Ủy ban chứng khoán nhà NƯỚc cho phép niêm yết chứng khoán chỉ CÓ nghĩa là việc niêm yết chứng khoáN ĐÃ ĐÁP Ứng các quy đỊnh của pháp luật mà không hàM Ý ĐẢm bảo giá trị CỦa chứng khoáN, MỌi tuyên bố trái vớI ĐIỀu này là BẤt hợp pháPtải về 461.01 Kb.
trang1/9
Chuyển đổi dữ liệu11.03.2019
Kích461.01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC CHO PHÉP NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN CHỈ CÓ NGHĨA LÀ VIỆC NIÊM YẾT CHỨNG KHOÁN ĐÃ ĐÁP ỨNG CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT MÀ KHÔNG HÀM Ý ĐẢM BẢO GIÁ TRỊ CỦA CHỨNG KHOÁN, MỌI TUYÊN BỐ TRÁI VỚI ĐIỀU NÀY LÀ BẤT HỢP PHÁP.

BẢN CÁO BẠCH


CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG(Thành lập năm 2000 theo Quyết Định số 90/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000 của

Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển đổi Công Ty Nhựa Đà Nẵng thành Công Ty Cổ Phần)

PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

Giấy phép phát hành số /GPPH do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày tháng năm

BẢN CÁO BẠCH NÀY SẼ ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI:
- Trụ sở Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng- 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

- Trụ sở Công ty Chứng khoán Bảo Việt- 94, Bà Triệu, Hà Nội

- Chi nhánh Công ty Chứng khoán Bảo Việt - 1A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1,TP. HCM
PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN
Họ và tên: Ông Trần Quang Dũng- Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Địa chỉ: Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng, 371 Trần Cao Vân,

Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0511 822931


CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG


(Thành lập năm 2000 theo Quyết Định số 90/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000 của

Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển đổi Công Ty Nhựa Đà Nẵng thành Công Ty Cổ Phần.)


CỔ PHIẾU ĐĂNG KÝ LẠI ĐỂ NIÊM YẾT
 • Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng

 • Loại cổ phiếu :Cổ phiếu phổ thông

 • Mệnh giá :10.000 đồng Việt Nam

 • Tổng số lượng phát hành :1.587.280 cổ phần

 • Tổng giá trị phát hành :15.872.800.000 đồng Việt Nam


CÔNG TY TƯ VẤN

Công Ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt

94 Bà Triệu, Quận Hoàn Kiếm, Hà nội

Tel.: 84-4-9433016 – Fax : 84-4-9433012
CÔNG TY KIỂM TOÁN

Công Ty Kiểm Toán & Kế Toán – AAC – Bộ Tài chính

217 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng

Tel.:0511 655886 – Fax.:0511 655887


MỤC LỤC


CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 1

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG 2

I. TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH 4

1. Giới thiệu về Công ty 4

2. Thị trường 6

3. Chiến lược kinh doanh 7

4.Kết quả hoạt động kinh doanh 8

5. Cổ phiếu xin đăng ký niêm yết 8II. CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ẢNH HƯỞNG ĐẾN GIÁ CẢ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH 8

1. Rủi ro về kinh tế 8

Rủi ro về tỷ giá 8

2. Rủi ro về kỹ thuật 9

3. Rủi ro về pháp luật 9

4. Rủi ro khác 10III. CÁC TỪ VIẾT TẮT 10

IV. CỔ PHIẾU XIN ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT 10

V. CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC PHÁT HÀNH 12

1.Tổ Chức Tư Vấn 12

2.Tổ Chức Kiểm Toán 12

VI. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC PHÁT HÀNH 12

1. Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển 12

2. Cơ cấu tổ chức công ty 13

3.Danh sách cổ đông nắm giữ từ 5% vốn cổ phần của công ty. 15

4.Hoạt Động Kinh Doanh 15

4.1 Sản phẩm sản xuất và giá trị dịch vụ qua các năm 15

4.2 Chủng loại và chất lượng sản phẩm của Công Ty 15

4.3 Nguyên vật liệu 16

4.4 Máy móc thiết bị 17

4.5 Chi phí sản xuất 19

4.6 Qui trình sản xuất các sản phẩm chính của Công Ty 19

4.7 Các phương án đầu tư phát triển 21

4.8 Tình hình kiểm tra chất lượng sản phẩm 21

4.9 Hoạt động Marketing: 22

4.10 Nhãn hiệu thương mại và uy tín Công Ty tại thị trường Miền Trung 22

4.11 Thị phần và các đối thủ cạnh tranh 22

22

5. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (1999 – 2000) 24

6. Vị thế của công ty so với các doanh nghiệp khác cùng ngành 25

7. Triển vọng phát triển của ngành và chính sách ưu đãi đầu tư đối với Công ty 26

8. Chính sách đối với người lao động 27

9. Tình hình hoạt động tài chánh thời điểm 31/12/2000 28

9.1 Tình hình hoạt động tài chính năm 2000 28

9.2 Các chỉ tiêu tài chính 29

9.3 Chính sách phân cấp quyền hạn tài chính 29

9.4 Chính sách cổ tức của Công Ty: 30

10. Tình hình tài sản cố định: 30

6.Danh sách HĐQT, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành 30

7.Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức từ năm 2001 đến năm 2003 38

8.Kế hoạch sản xuất kinh doanh ngắn và dài hạn Công Ty 38

13. Các thông tin khác tranh chấp hay kiện tụng liên quan đến công ty ảnh hưởng đến giá cổ phiếu niêm yết: KHÔNG CÓ. 41

Đỗ Văn Lộc - Ủy Viên 42

Hà Thị Trang - Ủy Viên 42

Nguyễn Hữu Đường – Uy Viên 42

Nguyễn Thị Bàng – Trưởng Ban Kiểm Soát 42VII. PHỤ LỤC 42

Phụ lục I : Báo cáo kiểm toán

Phụ lục II : Giới thiệu các văn bản có liên quan đến tổ chức phát hành và đợt phát hành

Phụ lục III: Tóm tắt điều lệ Công TyI.TÓM TẮT VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH VÀ CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Giới thiệu về Công ty


Công ty Cổ phần Nhựa Đà Nẵng tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Uỷ Ban Nhân Dân T.P. Đà Nẵng thực hiện cổ phần hoá theo Quyết định số 90/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000 của Thủ tướng Chính Phủ về việc chuyển Công ty Nhựa Đà Nẵng thành Công ty cổ phần.

Tên Công Ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐÀ NẴNG

Tên tiếng Anh : DA NANG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : DANAPLAST

Logo Công Ty :Loại hình : Công ty cổ phần

Trụ sở : 371 Trần Cao Vân, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0511 822642 Fax: 0511 826461

Tài khoản số : 710A.00046 tại Ngân hàng Công thương T.P.Đà Nẵng

Giấy phép thành lập : Theo Quyết Định số 90/2000/QĐ-TTg ngày 04/08/2000 của

Thủ Tướng Chính Phủ về việc chuyển đổi Công Ty Nhựa Đà

Nẵng thành Công Ty Cổ Phần.

Giấy ĐKKD : Số 3203000011– do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư TP Đà Nẵng

cấp ngày 11/12/2000.Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi: Do Sở Kế hoạch và Đầu tư T.P. Đà Nẵng cấp ngày 18/01/2001 về việc điều chỉnh vốn điều lệ thành 15.872.800.000 đ (Mười lăm ty, tám trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng) theo Quyết định số 94/UB-VP do UBND thành phố Đà Nẵng ngày 15/01/2001.

Giấy phép ưu đãi đầu tư: Giấy phép ưu đãi đầu tư do UBND TP Đà Nẵng cấp ngày 4/4/2001.

Vốn điều lệ khi thành lập:15.965.200.000 đồng (Mười lăm tỷ, chín trăm sáu mươi lăm triệu, hai trăm nghìn đồng )

Vốn điều lệ hiện nay: 15.872.800.000 đồng (Mười lăm tỷ, tám trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm nghìn đồng).

Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính:

 • Sản xuất sản phẩm tiêu dùng từ chất dẻo, bao bì các loại, ống nước PVC compound cứng.

 • Bán buôn bán lẻ các sản phẩm, vật tư, nguyên liệu và các chất phụ gia ngành nhựa.

 • Xuất nhập khẩu trực tiếp, kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với pháp luật qui định

Cơ cấu sở hữu vốn cổ phần:

Khi hoàn tất cổ phần hoá

Tỷ lệ sở hữu Số lượng cổ đông

Nhà Nước 45,79% 2

Trong Công Ty 32,92% 274

Bên ngoài Công Ty 21,29% 17

Cơ cấu sở hữu hiện nay

Tỷ lệ sở hữu Số lượng cổ đông

Nhà Nước 31,50 % 2

Trong Công Ty 27,33 % 294

Bên ngoài Công Ty 41,17 % 130

Do Công ty có quyết định niêm yết chứng khoán sau khi hoàn tất cổ phần hóa và tiến hành Đại hội cổ đông nên đã đề nghị mua lại 14.29% cổ phần Nhà nước để bán cho cổ đông bên ngoài.Sơ lược quá trình hình thành và phát triển


 • Ngày 22/01/1976 Công ty Nhựa Đà Nẵng, Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng được thành lập. Hoạt động chủ yếu là sản xuất kinh doanh ống nước, bao bì và một số sản phẩm gia dụng. Năng suất thấp, khả năng sinh lợi không cao, sản lượng trung bình 340 tấn/năm.

 • Từ năm 1994, Công ty đã tập trung đầu tư đổi mới, nâng sản lượng sản xuất lên 4000 tấn sản phẩm/năm, doanh số trung bình trên 50 tỷ VNĐ/năm, trở thành một trong những đơn vị hoạt động hiệu quả nhất Đà Nẵng.

 • Năm 2000, Công ty cổ phần T.V.H tại thành phố Hồ Chí Minh tư vấn lập phương án việc thực hiện cổ phần hoá của Công ty Nhựa Đà Nẵng.

 • Ngày 30/09/2000, Công ty Nhựa Đà Nẵng chính thức được cổ phần hóa và chuyển sang hình thức Công ty cổ phần với vốn điều lệ 15,872 tỷ đồng với hơn 300 cổ đông.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương