Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình đỊnh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 74.16 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu22.12.2018
Kích74.16 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 60/2006/QĐ-UBND Quy Nhơn, ngày 12 tháng 6 năm 2006
QUYẾT ĐỊNH


V/v áp dụng mô hình công ty mẹ - công ty con đối với

Tổng công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty Nhà nước, Công ty Nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con;

Căn cứ Nghị định số 132/2005/NĐ-CP ngày 20/10/2005 của Chính phủ về thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nư­ớc đối với Công ty Nhà nước;

Xét đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 159/TTr-BĐMDN ngày 09/5/2006,QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Áp dụng mô hình Công ty mẹ đối với Công ty Dược- Trang thiết bị y tế Bình Định với các nội dung chính như sau:
1. Công ty mẹ: Tổng Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (được đổi tên từ Công ty Dược - Trang Thiết bị y tế Bình Định) là Tổng Công ty Nhà nước có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng, điều lệ tổ chức và hoạt động; được mở tài khoản tại các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật, được tự chủ kinh doanh; có trách nhiệm kế thừa các quyền và nghĩa vụ pháp lý của Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định.
2. Tên gọi Công ty mẹ:

- Tên gọi đầy đủ: Tổng Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định.

- Tên giao dịch quốc tế: BinhDinh Pharmaceutical and Medical Equipment Corporation.

- Tên viết tắt: BIDIPHAR Corp.


3. Địa chỉ trụ sở chính: số 498, đường Nguyễn Thái Học, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056. 846500 - 846020 - 847099 ; Fax: 056.846846.

Website: www.bidiphar.com; E-Mail: ctyduocbd@dng.vnn.vn
4. Vốn Điều lệ:

Vốn Điều lệ của Tổng Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định là vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty tại thời điểm ngày 31/12/2005 là: 34.000.000.000 đồng (Ba mươi bốn tỷ đồng).


5. Ngành nghề kinh doanh của Tổng Công ty:

- Sản xuất, mua bán hàng dược phẩm, dược liệu. máy móc, thiết bị (kể cả thiết bị áp lực) dụng cụ, vật tư ngành y tế; Sản xuất, mua bán lắp đặt thiết bị cơ điện lạnh, hệ thống cung cấp không khí lạnh tiệt trùng, hệ thống cung cấp oxy, nitơ phục vụ ngành y tế; Sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị, máy móc, dụng cụ trong lĩnh vực y tế và sản xuất dược phẩm; Sản xuất, mua bán hàng nông, lâm sản; Trồng và chế biến sản phẩm từ cây công nghiệp dài ngày (cà phê, ca cao, cao su, …) và đồ gỗ tinh chế xuất khẩu; Mua bán hoá chất, vắc xin, sinh phẩm miễn dịch, hoá chất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực y tế, nông lâm nghiệp; Sản xuất các loại nước khoáng, nước giải khát; Sản xuất giấy nguyên liệu, bao bì carton, in ấn các loại ấn phẩm; Sản xuất muối Iốt; Sản xuất lọ, ống thuỷ tinh dùng cho công nghiệp dược phẩm, tiêu dùng; Chẩn đoán y khoa và điều trị bệnh; Khai thác và chế biến khoáng sản.

- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.
6. Cơ cấu quản lý và điều hành của Tổng Công ty:

- Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định là đại diện trực tiếp chủ sở hữu nhà nước tại Tổng Công ty, có tối đa 05 thành viên, trong đó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị là thành viên chuyên trách. Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị do UBND tỉnh bổ nhiệm.


- Ban Kiểm soát Tổng Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, có tối đa 03 thành viên, trong đó Trưởng ban Kiểm soát do thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách đảm nhiệm.
- Tổng Giám đốc Tổng Công ty có thể là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh.
- Giúp việc Tổng Giám đốc có các Phó Tổng Giám đốc điều hành các khối kinh doanh và Kế toán trưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty bổ nhiệm sau khi có sự chấp thuận bằng văn bản của UBND tỉnh.
- Bộ máy giúp việc Hội đồng quản trị có Văn phòng và các phòng chức năng.
7. Cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty gồm:
7.1. Văn phòng Tổng Công ty và các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ.
7.2. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc:

- Nhà máy Sản xuất Dược phẩm GMP Bình Định;

- Nhà máy Dược phẩm GMP số 2;

- Chi nhánh Bidiphar tại thành phố Hồ Chí Minh;

- Chi nhánh Bidiphar tại Hà Nội;

- Trung tâm Cung ứng thuốc và mỹ phẩm Quy Nhơn;

- Chi nhánh Bidiphar tại huyện Tuy Phước;

- Chi nhánh Bidiphar tại huyện An Nhơn;

- Chi nhánh Bidiphar tại huyện Tây Sơn;

- Chi nhánh Bidiphar tại huyện Phù Cát;

- Chi nhánh Bidiphar tại huyện Phù Mỹ;

- Chi nhánh Bidiphar tại huyện Hoài Nhơn;

- Chi nhánh Bidiphar tại huyện Hoài Ân.

(Hiệu thuốc của các huyện chuyển thành các chi nhánh)


7.3. Các công ty con:

a) Công ty con là Công ty TNHH một thành viên do Tổng Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ:

- Công ty TNHH Nước khóang Quy Nhơn.

- Công ty TNHH Muối Bình Định.


b) Công ty con là Công ty TNHH có hai thành viên do Tổng Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty TNHH Giấy Bình Định.
c) Công ty con là Công ty liên doanh đầu tư ra nước ngoài (Lào) do Tổng Công ty nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty CBF PHARMA Co.Ltd.
7.4. Công ty liên kết do Tổng Công ty nắm dưới 50% vốn điều lệ:

- Công ty cổ phần In và Bao bì Bình Định.

- Công ty cổ phần Khoáng sản BIOTAN.
7.5. Việc bổ sung các Công ty con, Công ty liên kết do Hội đồng quản trị Tổng Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật.
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
- Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi thực hiện Quyết định này.
- Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với sở, ngành có liên quan trình UBND tỉnh Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị; xin ý kiến về nhân sự Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Tổng công ty theo quy trình bổ nhiệm hiện hành;
- Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Giao Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thẩm định Quy chế tài chính và xác định mức vốn điều lệ của Tổng công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Trách nhiệm của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định:

+ Tổ chức thực hiện Quyết định này;

+ Trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế tài chính của Tổng công ty;

+ Trình UBND tỉnh cho ý kiến về nhân sự để bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Tổng Công ty.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế họach và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Y tế, Thủ trưởng các sở, ban liên quan, Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định và các doanh nghiệp có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

- Như Điều 3; CHỦ TỊCH
- Ban Chỉ đo ĐM & PTDNTW;
- TT Tỉnh uỷ;
- TT HĐND tỉnh;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Lãnh đạo VP, CV;


- Lư­u VP, K7 (CT. 50 b).Vũ Hoàng Hà


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương