VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang32/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 100

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dyamic English, bài 100. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Nhớ lại trong bài trước Ông Blake của hãng International Robotics hứa sẽ fax câu hỏi của bà Graham về chỗ chứa phụ tùng thay thế về văn phòng chính (head office) ở Bắc Kinh và bá cáo cho bà. Bài học hôm nay tiếp tục chuyện đó. Quí vị sẽ nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại có câu trả lời, rồi nghe lại câu hỏi rồi trả lời, sau đó khi nghe câu trả lời đúng, xin lập lại.


 
 Cut 1

 Language Focus:   Questions Based on FIB Dialog


 
 Larry:   Questions.
 
    Listen to the question.
 
 
 Eliz:   What does Mr. Blake have to do before he can prepare his report for Ms. Graham?
 
 (short pause)
 
 Larry:   Now listen to the dialog.
 
 
 Graham:  Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc.  Chỗ trống có giới hạn và tuỳ thuộc rất nhiều vào số lượng đồ phụ tùng, và cỡ lớn, vân vân.
 
   I would need a lot more detail on that.
 
 Blake:  I can certainly understand your concerns.
 
    I’m going to put this information in a report after I fax Beijing.
 
 Graham:   Okay.
 
 Eliz:   What does Mr. Blake have to do before he can prepare his report for Ms. Graham?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz:   He has to fax his head office in Beijing.
 
 (short pause)
 
 
 Larry:   Listen to the question.
 
 Eliz:         When will Mr. Blake’s report be ready?
 
 (short pause)
 
 Larry:   Now listen to the dialog.
 
 
 
 Blake:   I’m going to put this information in a report after I fax Beijing.
 
 Graham:   Okay.
 
 Blake:   And I’ll have the report ready for you tomorrow.
 
 Eliz:   When will Mr. Blake’s report be ready?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz:   It will be ready tomorrow.
 
 (short pause)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation

Trong phần Mách Giúp Văn Hoá, Gary sẽ trả lời câu hỏi:“Do Americans make a lot of promises in business?” Người Mỹ có hứa nhiều trong việc kinh doanh không? An oral agreement = lời thoả thuận.


A written contract = bản giao kèo.
A lawyer = luật sư.
Americans really respect people who keep their promises = Người Mỹ trọng người giữ lời hứa.
Make a promise = hứa; keep a promise = giữ lời hứa; fulfill a promise = thực hiện điều mình hứa. 
If business people want to make an oral agreement, they may shake hands = nếu các nhà kinh doanh muốn thoả thuận bằng lời, thì họ có thể bắt tay.
I’ll see what I can do = I’ll do what I can = tôi sẽ cố làm trong khả năng mình; để tôi xem có thể làm gì được.
Serious = quan trọng.
It’s not a promise that they will succeed = đó không phải là lời hứa rằng chắc sẽ thành công.
Spoken promises = lời hứa miệng.
But for important agreements between companies, spoken promises are usually not enough = Nhưng đối với những thoả thuận quan trọng giữa các công ty, hứa miệng thường không đủ.
In the final stages, agreements must be written down in a contract and checked by lawyers = Trong những giai đoạn cuối cùng, những thoả thuận phải được viết thành một giao kèo và kiểm soát lại bởi luật sư. Stages = giai đoạn.
To check = kiểm soát lại.
It’s to avoid misunderstandings and legal problems in the future = đó là để tránh hiểu nhầm và kiện tụng trong tương lai.
Legal problems = các vấn đề pháp lý, chuyện kiện tụng. 
To trust = tin.
Trust = sự tin cậy.
Trust is very important in business relationships. = Sự tin cậy rất quan trọng trong các liên hệ thương mại [buôn bán cần phải tin nhau].

Cut 2
 


 Culture Tips:  Promising
 
 Larry:  Culture Tips
 
 
 Eliz:  Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton.
 
 Gary:  Hello everyone!
 
 Eliz:  Today’s e mail question is “Do Americans make a lot of promises in business?”
 
 Gary:  Yes, they do.  And Americans really respect people who keep their promises.
 
 Eliz:  Because you can trust them?
 
 Gary:  Yes.  Trust is very important in business relationships.
 
   If business people want to make an oral agreement, they may shake hands.
 
 Eliz:  Why do they shake hands?
 
 Gary:  It shows that both people are really serious.
 
   Good managers only make promises that they can keep.
 
   If they’re not sure, they may say something like “I’ll see what I can do” or “I’ll do what I can.”
 
   This means that they will try, but it’s not a promise that they will be successful.
 
 Eliz:  That’s a good strategy (phương cách hay).
 
 Gary:   Managers may also make spoken promises to each other as part of business discussions.
 
    But for important agreements between companies, spoken promises are usually not enough.
 
   In the final stages, agreements must be written down in a contract and checked by lawyers.
 
 Eliz:  Why is that?
 
 Gary:  It’s to avoid misunderstandings and legal problems in the future.
 
   If there’s a problem, everyone can read the contract!!
 
 Eliz:  Gary, thanks again for your great information.
 
 Gary:  My pleasure.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi tuỳ ý nghĩa trong bài học, trả lời Ðúng hay Sai, True hay False.

 Cut 3
 
 Language Focus:  True/False
 
 Larry:  True or False.
 
 
 Larry:  Listen.  Is this statement true or false?
 
 
 Eliz:  Good managers make a lot of promises.
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz:   False. Good managers only make promises that they can keep.
 
 (pause)
 
 Eliz:  Americans sometimes shake hands when they make an oral agreement.
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz:  True.  Shaking hands shows that both people are really serious.
 
 (pause)
 
 Eliz:   Important agreements between companies are usually written down in a contract.
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Eliz:  True.  Companies write contracts to avoid misunderstandings and legal problems.
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation
 
Trong phần Business Dialog—Ðàm thoại Thương Mại—quí vị nghe chuyện cô June muốn ông xếp nói với ông Phó Chủ Tịch công ty về việc xin thay thế bàn ghế văn phòng.
Office furniture = bàn ghế, tủ dùng trong văn phòng.
June wants her boss to talk to the Vice President about the office furniture.
She promises to replace everything, but nothing happens. Bà ấy hứa sẽ thay thế mọi món đồ văn phòng, nhưng chưa thấy kết quả gì cả.

I can’t promise that it will do any good, but I’ll see what I can do = tôi không cam kết là sẽ có kết quả, nhưng tôi sẽ cố làm xem.


She says the Accounting Department won’t give her the money = bà ấy bảo sở Kế Toán không cho tiền mua. 
It’s embarrassing when we have important visitors = thật là ngượng khi chúng ta có khách quan trọng đến thăm.
Embarrassing = ngượng. 
To embarrass = làm cho ai ngượng.
Disgraceful = xấu hổ, hổ thẹn

 Cut 4


 Business Dialog:   Promising
 
 Larry:     Business Dialog
 
 
   June wants her boss to talk to the Vice President about the office furniture.
 

Eliz:   Let’s listen to today’s Business Dialog.

  June wants her boss to talk to the Vice President about the office furniture.

SFX:  office background

June:  The condition of our furniture is disgraceful!

Ira:  I know it’s bad!

June:  My desk is at least twenty five years old.

  It looks terrible!

Ira:  I’ve already talked to the office manager about the furniture three times this year.

  Each time she promises to replace everything, but nothing happens.

June:  Uh huh.

Ira:  She says the Accounting Department won’t give her the money.

June:  Can’t you talk to George about it?

   As Vice President, he should be able to do something.

Ira:  I’ll try, but he’s so busy all the time!

  He always says, “Talk to the office manager!”

June:  Ira, it’s embarrassing when we have important visitors. 

Ira:  All right.  I promise that I’ll talk to George about it.

June:   Great.

Ira:  I can’t promise that it will do any good, but I’ll see what I can do.

June:  Thank you very much, and good luck!  We need new desks!

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta tập nghe những câu dùng khi hứa hẹn sẽ làm điều gì.

Cut 5

Focus on Functions:  PromisingLarry:    Focus on Functions:   Promising

Eliz:   Now let’s focus on Promising.

Larry:    Listen carefully.

Eliz:  Can’t you talk to George about it?

(pause for repeat)

Eliz:  I’ll try, but he’s so busy all the time!

(pause for repeat)

Eliz:  I promise that I’ll talk to him.

(pause for repeat)

Eliz:  I can’t promise that it will do any good.

(pause for repeat)

Eliz:  I’ll see what I can do.

(pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Gary nói về lời hứa sẽ làm một điều gì. Gary will be talking about promises. A Promise = lời hứa. To keep a promise = giữ lời hứa. To fulfill a promise = thực hiện lời hứa. Office manager = trưởng phòng.

Cut 6

Gary’s Tips: Larry:     Gary’s Tips.

UPBEAT MUSIC

Eliz:   Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!

Gary:   Hello, Elizabeth!   Today I’ll be talking about promises.

   Promises are very important in business.

   And it’s very important to keep your promises if you want to build good relationships.

   In today’s Business Dialog, June is unhappy about the condition of her furniture.

   The office manager has promised to replace the furniture, but nothing has happened.

Ira:  I’ve already talked to the office manager about the furniture three times this year.

  Each time she promises to replace everything, but nothing happens

June:  Uh huh.

Ira:  She says the Accounting Department won’t give her the money.

Gary:   She asks Ira to talk to George, the Vice President.

   At first, Ira uses the expression “I’ll try.”

   This is a promise to try, but nothing more.

   It only means that he’ll try to talk to George about the furniture.

June:  Can’t you talk to George about it?

   As Vice President, he should be able to do something.

Ira:  I’ll try, but he’s so busy all the time!

  He always says, “Talk to the office manager!”

Gary:   June wants a more definite answer and finally Ira promises to speak to George.

   Notice that he uses the expression “I promise.”

June:  Ira, it’s embarrassing when we have important visitors. 

Ira:  All right.  I promise that I’ll talk to George about it.

June:   Great.

Gary:   Ira promises to talk to George, but he does not promise that June will get new furniture.

   Let’s listen: 

Ira:  I can’t promise that it will do any good, but I’ll see what I can do.

June:  Thank you very much, and good luck!

Gary:   He says that he can’t promise that it will do any good, but he says he will try.

   He uses the expression, “I’ll see what I can do.”

   In business discussions, it is important to understand the difference between a promise to do something and a promise to try to do something.

(pause)

Gary:   In Mr. Blake’s conversation with Ms. Graham, he promises to have the report ready for her tomorrow.Blake:   I’m going to put this information in a report after I fax Beijing.

Graham:   Okay.

Blake:   And I’ll have the report ready for you tomorrow.

Gary:   Mr. Blake uses the expressions “I’m going to” and “I will” to make his promises.

   Before you make a promise in business, be sure that you can keep it.

   If you do this, you will build successful relationships.

   Hope today’s tips were helpful!

   Thanks for joining us today for Gary’s Tips.

Eliz:   Thanks Gary!

MUSIC

Eliz:   Well, our time is up.  Tune in again next time for Functioning in Business.  See you then!

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 100 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 101.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 101. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả.  Chủ đề của bài học hôm nay là “Do You Have a Favorite Musician?” Có nhạc sĩ nào bạn ưa chuộng nhất không? Bài hôm nay cũng ôn lại điều mình thích hay không thích (likes and dislikes). Jazz = nhạc jazz. A jazz musician = nhạc sĩ chơi nhạc jazz. A CD = đĩa thu gọn. (viết tắt từ chữ Compact Disk). Saxophone = kèn đồng sắc xô; có khi viết tắt là Sax.  Saxophonist = người thổi kèn đồng sắc xô. Club = câu lạc bộ, phòng nhạc, dancing club = phòng nhảy, hộp đêm.

Cut 1

Opening


NDE MUSIC lead in and then dips for voice over

Max (voice over):   Hi, I’m Max.

Kathy (voice over):   Hello.  My name is Kathy.

Max and Kathy (voice over):  Welcome to New Dynamic English!

MUSIC up and then fade

Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry:   Today’s unit is Do You Have A Favorite Musician?

   This lesson reviews likes and dislikes.

MUSIC

Kathy:   Hi, Max.Max:   Hi, Kathy.  Nice to see you.

   Who’s our guest today?

Kathy:   Today’s guest is Sandy Steele.

Max:   He’s a college student, isn’t he?

Kathy:   That’s right.  He’s studying science at American University.

Max:   Are we going to talk about his school work?

Kathy:   No, we’re going to talk about what he likes to do when he’s not studying.

Max:   You mean, in his free time?

Kathy:   That’s right.

MUSIC


Vietnmamese Explanation

Trong phần tới Kathy hỏi Sandy Steele, một sinh viên trường American Univesity xem ngoài giờ học thì anh làm gì.  What do you do when you’re not studying? A jazz musician = nhạc sĩ chơi nhạc jazz. Do you play in a band? Bạn có chơi trong ban nhạc không? Once a month = mỗi tháng một lần.

Cut 2

Interview:   Sandy Steele:  What do you do when you’re not studying?Larry:   Interview

  Sandy is a jazz musician.


  He plays the saxophone in a jazz band.
 
 
 Kathy:   Now it’s time for today’s interview.
 
    Our guest today is Sandy Steele.
 
    Sandy is a student at American University, here in Washington.
 
    Sandy, what do you like to do in your free time?
 
 Sandy:   When I’m not studying?
 
 Kathy:   That’s right.  What do you do when you’re not studying?
 
 Sandy:   Well, I listen to music.  Especially jazz.
 
 Kathy:   Do you have a favorite musician?
 
 Sandy:   Oh, yes!  John Coltrane.
 
    My favorite CD is “My Favorite Things” by John Coltrane.
 
 Kathy:   So you listen to jazz...
 
 Sandy:   And I also play jazz.
 
 Kathy:   You’re a jazz musician?
 
    Aren’t you studying science in school?
 
 Sandy:   Yes, I am.
 
    But I also love music.
 
 Kathy:   What instrument do you play?
 
 Sandy:  I play the saxophone.
 
 Kathy:   Do you play in a band?
 
 Sandy:   Yes, I do.
 
    Once a month we play at a small club in Georgetown.
 
 Kathy:   Thanks, Sandy.
 
    Our guest is Sandy Steele.  We’ll talk more after our break.
 
    This is New Dynamic English.
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

 Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

 Cut 3
 


 Language Focus.  Phrasal repetition.
 
 Larry:   Listen and repeat.
 
 Max:   Sandy is a student at American University.
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   He likes to play music.
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   His favorite kind of music is jazz.
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   His favorite musician is John Coltrane.
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   He plays the saxophone in a band.
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   Once a month, his band plays at a club in Georgetown.
 
 (pause for repeat)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation 

Trong phần tiếp, Kathy phỏng vấn Sandy. How big is your band? Ban nhạc của anh lớn chừng nào? Ban nhạc của anh có bao nhiêu nhạc sĩ?  Drums = trống, Bass = giọng trầm, hay nốt  nhạc trầm nhất trong một nhạc khí, hay phần nhạc hoà âm trầm nhất. Bass phát âm là /beis/.  There are four of us = ban nhạc chúng tôi có bốn người. He’s not the greatest drummer in the world = anh ta không phải là tay trống cừ khôi. He’s not bad, and he’s getting better = Anh ta chơi không tệ, và mỗi ngày một khá hơn.

 Cut 4
 
 Interview 2:   Sandy Steele:  Are they good musicians?
 
 Larry:   Interview
 
 
    Sandy plays in a band with three other musicians.
 
 
 
 Kathy:   Our guest today is Sandy Steele.
 
    He’s a student at American University.
 
    He’s studying science and he plays in a jazz band.
 
    How big is your band, Sandy?
 
 Sandy:   There are four of us.
 
    I play saxophone.  My friend Tom plays drums.
 
    Greg plays bass and Karen plays piano.
 
 Kathy:   Are they good musicians?
 
 Sandy:   Well, Greg and Karen are both pretty good.
 
 Kathy:   What about Tom?
 
 Sandy:   Well, he’s not the greatest drummer in the world.
 
    But he’s not bad, and he’s getting better.
 
 Kathy:   I’d like to hear you play sometime.
 
 Sandy:   Sure.  Any time.
 
 Kathy:   Our guest is Sandy Steele.  We’ll talk more after our break.
 
    This is New Dynamic English.
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

 Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại.

 Cut 5
 Language Focus.  Listen and repeat. How well does he play?


 
 Larry:   Listen and repeat.
 
 
 Max:   Greg plays bass.
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   How well does he play?
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   He plays pretty well.
 
 (pause for repeat)
 
 
 Max:   Karen plays piano.
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   Is she a good musician?
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   She’s pretty good.
 
 (pause for repeat)
 
 
 Max:   Tom plays drums.
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   How good is he?
 
 (pause for repeat)
 
 Max:   He’s not bad, and he’s getting better.
 
 (pause for repeat)
 
 MUSIC
 
 Vietnamese Explanation 

Trong phần điện thư e mail, Kathy hỏi chuyện Sandy. I can’t stand country and western music = tôi chịu không nổi thứ nhạc phổ thông dân ca ở miền Ðông Nam, Tây   và Tây Nam Hoa Kỳ.  [Nhận xét: Country and Western music = thứ âm nhạc phổ thông từ miền Ðông Nam, Tây và Tây Nam Hoa Kỳ; lời nhạc đơn giản , điệu swing, hay điệu blues tả đời sống dân quê, và trại súc vật. Nơi nổi tiếng có nhạc dân ca là Nashville, thủ phủ tiểu bang Tennessee. Ca sĩ nổi tiếng là Hank Williams, Johnny Cash và Loretta Lynn.] People in Texas love Country and Western music. = người dân tiểu bang Texas mê nhạc dân ca và nhạc miền Tây. I can’t stand = I dislike, I hate. = chịu không nổi, không ưa, ghét.  Rock, hay rock and roll = nhạc rốc. Sau đó xin nghe rồi lập lại.

Cut 6

 E mail:  I can’t stand country and western music.


 
 Larry:   E mail
 
 
 I like rock music, but I prefer jazz. = tôi thích nhạc rốc, nhưng tôi thích nhạc jazz hơn.
 I can’t stand Country and Western music. Tôi không thích nhạc dân ca và nhạc miền Tây.
 
 Kathy:   Welcome back.
 
    It’s time to check our e mail.
 
     We have an e mail from Melissa in Cambridge, Massachusetts.
 
    Her question is:  Do you like rock music?
 
 Sandy:   I like rock music, but I prefer jazz.
 
 Kathy:   Sandy, what kinds of music don’t you like?
 
 Sandy:   What don’t I like?
 
    That’s easy.  Country and Western music.
 
    I can’t stand Country and Western music.
 
    I hate it!
 
 Kathy:   But you come from Texas, don’t you?
 
    People in Texas love Country and Western music.
 
 Sandy:   Yes, they do.  That’s why I don’t live in Texas anymore.
 
    I don’t want to listen to Country and Western music all the time!
 
 Kathy:   I see.
 
    Sandy, thank you for being on our show.
 
 Sandy:   My pleasure.
 
 Kathy:   Let’s take a short break.
 
 MUSIC

 Language Focus.  Listen and answer. What kind of music does Sandy like?


 
 Larry:   Listen and answer.
 
 Max:    What kind of music does Sandy like?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Max:    He likes jazz and rock.
 
 (short pause)
 
 
 Max:    What kind of music doesn’t Sandy like?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Max:    He doesn’t like country and western music.
 
 (short pause)
 
 
 Max:    What kind of music does Sandy like to play?
 
 (ding)
 (pause for answer)
 
 Max:    He likes to play jazz.
 
 (short pause)
 
 
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

 Trong phần tới, quí vị nghe một mẩu đàm thoại ở văn phòng nhân viên du lịch.
 
 Cut 7

 Daily Dialogue:   Part 2.  At a Travel Agent


 
 Larry:    Daily Dialogue:   At a Travel Agent (Part 2)
 
 Larry:   Listen to the conversation.
 
 
 
    Office sounds
 
 Agent:   Can I help you?
 
 (short pause)
 
 Customer:  Yes, I’d like to go to Hawaii next month.
 
 (short pause)
 
 Customer:  Can you recommend a place to stay?
 
 (short pause)
 
 Agent:   What do you like to do when you’re on vacation?
 
 (short pause)
 
 Customer:  Nothing.  Mostly I like to relax.
 
 (short pause)
 
 Agent:   Don’t you like to go shopping?
 
 (short pause)
 
 Customer:   Not when I’m on vacation.
 
 (short pause)
 
 Customer:   I’d rather sit and read a book.
 
 (short pause)
 
 Agent:   Do you want to be near the ocean?
 
 (short pause)
 
 Customer:  Yes, I love to sit on the beach and watch the ocean.
 
 (short pause)
 
 
 Larry:   Listen and repeat.
 
 
 Agent:   Don’t you like to go shopping?
 
 (pause for repeat)
 
 Customer:   Not when I’m on vacation.
 
 (pause for repeat)
 
 Customer:   I’d rather sit and read a book.
 
 (pause for repeat)
 
 Agent:   Do you want to be near the ocean?
 
 (pause for repeat)
 
 Customer:  Yes, I love to sit on the beach and watch the ocean.
 
 (pause for repeat)
  
 MUSIC

 Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong Bài 101 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   28   29   30   31   32   33   34   35   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương