Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúc


Điều 7. Hình thức công nhận “Gia đình văn hóa”tải về 0.95 Mb.
trang2/4
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích0.95 Mb.
#1228
1   2   3   4
Điều 7. Hình thức công nhận “Gia đình văn hóa”:

1. Ch tch UBND xã, phưng, th trn ra Quyết đnh công nhn và tái công nhn Gia đình văn hóa hàng năm.

2. Thôn, khu ph t chc công b Quyết đnh ca Ch tch UBND xã, phưng, th trn v công nhn hoc tái công nhn danh hiu Gia đình văn hóa vào dp t chc “Ngày hi Đi đoàn kết toàn dân tc” khu dân cư hàng năm (ngày 18/11) và ghi vào “S vàng Gia đình văn hóa” ở khu dân cư.

3. y ban nhân dân xã, phưng, th trn trao Giy chng nhn đt danh hiu Gia đình văn hóa 3 năm liên tc và đ ngh cp có thm quyn khen thưng, tùy theo thành tích đt đưc đi vi các Gia đình văn hóa tiêu biu.

Điều 8. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu “Thôn văn hóa”:

Danh hiu “Thôn văn hóa” phải đt các tiêu chun sau:

1. Tiêu chuẩn 1: Đi sng kinh tế n đnh và tng bưc phát trin.

a) Có t 85% h tr lên có đi sng kinh tế phát trin, n đnh; nhiu h sn xut, kinh doanh gii; dưi 5% h nghèo, không có h đói;

b) Có t 85% h tr lên có nhà xây bn vng hoc nhà có tưng xây bng gch đá; xóa nhà tranh tre dt nát;

c) Trên 85% đưng làng, ngõ xóm đưc đ bê tông, lát gch hoc làm bng vt liu cng;

d) Trên 90% s h đưc s dng đin.

2. Tiêu chuẩn 2: Đi sng văn hóa tinh thn lành mnh, phong phú.

a) Có các thiết chế văn hóa thông tin, th dc - th thao, giáo dc, y tế phù hp, hot đng thưng xuyên;

b) Thc hin tt Nếp sng văn minh trong vic cưi, vic tang, l hi và sinh hot cng đng;

c) Không có ngưi mc t nn xã hi, tàng tr và s dng văn hóa phm thuc loi cm lưu hành;

d) Có t 80% tr lên s h đưc công nhn danh hiu “Gia đình văn hóa”; hoặc trên 70% s khu dân cư đưc công nhn danh hiu “Khu dân cư tiên tiến” 3 năm liên tc tr lên;

e) 100% tr em trong đ tui đi hc đưc đến trưng, đt chun ph cp giáo dc tiu hc tr lên; không có ngưi mù ch;

f) Không có dch bnh; không đ xy ra ng đc thc phm đông ngưi; gim hàng năm 1,5% t l suy dinh dưng tr em dưi 5 tui; trên 90% tr em dưi 1 tui đưc tiêm chng đy đ theo quy đnh; ph n có thai đưc khám thai đúng đnh k; t l bình quân ngưi sinh con th 3 tr lên mc dưi 10%.

3. Tiêu chuẩn 3: Có môi trưng cnh quan sch đp.

a) Đưng làng, ngõ xóm phong quang, sch s; rác thi phi đưc thu gom x lý;

b) Có t 80% h gia đình tr lên đưc s dng nưc sch và nhà tm, h xí hp v sinh;

c) Tôn tạo, bo v, phát huy các di tích lch s - văn hoá, cnh quan thiên nhiên đa phương.

4. Tiêu chuẩn 4: Chp hành tt ch trương, chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nưc.

a) Thc hin tt công tác tuyên truyn, ph biến pháp lut cho nhân dân; b) Thc hin tt đưng li ca Đng, chính sách, pháp lut ca Nhà nưc; xây dng và thc hin tt quy ưc, hương ưc cng đng;

c) Đm bo an ninh, chính tr, trt t an toàn xã hi; thc hin tt Quy chế dân c cơ s; không có khiếu kin tp th vưt cp kéo dài;

d) Chi b Đng và các t chc đoàn th đưc xếp loi khá tr lên;

e) Chăm lo các đi tưng chính sách, đm bo có mc sng trung bình tr lên cng đng;

f) Không có trng án hình s.

5. Tiêu chuẩn 5: Có tinh thn đoàn kết, tương tr, giúp đ ln nhau trong cng đng.

a) Hot đng hòa gii có hiu qu; nhng mâu thun, bt hòa đưc gii quyết ti cng đng;

b) Có phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói gim nghèo, đn ơn đáp nghĩa, nhân đo t thin.

Điều 9. Điều kiện, thủ tục, hồ sơ công nhận Thôn văn hóa:

1. Điều kiện công nhận:

a) Có thi gian phát đng xây dng t 3 năm tr lên;

b) Đt các tiêu chun quy đnh ti điu 8 ca Quy chế này. Đt t 80 đim tr lên;

c) Đưc y ban nhân dân xã, phưng, th trn đ ngh UBND huyn, th xã, thành ph công nhn danh hiu Thôn văn hóa.

2. Hồ sơ đề nghị gồm có:

a) Công văn đ ngh ca UBND xã, th trn;

b) Bng chm đim, báo cáo kết qu trin khai xây dng Thôn văn hóa có xác nhn ca UBND xã, th trn;

c) Biên bn hp xét thi đua ca Ban ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” xã, th trn;

d) Biên bn phúc tra ca Ban ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” huyện, th xã, thành ph (vào năm th 3 sau khi phát đng xây dng hoc đưc công nhn danh hiu “Thôn văn hóa”).

3. Căn c vào H sơ đ ngh công nhn danh hiu “Thôn văn hóa”, Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao có trách nhim tham mưu cho Ban Ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” huyện, th xã, thành ph phi hp vi Hi đng Thi đua khen thưng cùng cp trình UBND huyn, th xã, thành ph ra quyết đnh công nhn hoc công nhn li danh hiu “Thôn văn hóa cho các thôn đ tiêu chun theo đnh k 3 năm 1 ln (k t khi phát đng xây dng hoc đưc công nhn danh hiu “Thôn văn hóa”).

Điều 10. Hình thức công nhận “Thôn văn hóa”:

1. Ch tch UBND huyn, th xã, thành ph ra Quyết đnh công nhn và công nhn li Thôn văn hóa kèm theo Giy công nhn theo đnh k 3 năm mt ln (k t khi phát đng xây dng hoc đưc công nhn danh hiu “Thôn văn hóa”).

2. Giy công nhn Thôn văn hóa đưc UBND huyn, th xã, thành ph trao ti bui l sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” hàng năm hoc tng kết phong trào tng giai đon.

3. y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph khen thưng hoc đ ngh cp trên khen thưng, tùy theo thành tích đt đưc đi vi các Thôn văn hóa tiêu biu.

Điều 11. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Khu phố văn hóa:

Danh hiu Khu ph văn hóa phi đt các tiêu chun sau:

1. Tiêu chuẩn 1: Có đi sng kinh tế n đnh và tng bưc phát trin.

a) Có t 90% h tr lên có đi sng kinh tế n đnh; nhiu h giàu, gim còn dưi 5% h nghèo, không còn h đói;

b) Có t 90% h tr lên có nhà đưc xây bn vng (nhà có tưng xây bng gch đá, không phi loi nhà tm vách đt, lá, cót);

c) Đã hoàn thành xóa nhà tm, nhà dt nát cho h nghèo.

2. Tiếu chuẩn 2: Có đi sng văn hóa tinh thn lành mnh, phong phú.

a) Có có các thiết chế văn hóa, giáo dc, y tế; có đim sinh hot văn hóa -th thao, vui chơi gii trí (Nhà văn hóa, sân th thao); có hot đng văn hóa - th thao thưng xuyên;

b) Thc hin tt nếp sng văn minh trong vic cưi, vic tang, l hi; không có t nn xã hi; không tàng tr và s dng văn hóa phm cm lưu hành;

c) Có t 90% h tr lên đưc công nhn danh hiu “Gia đình văn hóa”; hoặc trên 70% s khu dân cư đưc công nhn danh hiu “Khu dân cư tiên tiến” liên tc 3 năm tr lên;

d) Không có dch bnh; không đ xy ra ng đc thc phm đông ngưi; gim hàng năm 1,5% t l suy dinh dưng tr em dưi 5 tui; trên 90% tr em dưi 1 tui đưc tiêm chng đy đ theo quy đnh; ph n có thai đưc khám thai đúng đnh k; t l bình quân ngưi sinh con th 3 tr lên mc dưi 5%.

3. Tiêu chuẩn 3: Có môi trưng, cnh quan sch đp.

a) Đưng giao thông tri nha hoc bê tông; có h thng đèn chiếu sáng; đưng ph, nơi sinh hot công cng sch đp; thc hin tt pháp lut v trt t, an toàn giao thông đô th;

b) Có 100% h đưc s dng nưc sch, có t 80% tr lên h gia đình có nhà tắm, h đúng tiêu chun, v sinh môi trưng đưc bo đm;

c) Tôn to, bo v và phát huy các di tích lch s - văn hóa, danh lam thng cnh đa phương.

4. Tiêu chuẩn 4: Thc hin đưng li chính sách ca Đng, pháp lut ca Nhà nưc.

a) Thc hin tt đưng li, ch trương ca Đng, chính sách, pháp lut ca Nhà nưc;

b) Đm bo an ninh chính tr, trt t, an toàn xã hi; thc hin tt nếp sng văn minh đô th và Quy chế dân ch cơ s;

c) Chi b Đng và các t chc đoàn th đưc xếp loi khá tr lên;

d) 100% tr em đang đ tui đi hc đu đưc đến trưng; đt chun ph cp giáo dc trung hc cơ s tr lên;

e) Chăm lo các đi tưng chính sách, đm bo có mc sng trung bình tr lên cng đng;

f) Không có trng án hình s.

5. Tiêu chuẩn 5: Có tinh thn đoàn kết, tương tr, giúp đ nhau trong cng đng.

a) Hot đng hòa gii có hiu qu; nhng mâu thun, bt hòa đưc gii quyết ti cng đng;

b) Có phong trào giúp nhau làm kinh tế, xóa đói gim nghèo, đn ơn đáp nghĩa, nhân đo t thin.

Điều 12. Điều kiện, thủ tục, hồ sơ công nhận “Khu phố văn hóa”:

1. Điều kiện công nhận:

a) Có thi gian phát đng xây dng hoc công nhn danh hiu t 3 năm tr lên;

b) Đt các tiêu chun quy đnh ti điu 11 ca Quy chế này. Đt t 80 đim tr lên;

c) Đưc y ban nhân dân phưng, th trn đ ngh UBND huyn, th xã, thành ph công nhn hoc công nhn li danh hiu “Khu ph văn hóa”.

2. Hồ sơ đề nghị gồm có:

a) Công văn đ ngh công nhn hoc công nhn li ca UBND phưng, th trn;

b) Bng chm đim, báo cáo kết qu 3 năm trin khai xây dng Khu ph văn hóa hoc gi vng danh hiu “Khu ph văn hóa”có xác nhn ca UBND phưng, th trn;

c) Biên bn hp xét thi đua ca Ban Ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” phưng, th trn;

d) Biên bn phúc tra ca Ban Ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” huyện, th xã, thành ph trc thuc tnh (vào năm th 3 sau khi phát đng xây dng hoc đưc công nhn danh hiu “Khu ph văn hóa”).

3. Căn c vào H sơ đ ngh công nhn danh hiu “Khu ph văn hóa”; Phòng Văn hóa Thông tin - Th thao có trách nhim tham mưu cho Ban Ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” huyện, th xã, thành ph phi hp vi Hi đng Thi đua khen thưng cùng cp trình UBND huyn, th xã, thành ph ra quyết đnh công nhn hoc công nhn li danh hiu “Khu ph văn hóa” cho các khu ph đ tiêu chun theo đnh k 3 năm 1 ln (k t khi phát đng xây dng hoc đưc công nhn danh hiu “Khu ph văn hóa”).

Điều 13. Hình thức công nhận Khu phố văn hóa :

1. Ch tch UBND huyn, th xã, thành ph ra Quyết đnh công nhn và công nhn li “Khu ph văn hóa” kèm theo Giy công nhn theo đnh k 3 năm mt ln (k t khi phát đng xây dng hoc đưc công nhn danh hiu “Khu ph văn hóa”).

2. Giy công nhn “Khu ph văn hóađưc UBND huyn, th xã, thành ph trao ti bui l sơ kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” hàng năm hoc tng kết phong trào tng giai đon.

3. y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph khen thưng hoc đ ngh cp trên khen thưng, tùy theo thành tích đt đưc đi vi các Khu ph văn hóa tiêu biu.

Điều 14. Tiêu chuẩn công nhận danh hiệu Xã, phường, thị trấn văn hóa:Каталог: doc
doc -> Câu 1: Anh (chị) hãy khái quát lịch sử hình thành vùng đất và con người Bình Dương
doc -> Chỉ thị CỦa ubnd thành phố HÀ NỘi về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002
doc -> Tính từ sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953 hình của ta và tình thế của quân Pháp
doc -> Bch trưỜng cđn công nghệ cao hà NỘI
doc -> Cuộc họp lập kế hoạch chiến lưỢC
doc -> Danh sách bồi dưỠng nghiệp vụ ĐÁnh giá ngoàI
doc -> Hướng dẫn sử dụng lập gnt đối với nộp lệ phí môn bài Đối với khoản nộp nsnn cho nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước
doc -> Tiểu luậN : Ứng dụng mạng neural trong nhận dạng ký TỰ quang học gvhd : ts. Đỗ Phúc
doc -> Chúng ta cùng Sẵn sàng

tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương