Xuất phát từ tình hình đó, Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh cùng các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp thực hiện lậptải về 448 Kb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu11.11.2017
Kích448 Kb.
#1413
  1   2   3   4   5   6

ĐẶT VẤN ĐỀ
Luật Đất đai năm 2013 quy định Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là 1 trong những nội dung quản lý nhà nước về đất đai (Điều 22); việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo quy định khoản 4 Điều 9 Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ “quy định chi tiết một số điều thi hành luật Đất Đai năm 2013”. Thông tư số 29/2014/TT-BTN&MT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường có bổ sung nội dung quan trọng là phải lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện nhằm mục đích xác định các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đã phân bổ cho địa phương trong năm kế hoạch và phân bổ đến từng đơn vị hành chính cấp xã. Bên cạnh đó kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện còn xác định diện tích các loại đất cần chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đấtt chưa sử dụng đưa vào sử dụng, quy mô, địa điểm công trình, dự án, vị trí, diện tích khu vực sử dụng đất vào các mục đích quy định tại Điều 61 và Điều 62 của Luật Đất đai để thực hiện thu hồi trong năm kế hoạch

Để đáp ứng các yêu cầu và khắc phục kịp thời những hạn chế nảy sinh, tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, cụ thể hoá một cách phù hợp trên địa bàn thị xã, đáp ứng những đòi hỏi về quản lý và sử dụng đất phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và an ninh quốc phòng trên địa bàn nhằm quản lý sử dụng tài nguyên đất đai tiết kiệm và hiệu quả.

Ngày 10 tháng 11 năm 2015 Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Tĩnh có Công văn số 3187/TNMT-QHGĐ về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện và lập Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng năm 2016 trình HĐND tỉnh;

Xuất phát từ tình hình đó, Uỷ ban nhân dân thị xã Kỳ Anh cùng các cơ quan chức năng có liên quan phối hợp thực hiện lập “Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh".

1. Căn cứ pháp lý lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2016

- Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

- Thông tư 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

- Căn cứ Nghị quyết số 116/2014/NQ-HĐND ngày 20/12/2014 và Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Căn cứ quyết định số...../2012/QĐ-UBND ngày tháng năm 2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh V/v phê duyệt QHSD đất huyện Kỳ Anh đến năm 2020

- Căn cứ Nghị quyết 903NQ-UBTVQH13 ngày 10/4/2015 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thị xã Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh

- Công văn số 4389/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 16/10/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016;

- Công văn số 3187/TNMT-QHGĐ ngày 10/11/2015 về việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp thị xã và lập Danh mục công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng năm 2016 trình HĐND tỉnh;

- Căn cứ Nghị quyết số 158/2015/NQ-HĐND ngày 12/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh

- Định hướng phát triển và sử dụng đất đến năm 2020 của các ngành trên địa bàn thị xã Kỳ Anh;

- Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thị xã Kỳ Anh;

- Số liệu kiểm kê đất đai năm 2014 của thị xã Kỳ Anh;

- Các tài liệu, số liệu, bản đồ có liên quan đến đất đai.2. Mục đích của việc lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016

- Rà soát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đã được UBND tỉnh phê duyệt nhằm nghiên cứu, lập kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng của thị xã trong bối cảnh của tỉnh và của vùng theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

- Kiểm tra, đánh giá hiện trạng năm 2015 và tiềm năng đất đai của thị xã để có kế hoạch và phương án đầu tư, sử dụng hợp lý các loại đất nhằm định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2016.

- Kế hoạch sử dụng đất thị xã Kỳ Anh nhằm giải quyết các mâu thuẫn về quan hệ đất đai căn cứ vào đặc tính nguồn tài nguyên đất, mục tiêu dài hạn phát triển kinh tế - xã hội và các điều kiện cụ thể của thị xã, điều hoà quan hệ sử dụng đất trong phát triển xây dựng, đô thị, giao thông, thuỷ lợi và phát triển nông nghiệp; đề xuất các chỉ tiêu và phân bố sử dụng các loại đất, xác định các chỉ tiêu khống chế về đất đai đối với quy hoạch ngành và cấp phường, xã trên phạm vi của thị xã.

- Phân bổ lại quỹ đất cho các mục đích sử dụng, phù hợp với nhu cầu thực tế của các cấp phường, xã.

- Tạo cơ sở pháp lý cho việc xúc tiến đầu tư, tiến hành các thủ tục thu hồi đất, giao đất, sử dụng đất đúng pháp luật, đúng mục đích, có hiệu quả; từng bước ổn định tình hình quản lý và sử dụng đất.

- Khoanh định, phân bố các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất cho các ngành, các cấp theo quy hoạch đã được phê duyệt phải được cân đối trên cơ sở các nhu cầu sử dụng đất đảm bảo không bị chồng chéo trong quá trình sử dụng.

- Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thị xã Kỳ Anh là cụ thể hoá quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tỉnh Hà Tĩnh, làm căn cứ pháp lý để quản lý đất đai theo Pháp luật, thực hiện tốt các quyền của người sử dụng đất, bảo vệ, cải tạo môi trường sinh thái, phát triển và sử dụng tài nguyên đất có hiệu quả và bền vững.3. Bố cục của báo cáo: gồm 4 phần:

Phần I - Khái quát về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội.

Phần II - Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm trước .

Phần III - Lập kế hoạch sử dụng đất

Phần IV - Kêt luận, kiến nghị.

PHẦN I

KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1.1. Điều kiện tự nhiên


1.1. 1. Vị trí địa lý và ranh giới hành chính

Thị xã Kỳ Anh mới được thành lập (theo Nghị quyết 903NQ-UBTVQH13 ngày 10/4/2015 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện xã Kỳ Anh để thành lập thị xã Kỳ Anh) là trung tâm kinh tế xã hội cữa ngõ phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, nằm trên quốc lộ 1A khu kinh tế và cảng nước sâu Vũng Áng là khu kinh tế trọng điểm của tỉnh Hà Tĩnh

- Phía bắc giáp huyện Kỳ Anh;

- Phía đông giáp vịnh Bắc Bộ (biển Đông);

- Phía nam giáp thị xã Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;

- Phía tây giáp huyện Kỳ Anh

Tổng diện tích tự nhiên 28.221,676 ha, có 12 đơn vị hành chính gồm 6 xã và 6 phường (phường Sông Trí, phường Kỳ Trinh, xã Kỳ Nam, phường Kỳ Thịnh, phường Kỳ Phương, xã Kỳ Ninh, phường Kỳ Long, phường Kỳ Liên, xã Kỳ Hoa, xã Kỳ Hà, xã Kỳ Lợi và xã Kỳ Hưng).

1.1.2. Địa hình, địa mạo

Địa hình đồi núi chiếm trên 34% diện tích tự nhiên, đồng bằng thường bị chia cắt bởi các dãy núi chiếm trên 66%, có 4 dạng địa hình sau :

+ Núi trung bình uốn nếp khối nâng lên mạnh

+ Núi thấp uốn nếp nâng lên yếu

+ Thung lũng kiến tạo - xâm thực

+ Vùng đồng bằng1.1.3. Khí hậu

Thị xã Kỳ Anh nằm trong khu vực có khí hậu nhiệt đới gió mùa với đặc trưng của khí hậu miền Bắc có mùa đông lạnh và chia làm hai mùa rõ rệt 1 mùa lạnh và 1 mùa nóng. Nhìn chung, Thị xã Kỳ Anh có một nền nhiệt độ trung bình cao, nhiệt độ trung bình hàng năm tại Thị xã Kỳ Anh là 25O C.

Thị xã Kỳ Anh có lượng mưa bình quân hàng năm đều trên 2000 mm.

Nhìn chung: Khí hậu thuận lợi lớn nhất trong khí hậu Thị xã Kỳ Anh cần phải tìm cách khai thác hiệu quả là ánh sáng dồi dào, tổng tích ôn cao, lượng mưa phong phú. Đây là động lực chính để cho thực vật sinh trưởng, phát triển thuận lợi cho sinh khối lớn.

Với số giờ nắng nhiều, nhiệt độ cao, độ bốc hơi lớn trong mùa hè là những thuận lợi cho chế biến nông lâm sản và công nghiệp vật liệu xây dựng, khai khoáng. Tuy nhiên lượng mưa lớn tập trung vào một mùa đã làm cho đất đai Kỳ Anh vốn đã nghèo dinh dưỡng lại bị rửa trôi xói mòn làm giảm năng suất cây trồng.

Khí hậu nóng ẩm thường gây nhiều sâu bệnh và tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển mạnh, ngược lại một số năm có mùa đông lạnh nhiệt độ thấp gây khó khăn cho sản xuất ở đầu vụ Đông xuân dễ làm cho cây con bị chết rét, ảnh hưởng đến thời vụ.1.1.4. Thuỷ văn

Thị xã Kỳ Anh có các con sông chính gồm:

- Sông Trí: bắt nguồn từ núi Đông Chùa chảy qua các xã Kỳ Tây, Kỳ Lâm, Kỳ Hoa rồi đổ vào cửa Văn Yên xã Kỳ Hải.

Hồ Kim Sơn xã Kỳ Hoa, nằm trên khe Hố có diện tích lưu vực 25km2, diện tích mặt thoáng 175ha, dung tích lớn nhất khoảng 17 triệu m3. Hồ sông Trí (Kỳ Hoa) có diện tích lưu vực 56km2, diện tích mặt thoáng 48ha, dung tích khoảng 2,8 triệu m3, tưới cho 700ha.

- Sông Quyền bắt nguồn từ dãy Hoành Sơn ở độ cao 1000m, sông có độ dài 34km. Diện tích lưu vực sông là 150 km2

- Sông Cầu Quèn: bắt nguồn từ phía Đông núi Động Trèo (xóm Hưng Lợi, Hưng Thịnh), chảy qua Quốc lộ 1A, qua phường Kỳ Trinh, nhập vào đoạn cuối sông Trí ở khu đầm Đồng Tiến.1.2. Các nguồn tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên đất

Kết quả chỉnh lý bổ sung bản đồ đất của thị xã Kỳ Anh trên cơ sở kế thừa bản đồ đất toàn tỉnh có điều tra bổ sung như sau:a. Nhóm đất cát: Diện tích 457,23ha phân bố xã Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, phường Kỳ Phương, Kỳ Liên, Kỳ Long, Kỳ Nam

b. Nhóm đất mặn: Diện tích 123,12ha phân bố Kỳ Hà, Kỳ Ninh, Kỳ Lợi

c. Nhóm đất phèn mặn: 145,56ha phân bố Kỳ Ninh, Kỳ Lợi, Kỳ Thịnh, Kỳ Hà

d. Nhóm đất phù sa: 12657,26ha phân bố Kỳ Trinh, Sông Trí, Kỳ Thịnh, Kỳ Phương, Kỳ Hưng

f. Nhóm đất đỏ vàng: 9570,24ha phân bố Kỳ Hoa, Kỳ Trinh, Kỳ Hưng, Kỳ Thịnh, Sông Trí, Kỳ Liên, Kỳ Nam

h. Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axít: Đất mùn vàng đỏ trên đá macma axít 1300,56ha phân bố Kỳ Hưng, Kỳ Phương, Kỳ Nam, Kỳ Hoa

1.2.2. Tài nguyên nước

Tài nguyên nước mặt của Thị xã Kỳ Anh được phong phú, hiện nay đang triển khai xây dựng các công trình thủy lợi nhằm cung cấp nguồn nước sinh hoạt, sản xuất và nước tưới phục vụ phát triển kinh tế xã hội của Thị xã.

Sông chính cung cấp nguồn nước như: Sông Trí, Sông Quyền, Sông Cầu Quèn, Sông Rào Trổ. Hồ Kim Sơn xã Kỳ Hoa, nằm trên khe Hố có diện tích lưu vực 25km2, diện tích mặt thoáng 175ha, dung tích lớn nhất khoảng 17 triệu m3. Hồ sông Trí (Kỳ Hoa) có diện tích lưu vực 56km2, diện tích mặt thoáng 48ha, dung tích khoảng 2,8 triệu m3, tưới cho 700ha. Hiện nay hồ chứa nước thượng nguồn sông Trí cũng đã hình thành với dung tích 60 triệu m3 cung cấp nước sinh hoạt cho khu vực phường Sông Trí và KKT Vũng Áng.

Nước ngầm ở Thị xã Kỳ Anh Theo các số liệu đánh giá địa chất thuỷ văn của Cục Địa chất Việt Nam cho thấy vùng Kỳ Anh là vùng địa tầng có nước ngầm nghèo. Trữ lượng nước ngầm ở độ sâu trung bình và từ mạch nông rất nhỏ, chất lượng nước không tốt. Việc khai thác nước ngầm cũng hỗ trợ nguồn nước sử dụng nhất là vào mùa khô hạn, nguồn nước mặt khan hiếm.1.2.3. Tài nguyên rừng:

Thị xã Kỳ Anh có 8518,45ha đất có rừng chiếm 30,18% diện tích tự nhiên của Thị xã. Trong đó: Rừng phòng hộ có 5277,43 ha, rừng sản xuất 3241,02 ha.1.2.4. Tài nguyên biển.

Thị xã Kỳ Anh có đường bờ biển dài 32 km, có cửa sông lớn, là ngư trường lớn để khai thác hải sản. Theo kết quả nghiên cứu, biển Kỳ Anh có khoảng 267 loài cá, thuộc 90 họ, trong đó có 60 loài có giá trị kinh tế cao, 20 loài tôm, nhiều loài nhuyễn thể như sò, mực...

Tóm lại Thị xã Kỳ Anh có tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản với điều kiện khí hậu, thuỷ văn, môi trường nước và đất đai phù hợp có khả năng phát triển nuôi trồng thuỷ sản đa dạng: mặn, lợ, ngọt.

1.2.5. Tài nguyên nhân văn

Thị xã Kỳ Anh có lễ hội truyền thống như: Lễ hội đền Chế Thắng phu nhân và tục dâng bánh chưng thờ ngày Tết ở đền Hải Khẩu, Kỳ Ninh, Kỳ Anh vào ngày 12 tháng 2 âm lịch; Lễ hội bơi thuyền ở xã Kỳ Ninh được tổ chức vào mùa Xuân. Những lễ hội này có ý nghĩa về mặt lịch sử văn hoá, có tác dụng giáo dục truyền thống yêu nước, động viên lao động sản xuất và hấp dẫn khách du lịch.

Thị xã Kỳ Anh còn có nhiều ngành nghề thủ công truyền thống như: nghề đóng thuyền, nghề làm nón, với hàng trăm năm lịch sử đến nay vẫn tồn tại và phát triển.

Thị xã Kỳ Anh còn có nguồn tài nguyên nhân văn giàu chất dân gian như các làn điệu dân ca đặc sắc. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức khai thác các di tích lịch sử văn hoá và cách mạng này để phục vụ du lịch vẫn còn hạn chế.II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ


tải về 448 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương