Xuất phát từ tình hình đó, Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh cùng các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp thực hiện lậptải về 448 Kb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích448 Kb.
#1413
1   2   3   4   5   6

(chi tết cụ thể của các xã, phường thể hiện biểu 05/CH)

1.5. Diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng

STT

Chỉ tiêu sử dụng đấtTổng diện tích

(1)

(2)

(3)

(4)

1

Đất nông nghiệp

NNP

37,10

1.1

Đất trồng lúa

LUA

-

 

Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước

LUC

-

 

Đất trồng lúa nước còn lại

LUK

-

1.2

Đất trồng cây hàng năm khác

HNK

6,60

1.3

Đất nuôi trồng thuỷ sản

NTS

0,50

1.4

Đất nông nghiệp khác

NKH

30,00

2

Đất phi nông nghiệp

PNN

194,69

2.1

Đất an ninh

CAN

0,48

2.2

Đất khu công nghiệp

SKK

21,28

2.3

Đất cụm công nghiệp

SKN

4,50

2.4

Đất thương mại, dịch vụ

TMD

35,78

2.5

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp

SKC

1,84

2.6

Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, huyện, cấp xã

DHT

80,91

2.7

Đất có di tích lịch sử - văn hóa

DDT

19,45

2.8

Đất bãi thải, xử lý chất thải

DRA

2,71

2.9

Đất ở tại nông thôn

ONT

6,08

2.10

Đất ở tại đô thị

ODT

1,20

2.11

Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp

DTS

0,10

2.12

Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng

NTD

18,34

2.13

Đất sinh hoạt cộng đồng

DSH

2,02

(chi tết cụ thể của các xã, phường thể hiện biểu 06/CH)

1.6. Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch

Danh mục các công trình, dự án trong năm kế hoạch 2016, bao gồm các công trình, dự án của kế hoạch sử dụng đất cấp trên phân bổ và các công trình, dự án của thị xã được thể hiện chi tiết trong Biểu 07/CH kèm theo báo cáo này.1.7. Dự kiến các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch sử dụng đất

Việc tính toán các khoản thu, chi liên quan đến đất đai trong năm kế hoạch 2016 của thị xã Kỳ Anh được dựa trên các căn cứ chính sau đây:

- Luật Đất đai 2013;

- Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 14/11/2014 của Chính phủ Quy định về khung giá đất;

- Quyết định số 94/2014/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Quy định Bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

- Căn cứ việc xác định giá đất cụ thể từng khu vực.Hạng mục

Diện tích (ha)

Đơn giá

(1000 đồng/m2)

Mức hỗ trợ (lần)

Thành tiền

(Tỷ đồng)

I. Các khoản thu


1407,54

- Thu tiền khi giao đất ở đô thị

74,43

1.400
1042,0

- Thu tiền khi giao đất ở nông thôn

44,95

600
269,70

- Thu tiền giao thuê đất khu công nghiệp, TMDV, sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp

599,01

800
95,84

II. Các khoản chi


1319,61

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng lúa

252,66

35

2,4

212,23

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây hàng năm còn lại

386,08

35

2,4

324,30

- Chi bồi thường khi thu hồi đất trồng cây lâu năm

218,82

40

2,4

210,0

- Chi bồi thường khi thu hồi đất rừng sản xuất

264,77

5

1,5

19,9

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở đô thị

44,87

1.000
448,7

- Chi bồi thường khi thu hồi đất ở nông thôn

26,12

400
104,48

Cân đối thu - chi (I - II)


87,93

Ước tính cân đối thu chi từ đất trên địa bàn thị xã theo kế hoạch sử dụng đất năm 2016 tăng 87,93 tỷ đồng.

Trên đây là dự tính thu, chi dựa trên những khung giá và các văn bản hướng dẫn hiện hành tại thời điểm lập kế hoạch sử dụng đất. Việc thu, chi thực tế sẽ phụ thuộc vào thời điểm triển khai dự án và vị trí cụ thể của từng loại đất trên cơ sở áp dụng các khung giá quy định tại các thời điểm đó đối với các dự án cụ thể.

II. GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

- Sau khi Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã được UBND tỉnh phê duyệt, UBND thị xã giao cho phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND các xã, phường và các ngành tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để các cấp, các ngành và nhân dân tham gia quản lý, kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

- Tăng cường kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quy hoạch sử dụng đất.

- Cần ưu tiên đầu tư tập trung cho các công trình, dự án trọng điểm.

- Huy động tối đa các nguồn vốn cho sản xuất và xây dựng cơ sở hạ tầng từ vốn ngân sách, vốn của các doanh nghiệp, vốn liên doanh liên kết, vốn đầu tư của nước ngoài, vốn tự có của nhân dân.

- Khai thác sử dụng đất đi đôi với bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý chất thải ở các khu, điểm công nghiệp, TT - CN… đảm bảo chất thải phải được xử lý trước khi thải ra môi trường, tránh gây ô nhiễm và hủy hoại môi trường. Đi đôi với khai thác sử dụng đất cần chú ý đến việc đầu tư nâng cao độ phì đất sản xuất nông nghiệp, tái tạo cảnh quan, lớp che phủ bề mặt đất khai thác khoáng sản sau khai thác… Nhằm giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường đất đai, không khí, nguồn nước để sử dụng đất bền vững.

- Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý đất đai để giúp cho UBND các cấp làm tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo Luật Đất đai năm 2013.

- Tăng cường công tác Thẩm định, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và ban hành kịp thời các văn bản theo thẩm quyền có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai theo kế hoạch sử dụng đất. Kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Bao gồm việc lập, thẩm định, xét duyệt dự án, giao đất phải theo đúng quy hoạch, kế hoạch và quy định của pháp luật, giám sát, đôn đốc việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch kiến nghị bổ sung và điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội theo pháp luật quy định.

PHẦN IV

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. KẾT LUẬN

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Kỳ Anh được xây dựng trên cơ sở tổng hợp nhu cầu sử dụng đất từ các Sở, Ngành (cấp tỉnh), các phòng, ban (thị xã) và UBND các xã, phường và Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của thị xã Kỳ Anh đã được UBND tỉnh phê duyệt; các dự án đầu tư và cân đối điều chỉnh phù hợp với nhu cầu sử dụng đất của từng đơn vị xã, phường. Vì vậy, mức độ chi tiết đảm bảo theo yêu cầu và cụ thể theo từng công trình, từng loại đất nhưng tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất phụ thuộc vào tính khả thi của các dự án, công trình, nguồn vốn và những yếu tố khách quan khác.

- Kết quả của phương án thể hiện được nhu cầu sử dụng đất của thị xã trong năm 2016, có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ổn định chính trị, quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái đồng thời là công cụ quan trọng để các phường, xã trong thị xã thực hiện công tác quản lý Nhà nước về đất đai theo pháp luật.

- Để đảm bảo cho quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đất nông nghiệp tiếp tục có xu hướng giảm, nhưng với việc đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất thì giá trị sản xuất của ngành nông nghiệp ngày càng tăng.

- Đất phát triển đô thị và khu dân cư nông thôn được cân nhắc cho từng vùng, từng điểm, đảm bảo phù hợp với điều kiện đặc thù của từng khu vực và mục tiêu đô thị hoá. Các khu vực đô thị khi được đầu tư phát triển sẽ thực sự trở thành điểm sáng, văn minh, hiện đại, không chỉ thu hút được sự đầu tư mà còn tạo ra ảnh hưởng lớn đến quá trình đô thị hoá nông thôn ở các khu vực khác, đáp ứng được mục tiêu đô thị hoá của thị xã.

- Đất dành cho công nghiệp, du lịch, dịch vụ thương mại được tính theo phương án có tính khả thi cao nhất. Trong đó sẽ hình thành một số khu, cụm có quy mô tập trung, vị trí thuận lợi, bố trí đủ đất cho tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống, thu hút nhiều ngành có công nghệ cao. Các trung tâm dịch vụ, các khu du lịch được phát triển với nhiều công trình xây dựng có quy mô lớn, phục vụ đắc lực cho các hoạt động dịch vụ, du lịch cũng như nhu cầu vui chơi, giải trí ngày càng tăng của người dân.

- Các loại đất chuyên dùng khác được xem xét và tính toán cho mọi loại đất từ đất giao thông, thuỷ lợi, nghĩa trang, nghĩa địa... trên cơ sở đáp ứng đủ nhu cầu, phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội của năm, đảm bảo tính hợp lý và tiết kiệm đất.

II. KIẾN NGHỊ

Để đảm bảo tính thống nhất trong quản lý và sử dụng đất, tạo điều kiện phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong sử dụng đất, UBND thị xã Kỳ Anh kiến nghị:

- Hỗ trợ kinh phí cho từng dự án đã đặt ra cho trong năm kế hoạch 2016, đặc biệt ưu tiên các chương trình trọng điểm như giao thông, thủy lợi, điện, nước sạch, trường học, y tế, nhà văn hóa,.. theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

- Tạo hành lang pháp lý thông thoáng và giới thiệu các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài nước vào đầu tư trên địa bàn thị xã.- Tăng cường thành lập các ngân hàng liên doanh, ngân hàng cổ phần, các quỹ tín dụng để tăng nguồn vốn hoạt động trên địa bàn tỉnh nói chung và thị xã nói riêng trong việc thu hút vốn đầu tư vào các dự án hạ tầng.

tải về 448 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương