Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình thuậN Độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.95 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu09.11.2017
Kích0.95 Mb.
#1228
  1   2   3   4

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2602 /QĐ-UBND Phan Thiết, ngày 18 tháng 10 năm 2006QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế công nhận, khen thưởng các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ/CP ngày 30/9/2005 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14/6/2005;

Căn cứ Quyết định số 62/2006/QĐ-BVHTT ngày 23/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;

Căn cứ Hướng dẫn số 2062/HD-BCĐ ngày 19/5/2006 của Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Trung ương về hướng dẫn hình thức, đối tượng và tiêu chuẩn khen thưởng phong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Căn cứ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 20/7/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2006 – 2010;

Theo đề nghị của Sở Văn hóa – Thông tin tại Tờ trình số 45/Tr-VHTT/XDĐSVH ngày 22/9/2006 về việc ban hành Quy chế công nhận, khen thưởng các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế công nhận, khen thưởng các danh hiệu của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh Bình Thuận.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa – Thông tin, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Quyết định thi hành./.Nơi nhận : CHỦ TỊCH

- Như điều 3;

- Bộ Văn hóa – Thông tin;

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;

- Các Đoàn thể tỉnh;

- Trung tâm Công báo tỉnh;- Lưu VT, TH, Huy.

Huỳnh Tấn Thành

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY CHẾ

CÔNG NHẬN, KHEN THƯỞNG CÁC DANH HIỆU CỦA PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

(Ban hành kèm theo Quyết đnh s: 2602 /QĐ-UBND

ngày 18 tháng 10 năm 2006 ca Ch tch UBND tnh Bình Thun )

Chương I

NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG

Điều 1.

1. Quy chế này qui đnh tiêu chun, th tc công nhn và khen thưng các danh hiu: Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Khu ph văn hóa, xã - phưng - th trn văn hóa, Đơn v có nếp sng văn minh ca phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa”.

2. Vic công nhn và khen thưng Khu dân cư tiên tiến thc hin theo hưng dn ca y ban Mt trn T quc Vit Nam tnh Bình Thun.

3. Các gia đình, thôn, khu phố, xã, phưng, th trn, cơ quan, đơn v, trưng hc…qui đnh ti Khon 1 điu này bao gm:

a) H gia đình đang sinh sng ti tnh Bình Thun;

b) Thôn, bn…(thuc xã, th trn) gi chung là thôn;

c) Khu ph thuc các phưng, th trn ti các huyn, th xã và thành ph;

d) Xã, phưng, th trn ti các huyn, th xã và thành phtrong tnh;

đ) Cơ quan, đơn v, trưng hc, trm y tế trên đa bàn tnh Bình Thun (k c các đơn v Trung ương đng trên đa bàn tnh), gi chung là đơn v.

4. Quy chế này không áp dng cho vic xem xét công nhn, khen thưng các danh hiu Thôn văn hóa, Xã văn hóa ti 15 xã thun đng bào dân tc thiu s và các thôn dân tc xen ghép ca tnh.

Điều 2. Cp công nhn các danh hiu ca phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa:

1. Gia đình văn hóa do y ban nhân dân xã, phưng, th trn công nhn.

2. Thôn văn hoá, Khu ph văn hóa do y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph công nhn.

3. Đơn v có Nếp sng văn minh (cơ quan văn hóa) do y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph công nhn.

4. Xã, phưng, th trn văn hóa do y ban nhân dân tnh công nhn.

Điều 3. Khen thưng các Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Khu ph văn hóa, Xã - phưng - th trn văn hóa, Đơn v có Nếp sng văn minh:

1. Gia đình văn hóa xut sc do y ban nhân dân xã, phưng, th trn, y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph, y ban nhân dân tnh và B Văn hóa - Thông tin khen thưng.

2. Thôn văn hoá, Khu ph văn hóa xut sc do y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph, y ban nhân dân tnh, B Văn hóa - Thông tin khen thưng.

3. Đơn v có Nếp sng văn minh xut sc do y ban nhân dân huyn, th xã, thành ph, Liên đoàn Lao đng tnh, y ban nhân dân tnh, Tng Liên đoàn Lao đng Vit Nam khen thưng.

4. Xã, phưng, th trn văn hóa xut sc do UBND tnh và B Văn hóa - Thông tin khen thưng.

Điều 4. Vic công nhn danh hiu và khen thưng Gia đình văn hóa, Thôn văn hóa, Khu ph văn hóa, xã - phưng - th trn văn hóa, Đơn v có Nếp sng văn minh phi đm bo nguyên tc công khai, dân ch, công bng, kp thi, đúng tiêu chun, không du di, chy theo sng đơn thun; kết hp cht ch vi vic đng viên khuyến khích li ích vt cht đ các cá nhân, gia đình, tp th hăng hái tham gia thc hin phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa”.

ơ

Chương II

TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC CÔNG NHẬN DANH HIỆU GIA ĐÌNH VĂN HÓA, THÔN Văn hóa , KHU PHỐ Văn hóa , XÃ - PHƯỜNG -

THỊ TRẤN VĂN HÓA, ĐƠN VỊ CÓ NẾP SỐNG VĂN MINH.

Điều 5. Tiêu chuẩn công nhận Gia đình văn hóa:

Gia đình văn hóa” phi đt đưc các tiêu chun sau:1. Gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương:

a) Thực hiện đy đủ nghĩa vụ công dân, không vi phạm pháp luật Nhà c; quy ưc, hương ước cộng đồng;

b) Giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; vệ sinh môi trường; nếp sống văn hóa nơi công cộng;

c) Không sử dụng văn hóa phẩm thuộc loại cấm lưu hành; không mắc các tệ nạn xã hội; không vi phạm các quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội;

d) Tham gia thực hiện đy đ các phong trào thi đua, các buổi sinh hoạt, hội họp ở cộng đồng và bảo vệ di tích lịch sử - văn hóa, cảnh quan của địa phương.

2. Gia đình hoà thuận, hạnh phúc, tiến bộ, tương trợ giúp đỡ mọi người trong cộng đồng:

a) Vợ chồng bình đẳng, thương yêu giúp đỡ nhau; có trách nhiệm nuôi dạy con cái; con cháu hiếu thảo với ông bà, cha mẹ;

b) Trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học trở lên;

c) Mỗi cặp vợ chồng có một hoặc hai con, không sinh con thứ ba;

d) Giữ gìn vệ sinh phòng bệnh, ăn ở sạch sẽ, có nhà tắm, hố xí hợp vệ sinh và sử dụng nước sạch. Các thành viên trong gia đình có nếp sống lành mạnh, thường xuyên luyện tập thể dục, thể thao;

e) Đoàn kết xóm giềng, tham gia các hoạt động: hòa giải, tương tr giúp đ nhau trong lao động, sản xuất, khi khó khăn, hoạn nạn, xóa đói gim nghèo, đn ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện ở cộng đồng.

3. Tổ chức lao động, sản xuất, kinh doanh, công tác học tập đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả:

a) Kinh tế gia đình ổn định, tiêu dùng hợp lý, tiết kiệm, có kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các thành viên;

b) Các thành viên trong gia đình đều hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, công tác, học tập.

Điều 6. Thủ tục công nhận “Gia đình văn hóa”:

1. Điều kiện công nhận:

a) Các h gia đình có thời gian đăng ký xây dng Gia đình văn hóa là 1 năm, đt các tiêu chun quy đnh ti Điu 5 ca Quy chế này;

b) Gia đình đt tng s đim t 80 đim tr lên, đưc Ban Vn đng xây dng Thôn Khu ph văn hóa hoc Ban Công tác Mặt trn khu dân cư xem xét, bình chọn, đ ngh công nhn là Gia đình văn hóa.

2. Hồ sơ đề nghị gồm có:

a) Bng t chm đim ca gia đình có xác nhận ca t dân cư hoc t t qun;

b) Biên bn hi ngh xem xét, bình chn và đ ngh ca t dân cư hoc t t qun (Có t 50% tr lên s ngưi tham gia d hp nht trí đ ngh);

c) Công văn đ ngh ca Ban vn đng xây dng Thôn - Khu ph văn hóa, Ban công tác Mt trn thôn, khu ph.

3. Căn c đ ngh ca Ban Vn đng xây dng Thôn - Khu ph văn hóa, Ban công tác Mt trn thôn – khu ph, Ban Ch đo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dng đi sng văn hóa” xã, phưng, th trn xem xét, đ ngh Ch tch y ban nhân dân xã, phưng, th trn ra quyết đnh công nhn đt danh hiu Gia đình văn hoá.


Каталог: doc
doc -> Câu 1: Anh (chị) hãy khái quát lịch sử hình thành vùng đất và con người Bình Dương
doc -> Chỉ thị CỦa ubnd thành phố HÀ NỘi về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự địa phương năm 2002
doc -> Tính từ sau chiến dịch Biên giới 1950 đến năm 1953 hình của ta và tình thế của quân Pháp
doc -> Bch trưỜng cđn công nghệ cao hà NỘI
doc -> Cuộc họp lập kế hoạch chiến lưỢC
doc -> Danh sách bồi dưỠng nghiệp vụ ĐÁnh giá ngoàI
doc -> Hướng dẫn sử dụng lập gnt đối với nộp lệ phí môn bài Đối với khoản nộp nsnn cho nợ thuế môn bài từ năm 2016 trở về trước
doc -> Tiểu luậN : Ứng dụng mạng neural trong nhận dạng ký TỰ quang học gvhd : ts. Đỗ Phúc
doc -> Chúng ta cùng Sẵn sàng

tải về 0.95 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương