Xét nghiệMtải về 8.49 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu02.12.2017
Kích8.49 Mb.
#3592


 • XÉT NGHIỆM

 • ĐÔNG CẦM MÁU
TS: 15’

 • TS: 15’

 • PLT: 210 K/uL

 • TQ: 14 ”

 • aPTT: 30 ”

TS: 5’

 • TS: 5’

 • PLT: 210 K/uL

 • TQ: 14 ”

 • aPTT: 30 ”TS: 5’

 • TS: 5’

 • PLT: 20 K/uL

 • TQ: 14 ”

 • aPTT: 30 ”TS: 5’

 • TS: 5’

 • PLT: 220 K/uL

 • TQ: 40% (24 ”)

 • aPTT: 30 ” • INR bình thường 0.9–1.3,

 • INR =5 nguy cơ chảy máu nặng;

 • INR= 0.5 tăng đông, huyết khối.

 • Điều trị bằng warfarin INR 2.0–3.0.

TS: 5’

 • TS: 5’

 • PLT: 220 K/uL

 • TQ: 80% (12 ”)

 • aPTT: 50 ”Mới phẫu thuật,

 • Mới phẫu thuật,

 • Chấn thương,

 • Nhiễm trùng,

 • Bệnh tim,

 • Một số bệnh ung thư,

 • Bệnh gan.

 • Mang thai

TS: 15’

 • TS: 15’

 • PLT: 20 K/uL

 • TQ: 20% (34 ”)

 • aPTT: 70 ”TS: 15’

 • TS: 15’

 • PLT: 20 K/uL

 • TQ: 20% (34 ”)

 • aPTT: 70 ”BN NAM 13 TUOÅI, ÔÛ ÑÔN DÖÔNG, NHAÄP VIEÄN 3 NGAØY SAU KHI BÒ RAÉN CHAÈM QUAËP CAÉN ÔÛ BAØN CHAÂN PHAÛI.

 • BN NAM 13 TUOÅI, ÔÛ ÑÔN DÖÔNG, NHAÄP VIEÄN 3 NGAØY SAU KHI BÒ RAÉN CHAÈM QUAËP CAÉN ÔÛ BAØN CHAÂN PHAÛI.


tải về 8.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương