VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang72/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72

Cut 1

NDE Opening

MUSIC

Max (voice - over):   Hi, I’m Max.Kathy (voice - over):   Hello. My name is Kathy.

Max and Kathy (voice - over):  Welcome to New Dynamic English!

MUSIC

Larry:   New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.   Today’s unit is “When Did You Graduate?”

   This program will teach you how to talk about your education.

   It focuses on time expressions, such as ‘in 1900’ and ‘seven years ago.’

   Max is reading about Einstein’s education.

·   Education: sự giáo dục
   
   He attended schools in both Germany and Switzerland. = ông học ở cả Ðức và Thụy sĩ
   
   He graduated in 1900. = ông tốt nghiệp năm 1900.
  
   MUSIC
   
   Kathy:   Hi, Max.
   
   Max:   Hi, Kathy.
   
   Kathy:   How’s your book?
   
   Max:   My book about Einstein? It’s very interesting.
   
      I’m reading about his school days.
   
   Kathy:   School days? Einstein was a good student, wasn’t he?
   
   Max:   Well, actually, Einstein didn’t like school.
   
   Kathy:   He didn’t?!
   
   Max:   No, he didn’t. He preferred to work on his own.
   
   Kathy:   Where did he go to school?
   
   Max:   He attended schools in both Germany and Switzerland.
   
   Kathy:   How about college?
   
      Where did he go to college?
   
   Max:   He went to a university in Switzerland, where he studied physics.
   
      He graduated in 1900.
   
   Kathy:   Interesting...
   
      It’s time to meet today’s guest.
   
      Today we’ll be talking with Sara Scott.
   
   Max:   Oh, yes. Sara’s a doctor, right?
   
   Kathy:   Yes, that’s right. She works in a hospital in Chicago.
   
   Max:   What’s she going to talk about?
   
   Kathy:   She’s going to tell us about her education.
   
   Max:   Great.
   
   MUSIC
   
   Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe chuyện Albert Einstein. He went to a university in Switzerland, where he studied physics. = ông theo học một trường đại học ở Thụy Sĩ, nơi ông học về vật lý. = >Trong câu trên, để ý đến liên đại danh từ relative pronoun “where” nối hai mệnh đề (1) He went to a university in Switzerland, và (2) He studied physics there. Vì Switzerland chỉ nơi chốn nên ta dùng “where” để thay thế Switzerland. He graduated from a university in Switzerland in 1900. = ông tốt nghiệp ở một trường đại học ở Thụy Sĩ năm 1900.Cut 2

   Language Focus. He graduated in 1900.


   
   Larry:  Listen and repeat.
   
   
   Max:   Albert Einstein attended schools in Germany and Switzerland.
   
  (pause for repeat)
   
   Max:   He went to a university in Switzerland, where he studied physics.
   
  (pause for repeat)
   
   Max:   He graduated in 1900.
   
  (pause for repeat)
   
   Max:   In 1900, he graduated from a university in Switzerland.
   
  (pause for repeat)
   
   MUSIC
   Vietnamese Explanation
   Trong đoạn tới, ta nghe chương trình học y khoa của bác sĩ Sara Scott. Thoạt tiên, cô học chương trình pre - med, tiền y khoa, tức là năm dự bị để soạn thi vào y khoa. She studied pre - med. Pre - med = pre - medical. A clinic = bịnh - viện thực hành, bịnh viện nhỏ mà bịnh nhân tới chữa rồi về nhà (outpatients), có khi giảm phí hay miễn phí. Khác với hospital = bịnh viện toàn khoa. A clinician = bác sĩ điều trị chuyên môn.

Cut 3

   Interview. Sara Scott:   Did you grow up in Chicago?


   
   Larry:   Interview
   
      Sara went to college at the University of Maryland.
   
      She studied pre - med.
   
·   pre - med, pre - medical    tiền y - khoa, dự bị y khoa
·   a clinic   y - viện nhỏ, phòng thuốc
·   medical school   đại học y khoa
   
   What school did you go to?    Bạn học trường nào?
   
   I graduated seven years ago.    Tôi tốt nghiệp cách đây 7 năm. [ = >Khi dùng “ago,” ta dùng động từ ở thì quá khứ.]
   
   Kathy:   Our guest today is Sara Scott.
   
      Hello, Sara.
   
   Sara:   Hi, Kathy.
   
   Kathy:   You and your sister live in Chicago, don’t you?
   
   Sara:   Yes, we do.
   
   Kathy:   Is that where you grew up?
   
   Sara:   Yes, it is.
   
      My sister and I were both born there.
   
   Kathy:   After you graduated from high school, did you go to college in Chicago?
   
   Sara:   No, I didn’t.
   
      I went to college in Maryland.
   
   Kathy:   Where did you go? What school did you go to?
   
   Sara:   I went to the University of Maryland, where I studied pre - med.
   
   Kathy:   When did you graduate? How long ago?
   
   Sara:   I graduated... seven years ago.
   
   Kathy:   What did you do after you graduated?
   
   Sara:   Well, for one year, I worked in a small clinic in Chicago.
   
      Then I began medical school.
   
   Kathy:   OK.
   
      We’ll talk about medical school with our guest, Sara Scott, after our break.
   
      This is New Dynamic English.
   
   MUSIC
   
   Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, ta nghe tiếp chuyện Sara Scott học thuốc. She studied pre - med at the University of Maryland. = cô học chương trình tiền y khoa ở Ðại Học Maryland. Sau đó cô làm việc ở một y viện nhỏ (clinic) rồi thi vào trường Ðại học y khoa Chicago. Sau bốn năm, cô đỗ bằng bác sĩ y khoa. She graduated seven years ago. = cô tốt nghiệp cách đây 7 năm. Nhớ lại: khi dùng “ago” thì ta dùng động từ ở thì simple past, quá khứ đơn.Cut 4

   Language Focus.  Did she go to college in Chicago?


   
   Larry:   Listen and repeat.
   
   
   Max:   What did Sara do after she graduated from high school?
   
   (pause for repeat)
   
   Max:   She went to college.
   
   (pause for repeat)
   
     Max:   Did she go to college in Chicago?
   
   (pause for repeat)
   
   Max:   No, she didn’t.
   
      She went to college in Maryland.
   
   (pause for repeat)
  
   Max:   What university did she go to?
   
   (pause for repeat)
   
   Max:   She went to the University of Maryland.
   
   (pause for repeat)
  
   Max:   How long ago did she graduate?
   
   (pause for repeat)
   
   Max:   She graduated seven years ago.
   
   (pause for repeat)
   
   MUSIC
   
Vietnamese Explanation

Ta nghe tiếp chuyện Sara Scott học trường thuốc. She went to the University of Michigan Medical School. = Cô theo học ở Ðại học Y Khoa thuộc Ðại học Michigan. She was in medical school for four years. = cô học bốn năm y khoa. During the first year, we studied basic medicine. = trong năm đầu, chúng tôi học các môn y khoa căn bản. [lớp pre - med học những môn như chemistry hóa học, và biology sinh vật học và lab, viết tắt ở chữ laboratory, phòng thí nghiệm.] In the second year, we learned about different diseases. = Năm thứ hai, chúng tôi học về các bịnh khác nhau. In the third and fourth years, we worked directly with patients. = trong năm thứ ba và thứ tư, chúng tôi trực tiếp săn sóc bịnh nhân. We worked with different kinds of patients. = chúng tôi săn sóc nhiều loại bịnh nhân khác nhau. For six weeks, I worked with mothers and their new babies. = trong 6 tuần, tôi săn sóc các bà mẹ và hài nhi mới sinh của họ. And then, for the next six weeks, I worked with small children = rồi trong 6 tuần sau, tôi săn sóc các em bé. Degree = cấp bằng.Cut 5

   Interview 2. Sara Scott:   How many years were you in medical school?


   
   Larry:   Interview
   
      Sara went to medical school in Michigan.
   
      She was in medical school for four years.
   
a disease = bệnh; communicable disease = bịnh truyền nhiễm
   
   I was there for four years.    Tôi học ở đó 4 năm.
   
   During the first year, we studied basic medicine.    Trong năm đầu, chúng tôi học y khoa căn bản.
   
   During the third and fourth years, we worked directly with patients. = trong năm thứ ba và thứ tư, chúng tôi trực tiếp săn sóc bịnh nhân.
   
   I got my degree two years ago.    Tôi nhận được văn bằng cách đây hai năm.
   
   
   Kathy:   Our guest today is Dr. Sara Scott.
   
      After she graduated from the University of Maryland, Sara went to medical school.
   
      Sara, where did to you go to medical school?
   
   Sara:   In Michigan. At the University of Michigan Medical School.
   
   Kathy:   How many years were you in medical school?
   
   Sara:   I was there for four years.
   
   Kathy:   Can you tell us a little about your studies?
   
   Sara:   Sure.
   
      During the first year, we studied basic medicine.
   
      Then, in the second year, we learned about different diseases.
   
   Kathy:   And in the third year? What did you study during the third year?
   
   Sara:   During the third and fourth years, we worked directly with patients.
   
      We worked with different kinds of patients - - children, old people, and so on.
   
      For example, for six weeks, I worked with mothers and their new babies.
   
      And then for the next six weeks, I worked with small children.
   
   Kathy:   When did you get your degree?
   
   Sara:   I got my degree two years ago.
   
   Kathy:   Thank you for coming to see us today.
   
   Sara:   You’re welcome, Kathy.
   
   Kathy:   Let’s take a short break.
   
      This is New Dynamic English.
   
   MUSIC
   
   Vietnamese Explanation
Trong đoạn tới, quí vị nghe và trả lời.
   Cut 6
   Language Focus. Listen and answer.
   
   Larry:  Listen and answer.
   
     Listen for the bell, then say your answer.
   
   Max:   How long was Sara in medical school?
   
  (ding)
   (pause for answer)
   
   Max:   For four years.
   
      She was in medical school for four years.
   
  (short pause)
   
   
   Max:   What did she study during her first year?
   
  (ding)
   (pause for answer)
   
   Max:   Basic medicine.
   
      During her first year, she studied basic medicine.
   
  (short pause)
   
   
   Max:   How long did she work with mothers and their babies?
   
  (ding)
   (pause for answer)
   
   Max:   For six weeks.
   
      She worked with mothers and their babies for six weeks.
   
   (short pause)
    
   Max:   What did she do for the next six weeks?
   
  (ding)
   (pause for answer)
   
   Max:   She worked with small children.
   
      For the next six weeks, she worked with small children.
   
   (short pause)
   
   MUSIC

Vietnamese ExplanationQuí vị vừa học xong bài 199 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   64   65   66   67   68   69   70   71   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương