Weather study guidetải về 12.24 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.01.2019
Kích12.24 Kb.

WEATHER STUDY GUIDE

Answer questions 1-17 to prepare for your test.


1. Why are the planetary winds curved in the diagram?

picture

2. What causes winds? 


3. Describe what happens to temperature and pressure as you rise in the troposphere. 
4. List the layers of the atmosphere in order starting from Earth’s surface 
5. In which layer does our weather occur? 
6. Why is stratospheric ozone important? 
7. Describe conduction, convection and radiation 
8. What are isotherms? 
9. What are isobars?  What do they indicate when the lines are drawn close together? 
10. Why do clouds usually form at the leading edge of a cold front? 
11. Describe the following air masses: cT, cP, mT, mP 
12. What is a dewpoint?

​​​The weather map below shows two air pressure systems covering a large geographic area. Points through identify four locations on the map.picture

13. At which location are clear skies most likely present?  


14. What types of fronts are indicated? What direction are they moving?  
15. What is an occluded front?
16. If this symbol is over a particular area on a weather map, which type of weather conditions are most likely occurring in the area?

picture

17. Review how to read weather maps and how to draw isobarsWEATHER STUDY GUIDE

Trả lời các câu hỏi 1-17 để chuẩn bị cho kỳ thi của bạn.


1. Tại sao gió hành tinh lại cong trong sơ đồ?
picture

2. Nguyên nhân gây ra gió?

3. Mô tả điều gì sẽ xảy ra với nhiệt độ và áp lực khi bạn tăng trong tầng đối lưu.

4. Liệt kê các tầng của bầu khí quyển bắt đầu từ bề mặt trái đất

5. Trong thời tiết nào mà thời tiết của chúng ta xảy ra?

6. Tại sao ozone tầng bình lưu quan trọng?

7. Mô tả sự dẫn truyền, đối lưu và bức xạ

8. Định luật vật lý là gì?

9. Isobars là gì? Những gì họ chỉ ra khi các đường được rút ra gần nhau?

10. Tại sao các đám mây thường hình thành ở hàng đầu của một mặt trận lạnh?

11. Mô tả các không khí sau đây: cT, cP, mT, mP

12. điểm sương là gì?


Bản đồ thời tiết dưới đây cho thấy hai hệ thống áp suất không khí bao phủ một khu vực địa lý rộng lớn. Các điểm A đến D xác định bốn địa điểm trên bản đồ.picture

13. Nơi nào có bầu trời trong trẻo?

14. Những loại mặt trận nào được chỉ ra? Họ đang chuyển hướng gì?

15. Mặt trận bị che khuất là gì?16. Nếu biểu tượng này nằm trên một khu vực cụ thể trên bản đồ thời tiết, loại điều kiện thời tiết nào có thể xảy ra nhất trong khu vực?

picture

17. Xem lại cách đọc bản đồ thời tiết và cách vẽ isobars


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương