Xây dựng nhà NƯỚc pháp quyền xã HỘi chủ nghĩa của dâN, do dâN, VÌ DÂNtải về 374.79 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/19
Chuyển đổi dữ liệu23.06.2022
Kích374.79 Kb.
#183004
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
3-chuyendenhanuocphapquyenXÂY DỰNG NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN 
XàHỘI CHỦ NGHĨA CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN 
(Tài liệu bồi dưỡng thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp khối Đảng, đoàn thể năm 2011) 
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NHÀ NƯỚC PHÁP QUYỀN VÀ NHÀ NƯỚC 
PHÁP QUYỀN XàHỘI CHỦ NGHĨA 
1. Khái quát sự hình thành và nội dung tư tưởng về Nhà nước pháp 
quyền trong lịch sử nhân loại
1.1. Sự hình thành và phát triển của tư tưởng nhà nước pháp quyền 
Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền luôn gắn liền với tư tưởng phát triển 
dân chủ đã hình thành ngay từ thời cổ đại, thể hiện trong quan điểm của các nhà 
tư tưởng của thời cổ đại như Xôcrat (469-399 Tr.CN), Arixtốt (384-322 Tr.CN), 
Xixêrôn (l06-43 Tr.CN). Những tư tưởng này đã được các nhà tư tưởng chính trị 
và pháp lý tư bản sau này như John Locke (1632 - 1704), Montesquieu (1698 - 
1755), J.J.Rút-xô (1712 - 1778), I.Kant (1724 - 1804), Hêghen (1770 - 1831)… 
phát triển như một thế giới quan pháp lý mới.
Cùng với các nhà lý luận nổi tiếng nói trên, nhiều nhà luật học, nhà tư 
tưởng vĩ đại khác cũng đã góp phần phát triển các tư tưởng về Nhà nước pháp 
quyền như Tômát Jepphecxơn (1743 - 1826 - tác giả của Tuyên ngôn độc lập 
Mỹ năm 1776), Tômát Pên (1737 - 1809), Jôn A đam (1735 - 1826)… 
1.2. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước pháp quyền trong ý nghĩa 
là biểu hiện tập trung của một chế độ dân chủ
Những đặc trưng này được xem là các giá trị phổ biến của nhà nước pháp 
quyền nói chung đã được đề cập trong nhiều quan điểm, học thuyết của các nhà 
tư tưởng, các nhà lý luận chính trị - pháp lý trong lịch sử phát triển các tư tưởng 
chính trị - pháp lý nhân loại. 
Các giá trị phổ biến này được trình bày dưới các dạng thức khác nhau bởi 
các nhà lý luận, phục thuộc vào lập trường chính trị - pháp lý và quan điểm học 
thuật của từng người. Các trình bày có thể khác nhau, song về bản chất có thể 
quy về các giá trị có tính tổng quát sau: 
a) Nhà nước pháp quyền là biểu hiện tập trung của chế độ dân chủ. Dân 
chủ vừa là bản chất của nhà nước pháp quyền vừa là điều kiện, tiền đề của chế 
độ nhà nước. Mục tiêu của nhà nước pháp quyền là xây dựng và thực thi một nền dân 
chủ, đảm bảo quyền lực chính trị thuộc về nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền 
dân chủ của mình thông qua dân chủ trực tiếp; dân chủ đại diện. 
b) Nhà nước pháp quyền được tổ chức và hoạt động trong khuôn khổ 
Hiến pháp và pháp luật.
- Hiến pháp và pháp luật luôn giữ vai trò điều chỉnh cơ bản đối với toàn 
bộ hoạt động Nhà nước và hoạt động xã hội, quyết định tính hợp hiến và hợp 
pháp của mọi tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước. 
- Tuy nhiên không phải mọi chế độ lập Hiến, mọi hệ thống pháp luật đều 
có thể đưa lại khả năng xây dựng nhà nước pháp quyền, mà chỉ có Hiến pháp và 
hệ thống pháp luật dân chủ, công bằng mới có thể làm cơ sở cho chế độ pháp 
quyền trong nhà nước và xã hội. 
c) Nhà nước pháp quyền tôn trọng, đề cao và đảm bảo quyền con người 
trong mọi lĩnh vực hoạt động của Nhà nước và xã hội.
- Quyền con người là tiêu chí đánh giá tính pháp quyền của chế độ nhà 
nước. Mọi hoạt động của Nhà nước đều phải xuất phát từ sự tôn trọng và đảm 
bảo quyền con người, tạo mọi điều kiện cho công dân thực hiện quyền của mình 
theo đúng các quy định của luật pháp. 
- Mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước được xác định chặt chẽ về 
phương diện luật pháp và mang tính bình đẳng. Mô hình quan hệ giữa Nhà nước 
và cá nhân được xác định theo nguyên tắc: Đối với cơ quan nhà nước chỉ được 

tải về 374.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương