếu kém;

b) Chính quyền vững mạnh; các đoàn thể chính trị được công nhận vững mạnh; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở;

c) Khiếu kiện, đơn thư của nhân dân được giải quyết ở cơ sở;

d) Đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn mại dâm, ma tuý;

e) Xây dựng hương ước, quy ước, quy chế cụm dân cư;

f) Không có điểm nóng về tình hình an ninh trật tự.

4. Tiêu chuẩn 4: Về cơ sở vật chất - kết cấu hạ tầng.

a) Đường làng, ngõ xóm thông thoáng, được cải tạo nâng cấp theo hướng bê tông hóa, nhựa hóa;

b) Bảo vệ và sử dụng có hiệu quả các công trình phúc lợi, di tích danh lam thắng cảnh;

c) Thực hiện nếp sống văn minh trong vic cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan;

d) Có điện lưới quốc gia;

e) Trung tâm xã được xây dựng, quy hoạch.

Điều 15. Thủ tục công nhận danh hiệu Xã - phường - thị trấn văn hóa:

1. Điều kiện công nhận:

a) Đt các tiêu chun quy đnh ti Điu 14 Quy chế này.

b) Có thời gian phát động xây dựng từ 3 năm trở lên hoặc đã giữ vững danh hiệu “Xã - phường - thị trấn văn hóa” các năm sau. Đạt từ 80 điểm trở lên.c) Đưc y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph đ ngh y ban nhân dân tnh công nhn Xã - phưng - th trn văn hóa.

2. Hồ sơ đề nghị gồm có:

a) Công văn đ ngh ca UBND huyn, th xã, thành ph;

b) Bng chm đim, báo cáo kết qu trin khai xây dng hoc gi vng danh hiu “Xã - phưng - th trn văn hóa (có so sánh vi thi gian chưa phát đng xây dng hoc so vi năm đã đưc công nhn danh hiu trưc đó) có xác nhn ca UBND huyn, th xã, thành ph;

c) Biên bn hp xét thi đua ca Hi đng Thi đua khen thưng huyn, th xã, thành ph.

3. Căn c đ ngh ca y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph, S Văn hóa - Thông tin có trách nhim tham mưu cho Ban Ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” tỉnh phi hp vi Ban Thi đua khen thưng tnh kim tra, đánh giá và đ ngh UBND tnh xét quyết đnh công nhn hoc tái công nhn danh hiu Xã - phưng - th trn văn hóa cp tnh đ tiêu chun theo đnh k 3 năm 1 ln (k t khi phát đng xây dng hoc đưc công nhn danh hiu “Xã, phưng, th trn văn hóa”).

Điều 16. Hình thức công nhận Xã, phường, thị trấn văn hóa:

1. Ch tch UBND tnh ra Quyết đnh công nhn và tái công nhn Xã - phưng - th trn văn hóa kèm theo Bng công nhn theo đnh k 3 năm mt ln (k t khi phát đng xây dng hoc đưc công nhn danh hiu “Xã - phưng - th trn văn hóa”).

2. Bng công nhn Xã - phưng - th trn văn hóa đưc UBND tnh trao ti bui l sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” hàng năm hoc tng kết phong trào tng giai đon.

3. y ban nhân dân tnh khen thưng hoc đ ngh cp trên khen thưng, tùy theo thành tích đt đưc đi vi các Xã - phưng - th trn văn hóa tiêu biu.

Điều 17. Tiêu chuẩn công nhận Đơn vị có Nếp sống văn minh:

1. Tiêu chuẩn 1: Hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế xã hội.

a) Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của cơ quan, đơn vị, giải quyết được việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của công nhân viên chức và người lao động;

b) Chấp hành tốt chế độ phòng gian bảo mật; có lực lượng tự vệ, bảo vệ được huấn luyện theo chế độ, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quan;

c) Không có trường hợp vi phạm pháp luật, kỷ luật hoặc sai sót nghiêm trọng trong sinh hoạt, công tác.

2. Tiêu chuẩn 2: Thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

a) Gia đình công nhân viên chức, lao động hòa thuận gương mẫu, thực hiện tốt các tiêu chuẩn và được công nhận Gia đình văn hóa;

b) Nội bộ đoàn kết, nhất trí thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và các nghĩa vụ, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Tích cực tham gia phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, thực hành tiết kiệm, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, không mê tín dị đoan;

d) Thực hiện tốt cuộc vận động dân số và kế hoạch hóa gia đình, không có người sinh con thứ 3 trở lên;

e) Thực hiện tốt nhiệm vụ cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa”, không cửa quyền, hách dịch, thực hiện giao tiếp, ứng xử văn minh, lịch thiệp, nghĩa tình trong quan hệ giải quyết công việc hàng ngày;

f) Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “trung thành, sáng tạo, tận tuỵ, gương mẫu”.

3. Tiêu chuẩn 3: Có môi trưng văn hóa lành mạnh.

a) Công sở làm việc xanh, sạch, đẹp; có bảng nội quy, có bảng tên đơn vị; treo cờ, khẩu hiệu đúng quy định, đảm bảo an toàn vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ;

b) Giữ gìn mối quan hệ đoàn kết, nghĩa tình, thân thiện với nhân dân nơi công tác và cư trú;

c) Có tác phong làm việc khoa học, văn minh, hiệu quả;

d) Có các thiết chế văn hóa - thể thao phù hợp;

e) Có các hoạt động thông tin tuyên truyền phổ biến kịp thời chủ trương, chính sách, chế độ, pháp luật của Đảng, Nhà nước, Công đoàn và tổ chức chính trị xã hội đến công nhân viên chức, lao động;

f) Sắp xếp, bố trí phòng làm việc gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ.

4. Tiêu chuẩn 4: Có đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú.

a) Có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa - thể thao;

b) Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng thu hút đông đảo công nhân viên chức, lao động đến sinh hoạt, rèn luyện.

Điều 18. Thủ tục công nhận danh hiệu Đơn vị có Nếp sống văn minh:

1. Điều kiện công nhận:

a) Có thi gian tham gia đăng ký, phát đng xây dng t 6 tháng tr lên. Đt các tiêu chun quy đnh ti điu 17 Quy chế này, có tng s đim đt t 80 đim tr lên;

b) Đưc Ban Thưng trc cuc vn đng xây dng Nếp sng văn minh (Liên đoàn Lao đng) đ ngh UBND huyn, th xã, thành ph công nhn.

2. Hồ sơ đề nghị gồm có:

a) Bng t chm đim ca đơn v;

b) Báo cáo kết qu quá trình trin khai xây dng Đơn v có Nếp sng văn minh. Có xác nhn ca cp y trc tiếp qun lý;

c) Công văn đ ngh công nhn danh hiu ca Th trưng đơn v.

3. Căn c đ ngh ca cơ quan đơn v, Ban Thưng trc cuc vn đng xây dng Nếp sng văn minh (Liên đoàn Lao đng) tng cp tiến hành xem xét, thm đnh và lp danh sách đ ngh y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph quyết đnh công nhn Đơn v có Nếp sng văn minh.

Điều 19. Hình thức công nhận Đơn vị có Nếp sống văn minh:

1. Ch tch UBND huyn, th xã, thành ph ra Quyết đnh công nhn và tái công nhn đơn v có Nếp sng văn minh kèm theo Giy công nhn hàng năm.

2. Giy công nhn Đơn v có Nếp sng văn minh đưc Ban Thưng trc cuc vn đng xây dng Đơn v có Nếp sng văn minh (Liên đoàn Lao đng) trao ti bui l sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” hàng năm hoc tng kết phong trào tng giai đon.


Каталог: doc
doc -> Câu 1: Anh (chị) hãy khái quát lịch sử hình thành vùng đất và con người Bình Dương
doc -> Chỉ thị CỦa ubnd thành phố HÀ NỘi về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002
doc -> Tính từ sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953 hình của ta và tình thế của quân Pháp
doc -> Bch trưỜng cđn công nghệ cao hà NỘI
doc -> Cuộc họp lập kế hoạch chiến lưỢC
doc -> Danh sách bồi dưỠng nghiệp vụ ĐÁnh giá ngoàI
doc -> Hướng dẫn sử dụng lập gnt đối với nộp lệ phí môn bài Đối với khoản nộp nsnn cho nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước
doc -> Tiểu luậN : Ứng dụng mạng neural trong nhận dạng ký TỰ quang học gvhd : ts. Đỗ Phúc
doc -> Chúng ta cùng Sẵn sàng

tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương