VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang27/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 85.

Đây là Chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 85; Phạm Văn xin kính chào quí - vị thính giả. Trong bài trước, quí vị nghe bà Shirley Graham tỏû mối quan tâm về dịch vụ hỗ trợï sau khi giao hàng của hãng điện tử của ông Blake.


Bà nói: I wasn’t sure if his company could provide aftersales support and service. Trong phần đầu, quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại có câu trả lời, rồi nghe lại câu hỏi và trả lời.

Cut 1


Language Focus: Questions Based on FIB Dialog
Larry: Questions. Listen to the question.
Eliz: Does Ms. Graham think that Mr. Blake’s robots are too expensive? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Graham: There’s no doubt that your robots are well - engineered. And the price is quite low, very reasonable.
Eliz: Does Ms. Graham think that Mr. Blake’s robots are too expensive? (ding) (pause for answer)
Eliz: No, she doesn’t. She thinks the price of the robots is quite low. (short pause)
Larry: Listen to the question.
Eliz: What are her main concerns? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Graham: But it’s the other details that worry me.
Blake: You mean about service and support?
Graham: Exactly. Aftersales service and support are very important too.
Eliz: What are her main concerns? (ding) (pause for answer)
Eliz: Her main concerns are aftersales service and support. (short pause)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần Mách giúp về văn hoá, Gary chỉ cách hỏi lại cho chắc điều mình hiểu trong một cuộc thương lượng về thương mại.


This culture tip deals with confirming understanding in a business negotiation. To confirm the information = hỏi lại cho biết chắc tin - tức là đúng.
To restate = nhắc lại, lập lại hay tóm tắt lại điều mình hiểu.
A negotiation = một cuộc thương lượng.
Negotiators = người thương lượng.
Động từ = to negotiate.
A proposal = một đề nghị;
động từ = to propose.

Cut 2


Culture Tips: Confirming Understanding

Larry: Culture Tips


Eliz: Welcome to “Culture Tips” with Gary Engleton.
Gary: Hello everyone!
Eliz: Today we have a question about negotiations.
The question is “When I’m negotiating with Americans, I’m not always sure that I understand their proposals.” “What should I do to be sure I understand?”
Gary: Good question. In negotiations, two people will sometimes think that they understand each other. Later, they discover that they didn’t really understand.
Eliz: What can they do to avoid that?
Gary: Well, good negotiators ask a lot of questions to check their understanding. And they often restate what the other person has said.
Eliz: Restate?
Gary: Yes. They say it again with different words. They confirm the information.
Eliz: Okay. So, let’s say someone wants to sell you a product. You think the price is $50, but you’re not sure. What can you say?
Gary: You can restate the idea and say, “So...you will sell them to us at $50 each. Is that right?” Or you can ask a direct question like “Do you mean you will sell them to us at $50 each?”
Eliz: And the other person will say something like “Yes, that’s right” or “No, that’s not right.”
Gary: Exactly. And then you know whether or not you’ve understood them correctly.
Eliz: Thanks, Gary, for the important information.
Gary: My pleasure.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần Language Focus sắp tới, quí vị nghe một câu rồi tùy nghĩa trong bài học, trả lời đúng hay sai, True or False.

Cut 3

Language Focus: True/FalseLarry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: In negotiations, sometimes people think they understand each other, but they really don’t understand. (ding) (pause for answer)
Eliz: True. This can cause big problems in negotiations. (pause)
Eliz: It is impolite to restate what the other person says. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. Restating what the other person says is an excellent strategy for confirming understanding.(pause)
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần kiểm chứng lại cho đúng, quí vị nghe đoạn Wallace thương - lượng về việc tăng lương cho người dưới quyền của ông ta với bà Margaret là xếp của ông. Wallace is negotiating pay increases for his subordinates with this boss. A pay increase = một sự tăng lương.


Động từ to increase nhấn mạnh vần thứ hai; danh từ an increase nhấn mạnh vần đầu. A subordinate = nhân viên dưới quyền.
A bonus = tiền thưởng.
Our profits are down from last year = lợi tức của chúng ta năm nay thấp hơn năm ngoái.
We can’t afford a pay increase = chúng ta không thể đủ khả năng tăng lương.
Top management = nhân viên quản trị cap cấp.
Oppose = chống.
Permanent increase = tăng lương vĩnh viễn.

Cut 4


Business Dialog: Confirming Understanding

Larry: Business Dialog Wallace is negotiating pay increases for his subordinates with his boss Margaret.


I’m saying that top management is going to oppose any permanent increase in expenses. = Tôi muốn nói là nhân viên quản - trị cao cấp sẽ chống lại một sự tăng chi - tiêu vĩnh viễn.

Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.


Wallace is negotiating pay increases for his subordinates with his boss Margaret.

Wallace: My team has worked really hard and they deserve a pay increase.


Margaret: I agree that they have worked hard, but our profits are down from last year. We can’t afford a pay increase.
Wallace:So are you saying that there isn’t enough money?
Margaret: I’m saying that top management is going to oppose any permanent increase in expenses.
Wallace: What if the expense were for this year only?
Margaret: You mean like a bonus that would be paid only once?
Wallace: Yes. In other words, a one - time - only bonus.
Margaret: That would be much more acceptable.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần confirming understanding, kiểm chứng lại để hiểu rõ, ta nghe những cách nhắc lại câu để kiểm chứng lại điều người khác nói hay nghĩ, như, So are you saying …You mean…In other words…Vậy điều bạn muốn nói là…bạn nói vậy là có ý muốn nói…Nói khác đi…

Cut 5

Focus on Functions: Confirming UnderstandingLarry: Focus on Functions: Confirming Understanding
Eliz: Now let’s focus on Confirming Understanding.
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: So...(pause for repeat)
Eliz: So are you saying that there isn’t enough money? (pause for repeat)
Eliz: You mean...(pause for repeat)
Eliz: You mean like a bonus? (pause for repeat)
Eliz: I’m saying that... (pause for repeat)
Eliz: I’m saying that top management is going to oppose any increase. (pause for repeat)
Eliz: In other words... (pause for repeat)
Eliz: In other words, a one - time - only bonus. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Mách giúp văn hoá, Gary chỉ cho ta cách hỏi lại cho hiểu rõ điều người khác nói. To restate or clarify your position or the other person’s position = nhắc lại hay làm sáng tỏ lập - trường của mình hay lập trường của người khác. [Do you mean…? So are you saying that…]

Cut 6
Gary’s Tips: Confirming Understanding

Larry: Gary’s Tips.


Gary talks about confirming understanding.

MUSIC


Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about confirming understanding. In a business discussion or negotiation, it is often necessary to restate or clarify your position or the other person’s position.
This will help you confirm your understanding. Let’s look at some useful expressions from today’s Business Dialog.

Wallace: My team has worked really hard and they deserve a pay increase.


Margaret: I agree that they have worked hard, but our profits are down from last year. We can’t afford a pay increase.
Wallace: So are you saying that there isn’t enough money?
Gary: Wallace uses the expression “So you are saying...” to confirm his understanding. And Margaret then restates her idea more clearly, using the expression “I’m saying...”
Margaret: I’m saying that top management is going to oppose any permanent increase in expenses.

Gary: This conversation provides excellent examples of both people working hard to understand each other’s position. And as they talk, they begin to agree. When Wallace suggests a one - time only payment, Margaret confirms her understanding using the expression “You mean.”

Wallace: What if the expense were for this year only?
Margaret: You mean like a bonus that would be paid only once?
Wallace: Yes. In other words, a one - time - only bonus.
Margaret: That would be much more acceptable.

Gary: By confirming understanding and restating each other’s position, they reach some agreement.

Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!

Eliz: Thanks, Gary.

MUSIC

Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!MUSIC

Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 85 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 86.

Đây là Chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English Bài 86. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. New Dynamic English là một chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quí vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hoá Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là What Do You Do in Your Free Time? Bạn làm gì khi rảnh rỗi? Bài học hôm nay cũng chú trọng vào những hoạt động vào buổi tối và cuối tuần. This lesson focuses on evening and weekend activities. Activity = hoạt - động; số nhiều: activities. Ta cũng học tiếp về mệnh đề bắt đầu bằng chữ “when.” Hãy nghe Ông Thornton nói về những hoạt động của ông vào buổi tối và cuối tuần.

Cut 1

MUSIC


Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is What Do You Do in Your Free Time?

This lesson focuses on evening and weekend activities.

It continues work on clauses with When.

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you?


Kathy: I’m fine. And you? How are you today?
Max: Great, thanks.
Who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is Henry Thornton.
Max: The businessman from Seattle?
Kathy: That’s right. He’s going to talk about his weekend and evening activities.
Max: Sounds interesting.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe ông Henry Thornton nói về những hoạt động khi rảnh rỗi của ông. Henry Thornton talks about his free time activities.


He likes to go out to dinner with friends = ông thích ra ngoài ăn tối với bạn.
A steak house = nhà hàng chuyên bán thịt bò nướng.
[Steak = beefsteak = thịt bò bif - tếch.
Steak knife = dao cắt thịt bò nướng.
Beef tenderloin = thịt bò mềm filet mignon.]
What do you do in your free time? I was wondering, what do you do when you’re not working? = tôi muốn biết, ông làm gì khi rảnh rỗi? [To wonder = thắc mắc, tự hỏi, tò mò, muốn biết.]

Cut 2


Interview: Henry Thornton

Larry: Interview


Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Henry Thornton. Hello, Mr. Thornton.
Welcome back to our show.
Henry: It’s my pleasure to be here.
Kathy: You live in Seattle, don’t you?
Henry: That’s right.
Kathy: Do you like Seattle?
Henry: Yes, I do, but it rains a lot.
Kathy: I was wondering, what do you do in your free time?
Henry: In my free time?
Kathy: That’s right. When you’re not working. What do you do when you’re not working?
Henry: Oh, I go out to dinner, usually with friends.
Kathy: When you go out to dinner, where do you usually go?
Henry: What kind of restaurant?
Kathy: That’s right.
Henry: Well, I usually go to a steak house.
Kathy: When you go to a steak house, what do you usually eat?
Henry: Steak, of course!
Kathy: Our guest is Henry Thornton. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe trước, và sau đó lập lại theo nhịp.

Cut 3


Language Focus. Jazz Chant.

Larry: Listen to the chant.


Kathy: What do you do/ when you’re not working? When you’re not working, what do you do?
Max: I go out to dinner/ when I’m not working. I go out to dinner. That’s what I do.
Kathy: What do you eat/ when you go out to dinner? When you go out to dinner, what do you eat?
Max: I eat steak/ when I go out to dinner. That’s what I eat. I eat steak.
Larry: Now say the chant with Kathy and Max.
Kathy: What do you do/ when you’re not working? When you’re not working, what do you do?
Max: I go out to dinner/ when I’m not working. I go out to dinner. That’s what I do.
Kathy: What do you eat/ when you go out to dinner? When you go out to dinner, what do you eat?
Max: I eat steak/ when I go out to dinner. That’s what I eat. I eat steak.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Ông Thornton nói về thời gian ông ở nhà. Mr. Thornton talks about spending time at home.


A garden = vườn.
He likes to work in his garden = ông ấùy thích làm vườn.
I spend a lot of time in my house = tôi để ra nhiều thì giờ ở nhà tôi.
Stay inside = ở trong nhà. Watch TV (television) = xem vô tuyến truyền hình.
I like to watch the news = tôi thích xem tin tức.

Cut 4


Interview 2: Henry Thornton

Larry: Interview

Kathy: Our guest today is Henry Thornton. We’re talking about free time activities. What else do you do in your free time?
Henry: Well, I spend a lot of time in my house.
Kathy: What do you do when you’re at home?
Henry: Well, I listen to music. I also like to work in my garden.
Kathy: What do you do when it’s raining?
Henry: Well, I stay inside and watch TV. I like to watch the news.
Kathy: Our guest is Henry Thornton. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại để tập nói câu dài.


Ôn lại: nếu mệnh đề bắt đầu bằng “when” đi trước mệnh đề chính thì có dấu phẩy (comma) phân tách với mệnh đề chính.

Thí dụ: When I’m home, I listen to music and work in my garden. Có dấu phẩy comma sau “home.” Nhưng nếu mệnh đề bắt đầu bởi when đi sau mệnh đề chính, thì không có dấy phẩy sau mệnh đề chính nghĩa là không có dấu phẩy trước when: I listen to music and work in my garden when I’m home.

Tôi nghe nhạc và làm vườn khi tôi ở nhà. I’m home cũng tương tự như I’m at home. Sau đây, để biết khi viết văn cho đúng, xin nghe những cặp câu trong đó câu thứ nhất bắt đầu bởi mệnh đề phụ có when đi trước và có dấu phẩy comma ngăn cách với mệnh đề chính, và câu thứ hai có mệnh đề chính đi trước và không có dấu phẩy ngăn cách mệnh đề chính với mệnh đề phụ bắt đầu bằng when.

Khi ra ngoài ăn tối, ông ăn món gì? When you go out to dinner, what do you eat? What do you eat when you go out to dinner? Khi không đi làm, thì ông làm gì? When you’re not working, what do you do? What do you do when you’re not working?

Khi ra ngoài ăn tối, tôi thường ăn thịt bò. When I go out to dinner, I usually eat steak. I usually eat steak when I go out to dinner. Tóm lại: nếu mệnh đề phụ bắt đầu bằng when đi trước mệnh đề chính, thì có dấu phẩy ngăn cách với mệnh đề chính.

Cut 5


Language Focus. Phrasal repetition. Listen with Music.

Larry: Listen and repeat.


Max: When you’re home
Max: What do you do when you’re home? (pause for repeat)
Henry: When I’m home, I listen to music and work in my garden. (pause for repeat)
Max: When it’s raining
Max: What do you do when it’s raining? (pause for repeat)
Henry: When it’s raining, I stay inside and watch TV. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần điện thư sắp tới, Ông Thornton nói về du lịch. Mr. Thornton talks about travel. An airplane = phi - cơ. Do you like to travel?


Ông có thích đi du lịch không? When I’m in an airplane, I’m very uncomfortable = khi tôi ở trên phi - cơ tôi cảm thấy rất bồn chồn. Trái nghĩa với uncomfortable là comfortable = thoải mái, dễ chịu.

Cut 6


E - mail: I don’t like to travel.

Larry: E - mail Mr. Thornton talks about travel. He doesn’t like to travel because he doesn’t like airplanes.


Kathy: Welcome back. It’s time to check our e - mail. We have an e - mail from Tanya in New Orleans. Her question is: Do you like to travel?
Henry: No, I don’t. I don’t like to travel. I don’t like airplanes.
When I’m in an airplane, I’m very uncomfortable.
Kathy: So you don’t like to fly.
Henry: No, I don’t.
Kathy: Mr. Thornton, thank you for being on our show.
Henry: My pleasure. Thank you for having me.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần cuối bài học, quí vị nghe nghe và trả lời.

Cut 7

Language Focus. Listen and answer.Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
Max: Does Henry listen to music when he’s at home? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, he does. He listens to music. (short pause)
Max: Does Henry work in his garden when it’s raining? (ding) (pause for answer)
Max: No, he doesn’t. He stays inside. (short pause)
Max: Does Henry feel comfortable when he’s in an airplane? (ding) (pause for answer)
Max: No, he doesn’t. He feels very uncomfortable. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 86 trong Chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 87.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English, bài 87. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong phần mở đầu, quí vị nghe phần Đàm thoại hàng ngày Ở Phòng Mạch của Bác sĩ, phần 3, at the Doctor’s Office, part 3.

Trong phần này, Natalie nói với bác sĩ của bà về chân đau của mình. Natalie talks with her doctor about her leg. Her leg hurts when it rains = một chân bà ấy đau khi trời mưa. It hurts on rainy days. Chân tôi đau vào những hôm trời mưa. It doesn’t hurt at all on sunny days = hôm nào trời nắng, chân tôi không đau tí nào. Not at all = không chút nào.

Cut 1


Daily Dialogue: At the Doctor’s Office Part 3.
Larry: Daily Dialogue: At the Doctor’s Office (Part 3)
Larry: Listen to the conversation.
Door opening and closing
Doctor (male): Good morning, Natalie. (short pause)
Natalie: Good morning, Doctor. (short pause)
Doctor: How are you today? (short pause)
Natalie: Just fine, thanks. (short pause)
Doctor: So what’s the problem? (short pause)
Natalie: My leg hurts. (short pause)
Doctor: Where does it hurt? (short pause)
Natalie: Right here. In my knee. (short pause)
Doctor: Does it hurt when you walk? (short pause)
Natalie: Yes, it does. It hurts when I walk. (short pause)
Doctor: Can you tell me anything else about it? (short pause)
Natalie: Yes, it hurts when it rains. (short pause)
Doctor: When it rains? (short pause)
Natalie: Yes, it hurts on rainy days. (short pause)
Doctor: What about on sunny days? (short pause)
Natalie: It’s fine. It doesn’t hurt at all. (short pause)
Larry: Listen and repeat.
Doctor: Can you tell me anything else about it? (pause for repeat)
Natalie: Yes, it hurts when it rains.(pause for repeat)
Doctor: When it rains? (pause for repeat)
Natalie: Yes, it hurts on rainy days. (pause for repeat)
Doctor: What about on sunny days? (pause for repeat)
Natalie: It’s fine. It doesn’t hurt at all. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Sau đây là phần Câu đố trong tuần, Question of the week.


When do they do it? Họ làm một hoạt động ở tuổi nào?
At what age do most people learn to drive a car? Ở tuổi nào phần lớn mọi người học lái xe?
Clue = đầu mối dẫn đến câu giải đáp.
Start first grade = bắt đầu học lớp một [đồng ấu]. [Bên Mỹ, từ tiểu học đến hết trung học có 12 năm: tiểu học từ first grade đến hết sixth grade; sơ trung, junior high từ lớp 7, seventh grade, đến hết lớp 8, eighth grade; cao trung, high school, từ lớp 9, ninth grade, đến hết lớp 12, twelfth grade. Học sinh lớp 9 cao trung gọi là freshman, lớp 10 gọi là sophomore, lớp 11 gọi là junior và lớp 12 gọi là senior.]
Retire = về hưu.
Retirement age = tuổi về hưu.
Retiree = người đã về hưu.

Cut 2


Question of the Week: question
Larry: Question of the Week!
The Question of the Week is “When do they do it?”
UPBEAT MUSIC
Max: This week we will ask When do they do it? Listen carefully to these clues. We’ll have the answers on the next show.
Question 1. In the United States, when do most people learn to drive a car? At what age do most people learn to drive a car?
Question 2. In the United States, when do most children start first grade? At what age do most children start first grade?
Question 3. In the United States, when do most people retire? At what age do most people retire?
We’ll have the answers on next week’s show.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Câu chuyện giữa bài, Story Interlude, Kathy sắp về Boston thăm cha mẹ. Kathy is going to Boston to visit her parents.


She’s going to take the train from Union Station = cô ấy sẽ đi xe lửa từ ga chính Union Station.
A train station = ga xe lửa. As a matter of fact, I have to hurry = đúng ra, tôi phải đi gấp.
As a matter of fact = the truth is, actually = sự thật là, đúng ra là.
I have to hurry = I’m in a hurry = tôi vội.
Hurry up! = nhanh lên.
I need to get to Union Station right away = Tôi phải tới ga Union Station ngay lập tức. [Ga xe lửa Union Station ở thủ đô Washington.]
I don’t mind = tôi không phiền, không cảm thấy trở ngại.
I don’t mind waiting = tôi chờ cũng không sao.
Would you mind if I opened the window? = Bạn có phiền lòng nếu tôi mở cửa sổ không? [Nhận xét:Khi nghe câu Do you mind, hay would you mind, nếu không phiền ngại, thì ta trả lời là “No, hay Not at all, hay Certainly not.” Còn nếu trả lời “Yes” thì có nghĩa là ta không muốn cho mở cửa sổ.]
Relax = nghỉ ngơi, thoải mái.

Cut 3


Story Interlude

Music


Larry: Well, that’s it, folks. Good show. Enjoy your weekend.
Max & Kathy: Thanks, Larry.
Max: So, what are you doing this weekend?
Kathy: I’m going to Boston. I’m going to visit my parents.
Max: When are you leaving?
Kathy: Soon. As a matter of fact, I have to hurry. I need to get to Union Station right away.
Max: Union Station?
Kathy: Yes, I’m going to take the train.
Max: You’re taking the train to Boston?
Kathy: That’s right.
Max: Why don’t you fly?
Kathy: I don’t like to fly. I prefer to travel by train. On a train, you can relax. And you can walk around on the train.
Max: But it takes longer!
Kathy: I know, but I don’t mind. Well, I’ve got to go!
SFX: Elizabeth enters
Kathy: Oh hi Elizabeth. See you all later. Eliz: Bye Kathy. Have a nice trip!
SFX: door closing
Larry: Quiet please, everyone. Ready for Functioning in Business. Cue Music...

Vietnamese Explanation

Phần tới, Functioning in Business, là một chương trình Anh ngữ Thương mại Trung cấp chú trọng vào tập tục và văn hoá trong môi trường kinh doanh Hoa Kỳ. Phần này chú trọng vào cách nhượng một điểm. This program focuses on conceding a point. [Chuyện sau đây diễn ra ra ở nhà hàng.] Today’s unit is “At the restaurant, part 3”.

To concede = nhường.


The warehouse = kho chứa hàng.
To warehouse = chứa hàng vào kho.
Spare parts = đồ phụ tùng thay thế.
Ms. Graham expressed concerns about aftersales service and support = bà Graham diễn tả sự quan tâm về dịch vụ sau khi giao hàng và dịch vụ hỗ trợ.
She was worried that we didn’t have any warehouses in the United States = bà ấy lo ngại chúng tôi không có nhà kho nào ở Hoa Kỳ.

Cut 4


Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!
Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today’s unit is “At the Restaurant, Part 3.” This program focuses on Conceding a Point.
MUSIC

Interview: Charles Blake


Larry: Interview Mr. Blake discusses his lunch meeting with Ms. Graham.
Eliz: On today’s program I’ll be talking with Charles Blake.
Eliz: Hello, Charles.
Blake: Hello.
Eliz: In your business lunch with Ms. Graham, she expressed concerns about aftersales service and support.
Blake: That’s right. And she was worried that we didn’t have any warehouses in the United States.
Eliz: Warehouses?
Blake: Yes, warehouses to provide spare parts for our industrial robots. You see, Ms. Graham already had a good working relationship with an American company...
Eliz: You mean United Industries, right?
Blake: That’s right. And United Industries had warehouses in California. So she was nervous about doing business with a new company.
Eliz: Especially with a company based outside the United States.
Blake: Exactly.
Eliz: Well, let’s listen to more of your conversation at the restaurant.
Blake: Good idea.
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe lại mẩu đàm thoại trong đó bà Graham lo rằng công ty của Ông Blake không có kho chứa đồ phụ tùng thay thế ở gần xưởng bà. Ms. Graham is concerned that Mr. Blake’s company does not have nearby warehouses for spare parts.
Ông Blake đề nghị bán phụ tùng thay thế thẳng cho xưởng của bà Graham. Nearby trong nearby warehouses ở câu trên là adjective, nhưng cũng có thể dùng là adverb.
Như: Mr. Blake’s company does not have any warehouses nearby. Mr. Blake offers to sell spare parts directly to Ms. Graham’s factory. [Ôn lại: to warehouse (verb) = chứa đồ trong kho.]
Your company has no facilities nearby, not even a warehouse for spare parts = công ty của ông không có cơ xưởng ở gần, ngay cả kho chứa phụ tùng thay thế cũng không có.
We can send you spare parts ahead of time = chúng tôi có thể gửi phụ tùng thay thế trước.
Ahead of time = trước khi cần.
We don’t want to warehouse spare parts here = chúng tôi không muốn chứa phụ tùng ở đây.
It’s just asking for trouble = như vậy gây thêm khó khăn.
And it also adds to our cost = và chứa sẵn phụ tùng lại tăng thêm phí tổn cho chúng tôi.
On the other hand = về mặt khác, ngược lại. Facilities = cơ xưởng, máy móc.
I see your point = tôi hiểu ý của bạn.

Cut 5


Dialog: Lunch meeting

Larry: Dialog


Larry: This conversation takes place at a restaurant in San Mateo, California.
Graham: As Mr. Epstein has told you, we have a good relationship with United Industries. And we know we can depend on them. On the other hand, your company has no facilities nearby, not even a warehouse for spare parts. That makes me very nervous.
Blake: I understand. As I told Mike, I’m sure we can work out a satisfactory arrangement. For example, we can send you spare parts ahead of time.
Graham: I appreciate that, Mr. Blake, but we don’t want to warehouse spare parts here. It’s just asking for trouble, and it also adds to our cost.
Blake: Yes, I see your point.
Epstein: Oh, here’s our food. Why don’t we take a break for a moment?

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, xin nghe rồi lập lại. Work out a satisfactory arrangement = tìm ra một cách dàn xếp ổn thoả.

Cut 6

Language Focus: Listen and Repeat:Larry: Listen and Repeat.
Eliz: As Mr. Epstein has told you (pause for repeat)
Eliz: As Mr. Epstein has told you, we have a good relationship with United Industries. (pause for repeat)
Eliz: On the other hand (pause for repeat)
Eliz: On the other hand, your company has no facilities nearby. (pause for repeat)
Eliz: As I told Mike (pause for repeat)
Eliz: As I told Mike, I’m sure we can work out a satisfactory arrangement. (pause for repeat)
Eliz: I appreciate that (pause for repeat)
Eliz: I appreciate that, but we don’t want to warehouse spare parts here. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới Elizabeth hỏi ông Blake về mối quan tâm của bà Graham. Raise the issue = nêu lên vấn đề.


On hand = có sẵn.
That way they could have spare parts on hand whenever they needed them = theo cách đó họ có sẵn phụ tùng thay thế bất cứ khi nào họ cần.
Local warehouses = kho chứa đồ ở ngay trong vùng.

Cut 7


Interview: Charles Blake

Larry: Interview


Eliz: I see that Ms. Graham raised the issue of spare parts.
Blake: That’s right. Providing spare parts is an important part of aftersales service.
Eliz: And she was concerned that your company didn’t have local warehouses for spare parts.
Blake: That’s true, but I proposed that we send her additional spare parts. That way they could have spare parts on hand whenever they needed them. Eliz: I see.
Well, thank you for being with us again today.
Blake: It’s been my pleasure.
Eliz: We’ll be back with Culture Tips after a short break.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 87 trong chương trình Anh ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   23   24   25   26   27   28   29   30   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương