Williams Complaint Form Uniform Complaint Procedurestải về 35.62 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.11.2017
Kích35.62 Kb.
#3444

primary logo Văn Phòng Dịch Vụ Pháp Lý

Eugene Brucker Education Center, Phòng 2148

4100 Normal Street, San Diego, CA 92103
ĐƠN KHIẾU NẠI CHUNG 1700-02 - Đơn Khiếu Nại WilliamsĐạo Luật Giáo Dục 35186 đã lập ra một thủ tục đệ đơn khiếu nại về những sự thiếu hụt liên quan đến các vật dụng giảng dạy, tình trạng các trường sở không được giữ gìn sạch sẽ và an toàn hoặc không được tu sửa đàng hoàng, tình trạng thiếu giáo viên hoặc giáo viên không được bổ nhiệm đúng. Sự khiếu nại và hồi âm là những tài liệu công theo như luật pháp đã quy định. Các đơn khiếu nại có thể được nộp ẩn danh. Tuy nhiên, nếu muốn đơn khiếu nại được trả lời thì quý vị phải cung cấp thông tin để liên lạc ở phía dưới đây.

Cần được hồi âm  Có  Không

Tên (không bắt buộc): ____________________________________________________________

Địa chỉ (không bắt buộc): __________________________________________________________

Điện thoại : Ban ngày (không bắt buộc): ____________ Ban chiều (không bắt buộc): ___________

Địa chỉ e-mail, nếu có (không bắt buộc): _______________________________________________Chỉ có những vấn đề sau đây có thể là đối tượng của quá trình khiếu nại này. Nếu quý vị muốn khiếu nại về một vấn đề không được liệt kê ở đưới đây, xin dùng thủ tục khiếu nại thích hợp của học khu.

Vấn đề khiếu nại: (xin đánh dấu vào tất cả những gì áp dụng; một đơn khiếu nại có thể có hơn một lý lẽ):

1. Các sách giáo khoa và các vật dụng giảng dạy (Đạo luật giáo dục 35186; 5 CCR 4681)

 Một học sinh trong đó có học sinh chưa thạo Anh Ngữ không có các sách giáo khoa phù hợp với các tiêu chuẩn đã định hoặc các vật dụng giảng dạy hoặc các sách giáo khoa đã được tiểu bang va học khu chấp thuận hoặc các vật dụng giảng dạy khác dùng trong lớp học.  • Một học sinh không có sách giáo khoa hoặc vật dụng giảng dạy để dùng ở nhà hoặc sau giờ học. Việc này không đòi hỏi phải có hai bộ sách giáo khoa hoặc hai bộ vật dụng giảng dạy cho mỗi học sinh.

  • Sách giáo khoa hoặc vật dụng giảng dạy ở trong tình trạng thiếu hụt hoặc không dùng được, thiếu trang sách hoặc không thể đọc được vì hư hại.

 Một học sinh chỉ được cung cấp những bản sao của một phần trong sách giáo khoa hay vật dụng giảng dạy vì tình trạng không đủ sách và vật dụng giảng dạy.

2. Các tình trạng trường sở: (Đạo luật giáo dục 35186; 3592.5; 5 CCR 4683)

 Một tình trạng đưa đến một sự đe dọa khẩn cấp hoặc trầm trọng cho sức khỏe hoặc sự an toàn của học sinh hoặc nhân viên, gồm có: ống ga bị hở, các hệ thống máy sưởi, thông hơi, tưới nước chữa lửa hoặc máy lạnh không chạy; trục trặc về hệ thống điện; nghẹt ống cống chính; trường hợp bị sâu bọ phá hoại nặng nề; cửa sổ vỡ hoặc các cửa ngoài hoặc cổng không khóa lại được và có thể gây nguy hiểm cho vấn đề an ninh; sự sa thải các chất độc mới tìm ra gây nguy hiểm trực tiếp cho học trò hoặc nhân viên; hoặc các hư hao về kiến trúc tạo nên một môi trường độc hại và không thể ở được, và bất cứ các tinh trạng khẩn cấp nào khác mà học khu xác định phù hợp.


  • Một phòng vệ sinh không được giữ gìn sạch sẽ hoặc không được dọn dẹp thường xuyên, không sử dụng được hoàn toàn hoặc không được để thêm giấy đi cầu, xà phòng và giấy chùi tay hoặc có các máy làm khô tay chạy tốt.

 Trường không mở cửa hết tất cả các phòng vệ sinh trong giờ học khi học sinh không hiện diện trong lớp và không mở đủ một số phòng vệ sinh cần thiết trong giờ học khi học sinh ở trong lớp. Việc này không áp dụng khi phải đóng các phòng vệ sinh vì lý do an toàn cho học sinh hoặc để sửa chữa.
3. Tình trạng thiếu giáo viên hoặc giáo viên không được bổ nhiệm đúng: (Đạo luật giáo dục 35186; 5 CCR 4681)

 Thiếu giáo viên - Một học kỳ bắt đầu và có một chỗ dạy trống. (Một chỗ dạy trống là trường hợp một nhân viên có bằng dạy học không được bổ nhiệm vào chỗ đó vào đầu niên học để dạy trọn năm hoặc nếu chức vụ đó chỉ là để dạy một lớp trong một lục cá nguyệt mà không có một nhân viên nào có bằng dạy học được chỉ định vào đầu lục cá nguyệt để dạy lớp đó trọn lục cá nguyệt).  • Bổ nhiệm giáo viên không đúng chỗ - Một giáo viên không đủ tín chỉ hoặc được huấn luyện để dạy các học sinh chưa thạo Anh Ngữ mà lại được chỉ định dạy một lớp mà hơn 20 phần trăm là học sinh chưa thạo Anh Ngữ.

  • Bổ nhiệm giáo viên không đúng chỗ - Một giáo viên được bổ nhiệm dạy một lớp mà giáo viên này không đủ trình độ dạy môn đó.

Ngày Vấn Đề xảy ra: ___________________ Nơi xảy ra vấn đề (tên trường, địa chỉ, và số phòng học hoặc địa điểm): _______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Khóa học hoặc cấp lớp và tên giáo viên: _______________________________________________


Mô tả chi tiết tính chất cụ thể của đơn khiếu nại. Quý vị có thể kèm thêm giấy và viết dài bao nhiêu cũng được những dữ kiện cần thiết để mô tả tình trạng. Để khiếu nại về tình trạng của các trường sở, xin tả rõ tình trạng của sự khẩn cấp hoặc nguy hại và cho biết làm sao tình trạng này có thể làm hại đến sức khỏe hoặc sự an toàn của học sinh hay nhân viên. ____________________________
_______________________________________________________________________________

Xin ký tên ở dưới đây. Nếu quý vị muốn được ẩn danh thì không cần ký. Tuy nhiên, mọi đơn khiếu nại, dù là các đơn ẩn danh đều phải được đề ngày xuống.

_________________________________ __________________________

(Chữ ký) (Ngày)


Hãy nộp đơn khiếu nại này cho hiệu trưởng của trường hoặc người đại diện nơi mà khiếu nại xảy ra:
Địa điểm: _______________________________________________________________________

Tên của văn phòng:

Địa chỉ : ________________________________________________________________________Đường Thành phố zip

Đơn khiếu nại về các vấn đề vượt quá thẩm quyền của hiệu trưởng sẽ được chuyển tiếp trong vòng 10 ngày làm việc cho viên chức thích hợp của học khu để giải quyết.

Tháng 8, 2016

tải về 35.62 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương