VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang30/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 94.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 94. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học, Gary Engleton mách cho ta biết, hiện nay, ở nhiều tỉnh ở Mỹ, như San Francisco, có luật cấm hút thuốc lá trong sở hay trong khách sạn, hay nhà hàng. But Americans smoke less than people in most other countries. = Nhưng người Mỹ hút thuốc lá ít hơn phần lớn người các xứ khác.


Smoke = hút thuốc lá;
smoking = sự hút thuốc lá.
No smoking = cấm hút thuốc.
A public place = nơi công cộng
I like to have a cigarette after dinner = tôi muốn hút một điếu thuốc lá sau bữa ăn tối.
In many American cities it is illegal to smoke in a restaurant = ở nhiều thành phố ở Mỹ , hút thuốc lá trong nhà hàng (tiệm ăn) là trái luật.
Law = luật;
Legal = hợp pháp;
illegal = trái luật, against the law.
It depends on the local laws and customs = tùy luật địa phương và tập tục.
Nobody = không có ai; nobody dùng vói động từ ở ngôi thứ ba số ít.
I went to a business lunch in America recently and nobody was smoking = mới đây tôi dự một bữa ăn trưa bàn công chuyện ở Mỹ và không có ai hút thuốc lá.
Most big corporations have special places for smoking = phần lớn các công ty lớn dành chỗ riêng để hút thuốc.
And some companies don’t allow it at all = và một số công ty thì lại không cho phép hút thuốc.
Whatever you do, don’t light a cigarette before you know the rules = dù bạn làm gì chăng nữa, đừng châm thuốc trước khi biết những luật lệ.
You should ask someone who lives or works there = Bạn nên hỏi người sống ở đó hay làm việc ở đó.
To light, lit, lit (hay lighted) = châm thuốc, châm nến.
A lighted (hay “lit”) cigaret
te = điếu thuốc đang cháy.
To light a bonfire = đốt lửa.
A lighter = bật lửa.
If you are caught with a lighted (lit) cigarette in an elevator, you may be fined $25. Nếu bạn bị bắt đang cầm một điếu thuốc đang cháy trong thang máy, bạn có thể bị phạt 25 Mỹ kim.
It is illegal to smoke on an airplane. = hút thuốc trên máy bay lá trái luật.

Cut 1


Culture Tips: Smoking
Larry: Culture Tips: Smoking This Culture Tip discusses smoking in the United States.
Eliz: Welcome once again to “Culture Tips” with Gary Engleton. Gary: Welcome, everybody! Eliz: Today’s e mail question is about smoking. The question is, “I like to have a cigarette after dinner.” “I went to a business lunch in America recently and nobody was smoking!” “Don’t Americans smoke?”
Gary: Actually, many American business men and women do smoke. But Americans smoke less than people in most other countries.
Eliz: Really?
Gary: Yes, and in many American cities it is illegal to smoke in restaurants.
Eliz: Illegal?
Gary: Yes, San Francisco is a good example.
It is illegal to smoke in restaurants in San Francisco.
Eliz: And what about other public places and in companies? When is it OK to smoke?
Gary: It depends on the local laws and customs. Most big corporations have special places for smoking. And some companies don’t allow it at all.
Eliz: Really! So how do you know if it is OK to smoke?
Gary: Whenever you aren’t sure, you should ask someone who lives or works there. Whatever you do, don’t light a cigarette before you know the rules.
Eliz: Good advice! Thanks Gary!
Gary: My pleasure!
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi tuỳ nghĩa trong bài trả lời Ðúng hay Sai, True or False. Legal = hợp pháp, thuộc về pháp luật. Illegal = trái luật, against the law.

Cut 2

Language Focus: True/FalseLarry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: Americans smoke more than people in other countries.
(ding) (pause for answer)
Eliz: False. In America, people smoke less than in many other countries. (pause)
Eliz: In many American cities, it is illegal to smoke in restaurants. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. Smoking in restaurants is against the law in many American cities. (pause)
Eliz: Before you smoke, you should always make sure it is OK. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. In the U.S., local laws and customs are different in different states.
MUSIC
Vietnamese Explanation
Trong phần tới ta tập nghe những cách xin phép Asking for permission.
A programmer = thảo chương viên máy điện toán.
Do you mind if I I smoke? Bạn có phiền nếu tôi hút thuốc không?
Not at all = không sao. No, it doesn’t bother me.
Chuyện ấy không phiền gì tôi. [Nếu thấy phiền thì trả lời, Actually, I do mind. Thực ra, tôi rất phiền nếu bạn hút thuốc.]
The non smoking area is over there = khu cấm hút thuốc ở đằng kia.
Strict = khắt khe.
I know they’re pretty strict about smoking in this city = thành phố này khá ngặt về việc cấm hút thuốc.
A flight attendant = nữ (hay nam) tiếp viên hàng không.
Smoking is illegal on all domestic and international flights = Cấm hút thuốc ở các đường bay nội xứ và quốc tế.
Take off = cất cánh.
Land, touch down = hạ cánh.
We announced it before we took off. = chúng tôi đã loan báo cấm hút thuốc trước khi máy bay cất cánh.

Cut 3


Business Dialog: Asking for Permission

Larry: Business Dialog


Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog. Bill is drinking coffee at a table in a conference center. Jennifer asks permission to join him.
Jennifer: Do you mind if I sit here?
Bill: No, not at all! Please do.
Jennifer: My name is Jennifer.
Bill: Hi, I’m Bill. Are you here for the computer conference?
Jennifer: Yes, I am. I’m a programmer. (pause)
Bill: Do you mind if I smoke?
Jennifer: No, I don’t mind. But isn’t this a non smoking area?
Bill: Let’s see. No, the non smoking area is over there.
Jennifer: Good. I know they’re pretty strict about smoking in this city.
Eliz: Now let’s listen to another conversation. Augusto, a businessman from Argentina, is flying from Boston to Los Angeles. He begins a conversation with Mary, an American woman in the seat next to him.
Augusto: Hello, I’m Augusto.
Mary: I’m Mary.
Augusto: Do you know how long this flight is?
Mary: I think that it’s about 6 hours.
Augusto: I hope that there’s a movie.
Mary: There is. (pause)
Augusto: Do you mind if I smoke?
Mary: Well, yes. Actually, I do mind. And I believe that smoking is illegal on all flights in America.
Augusto: Really?
Mary: Yes, but let’s check. There’s the flight attendant. (pause)
Mary: Excuse me.
Flight Attendant: Can I help you?
Mary: Yes, this gentleman has a question.
Augusto: May I smoke on this flight?
Flight Attendant: Oh no! Smoking is illegal on all domestic flights. We announced it before we took off.
Augusto: Oh, sorry.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị thực tập cách xin phép. Xin nghe rồi lập lại.

Cut 4

Focus on Functions: PermissionLarry: Focus on Functions: Permission
Eliz: Now let’s focus on Asking for Permission.
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: Do you mind if I sit here? (pause for repeat)
Larry: No, not at all! Please do. (pause for repeat)
Eliz: Do you mind if I smoke? (pause for repeat)
Larry: No, I don’t mind. (pause for repeat)
Eliz: Do you mind if I smoke? (pause for repeat)
Larry: Well, yes. (pause for repeat)
Larry: Actually, I do mind. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần mách giúp văn hoá, Gary Engleton chỉ cho ta cách dùng nhóm chữ “Do you mind if I ____? Bạn có phiền nếu tôi.. Nếu ai hỏi ta câu này, và nếu ta không phiền, thì trả lời: No, not at all. Hay: It doesn’t bother me. Nhưng nếu ta cảm thấy phiền, thì trả lời, Yes, I do mind, hay: Actually, I do mind.

Cut 5

Gary’s Tips:


Larry: Gary’s Tips.

UPBEAT MUSIC

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about asking for permission. Eliz: Asking for permission?
Gary: Yes. Sometimes you need to ask if it is OK to do something.
You need to ask permission.
One of the most polite ways to ask permission is to ask “Do you mind...?”
In today’s first Business Dialogue, Jennifer asks Bill if it is OK for her to sit down:

Jennifer: Do you mind if I sit here?


Bill: Not at all! Please do.
Gary: Bill gives her permission to sit down using the negative expression “No, not at all.”
Eliz: Why does he use a negative expression? Why doesn’t he say Yes?
Gary: Well, “Do you mind?” means “Does it bother you?” So your answer “No, not at all,” means “No, it doesn’t bother me.”
Eliz: That can be a little confusing.
Gary: Yes. It can be confusing. So it is good to say something more to make your meaning clear. In this case, Bill says “Please do.” In other words, “Please sit here.” Let’s listen again:

Jennifer: Do you mind if I sit here? Bill: No, not at all! Please do.

Eliz: He gives her permission to sit there.
Gary: That’s right. When Bill asks Jennifer if it is OK to smoke, he also uses the expression “Do you mind?”

Bill: Do you mind if I smoke? Jennifer: No, I don’t mind.

Gary: She says “No, I don’t mind.” Her negative answer means that it is OK for him to smoke; she doesn’t mind. (pause)
Gary: Now let’s listen to the second Business Dialog. Augusto is on an airplane.
He asks the woman sitting next to him if it is OK to smoke.

Augusto: Do you mind if I smoke? Mary: Well, yes. Actually, I do mind.

Gary: She doesn’t want him to smoke.
In this case, Yes means “Yes, I do mind if you smoke. Yes, it will bother me.” She makes her meaning very clear by saying “Actually, I do mind.”

I hope today’s tips were helpful! Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!


Eliz: Thanks Gary!

MUSIC


Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 94 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 95.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, New Dynamic English, bài 95; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là câu: Can You Play the Piano? Bạn có biết chơi đàn dương cầm không? This lesson focuses on music and dancing and on degrees of ability. Bài này chú trọng về âm nhạc, khiêu vũ và mức độ khả năng.


Cũng ôn lại mấy chữ:
Dancer = vũ công;
ballet dancer = vũ công múa vũ cổ điển ballet [đọc như ba lê].
Ballet là vũ cổ điển, không có lời, trong đó vũ công nhẩy theo nhạc, diễn một tích truyện.
Degrees of ability = những mức độ khả năng.
I’ve got a cold = tôi bị cảm.
I’m a pretty good dancer = tôi nhẩy khá giỏi.

Xin nghe câu chuyện về vũ, và sau đó, nghe và lập lại.

Cut 1

Max (voice over): Hi, I’m Max.


Kathy (voice over): Hello. My name is Kathy.
Max and Kathy (voice over): Welcome to New Dynamic English!

MUSIC


Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is Can You Play the Piano? This lesson focuses on music and dancing and on degrees of ability. Max and Kathy talk about dancing. Kathy is a pretty good dancer, but Max isn’t very good.

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you?


Kathy: Not so good. I’ve got a cold.
Max: I’m sorry to hear that.
Kathy: Thanks, but I’ll be OK.
Max: Well, who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is Chris Scott.
Max: Sara Scott’s sister?
Kathy: That’s right. She’s a ballet dancer. Do you remember her?
Max: Oh, yes. Is she going to talk about dancing?
Kathy: Yes. Dancing and some other things.
Max: What about you, Kathy? Do you like to dance?
Kathy: Yes, I do.
Max: Are you a good dancer?
Kathy: I’m not bad. I’m a pretty good dancer. You like to dance, don’t you, Max?
Max: Well, I like to dance, but I’m not a very good dancer.
Kathy: Let’s take a short break, and then we’ll be back with our guest, Chris Scott.

MUSIC


Language Focus. Repeat with a Beat.

Larry: Listen and repeat.


Larry: Max likes to dance. (pause for repeat)
Max: I like to dance. (pause for repeat)
Max: I’m not a very good dancer. (pause for repeat)
Max: I like to dance, but I’m not a very good dancer. (pause for repeat)
Larry: Kathy likes to dance. (pause for repeat)
Kathy: I like to dance. (pause for repeat)
Kathy: I’m a pretty good dancer. (pause for repeat)
Kathy: I like to dance and I’m a pretty good dancer. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe Kathy hỏi cô Chris, vũ công nhẩy vũ cổ điển ballet.


Chris is a ballet dancer = Chris là vũ công nhẩy ballet.
A ballet company = vũ đoàn ballet.
Director = giám đốc.
Performance = buổi trình diễn.
We’re ready for a performance next month. = chúng tôi đã sẵn sàng cho một buổi trình diễn tháng tới.
We’re performing several short ballets = chúng tôi sắp trình diễn nhiều đoạn vũ ballets ngắn. [Nhận xét: thì present progressive, We’re performing, trong trường hợp trên chỉ một hành động sắp xẩy ra, a near future: be+verb ing].
I wish you the best of luck = chúc bạn nhiều may mắn.

Cut 2


Interview: Chris Scott:

Larry: Interview Chris is a ballet dancer. She dances with a ballet company in Chicago.

a ballet company: đoàn vũ cổ điển ba lê
a director: giám đốc đoàn vũ cổ điển
a performance: buổi trình diễn.
Do you dance with a ballet company in Chicago? = Chị nhảy trong vũ đoàn ba lê ở Chicago phải không?
Some of the dancers are excellent = Một vài vũ công nhẩy giỏi.
Kathy: Now it’s time for today’s interview.
Our guest today is Chris Scott.
Chris a ballet dancer.
She lives in Chicago with her sister Sara.
Hello, Chris. Welcome back to our show.
Chris: It’s nice to be here.
Kathy: Chris, I’d like to talk to you about your dancing.
Chris: Certainly.
Kathy: Do you dance with a ballet company in Chicago?
Chris: Yes, I do. We’re a small company, but we’re pretty good.
We have a great director. She’s a wonderful dancer. She dances with the Chicago Ballet.
Kathy: How good are the dancers in your company?
Chris: Oh, some of the dancers are excellent.
Kathy: How often do you practice?
Chris: We practice four times a week for several hours.
We’re getting ready for a performance next month.
Kathy: Oh, what ballet are you performing?
Chris: We’re performing several short ballets.
Kathy: Oh, that sounds interesting. I wish you the best of luck.
Chris: Thank you.
Kathy: Our guest is Chris Scott. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.
Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, xin nghe và lập lại theo nhạc.

Cut 3

Language Focus. Listen with Music.Larry: Listen and repeat.
Max: The ballet company is small. (pause for repeat)
Max: It’s a small company. (pause for repeat)
Max: The director of the company is great. (pause for repeat)
Max: She’s a great director. (pause for repeat)
Max: The dancers are excellent. (pause for repeat)
Max: They are excellent dancers. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Ðoan tới là mẩu phỏng vấn cô Chris Scott, vũ công vũ cổ điển ballet.


Classical music = nhạc cổ điển.
Rock music = nhạc rốc.
She also likes to dance to rock music = cô ấy thích nhẩy theo nhịp nhạc rốc.
To dance to rock music = nhẩy theo điệu nhạc rốc.
Samba = tên điệu nhẩy Ba Tây Samba, nguồn gốc ở Phi châu.
I listen to classical music all the time = tôi thường nghe nhạc cổ điển.
Latin music = nhạc Nam Mỹ.
Latin dances = điệu nhẩy Nam Mỹ.

Cut 4


Interview 2: Chris Scott:

Larry: Interview


Kathy: Our guest today is Chris Scott. She’s a ballet dancer. Chris, what’s your favorite kind of music?
Chris: Classical music. I listen to classical music all the time.
When I dance ballet, I usually dance to classical music.
Kathy: What other kinds of music do you like?
Chris: Well, I like rock music too.
Kathy: Rock music!
Chris: Yes. I like to dance to rock music, when I go out with my friends.
Kathy: How about samba and other kinds of Latin music?
Chris: I like to listen to Latin music, but I don’t know any Latin dances.
Kathy: Thank you, Chris. Our guest is Chris Scott. We’ll talk more after our break.
This is New Dynamic English.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại.

Cut 5

Language Focus. Listen with Music.Larry: Listen and repeat.
Max: Chris listens to classical music all the time. (pause for repeat)
Max: It’s her favorite kind of music. (pause for repeat)
Max: She also likes rock music. (pause for repeat)
Max: She likes to dance to rock music. (pause for repeat)
Max: She likes to listen to Latin music. (pause for repeat)
Max: She doesn’t know any Latin dances. (pause for repeat)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần điện thư e mail, cô Chris biết đánh đàn dương cầm và Tây ban cầm (ghi ta) nhưng không biết ca.


Chris can play the piano and the guitar, but she can’t sing at all.
I’m a terrible singer! Tôi hát rất tệ.
Can you play a musical instrument? Cô có biết chơi nhạc cụ nào không?
How well can you play the piano? Cô chơi dương cầm thạo đến mực nào?
I can play pretty well = tôi chơi khá thạo.
Nhận xét: dùng “the” trước tên nhạc cụ. Chris also plays the guitar = cô Chris cũng chơi đàn tây ban cầm

Cut 6


E mail
Larry: E mail
Kathy: Welcome back.
It’s time to check our e mail.
We have an e mail from Marvin in Dallas, Texas.
His question is: You like music. Can you play a musical instrument?
Chris: I can play the piano. And I can play the guitar a little.
Kathy: How well can you play the piano?
Chris: Pretty well. I can play pretty well.
Kathy: Can you sing?
Chris: No, I can’t. I can’t sing at all.
Kathy: Not at all?
Chris: No. I’m a terrible singer! [laughs]
Kathy: [laughs] Chris, thank you for being on our show.
Chris: My pleasure. Thank you for having me.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu hỏi rồi trả lời; sau đó lập lại.

Cut 7

Language Focus. Listen and answer.


Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Max Can Chris play the piano? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she can. (short pause)
Max: She can play the piano pretty well. (short pause)
Max: Can Chris play the guitar? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she can. (short pause)
Max: She can play the guitar a little. (short pause)
Max: Can Chris sing? (ding) (pause for answer)
Max: No, she can’t. (short pause)
Max: She can’t sing at all. (short pause)

MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong đoạn tới, Mark mời bạn là Debby ăn tối ở ngoài. Họ không quyết định được phải chọn thức ăn gì nên hoãn lại vào dịp khác.
Italian food is too fattening = món ăn kiểu Ý nhiều chất béo.
I have a lot of homework to do to night = tối nay tôi có nhiều bài tập phải làm.
Let’s go out to dinner some other time = chúng ta hãy đi ăn tối vào dịp khác.
Some other time = vào dịp khác.
Sau khi nghe, quí vị nghe lại đoạn vừa nghe và lập lại.

Cut 8


Daily Dialogue: A Dinner Invitation:Part 3.

Larry: Daily Dialogue: A Dinner Invitation (Part 3) Larry: Listen to the conversation.


Mark: Would you like to go out to dinner tonight? (short pause)
Debby: Sure. I’d love to, Mark! (short pause)
Mark: What kind of food do you like? (short pause)
Debby: Oh, I love Italian food! (short pause)
Mark: Uh, Italian food is too fattening. (short pause)
Mark: How about Thai food? (short pause)
Debby: I’m sorry, but Thai food is too hot for me. (short pause)
Debby: Do you like steak? (short pause)
Debby: I know a great steak restaurant! (short pause)
Mark: Uh, I don’t eat meat. (short pause)
Mark: I’m a vegetarian. (short pause)
Debby: You know, I have a lot of homework tonight. (short pause)
Mark: Me too. (short pause)
Mark: Let’s go out to dinner some other time. (short pause)
Debby: Yeah. That sounds good. (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Debby: You know, I have a lot of homework tonight. (pause for repeat)
Mark: Me too. (pause for repeat)
Mark: Let’s go out to dinner some other time. (pause for repeat)
Debby: Yeah. That sounds good. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Qui vị vừa học vừa học xong bài 95 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng—New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 96.

Ðây là Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English, bài 96. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay chú trọng vào mấy môn thể thao phổ thông tại Hoa Kỳ trong phần Câu Ðố Trong Tuần, Question of the Week.


Baseball = dã cầu, bóng chầy.
Pitcher = người ném trái banh.
Batter = người dùng chầy gỗ đánh vào trái banh.
Catcher = cầu thủ bắt banh.
Home run = Bàn thắng lớn, khi cầu thủ đánh banh batter đánh trúng trái banh và đủ thì giờ chạy đạp chân vào đủ các vị trí trên sân banh.
Basketball = bóng rổ.
Pass the ball = truyền trái banh.
Nhận xét: động từ bất qui tắc to shoot/ shot/shot = bắn (nghĩa thường), ném trái banh vào rổ (nghĩa trong bài).
Tennis = quần vợt.
Racket = vợt. Net = lưới.
Win the point = thắng điểm.
To swing/swung/swung (the racket) = vung cái vợt lên để đập vào banh. Suarez swings her racket and hits the ball back to Fleming. = Suarez vung vợt lên, đánh trái banh về phía Fleming.

Question of the Week: answer

Larry: Question of the Week!
Max: This week we will ask What Sport is It? Listen carefully.
Question 1. What sport is it?
Larry: The pitcher throws the ball. The batter swings his bat and hits the ball. It’s a home run!
Max: What sport is it?
Max: Question 2. What sport is it?
Larry: Wilson passes the ball to Cary. Cary looks at the basket and shoots. The ball hits the basket... and goes in! Three points for Boston!
Max: What sport is it?
Max: Question 3. What sport is it?
Larry : Fleming hits the ball over the net. Suarez swings her racket and hits the ball back to Fleming. Fleming hits the ball into the net. Suarez wins the point!
Max: What sport is it?
Max: We’ll have the answers on next week’s show.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Câu Chuyện Giữa Bài, Story Interlude, Larry nói về buổi tiệc tối quyên tiền gây quĩ cho Bịnh Viện Nhi Ðồng.


Did they raise much money for the hospital? = Họ có quyên được nhiều tiền cho bịnh viện không?
They’ll use the money to pay for more doctors and nurses, and for new equipment = họ sẽ dùng tiền quyên được để mướn thêm bác sĩ và y tá và mua dụng cụ mới.
Mayor = thị trưởng.
Speech = bài diễn văn.
The mayor gave a speech = ông (hay bà) thị trưởng đọc một bài diễn văn.
It was a success = buổi lạc quyên thành công!

Cut 2


Story Interlude
Larry talks about the fundraising dinner he attended. The dinner raised a lot of money for Washington Children’s Hospital.
Larry: And... we’re off the air.
Max: So, Larry, how did things go last night? How was the dinner for Washington Children’s Hospital?
Larry: We had a great time! It was a big event. Over one thousand people were there. The mayor of Washington was there, too. He gave a speech. The dinner was great, and then there was music and dancing.
Kathy: That sounds nice! Did they raise much money for the hospital?
Larry: Yes, they did. Everyone at the dinner last night gave some money to the hospital.
Kathy: How will they use the money?
Larry: They’ll use the money to pay for more doctors and nurses, and for new equipment.
Kathy: I’m glad it was a success!
Elizabeth enters
Kathy: Oh hi Elizabeth. I’m just going.
Eliz: So long, Kathy. See you later!
Larry: Quiet please. Ready for Functioning in Business. Cue Music...

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Functioning in Business, Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp, ta nghe tiếp buổi ăn trưa bàn công chuyện.
Nghe lại: Problem of spare parts = vấn đề dụng cụ thay thế.
A warehouse = nhà kho chứa đồ.
To warehouse = chứa đồ trong kho.
Approach = method = cách.
An approach to the problem = cách giải quyết vấn đề.
Clarifying = hỏi hay nói lại cho rõ.
Storage space = chỗ chứa đồ.
Reject the proposal = bác đề nghị.
Approve the proposal = chấp thuận đề nghị.
Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc…Chỗ chứa thì giới hạn và tùy thuộc rất nhiều vào số lượng đồ phụ tùng thay thế và cỡ lớn. v.v…
Quantity = số lượng; size = khổ lớn.
I wanted to know how they could get spare parts to us when we needed them. = Tôi muốn biết họ làm cách nào chở phụ tùng thay thế tới hãng chúng tôi khi chúng tôi cần.

Cut 3


Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!
Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today’s unit is “A Business Lunch, Part 3 This program focuses on Clarifying.
MUSIC
Interview: Graham
Larry: Interview
Eliz: On today’s program I’ll be talking with Shirley Graham.
Eliz: Hello, Ms. Graham.
Graham: Hello, Elizabeth.
Eliz: During your lunch with Mr. Blake, you discussed the problem of spare parts.
Graham: That’s right. Mr. Blake’s company does not have warehouses in California.
I wanted to know how they could get spare parts to us when we needed them.
Eliz: Mr. Blake proposed that you store spare parts in your own warehouses.
Graham: Yes. That was his proposal. But I had questions about that approach to the problem.
Eliz: Let’s listen to your conversation with Mr. Blake.
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe mấy câu:

Mr. Blake and Ms. Graham discussed the problem of spare parts = Ông Blake và bà Graham bàn về vấn đề phụ tùng thay thế.
Mr. Blake would like to store spare parts in Ms. Graham’s warehouse = Ông Blake muốn chứa đồ phụ tùng thay thế ở kho chứa hàng của Bà Graham.
To reject = bác bỏ.
You’ve rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts = bà đã bác đề nghị rằng chúng tôi dùng kho chứa hàng của bà để chứa đồ phụ tùng thay thế.
Let me clarify that a little. = xin để tôi nói rõ thêm một chút về điểm này.
That’s my main concern. = đó là mối quan tâm chính của tôi.
I would need more detail on that = tôi cần thêm chi tiết về vấn đề đó.

Cut 4


Larry: Dialog
Blake: Okay. Ms. Graham, let me see if I understand you correctly on this. Now, your basic problem is that we at International Robotics cannot provide adequate maintenance or spare parts quickly enough.
Graham: Yes. That’s right. That’s my main concern.
Blake: Okay. Now you’ve rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Graham: Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
Blake: I can certainly understand your concerns.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Variations, quí vị học cách nói cùng một ý bằng hai cách khác nhau. Thí dụ: Let me clarify that a little, hay I’ll be more specific on that = tôi sẽ nói rõ hơn về điểm đó.

Cut 5

Language Focus: Listen and Repeat: VariationsLarry: Variations. Listen to these variations.
Eliz: Let me see if I understand you correctly on this.
Larry: Let me confirm what you’ve said. (pause)
Eliz: Let me clarify that a little.
Larry: I’ll be more specific on that. (pause)
Eliz: I would need a lot more detail.
Larry: I would need some more information. (pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe Kathy phỏng vấn bà Graham về chuyện bà ngần ngại về chuyện mua người máy tự động robots của hãng International Robotics của Ông Blake.


To reject a proposal = bác bỏ một đề nghị.
I need to make my point clearer = tôi cần nói cho rõ hơn điểm tôi đang nói.
Tương tự, có thể nói: Let me clarify it a little, Let me explain it in detail. Make a decision = quyết định.
I need more information = tôi cần thêm tin tức.
Information = (danh từ ở số ít, không có s; much information = nhiều tin tức; little information = ít tin tức; nếu muốn nói một tin thì dùng chữ “piece” như: an important piece of information = một tin quan trọng); information nghĩa là tin tức, thông tin.

Cut 6


Larry: Interview

Eliz: Mr. Blake thought that you had rejected his proposal.


Graham: That’s right. That’s what he thought. I needed to make my position clearer.
Eliz: So you hadn’t rejected his proposal entirely?
Graham: No, I hadn’t. Before I could make a decision, I needed more information.
Eliz: I see. Thank you again for joining us on our program.
Graham: It’s been my pleasure.
Eliz: Let’s take a short break.

Vietnamese Explanation

Trong phần Language Focus sắp tới, quí vị nghe một câu hỏi rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời, rồi nghe lại câu hỏi và trả lời. Sau đó nghe câu trả lời đúng và lập lại. She’s still willing to consider Mr. Blake’s proposal. = Bà Graham vẫn sẵn lòng xét đề nghị của Ông Blake.
Be willing to = sẵn lòng, muốn.

Cut 7


Language Focus: Questions Based on FIB Dialog

Larry: Questions. Listen to the question.


Eliz: Has Ms. Graham rejected Mr. Blake’s proposal? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Blake: Now you’ve rejected the proposal that we use your warehouse for storage space for spare parts.
Graham: Well, not entirely, Mr. Blake. Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc.
Eliz: Has Ms. Graham rejected Mr. Blake’s proposal? (ding) (pause for answer)
Eliz: No, she hasn’t. She is still willing to consider it. (short pause)
Larry: Listen to the question.
Eliz: Will there be a large amount of storage space in Ms. Graham’s new factory? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Graham: Let me clarify that a little. Space is limited, and it would depend very much on the quantity of parts, the size, etc. I would need a lot more detail on that.
Eliz: Will there be a large amount of storage space in Ms. Graham’s new factory? (ding) (pause for answer)
Eliz: No, there won’t be. As Ms. Graham says, “Space is limited.” (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 96 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   26   27   28   29   30   31   32   33   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương