Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh an giang độc lập Tự do Hạnh phúctải về 22.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2017
Kích22.24 Kb.
#1628

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

___________ _______________________QUY TRÌNH


CÔNG NHẬN TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC

VÀ TRUNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1108 /QĐ-UB ngày 18/4/2005

của UBND tỉnh)

_____________________
UBND tỉnh An Giang quy định về việc kiểm tra, xét công nhận trường mầm non, tiểu học và trung học đạt chuẩn quốc gia được thực hiện theo qui trình như sau :

I/-TRƯỜNG MẦM NON:

1) Hiệu trưởng trường mầm non căn cứ vào các tiêu chuẩn qui định, nếu thấy trường đã đủ điều kiện thì đề nghị Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn) ra quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá trường mầm non đạt chuẩn quốc gia (gọi tắt là Hội đồng cấp cơ sở).

Hội đồng cấp cơ sở được thành lập trên cơ sở Hội đồng Giáo dục xã, gồm đại diện TT.UBND xã, đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, đại diện Ban Đại diện CMHS, Hiệu trưởng trường mầm non, Chủ tịch Công đoàn trường.

Hội đồng cấp cơ sở tiến hành kiểm tra, đánh giá theo tiêu chuẩn qui định và báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá cho Chủ tịch UBND xã. Nếu thấy trường đã đạt chuẩn thì lập hồ sơ đề nghị lên UBND huyện (thị xã, thành phố-gọi tắt là huyện), tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá. Công văn đề nghị do Chủ tịch UBND xã ký.

2) Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện, gồm đại diện của TT.UBND huyện, Phòng Giáo dục- Đào tạo, Công đoàn Giáo dục, Phòng Tài chính-Kế hoạch…, Đòan có trưởng Đoàn và 1 thư ký.

Đoàn kiểm tra cấp huyện tiến hành kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá của cấp cơ sở, báo cáo cho Hội đồng cấp huyện xem xét. Hội đồng cấp huyện tổ chức kiểm tra, xét và làm văn bản đề nghị gửi lên Hội đồng cấp tỉnh (kèm theo biên bản kiểm tra và hồ sơ theo quy định của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia). Nếu trường được kiểm tra đã đạt chuẩn thì UBND huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá. Công văn đề nghị do Chủ tịch UBND huyện ký.

Thành phần HĐ cấp huyện gồm:

- Chủ tịch HĐ: Phó Chủ tịch UBND huyện.

- Phó Chủ tịch HĐ: Trưởng phòng Giáo dục- Đào tạo.

- Các ủy viên và thư ký HĐ: Giáo dục-Đào tạo, Tài chính-Kế họach, Liên đoàn Lao động …

Phòng Giáo dục chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia của trường mầm non, trường mẫu giáo và chuyển đến Hội đồng cấp huyện. Hội đồng cấp huyện tổ chức kiểm tra, xét và làm văn bản đề nghị gửi lên Hội đồng cấp tỉnh (kèm theo biên bản kiểm tra và hồ sơ quy định tại Điều 15 của Quy chế công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia).

3) Sở Giáo dục-Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, chuyển lên Hội đồng cấp tỉnh tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả thẩm định cho Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu trường được kiểm tra đã đạt chuẩn thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt Chuẩn Quốc gia.II/-TRƯỜNG TIỂU HỌC:

1) Hiệu trưởng trường tiểu học căn cứ vào các tiêu chuẩn qui định, nếu thấy trường đã đủ điều kiện thì đề nghị Chủ tịch UBND xã (phường, thị trấn) ra quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (gọi tắt là Hội đồng cấp cơ sở).

Hội đồng cấp cơ sở được thành lập trên cơ sở Hội đồng Giáo dục xã, gồm đại diện TT.UBND xã, đại diện BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã, đại diện Ban Đại diện CMHS, Hiệu trưởng trường tiểu học, Chủ tịch Công đoàn trường, Tổng phụ trách Đội.

Hội đồng cấp cơ sở tiến hành kiểm tra, đánh giá theo 5 tiêu chuẩn và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND xã. Nếu thấy trường đã đạt chuẩn thì lập hồ sơ đề nghị lên UBND huyện (thị xã, thành phố-gọi tắt là huyện), tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá. Công văn đề nghị do Chủ tịch UBND xã ký.

2) Theo đề nghị của Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp huyện, gồm đại diện của UBND huyện và một số cán bộ của phòng Giáo dục- Đào t ạo.

Đoàn kiểm tra cấp huyện tiến hành, kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá của cấp cơ sở và báo cáo cho Chủ tịch UBND huyện. Nếu trường được kiểm tra đã đạt chuẩn thì UBND huyện làm văn bản đề nghị UBND tỉnh tổ chức kiểm tra, thẩm định kết quả đánh giá. Công văn đề nghị do Chủ tịch UBND huyện ký.

3) Theo đề nghị của UBND huyện, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định thành lập Đoàn kiểm tra cấp tỉnh, gồm đại diện của UBND tỉnh, lãnh đạo Sở và một số chuyên viên của Sở Giáo dục - Đào tạo.

Đoàn kiểm tra cấp tỉnh tiến hành kiểm tra, thẩm định, đánh giá kết quả của cấp cơ sở, cấp huyện và báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND tỉnh. Nếu trường được kiểm tra đã đạt chuẩn thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.III/-TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ:

1) Phòng Giáo dục-Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường trung học cơ sở và chuyển đến Hội đồng cấp huyện.

2) Hội đồng cấp huyện tổ chức kiểm tra, xét và làm văn bản đề nghị gửi lên Hội đồng cấp tỉnh (kèm theo biên bản tự kiểm tra và hồ sơ quy định tại Điều 10 của Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia).

3) Trước khi xét công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia, UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (theo danh sách do Sở GDĐT đề nghị). Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra toàn bộ hồ sơ, các loại sổ quản lý của nhà trường theo qui định, lập biên bản và chuyển hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét.

4) Hội đồng cấp tỉnh tiến hành kiểm tra, xem xét và trình Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

IV/-TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG:

1) Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm tiếp nhận, thẩm định hồ sơ đề nghị xét công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, thống nhất bằng văn bản với UBND huyện và chuyển lên Hội đồng cấp tỉnh.

2) Trước khi xét công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia, UBND tỉnh quyết định thành lập Đoàn kiểm tra (theo danh sách do Sở GDĐT đề nghị). Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra toàn bộ hồ sơ, các loại sổ quản lý của nhà trường theo qui định, lập biên bản và chuyển hồ sơ trình Hội đồng cấp tỉnh xem xét.

3) Hội đồng cấp tỉnh tổ chức kiểm tra, xem xét và làm văn bản đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định cấp Bằng công nhận trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.Sau mỗi đợt xét công nhận, các cấp có thẩm quyền có trách nhiệm trả lời bằng văn bản đối với những trường chưa được công nhận đạt chuẩn quốc gia về các tiêu chuẩn cụ thể, để nhà trường có hướng phấn đấu trong các năm học sau .
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
đã

Lê Minh Tùng

tải về 22.24 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương