Welcome to vietheravada ! sao ky vay ne1tải về 1.47 Mb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu10.11.2017
Kích1.47 Mb.
#1368
  1   2   3   4

Alerte: C'est un salon classé G destiné au public général, y compris des mineurs. Le langage vulgaire n'est pas autorisé.

Alerte: WELCOME TO VIETHERAVADA !
sao ky vay ne1: CHIAI MINH KHOE KHÔNG?_ CHUC CHỊ MOT NGÀY BINH AN

khongao:

sao ky vay ne1: Zpp

AI MINH: Dạ, Kính cám ơn SKVN

AI MINH: Kính chào gosbel_1 . Kính chúc an lành

NguyenThuyPP:

tinhnghiem1: Kinh chao sisAIMINH NX,MTQ,NguyrnThuy,..._()_

nayxuan: Da co Tn

tinhnghiem1: Kinh chao quy dao huu_()_@GMCM

GiotMuaCuoiMua:

GiotMuaCuoiMua: TẬP II - THIÊN NHÂN DUYÊN - CHƯƠNG 3 - TƯƠNG ƯNG GIỚI - Dhātusaṃyuttaṃ PHẨM SAI BIỆT GIẢNG SƯ : TT TOẠI KHANH

GiotMuaCuoiMua: CON KÍNH ĐẢNH LỄ SƯ _()_

Phu du21:

battrimai: Kính đảnh lễ Sư

tinhnghiem1: Con kinh danh leTT ToaiKhanh

khongao:

GiotMuaCuoiMua: DẠ NGHE RÕ

nayxuan: Da nghe ro

NguyenThuyPP: kính lễ Sư

khongao: da nghe

tinhnghiem1: da thua con nghe ro

AI MINH: Dạ thưa nghe rõ

AI MINH: con kính lễ TT

AI MINH: Kính chào hclb4, NguyenThuyPP . Kính chúc an lành

namtruyen: co bai noi den 18 gioi

NguyenThuyPP: AiMinh

hclb4: con kinh danh le Su; kinh chao quy ban

namtruyen: co bai chi 6 gioi

AI MINH: Dạ

battrimai: GM điều chỉnh console Ad dùm

namtruyen: khong phai nhu vay

GiotMuaCuoiMua: Trong một loạt những bài kinh Đức Phật khi giảng có bài Ngài nói đến 18 giới, có bài chỉ 6 giới .

namtruyen: gioi sai biet dan den tuong sai biet, tu duy sb, duc sai biet, nhiet tinh sai biet, tam cau sai biet

namtruyen: gioi o day la 6 hoac 18

GiotMuaCuoiMua: Bài " Không phải như vậy Ngài xác định " giới sai biệt dẫn đến tưởng sai biệt, tư duy sai biệt , dục sai biệt, nhiệt tình sai biệt, tầm cầu sai biệt . Giới ở đây là 6 hoặc 18

nayxuan: Da ro

khongao: da con

GiotMuaCuoiMua: da nghe

Nho Tui 0: da ro

AI MINH: Dạ nghe rõ

GiotMuaCuoiMua: Này các Tỷ-kheo, do duyên giới phân biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... tầm cầu sai biệt sanh khởi.

GiotMuaCuoiMua: Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

GiotMuaCuoiMua: 4-9) Và này các Tỷ-kheo, thế nào là giới sai biệt? Sắc giới... pháp giới; này các Tỷ-kheo, đây gọi là giới sai biệt

GiotMuaCuoiMua: 10) Và này các Tỷ-kheo, như thế nào do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi? Do duyên tưởng sai biệt... tầm cầu sai biệt sanh khởi? Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi

GiotMuaCuoiMua: 11) Này các Tỷ-kheo, do duyên sắc giới, sắc tưởng sanh khởi. Do duyên sắc tưởng, sắc tư duy sanh khởi. Do duyên sắc tư duy, sắc dục sanh khởi. Do duyên sắc dục, sắc nhiệt tình sanh khởi. Do duyên sắc nhiệt tình, sắc tầm cầu sanh khởi. Không phải do duyên sắc tầm cầu, sắc nhiệt tình sanh khởi. Không phải do duyên sắc nhiệt tình, sắc dục sanh khởi. Không phải do duyên sắc dục, sắc tư duy sanh khởi. Không phải do duyên sắc tư duy, sắc tưởng sanh khởi. Không phải do duyên sắc tưởng, sắc giới sanh khởi.

NguyenThuyPP: "Toàn bộ đời sống của chúng sanh chỉ quẩn quanh trong 6 căn"

AI MINH:

GiotMuaCuoiMua: Do duyên pháp giới, pháp tưởng sanh khởi. Do duyên pháp tưởng, pháp tư duy sanh khởi. Do duyên pháp tư duy, pháp dục sanh khởi... pháp tầm cầu sanh khởi. Không phải do duyên pháp tầm cầu, pháp nhiệt tình sanh khởi. Không phải do duyên pháp nhiệt tình, pháp dục sanh khởi. Không phải do duyên pháp dục, pháp tư duy sanh khởi. Không phải do duyên pháp tư duy, pháp tưởng sanh khởi. Không phải do duyên pháp tưởng, pháp giới sanh khởi.

GiotMuaCuoiMua: Như vậy, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt... tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên nhiệt tình sai biệt, dục sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên dục sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

namtruyen: kinh sanidassanasutta co nhan duyen pham Gioi sai biet, tuong ung bo

namtruyen: ly do cua viec ta ghet thu nay, ky thu kia la do ta thich cai nay cai no

NguyenThuyPP: Lý do ta ghét thứ này, kỵ thứ kia là do ta thích cái này cái nọ

GiotMuaCuoiMua: Kỵ này đi ra từ đâu ? ( xem kinh sanidassanasutta có nhân duyên Phẩm Giới sai biệt, tương ưng bộ)

namtruyen: ba nhan duyen khien ta thich ghet nay no la tien nghiep, khuynh huong tam ly, moi truong song hien tai

NguyenThuyPP: 3 nhân duyên khiến ta thích-ghét này nọ : 1. Tiền nghiệp – 2. Khuynh hướng tâm lý – 3. Môi trường sống hiện tại

Phu du21: DẠ NGHE RÕ

NguyenThuyPP: Những người bố thí cho xong rồi mà tiếc đời sau sanh ra CÓ MÀ KHÔNG DÁM HƯỞNG

AI MINH:

NguyenThuyPP: Tại sao có ghét ? là do có thích

namtruyen: khi ta thich cai em am thi tu nhien phai ghet cai gi khg em am

namtruyen: thich an ngon thi tu nhien khong thich thich cai khong ngon

namtruyen: bac thanh khg thich cai gi nen khg ghet cai gi

NguyenThuyPP: Khi ta thích cái êm ấm thì tự nhiên ta phải ghét cái gì không êm ấm. Thích ăn ngon thì tự nhiên phải không thích cái không ngon. Bậc thánh do không thích cái gì nên không ghét cái gì

NguyenThuyPP: " BẬC THÁNH DO KHÔNG THÍCH CÁI GÌ NÊN KHÔNG GHÉT CÁI GÌ "

namtruyen: trong ky thuat thien quan, ta khong nen co thai do kinh chong cai kho, cai kho chiu, ma chi lang le quan sat chung

NguyenThuyPP: Trong kỹ thuật THIỀN QUÁN, ta không nên có thái độ KÌNH CHỐNG CÁI KHỔ, CÁI KHÓ CHỊU , MÀ CHỈ LẶNG LẼ QUAN SÁT CHÚNG

GiotMuaCuoiMua:

khongao:

Phu du21: DẠ NGHE RÕ

khongao:

Nho Tui 0:

GiotMuaCuoiMua:

Nho Tui 0:

NguyenThuyPP:

GiotMuaCuoiMua: hihiihih

Phu du21:

GiotMuaCuoiMua: TẬP II - THIÊN NHÂN DUYÊN - CHƯƠNG 3 - TƯƠNG ƯNG GIỚI - Dhātusaṃyuttaṃ PHẨM SAI BIỆT GIẢNG SƯ : TT TOẠI KHANH

tam_ tinh_: con kinh danh le Su'

tam_ tinh_: kinh le dao trang

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

GiotMuaCuoiMua: Trong đời sống không có chuyện người thích được khen mà vửng lòng khi bị CHÊ

NguyenThuyPP: " KHÔNG THỂ NÀO TRÊN ĐỜI NÀY CÓ NGƯỜI KHOÁI ĐƯỢC KHEN MÀ VỮNG LÒNG KHI BỊ CHÊ "

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

tam_ tinh_:

GiotMuaCuoiMua:

namtruyen: khi thi song nhieu qua mat, qua tai

namtruyen: khi thich nhin cai nay, luc thich nhin cai kia

namtruyen: tu do moi co chuyen ghet nhin cai nay, ghet nghe cai kia

GiotMuaCuoiMua: khi sống nặng về mắt, khi sống nặng về tai ...Khi thích nhìn cái này lúc thích nhìn cái kia. Từ đó mới có chuyện Ghét nhìn cái này Ghét nghe cái kia

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

namtruyen: conception

namtruyen: perception

GiotMuaCuoiMua: Tưởng =ý niệm

namtruyen: various sense gioi sai biet dan den various perception

NguyenThuyPP: Do giới sai biệt mới dẫn đến tưởng sai biệt

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

tam_ tinh_:

GiotMuaCuoiMua: Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, do duyên giới sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Do duyên tưởng sai biệt, tư duy sai biệt sanh khởi... xúc... thọ... dục... nhiệt tình... tầm cầu... sở đắc... Không phải do duyên sở đắc sai biệt, tầm cầu sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tầm cầu sai biệt, nhiệt tình sai biệt sanh khởi... dục... thọ... xúc... Không phải do duyên tư duy sai biệt, tưởng sai biệt sanh khởi. Không phải do duyên tưởng sai biệt, giới sai biệt sanh khởi.

namtruyen: tuong o day la nhug khai niem chinh tri, van hoa, xa hoi, ton giao...

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

namtruyen: ke ca khoa hoc, van chuong

namtruyen: cung deu la tuong, khai niem

namtruyen: interior decor

namtruyen: zen style

GiotMuaCuoiMua: Tưởng ở đây là những khái niệm chính trị , văn hóa, xả hội, tôn giáo .... kể cả khoa học , văn chương cũng đều là tưởng ; khái niệm

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

HAILUADINGHEPHAP: KINH LE SU GIAC NGUYEN

HAILUADINGHEPHAP: M/C QUY ANH CHI

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

namtruyen: doi khi the trang quyet dinh nao trang va tam trang

NguyenThuyPP: Do ta sống nặng trong cái gì ở 6 căn, 6 trần sẽ dẫn đến những đường hướng suy tư khác nhau. Đôi khi thể trạng quyết định não trạng và tâm trạng

HAILUADINGHEPHAP: xin hỏi quý vị , sư đang giảng trưc tiếp ?

GiotMuaCuoiMua: dạ vâng

namtruyen: cu nhu vay ma hieu cac kinh con lai

HAILUADINGHEPHAP: camon GMCM

GiotMuaCuoiMua: . Bảy (Pháp) Này (Tạp 17.1, Ðại 2, 116c) (S.ii,149)

HAILUADINGHEPHAP: kinh moi sư

GiotMuaCuoiMua: Thế nào là bảy? Quang giới, Tịnh giới, Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, Diệt thọ tưởng giới

namtruyen: sattadhatusutta

GiotMuaCuoiMua: - Bạch Thế Tôn, Quang giới này với Tịnh giới, Không vô biên xứ giới, Thức vô biên xứ giới, Vô sở hữu xứ giới, Phi tưởng phi phi tưởng xứ giới, và Diệt thọ tưởng giới. Bạch Thế Tôn, những giới này do duyên cái gì được hiển lộ?

namtruyen: kinh nay DP noi den nhung de muc thien Chi danh cho nguoi tu nhanh

namtruyen: on lai kinh BON CACH HANH TRI trong tang chi bo

NguyenThuyPP: Kinh này đức Phật nói đến những đề mục thiền CHỈ dành cho người tu nhanh. Ôn lại kinh BỐN CÁNH HÀNH TRÌ trong Tăng Chi Bộ

khongao: 4

NguyenThuyPP: CÁCH

Nho Tui 0: T Nam

khongao: hom qua 4

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

Nho Tui 0: hihi

HAILUADINGHEPHAP:

Nho Tui 0: 777777

GiotMuaCuoiMua: 1. Sattadhātusuttaṃ

HAILUADINGHEPHAP: nhập " ngủ thiền " .

namtruyen: chu tinh o day duoc dich tu chu subha, so giai giai thich la DEP , khog phai SACH

namtruyen: So giai ghi ro Subha o day la suvanna (dep), cai gi doi lap voi xau (dubbanna)

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

tinhnghiem1:

NguyenThuyPP: Chữ TỊNH ở đây được dịch từ chữ subha , sớ giải giải thích là “đẹp” không phải “sạch”. Sớ giải ghi rõ subha ở đây là suvanna (đẹp), cái gì đối lập với xấu (dubbanna)

GiotMuaCuoiMua: 1. Sattadhātusuttavaṇṇanā 95. Dutiyavaggassa paṭhame ābhādhātūti ālokadhātu. Ālokassapi ālokakasiṇe parikammaṃ katvā uppannajjhānassāpīti sahārammaṇassa jhānassa etaṃ nāmaṃ. Subhadhātūti subhakasiṇe uppannajjhānavasena sahārammaṇajjhānameva . Ākāsānañcāyatanameva ākāsānañcāyatanadhātu. Saññāvedayitanirodhova saññāvedayitanirodhadhātu. Iti bhagavā anusandhikusalassa bhikkhuno tattha nisīditvā pañhaṃ pucchitukāmassa okāsaṃ dento desanaṃ niṭṭhāpes

GiotMuaCuoiMua: Andhakāraṃpaṭiccāti andhakāro hi ālokena paricchinno, ālokopi andhakārena. Andhakārena hi so pākaṭo hoti. Tasmā ‘‘andhakāraṃ paṭicca paññāyatī’’ti āha. Asubhaṃ paṭiccāti etthāpi eseva nayo. Asubhañhi subhena, subhañca asubhena paricchinnaṃ, asubhe sati subhaṃ paññāyati, tasmā evamāha. Rūpaṃ paṭiccāti rūpāvacarasamāpattiṃ paṭicca. Rūpāvacarasamāpattiyā hi sati ākāsānañcāyatanasamāpatti nāma hoti rūpasamatikkamo vā, tasmā evamāha. Viññāṇañcāyatanadhātuādīsupi eseva nayo. Nirodhaṃ paṭiccāti catunnaṃ khandhānaṃ paṭisaṅkhāappavattiṃ paṭicca. Khandhanirodhañhi paṭicca nirodhasamāpatti nāma paññāyati, na khandhapavattiṃ, tasmā evamāha. Ettha ca catunnaṃ khandhānaṃ nirodhova nirodhasamāpattīti veditabbo.

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

HAILUADINGHEPHAP:

GiotMuaCuoiMua: Kathaṃ samāpatti pattabbāti kathaṃ samāpattiyo kīdisā samāpattiyo nāma hutvā pattabbāti? Saññāsamāpatti pattabbāti saññāya atthibhāvena saññāsamāpattiyo saññāsamāpattiyo nāma hutvā pattabbā. Saṅkhārāvasesasamāpatti pattabbāti sukhumasaṅkhārānaṃ avasiṭṭhatāya saṅkhārāvasesasamāpatti nāma hutvā pattabbā. Nirodhasamāpatti pattabbāti nirodhova nirodhasamāpatti nirodhasamāpatti nāma hutvā pattabbāti attho. Paṭhamaṃ.

namtruyen: GMCM phai vao TIKA cua kinh nay moi thay dieu toi vua noi

GiotMuaCuoiMua: dạ vâng

namtruyen: tren day chi la Atthakatha

khongao:

namtruyen: commentary va sub-commentary

GiotMuaCuoiMua: dạ con kính tri ân sư

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

namtruyen: trong cac de muc tu thien, co 2 loai chinh la dep va khg dep

namtruyen: subha va asubha

NguyenThuyPP: Trong các đề mục tu thiền có 2 loại chính là ĐẸP và KHÔNG ĐẸP (subha và asubha)

namtruyen: khi phai noi gon thi samatha chi la su tap trung tu tuong vao mot hinh anh nao do, dep hoac xau

Alerte: ====SECURITY BULLETIN!=======

Clicking on a link to any site that offers

-To give you a blue nickname for free,

-To give you the ability to be invisible or,

-To help you manipulate the Paltalk software,

violates Paltalkís Terms of Service AND/OR is a hacking site whose intention is to steal your nickname, password and/or credit card information.

Remember, if you want Paltalk software or you want to LOG-IN to Paltalk, be safe and go to www.paltalk.com

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

HAILUADINGHEPHAP:

NguyenThuyPP: Thiền CHỈ là sự TẬP TRUNG TƯ TƯỞNG vào 1 HÌNH ẢNH nào đó đẹp or xấu

NguyenThuyPP:

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

namtruyen: co 4 hang hanh gia

namtruyen: hanh de, la tu tbang nhung de muc dep mat, sach se, khg gay kho chiu

namtruyen: hanh kho la tu bang nhung de muc kho nhin, kho ngui

tinhnghiem1: kinh moi Su

namtruyen: 4 hang hanh gia : hanh de dac cham, hanh de dac nhanh, hanh kho dac cham, hanh kho dac nhanh

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

NguyenThuyPP: Hành dễ là tu bằng những đề mục đẹp mắt, sạch sẽ, không gây khó chịu. Hành khó là tu bằng những đề mục khó nhìn, khó ngửi. Có 4 hạng hành giả :1. Hành dễ đắc chậm 2. Hành dễ đắc nhanh 3. Hành khó đắc chậm 4. Hành khó đắc nhanh

namtruyen: kinh 7 gioi noi den loai de muc cua nguoi hanh de

namtruyen: 6 khuynh huong tam ly gom tham san si tam tin giac

namtruyen: de muc anh sang duoc dung de tran ap hon tram cho hanh gia, dac biet thich hop voi nguoi co can tanh tri tue

khongao:

NguyenThuyPP: Kinh 7 giới nói đến loại đề mục của người hành dễ. Có 6 căn tánh tâm lý : tham-sân-si-tầm-tín-giác. Đề mục ánh sáng được dùng để trấn áp hôn trầm cho hành giả , đặc biệt thích hợp với người có căn tánh trí tuệ

tam_ tinh_: da thua con nghe ro

GiotMuaCuoiMua:

khongao: Con hay hon tram - Su day lai -

khongao: De^` muc a'nh sa'ng : nhi`n va`o de`n huh su* ?

khongao:

khongao: Da.

khongao: co hay ho^n tram


Каталог: phap -> tuongungkinh -> note
note -> GiotMuaCuoiMua: Thứ Ba 21- 10 2014 Chương XI tương Ưng Sakka ( tt) Sakkasaṃyuttaṃ
note -> Namtruyen: osho, krishnamurti
note -> Namtruyen: cuu canh cua pham hanh la thay ro tu de trong 5 uan: sac, sac tap khoi, sac doan diet, con duong dan den su doan diet do
note -> Alerte: C'est un salon classé g destiné au public général, y compris des mineurs. Le langage vulgaire n'est pas autorisé. Alerte
note -> Alert: This is a g rated room intended for a General Audience including minors. Offensive language is not permitted. Alert
note -> -
note -> GiotMuaCuoiMua
note -> GiotMuaCuoiMua: Con kính đảnh lễ Sư Trưởng kinh chào quý đạo hữu mới vào
note -> Alerte: C'est un salon classé g destiné au public général, y compris des mineurs. Le langage vulgaire n'est pas autorisé. Alerte

tải về 1.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương