Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập Tự do Hạnh phúc



tải về 102.53 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.11.2017
Kích102.53 Kb.
#1067

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 39 /TB-UBND Bình Định, ngày 15 tháng 4 năm 2011



THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc tại cuộc họp

giải quyết ớng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng

mặt bằng Khu kinh tế Nhơn Hội

Ngày 08/4/2011, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc chủ trì cuộc họp giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB Khu kinh tế Nhơn Hội, các KCN Phú Tài và Long Mỹ. Tham dự cuộc họp gồm có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng, lãnh đạo các Sở Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, Thanh tra tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND huyện Phù Cát và UBND các xã Nhơn Hội, Cát Tiến, Cát Hải. Sau khi nghe báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, ý kiến tham gia của các đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hữu Lộc có ý kiến kết luận như sau:
1. Dự án Khu nghĩa địa cải táng Cát Nhơn – Cát Hưng: Giao UBND huyện Phù Cát chỉ đạo các địa phương khẩn trương kiểm tra, xác minh nguồn gốc đất đai; Ban Quản lý Khu kinh tế cử cán bộ phối hợp với địa phương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và triển khai lập phương án bồi thường theo quy định.

2. Dự án khu tái định cư Cát Tiến (mới).


Đối với trường hợp 05 hộ dân có đất vườn, vật kiến trúc, tường rào,... nằm trong phạm vi mở rộng đường vào khu tái định cư; giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, các đoàn thể, địa phương tiếp tục có giải pháp tuyên truyền, đối thoại, vận động các hộ dân (hoặc mời từng hộ làm việc) nhận bồi thường giao trả mặt bằng thi công (vì không ảnh hưởng đến phần nhà ở, khi mở rộng đường có lợi cho địa phương mà người trực tiếp được hưởng lợi chính là các hộ này). Riêng đối với diện tích hộ ông Đỗ Bá Vận có diện tích còn lại nhỏ, thống nhất cho thu hồi hết diện tích để bồi thường theo nguyện vọng của hộ và giao UBND xã Cát Tiến quản lý sử dụng diện tích đất nêu trên đúng quy định hiện hành.
3. Dự án Khu Du lịch khách sạn, nghỉ dưỡng Vĩnh Hội.
- Giao UBND huyện Phù Cát chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, các ngành có liên quan và địa phương thành lập Ban (hoặc Tổ) vận động để tìm hiểu, đánh giá đời sống của nhân dân, có biện pháp tổ chức thăm dò lấy ý kiến của người dân để có giải pháp tuyên truyền vận động hợp lý có hiệu quả. Trước mắt, giao Ban Quản lý Khu kinh tế rà soát lại chính sách hỗ trợ chênh lệch thu nhập đối với đất canh tác đề xuất hỗ trợ phù hợp, báo cáo UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

- Giao Ban Quản lý Khu kinh tế chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan rà soát lại quy hoạch có liên quan đến quy mô dự án, công tác bồi thường GPMB, bố trí nơi tái định cư gắn với việc chuyển đổi nghề tạo việc làm mới, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.


4. Khu Du lịch Lịch sử sinh thái Tâm linh khu vực chùa Linh Phong.
Giao Ban Quản lý Khu kinh tế làm việc và đề nghị nhà đầu tư ứng kinh phí để chi trả tiền bồi thường cho dự án; kinh phí này được trừ vào tiền thuê đất đối với diện tích đất có mục đích kinh doanh, số kinh phí còn lại được tính vào vốn đầu tư dự án theo đúng quy định nhà nước. Trường hợp nhà đầu tư không đồng ý thì Ban Quản lý Khu kinh tế xem xét, đề xuất tách dự án theo hướng đối với công trình công cộng (đường, Quảng trường Pháp luân) không có mục đích kinh doanh để nhà nước thực hiện bồi thường, đầu tư và quản lý theo quy định.
5. Khu công nghiệp Nhơn Hội (khu A).
- Thống nhất ý kiến đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tại báo cáo ngày 08/4/2011, giao BQL Khu kinh tế củng cố chuyển hồ sơ cho UBND thành phố Quy Nhơn lập thủ tục và thực hiện cưỡng chế theo đúng trình tự quy định.
- Đối với một số trường hợp đặc biệt: Hộ ông Nguyễn Thành Tích, giao BQL Khu kinh tế làm việc lại với gia đình nếu thống nhất chuyển tài sản cho cháu thì thực hiện bố trí tái định cư theo diện đất đổi đất; thống nhất giao 01 lô đất ở tại nơi tái định cư theo giá thị trường cho hộ bà Nguyễn Thị Hoàng Yến. Riêng trường hợp Linh mục Dương Minh Thanh, giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) chủ trì, phối hợp với BQL Khu kinh tế tiếp tục vận động, thuyết phục, báo cáo kết quả và đề xuất giải pháp xử lý theo đúng quy định pháp luật.
6. Khu kho Ngoại quan.
- Giao BQL Khu kinh tế rà soát lại toàn bộ khiếu nại của người dân, xem xét lại các chính sách, quy định về bồi thường, hỗ trợ để điều chỉnh bổ sung (nếu có); giao Tổ vận động (xã Nhơn Hội và BQL Khu kinh tế) tiếp tục vận động các hộ chấp hành, đồng thời BQL Khu kinh tế phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức đối thoại với dân để giải quyết kiến nghị; sau đó chọn một số hộ để tiến hành lập thủ tục và tổ chức cưỡng chế theo quy định.
- Giao BQL Khu kinh tế, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét đề xuất thành lập Hội đồng cưỡng chế theo đúng quy định.
7. Khu Trung tâm Thương mại DV-DL Nhơn Hội: Giao Tổ vận động (xã Nhơn Hội và BQL Khu kinh tế) tiếp tục vận động các hộ (hoặc từng hộ) nhận tiền bồi thường, giao trả mặt bằng để thi công công trình; thống nhất chủ trương cho gửi tiền bồi thường vào Ngân hàng để chi trả cho dân theo đúng quy định.
8. Đối với KCN Phú Tài, Long Mỹ: Thống nhất báo cáo của BQL Khu kinh tế đối với việc giải quyết 03 hộ dân Nguyễn Chừa, Hồ Thị Xuân và Võ Thị Xuân; giao BQL Khu kinh tế có văn bản báo cáo, đề xuất cụ thể cho từng trường hợp để làm căn cứ giải quyết theo đúng thẩm quyền.

Yêu cầu UBND huyện Phù Cát, UBND thành phố Quy Nhơn, Ban Quản lý Khu kinh tế và Thủ trưởng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ nêu trên nhằm tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ GPMB và triển khai các dự án đúng thời gian quy định.


UBND tỉnh thông báo các nội dung nêu trên để các cơ quan, đơn vị có liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: TL.CHỦ TỊCH

- CT, các PCT UBND tỉnh; KT.CHÁNH VĂN PHÒNG

- Các đơn vị dự họp; PHÓ VĂN PHÒNG

- Các Sở TC, Nội vụ;

- Lãnh đạo VP;

- Phòng TD&XLĐT;



- Lưu: VT, K6, K7 (A-24b).


Lê Nhuận
Каталог: upload -> files
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng 2 và nhiệm vụ trọng tâm tháng năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội năm 2014
files -> Báo cáo tình hình kinh tế, xã hội tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháng cuối năm 2015 phần thứ nhấT
files -> Trầm thiên thu
files -> Bản khai thành tích đỀ nghị XÉt tặng danh hiệu nhà giáo nhân dâN
files -> Danh mụctiêu chuẩn quốc gia (tcvn) XÂy dựng theo kế hoạch bổ sung 2010
files -> Cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
files -> Vì vậy việc giáo dục kĩ năng sống cho trẻ là điều hết sức cần thiết cho tương lai các em và cần được bắt đầu rèn luyện từ nhỏ, từ từng hành VI cá nhân đơn giản nhất, theo đó hình thành tính cách và nhân cách

tải về 102.53 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:




Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương