Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúctải về 0.89 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích0.89 Mb.
#3446

Y BAN NHÂN DÂN CNG HÒA XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM

THÀNH PH H CHÍ MINH Đc lp - T do - Hnh phúc

Số: 2118 /KH-UBND Thành ph H Chí Minh, ngày 08 tháng 5 năm 2013K HOCH

Trin khai thc hin Ch th s 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012

ca B Chính tr v tăng cưng s lãnh đo ca Đng đi vi công tác

chăm sóc, giáo dc và bo v tr em trong tình hình mi và Ch th s 06-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2012 ca Ban Thưng v Thành y

thành ph H Chí Minh v tăng cưng s lãnh đo ca Đng đi vi

công tác bo v, chăm sóc, giáo dc tr em và xây dng, phát huy

vai trò ca Đi Thiếu niên Tin phong H Chí Minh

Căn cứ Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố;

Căn cứ Quyết định số 267/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình Quốc gia bảo vệ trẻ em và Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 05 tháng 10 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015;

Căn cứ Công văn số 568-CV/TU ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về triển khai quán triệt Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố.

Ủy ban nNhân dân thành phố ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố, cụ thể như sau:

A. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH

Thành phố Hồ Chí Minh hiện có trên 7.750.000 dân (số liệu thống kê tháng 12 năm 2012 của Cục Thống kê thành phố); theo kết quả điều tra, khảo sát của Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội trong năm 2012, toàn thành phố hiện nay có tổng số 1.135.131 trẻ em (nếu tính cả trên 300.000 trẻ em diện tạam trú thì số trẻ em quản lý là trên 1.430.000 em - theo số liệu của Ngành Công an quản lý là trên 1.430.000), trong đó có gần 70.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt.

Hiện nay công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của thành phố đã và đang tập trung vào một số nội dung trọng tâm, được quy định và hướng dẫn tại các văn bản như:

- Chỉ thị số 1408/CT-TTg ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em;

- Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ trẻ nhiễm và trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS;

- Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em;

- Kế hoạch số 4794/KH-UBND , ngày 27 tháng /9 năm /2010 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg ngày 22/ tháng 4 năm /2010 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chuẩn xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em;

- Kế hoạch số 1476/KH-UBND , ngày 02 tháng /4 năm /2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng /6 năm /2009 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình hành động quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tầm nhìn đến năm 2020;

- Quyết định số 4759/QĐ-UBND ngày 05/ tháng 10 năm /2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về Phê duyệt Chương trình bảo vệ trẻ em thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 267/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các Sở ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường - xã, thị trấn, công tác Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em của thành phố đã đạt được những kết quả tích cực.

Thông qua các chính sách chăm lo an sinh xã hội, đến nay Tthành phố đã đạt được nhiều thành tựukết quả đáng kể như: Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi đạt tỷ lệ trên 97%; Chương trình Chăm sóc sức khỏe trẻ em và phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em đã duy trì được mạng lưới tại 24 quận - huyện với 319 phường - xã, thị trấn; giảm nhanh tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 7% và suy dinh dưỡng thể thấp còi dưới 8%. Đã kiểm soát tình trạng thừa cân béo phì trong trẻ em; tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 98%, số trẻ em hoàn thành bậc tiểu học đạt 99,9%.

Số trẻ em được hưởng các dịch vụ công về giáo dục, học tập, chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí miễn phí ngày càng nhiều; phần lớn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc và tạo những điều kiện thuận lợi cho sự phát triển; những trẻ có nguy cơ được bảo vệ tránh tình trạng rơi vào hoàn cảnh đặc biệt ngày càng tốt hơn; cơ sở vui chơi giải trí đã tăng lên đáng kể, qua đó giúp trẻ em rèn luyện và phát triển một cách toàn diện về thể chất, trí tuệ và tâm hồn.

Sự lãnh đạo tập trung của các cấp ủy, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt của chính quyền, sự tham gia tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành, đoàn thể thành viên, các tổ chức xã hội từ quận - huyện đến phường - xã, thị trấn nên đã huy động được toàn xã hội cùng quan tâm và chung tay, góp sức chăm lo cho trẻ em, nhất là trẻ em nghèo ở vùng ven, ngoại thành. Khoảng cách về phúc lợi xã hội trong việc chăm lo cho trẻ giữa nội thành và ngoại thành được thu ngắn dần. Quyền được tham gia của trẻ em được đẩy mạnh thông qua việc tổ chức các diễn đàn “Lắng nghe tiếng nói trẻ em” ở các cấp.

Tuy vậy công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của thành phố vẫn còn có những hạn chế như: còn trường hợp sử dụng lao động trẻ em lao động nặng nhọc, trẻ em bị xâm hại, tai nạn thương tích, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ em lang thang kiếm sống,… Nhân sự làm công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em chưa đảm bảo được tính ổn định do khối lượng công việc quá nhiều trong khi cơ chế chính sách vẫn cần được nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới và Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố công tác triển khai các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em của thành phố phải đạt các mục tiêu, yêu cầu và nội dung hoạt động như sau:

B. NI DUNG K HOCH

I. MC TIÊU - YÊU CU

1. Mục tiêu tng quát:

- Nâng cao năng lực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, qua đó tạo dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh để tất cả trẻ em đều được chăm sóc, bảo vệ và đảm bảo các quyền cơ bản của mình. Phối hợp phát huy vai trò của Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thành phố.

- Tập trung thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của toàn thể hệ thống chính trị và người dân thành phố về trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em nói chung.

2. Yêu cu:

- Kế hoạch được triển khai đồng bộ từ các Sở ban, ngành, đoàn thể thành phố xuống đến cấp phường - xã, thị trấn trên địa bàn thành phố.

- Các Sở ban, ngành, đoàn thể thành phố; Ủy ban nhân dân các quận - huyện chủ động lồng ghép nội dung Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh vào Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch, văn bản chỉ đạo hàng năm của ngành, đơn vị mình.

- Bố trí đảm bảo kinh phí thực hiện theo nội dung của chương trình, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của thành phố nói chung và từng địa phương nói riêng.

- Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận - huyện cần có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức triển khai thực hiện.

II. PHẠM VI THỰC HIỆN

Thực hiện trên phạm vi toàn thành phố, trong đó ưu tiên những địa bàn nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, địa bàn đông trẻ nhập cư, trẻ em lao động sớm, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn của thành phố.

III. NI DUNG HOT ĐNG

1. Hot đng 1: Truyn thông nâng cao nhn thc và thay đi hành vi v công tác bo v, chăm sóc và giáo dc tr em

1.1.. Mc tiêu: 100% các cơ sở nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em công lập và ngoài công lập; 90% gia đình, nhà trường, cộng đồng xã hội và trẻ em được truyền thông nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

1.2.. Ni dung:

Tổ chức phổ biến, quán triệt các Quyết định, Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, trong đó nội dung tập trung vào Luật Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 267/2010/QĐ-TTg; việc thực hiện Xã, phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg, Chỉ thị số 1408/CT-TTg về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020 theo Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em đến năm 2020, công tác cấp thẻ BHYT Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 03 tháng 8 năm 2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng, phát huy vai trò của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

- Nghiên cứu xuất bản sản xuất và nhân bản các sản phẩm, ấn phẩm truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em như tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền các quy định của pháp luật về xử phạt các hành vi vi phạm quyền trẻ em, về bảo vệ trẻ em đối với từng nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; sổ tay tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em dành cho các báo cáo viên, phóng viên, cộng tác viên, cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

- Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan truyền thông thực hiện các hoạt động truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Tổ chức các khóa tập huấn, cung cấp thông tin, nâng cao kỹ năng tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc trẻ em cho đội ngũ cán bộ làm công tác truyền thông, báo cáo viên, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan truyền thông các cấp. Tổ chức hội thảo định hướng các nội dung tuyên truyền, vận động xã hội về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các hội thảo chuyên đề, trao đổi thông tin về các vấn đề liên quan đến trẻ em và công tác bảo vệ trẻ em.

- Tăng cường thời lượng phát sóng, phát thanh các chương trình văn hóa nghệ thuật vui chơi giải trí lành mạnh, khoa học công nghệ; đẩy mạnh thực hiện chương trình truyền hình thực tế về những tấm gương thiếu nhi hiếu thảo, vượt khó học giỏi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhưng biết vươn lên trong cuộc sống nhằm giáo dục ý thức cho trẻ em.

1.3.. Phân công thc hin:

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai thực hiện.2. Hot đng 2: T chc thc hin có hiu qu các chương trình, kế hoch ca Trung ương và thành ph đã ban hành có liên quan đến lĩnh vc bo v chăm sóc và giáo dc tr em; đy mnh tổ chức các hoạt động chăm lo v vật chất, tinh thần, giải trí lành mạnh cho tr em

2.1.. Mc tiêu:

- Đảm bảo hoàn thành các mục tiêu có liên quan đã được cụ thể trong các kế hoạch, chỉ đạo của thành phố có liên quan đến việc triển khai thực hiện Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 267/2010/QĐ-TTg; việc thực hiện xã - phường phù hợp với trẻ em theo Quyết định số 37/2010/QĐ-TTg, Chỉ thị số 1408/CT-TTg về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, Kế hoạch hành động Quốc gia vì trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS năm 2011 và tầm nhìn đến năm 2020 theo Quyết định số 84/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

- 100% quận - huyện; phường - xã, thị trấn có xây dựng các sân chơi miễn phí phục vụ thiếu nhi.

- Hàng năm tổ chức được 1 cuộc gặp gỡ đối thoại đầu năm giữa trẻ em với lãnh đạo thành phố và 01 Hội trại dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- 100% quận - huyện và 50% xã - phường, thị trấn tổ chức được các diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em.

2.2.. Ni dung:

a) Triển khai thực hiện việc lồng ghép các chương trình, kế hoạch có liên quan đến công tác Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em vào chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố.

b) Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; tập trung chỉ đạo giải quyết hiệu quả tình trạng trẻ em vi phạm pháp luật; trẻ em lang thang, lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm; trẻ em bị xâm hại, bị buôn bán, bắt cóc; hướng dẫn Ủy ban Nnhân dân các quận - huyện đẩy mạnh thực hiện các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu và trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

- Triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả tháng hành động vì trẻ em, công tác chăm lo cho trẻ em trong các dịp hè, lễ, tết… theo tinh thần chỉ đạo hàng năm của Trung ương và đặc thù của thành phố, trong đó duy trì thường xuyên hội trại truyền thống hàng năm dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Chỉ đạo tổ chức diễn đàn lắng nghe tiếng nói trẻ em ở 100% các quận - huyện và ít nhất 50% ở các xã - phường, thị trấn.

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em từ các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Tổ chức các chương trình chăm lo dành cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở cộng đồng và trẻ em ở các đơn vị bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập.

c) Ban hành chiến lược thực hiện công tác giáo dục đào tạo trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới. Xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức các chương trình học tập, rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội ngoài giờ lên lớp, hướng dẫn tổ chức các chương trình trại du khảo, trại rèn luyện cho học sinh, tăng cường phát triển Câu lạc bộ rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội, nghiên cứu, tìm hiểu thiên nhiên.

- Ban hành các quy định, chính sách hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, cơ chế quản lý đối với các đơn vị tham gia xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, vui chơi, giải trí lành mạnh phục vụ trẻ em thành phố. Ban hành các văn bản quy định cụ thể về cơ chế, chính sách chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở.

- Tiếp tục quan tâm đầu tư công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng chuyên môn sư phạm, chất lượng chính trị và ý thức trách nhiệm nghề nghiệp trong đội ngũ giáo viên, nhằm nâng cao chất lượng dạy học và thực hiện tốt phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Duy trì tổ chức các hội thi giáo viên dạy giỏi trong ngành giáo dục.

d) Tổ chức các chương trình “Vì sc khe tr em, chỉ đạo các bệnh viện trên địa bàn thành phố tổ chức các chương trình khám và chữa bệnh miễn phí cho trẻ em. Tổ chức các chương trình khám răng miệng miễn phí cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng trên địa bàn thành phố. Kiểm soát tốt dịch bệnh, phát triển các cơ sở y tế phục vụ trẻ em.

- Tổ chức tuyên truyền giáo dục về sức khỏe sinh sản cho trẻ em lứa tuổi vị thành niên. Chỉ đạo các bệnh viện quận - huyện, Trung tâm y tế quận - huyện, Trạm y tế phường - xã, thị trấn tăng cường công tác khám, chữa bệnh cho trẻ, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; mở rộng công tác tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho phụ huynh và trẻ em gắn với chức năng nhiệm vụ được giao. Thường xuyên tổ chức hoạt động tuyên truyền, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, bảo vệ sức khỏe trẻ em, phòng chống các bệnh mùa hè, sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng…

- Tổ chức các đoàn khám bệnh, phát thuốc cho trẻ em tại các Trung tâm Bảo trợ xã hội công lập và ngoài công lập, trẻ em tại các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn trên địa bàn thành phố.

đ) Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống Nhà thiếu nhi qQuận, hHuyện và Nhà thiếu nhi thành phố. Xây dựng mới Nhà thiếu nhi qQuận 6, quận Tân Phú, huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh. Xây dựng các chương trình vui chơi, giải trí cho thiếu niên, nhi đồng trong nhà trường. Xây dựng các Câu lạc bộ, đội nhóm nhằm góp phần rèn luyện kỹ năng thực hành xã hội tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thành phố.

- Phối hợp tổ chức cho trẻ em gặp gỡ và đối thoại với lãnh đạo thành phố nhân dịp đầu xuân hàng năm.

- Tiếp tục duy trì và phát triển mới, nâng cao chất lượng các sân chơi miễn phí cho trẻ em tại các công viên trên địa bàn tThành phố. Tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, qua đó giáo dục cho trẻ em lòng yêu thiên nhiên và nâng cao hiểu biết về thiên nhiên, môi trường.

e) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi, giải trí; xử lý nghiêm minh, kịp thời những hành vi kinh doanh các sản phẩm văn hóa có nội dung độc hại, đồi trụy, kích động bạo lực.

- Hướng dẫn Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận - huyện phối hợp với các đơn vị nhà thiếu nhi phát hiện đào tạo thiếu nhi năng khiếu thể dục - thể thao, văn hóa nghệ thuật bổ sung lực lượng tài năng trẻ thành phố; tổ chức thực hiện các chương trình văn hóa - thể thao thiếu nhi hướng các em vào các hoạt động rèn luyện thể chất khỏe đẹp, định hình thẩm mỹ nghệ thuật, đề cao văn hóa dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng phong trào văn hóa - thể thao trên địa bàn thành phố.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật thiếu nhi phục vụ trẻ em ngoại thành, xã nghèo, đơn vị nuôi dạy trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Có chương trình, hoạt động dành cho thiếu nhi ở các bảo tàng, di tích, nhà truyền thống; thực hiện miễn phí hoàn toàn cho trẻ em đến tham quan.

g) Tổ chức các suất chiếu phim miễn phí cho trẻ em vượt khó học giỏi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố.

h) Hướng dẫn, giám sát triển khai thực hiện Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về trợ giúp pháp lý cho trẻ em. Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em để bổ sung, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với tình hình hiện nay.

2.3.. Phân công thc hin:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện điểm a, mục 2.2 nêu trên.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Thành đoàn, Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện điểm b mục 2.2 nêu trên.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện điểm c mục 2.2 nêu trên.

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện điểm d mục 2.2 nêu trên.

- Thành Đoàn chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện điểm đ mục 2.2 nêu trên.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện triển khai thực hiện điểm e, mục 2.2 nêu trên.

- Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn TNHH Một thành viên chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan và Ủy ban nhân dân quận - huyện triển khai thực hiện điểm g mục 2.2 nêu trên.

- Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận - huyện có liên quan triển khai thực hiện điểm h mục 2.2 nêu trên.

3. Hot đng 3: Tăng cưng công tác qun lý nhàc, nâng cao năng lc b máy nhân s làm công tác Bo v chăm sóc tr em cơ s

3.1.. Mc tiêu:

TGiúp cho thành phố nói chung và các cơ quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các quận huyện hực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố về lĩnh vực bảo vệ chăm sóc trẻ em; từng bước chuẩn hóa, nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng đối với bộ máy nhân sự làm công tác trẻ em các cấp.3.2.. Ni dung:

- Rà soát, đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành về Bảo vệ chăm sóc trẻ em để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung theo hướng thân thiện với trẻ em, tăng cường tính phòng ngừa, bảo vệ chăm sóc trẻ em một cách toàn diện. Ứng dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, làm cơ sở để đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, chính sách về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Công ước quốc tế về quyền trẻ em.

- Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em cấp thành phố và quận, huyện trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như: Các văn bản luật pháp liên quan đến việc thực hiện quyền bảo vệ và chăm sóc trẻ em, kỹ năng quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; công tác phòng chống tai nạn thương tích trẻ em; công tác xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em; hệ thống chỉ số giám sát, đánh giá lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Riêng đối với cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở phường - xã, thị trấn và lực lượng cộng tác viên cơ sở tập trung bồi dưỡng các kiến thức về sự phát triển tâm lý của trẻ; kỹ năng cơ bản làm việc với trẻ em; các mẫu biểu thu thập số liệu, báo cáo…

- Tham mưu chỉ đạo bố trí đủ cán bộ làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và xây dựng mạng lưới cộng tác viên, tình nguyện viên tại các khu phố, ấp. Nghiên cứu đề xuất Ủy ban nNhân dân thành phố về chính sách và chế độ thù lao cho cán bộ không chuyên trách và cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em ở cơ sở cho phù hợp với tình mới.2.3. Phân công thc hin:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai thực hiện.4. Hot đông 4: Phi hp dy mnh, phát huy vai trò ca Đi Thiếu niên Tin phong H Chí Minh và các t chc Đoàn trong trưng hc, góp phn hình thành nhân cách tt đp cho hc sinh, thiếu nhi thành ph

4.1. Mc tiêu:

- Năm 2013, tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố ban hành văn bản quy định về chức danh Tổng phụ trách Đội, Trợ lý thanh niên các Phòng Giáo dục và Đào tạo quận - huyện, các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

- Đến năm 2016, trên 80% Tổng phụ trách Đội trên địa bàn thành phố được chuẩn hóa

4.2. Ni dung:

a) Thực hiện việc rRà soát, tham mưu điều chỉnh Quyết định số 299/QĐ-UB-NC ngày 26 tháng 01 năm 1994 của Ủy ban nNhân dân thành phố ban hành quy định về chức danh Tổng phụ trách Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong các trường theo hướng có quy định thêm biên chế chức danh trợ lý thanh niên và bổ sung một số chế độ, chính sách đối với tổng phụ trách Đội, trợ lý thanh niên ở các trường, tại các phòng giáo dục và đào tạo quận - huyện.

b) Nghiên cứu, áp dụng thí điểm việc bổ sung tiết sinh hoạt Đội hàng tuần trong chương trình học vào buổi thứ hai hoặc lồng ghép trong tiết sinh hoạt ngoại khóa và mô hình “Phó Tổng phụ trách Đội” trong trường tiểu học, trung học cơ sở từ năm học 2013 - 2014. Tổ chức sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện mô hình. Tổ chức tuyển sinh, đào tạo giáo viên chuyên ngành giáo dục công dân và phụ trách Đội.

Tổ chức tuyên dương những chỉ huy Đội giỏi tiêu biểu của thành phố tại Lễ Tuyên dương Học sinh giỏi hàng năm và tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các Tổng phụ trách Đội giỏi tiêu biểu của thành phố.

c) Nghiên cứu việc đề xuất việc bổ sung kinh phí hoạt động đối với tổ chức Đoàn thanh niên tại phường - /xã, /thị trấn nhằm gióp phần triển khai có hiệu quả những nội dung liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

4.3. Phân công thc hin:

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai tổ chức thực hiện điểm a mục 4.2 nêu trên.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Thành Đoàn, Sở Nội vụ, Trường Đại học Sài Gòn triển khai tổ chức thực hiện điểm b mục 4.2 nêu trên.

- Thành đoàn phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện triển khai tổ chức thực hiện điểm c mục 4.2 nêu trên.IV. T CHC THC HIN

1. S Lao đng - Thương binh và Xã hi: Là cơ quan tham mưu, tổng hợp báo cáo hàng năm cho Ủy ban nhân dân thành phố để tổ chức công tác sơ kết, tổng kết việc thực hiện kế hoạch, định kỳ 2 năm 1 lần.

2. S Tài chính:

Trên cơ sở kế hoạch của các Sở, ngành, các tổ chức đoàn thể và Ủy ban nhân dân các quận - huyện, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện kế hoạch trong dự toán ngân sách hàng năm cho các Sở, ngành, tổ chức đoàn thể và các quận - huyện theo quy định của Luật ngân sách nhà nước. Ưu tiên bố trí kinh phí từ ngân sách phát triển sự nghiệp giáo dục, y tế, phục vụ và chăm sóc trẻ em, kinh phí dành cho các chuyên đề nghiên cứu khoa học về những vấn đề liên quan đến thiếu nhi và công tác thiếu nhi.3. S Kế hoch và Đu tư: Trên cơ sở đề xuất của các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nNhân dân thành phố bố trí vốn đầu tư xây dựng mới và nâng cấp trường, lớp đáp ứng nhu cầu đào tạo các bậc học cho trẻ em, chú trọng đầu tư cho ngoại thành và khu chế xuất - khu công nghiệp.

4. Các Sở, ban, ngành có liên quan, căn cứ nội dung được phân công cụ thể trong các hoạt động 1, hoạt động 2, hoạt động 3, hoạt đông 4nêu trên, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai phối hợp, chỉ đạo nhằm tổ chức thực hiện tốt các nội dung đề ra.

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Đoàn thể thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận, Hội Bảo trợ trẻ em tThành phố, Cơ quan Thường trực phía Nam Hội Bảo vệ quyền trẻ em và các tổ chức xã hội, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia tổ chức triển khai kế hoạch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ chăm sóc trẻ em trong tổ chức mình; tham gia xây dựng, đề nghị bổ sung, điều chỉnh chính sách, pháp luật, quản lý nhà nước, giám sát việc thực hiện pháp luật về Bảo vệ Chăm sóc và Giáo dục trẻ em.

6. y ban nNhân dân các qQun - hHuyn:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch hoạt động hàng năm về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em phù hợp với kế hoạch này và kế hoạch phát triểntình hình kinh tế - xã hội của địa phương và theo hướng dẫn của các Sở, ngành chức năng trong cùng thời kỳ; lồng ghép việc thực hiện có hiệu quả kế hoạch này với các chương trình, kế hoạch khác có liên quan trên địa bàn.

- Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại địa phương theo hướng dẫn của các Sở, ngành chức năng.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm về đầu tư xây dựng trường lớp cho các bậc học tại địa phương.

- Đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; tiếp tục xây dựng xã - phường phù hợp với trẻ em; chủ động bố trí ngân sách, nhân lực kết hợp với công tác xã hội hóa để triển khai thực hiện kế hoạch; thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tại địa phương; thực hiện chế độ báo cáo hàng năm và tổ chức sơ kết 2 năm một lần việc thực hiện kế hoạch trên địa bàn theo quy định hiện hành.

- Tăng cường chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra và quản lý các sản phẩm văn hóa, dịch vụ vui chơi giải trí thuộc địa bàn quản lý nhằm đảm bảo môi trường văn hóa lành mạnh cho trẻ em và nhân dân trên địa bàn; giám sát không để xảy ra tình trạng sử dụng lao động trẻ em tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, có các giải pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xâm hại trẻ em, trẻ em vi phạm pháp luật, trẻ lang thang xin ăn trên địa bàn.

7. Chế đ thông tin báo cáo:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện gửi báo cáo sơ kết việc thực hiện kế hoạch vào ngày 15 tháng 11 hàng năm về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Phòng Bảo vệ chăm sóc trẻ em). Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu tổng hợp báo cáo cho Ủy ban nhân dân thành phố trưc ngày 25 tháng 12 hàng năm.V. V KINH PHÍ THC HIN

Kinh phí triển khai thực hiện kế hoạch được bố trí trong dự toán chi ngân sách hàng năm của các Sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện trên cơ sở dự toán ngân sách hàng năm trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. Ngoài ra, các đơn vị địa phương cần chủ động huy động, vận động sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hình thức xã hội hóa để triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch này./.Nơi nhn:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực HĐND thành phố;

- TTUB: CT, các PCT;

- Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố;

- Văn phòng Thành ủy;

- Các Ban Thành ủy;

- Ban VHXH/HĐND thành phố;

- Các Đoàn thể thành phố;

- Các sở - ngành thành phố;

- Ủy ban nhân dân quận - huyện;

- Hội Bảo vệ quyền trẻ em - cơ quan

thường trực phía Nam;

- Hội Bảo trợ trẻ em TP. HCM;

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;

- VPUB: CPVP; Phòng VX, THKH;

- Lưu:VT, (VX-VN) H.KT. CH TCH

PHÓ CH TCH
Ha Ngc Thun

Каталог: nguoidan-doanhnghiep -> hethongvanban -> Lists -> VanBanDH -> Attachments -> 675
Attachments -> Báo cáo sơ kết tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống tội phạm mua bán người
Attachments -> Phụ lục 1 khái quáT ĐẶC ĐIỂm tình hìNH
Attachments -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> QuyếT ĐỊnh về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Quý Tỵ năm 2013
Attachments -> Chỉ thị Về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Mão năm 2011
Attachments -> Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị số 19/2010/ct-ubnd ngày 24 tháng năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố
Attachments -> Báo cáo kết quả tiếp xúc, đối thoại của cán bộ chủ chốt
Attachments -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
675 -> Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 20-ct/tw ngày 05 tháng 11 năm 2012

tải về 0.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương