VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang25/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 79.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 79; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học hôm nay chú trọng vào cách ngắt lời lịch sự, how to interrupt politely. Quí vị đã nghe ở phần trước khi ông Blake và bà Graham đang nói chuyện, thì Ông Epstein muốn ngắt lời cho họ biết có xe chờ đi ăn trưa, và Ông nói: “Well, I hate to interrupt, but we have a car ouside, and we have reservations at 12:15. Tôi thật không muốn ngắt lời, nhưng chúng ta có xe đang chờ và có hẹn ở nhà hàng lúc 12 giờ 15 phút.

A sentence = câu. The best time to interrupt someone is between sentences. Lúc tốt nhất để ngắt lời ai là chờ người ấy nói hết một câu.
You can move closer to the person, establish eye contact, and open your mouth a little = bạn hãy lại gần người đang nói, nhìn mắt người ấy, và hé miệng một chút.
Và nói nhanh câu:”Excuse me for interrupting..xin lỗi ngắt lời…”
You don’t want to interrupt someone in the middle of a sentence = đừng ngắt lời khi người ấy chưa nói hết một câu.
Visual = thuộc về thị giác. Adverb: visually.
To get someone’s attention = khiến ai lưu ý.
It’s usually easier to get the person’s attention visually so that he or she will stop talking = Ra dấu hiệu cho người nói lưu ý để người ấy ngừng nói thì thường dễ hơn.
Establish eye contact = nhìn vào mắt người nói.
Point your index finger up = giơ ngón trỏ lên.
Xin nghe phần Mách giúp văn hoá Culture Tips.

Cut 1


Culture Tips: Interrupting

Larry: Culture Tips:

This Culture Tip discusses how to interrupt.

Eliz: Welcome once again to “Culture Tips”. We’re here with our business language expert Gary Engleton.


Gary: Welcome, everybody!
Eliz: Today we’re going to talk about interrupting.
Eliz: The e - mail question is: “I have trouble interrupting in English. Can you help me?”
Gary: Well, interrupting is sometimes necessary, but it can be rather difficult.
Eliz: Why?
Gary: Because you don’t want to interrupt someone in the middle of a sentence. The best time to interrupt someone is between sentences.
Eliz: Why is that difficult?
Gary: Because the time between sentences is often very short, less than one second.
Eliz: That’s a really short time!
Gary: Yes, you have to say something like “I’m sorry to interrupt ....”, but you have to say it really fast!
It’s usually easier to get the person’s attention visually so that they will stop talking.
Eliz: How do you do that?
Gary: Well, you can move close to the person, establish eye contact and open your mouth a little. That shows that you want to say something and they may stop talking.
Eliz: That’s a good idea!
Gary: One last strategy is to point up with the index finger and say “Uhhhh......” or “Uh, excuse me.” Then the person may stop talking long enough for you to interrupt.
Eliz: Those are wonderful strategies for a very difficult skill. Thanks Gary!
Gary: I’m always happy to help.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu rồi tùy nghĩa trong bài học, trả lời Đúng hay Sai - True or False.

Cut 2

Language Focus: True/FalseLarry: True or False.
Larry: Listen. Is this statement true or false?
Eliz: You should never interrupt. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. Interrupting is sometimes necessary. (pause)
Eliz: The best place to interrupt someone is in the middle of a sentence. (ding) (pause for answer)
Eliz: False. The best place is between sentences. (pause)
Eliz: Establishing eye contact, pointing your index finger up and saying “Uhhhhh.....” are good strategies for interrupting(ding)(pause for answer)
Eliz: True. They will get the person’s attention. Then you can talk.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, chúng ta nghe ba mẩu đàm tthoại và nghe những câu dùng để ngắt lời. A board meeting = buổi họp của ban giám đốc.


You’ll have to find a way = bạn phải tìm ra cách mà giải quyết vấn đề.
There’s a Mr. Walters waiting to see you = Có một ông tên là Walters đang chờ gặp bà.
Urgent = khẩn cấp.
He says it’s urgent = ông ta bảo đây là chuyện khẩn cấp.
I‘ve got to take this call = tôi phải nghe cú điện thoại này.
Production meeting = buổi họp về sản xuất hay của nhân viên lo về sản xuất.
UCLA = viết tắt ở chữ University of California in Los Angeles.
Ba câu dùng để ngắt lời: I’m sorry to interrupt…
Excuse me for interrupting…Uh, excuse me… Thanks for reminding me, cám ơn đã nhắc cho tôi biết.

Cut 3


Business Dialog:

Larry: Business Dialog


Larry: These dialogs give examples of how to interrupt.
Dialog 1: Mary and Bob are discussing a project they are working on.
Eliz: Dialog 1: Mary and Bob are discussing a project they are working on. Listen for the expression, “I’m sorry to interrupt.”
Bob: But Mary, we can’t possibly finish by Tuesday!
Mary: But that’s our deadline. You’ll have to find a way!
Sam: I’m sorry to interrupt, but there’s a Mr. Walters waiting to see you. He says he has a two o’clock appointment.
Mary: Oh, is it two o’clock already? Sorry, Bob, we’ll have to continue this some other time.
Eliz: Dialog 2: Joseph is talking about his vacation in Los Angeles. Listen for the expression, “excuse me for interrupting.”
Joseph: And then I flew to Los Angeles and stayed with my wife’s sister. She took us around the city. We went shopping in Beverly Hills and visited UCLA.
Tara: Uh, excuse me for interrupting, but it’s time for the production meeting.
Joseph: I thought the meeting was tomorrow.
Tara: No, it’s today.
Joseph: Oh, thanks for reminding me.
Eliz: Dialog 3: Two colleagues are discussing a business decision. In this dialog, the woman uses the expression “Uh, excuse me” to interrupt.
Ms. Harris: ... And so I think we should delay the decision until after the Board Meeting.
Sam: But it can’t wait until then.
Young woman: Uh, excuse me, Ms. Harris, but Mr. Diego is on the phone. He says it’s urgent.
Ms. Harris: OK. Sorry, Sam. I’ve got to take this call. We’ll talk about it later.
Sam: No problem.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe những câu dùng để ngắt lời.

Cut 4

Focus on Functions: InterruptionLarry: Focus on Functions: Interrupting
Eliz: Now let’s focus on Interrupting.
Larry: Listen and Repeat.
Eliz: I’m sorry to interrupt (pause for repeat)
Eliz: I’m sorry to interrupt, but there’s a Mr. Walters waiting to see you. (pause for repeat)
Eliz: Uh, excuse me for interrupting (pause for repeat)
Eliz: Uh, excuse me for interrupting, but it’s time for the production meeting. (pause for repeat)
Eliz: Uh, excuse me, Ms. Harris, (pause for repeat)
Eliz: Uh, excuse me, Ms. Harris, but Mr. Diego is on the phone.(pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Gary chỉû cho ta những cách ngắt lời lịch sự.


Gary comments on the language used to interrupt in business situations = Gary nhận xét về ngôn ngữ dùng để ngắt lời trong khi làm việc.

Immediate action = phải hành động ngay.


Word = lời, chữ, từ.
May I have a word with you? = Xin cho tôi được thưa chuyện với ông/bà.
Whenever possible, you should wait until it is your turn to speak = bất cứ khi nào có thể, bạn nên chờ đến lượt mình rồi hãy nói.
But when you need immediate action, you may have to interrupt = nhưng khi cần hành động ngay, thì bạn có thể phải ngắt lời.
In each of these cases, the person uses a polite expression to interrupt and to give the important news = trong mỗi trường hợp này, người ngắt lời dùng lời nhã nhặn, và báo tin quan trọng.
A two o‘clock appointment = buổi hẹn lúc hai giờ.
To make an appointment = xin hẹn gặp ai.
Delay the decision = hoãn quyết định.

Cut 5


Gary’s Tips: Interrupting

Larry: Gary’s Tips.

Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth! Today I’ll be talking about how to interrupt. Sometimes when people are talking, you may need to interrupt them. Of course, whenever possible, you should wait until it is your turn to speak. But when you need immediate action, you may have to interrupt.
For example, Mr. Epstein interrupts Mr. Blake and Ms. Graham to let them know that it is time to leave. Mr. Epstein uses the polite expression “I hate to interrupt, but...”
Epstein: Well, I hate to interrupt, but we have a car outside, and we have reservations at 12:15.
So why don’t we get over to the restaurant, and we can continue our conversation there?
Gary: He suggests that they continue their conversation at the restaurant. In today Business Dialogs, we see other examples of interruptions. In the first Dialog, Bob and Mary are talking about an important deadline. Sam has to interrupt to let Mary know that someone is waiting to see her.
Bob: But Mary, we can’t possibly finish by Tuesday!
Mary: But that’s our deadline. You’ll have to find a way!
Sam: I’m sorry to interrupt, but there’s a Mr. Walters waiting to see you. He says he has a two o’clock appointment.
Mary: Oh, is it two o’clock already? Sorry, Bob, we’ll have to continue this some other time.
Gary: Sam uses the polite expression “I’m sorry to interrupt , but...” He uses this expression to get Mary’s attention and to interrupt the conversation. In Business Dialog 2, Joseph is telling Tara about his trip to California. She interrupts his story to remind him that the production meeting is going to begin.
Joseph: And then I flew to Los Angeles and stayed with my wife’s sister. She took us around the city. We went shopping in Beverly Hills and visited UCLA.
Tara: Uh, excuse me for interrupting, but it’s time for the production meeting.
Joseph: I thought the meeting was tomorrow.
Tara: No, it’s today.
Joseph: Oh, thanks for reminding me.
Gary: She uses the small sound “Uh” and the expression “Excuse me for interrupting but...” to get his attention.

In this case, Joseph didn’t know there was a meeting, and he thanks Tara for reminding him.

In Dialog 3, the young woman uses the expression “Uh, excuse me” and the person’s name to interrupt the conversation.

Ms. Harris: And so I think we should delay the decision until after the Board Meeting.


Sam: But it can’t wait until then.
Young woman: Uh, excuse me, Ms. Harris, but Mr. Diego is on the phone. He says it’s urgent.
Ms. Harris: OK. Sorry, Sam. I’ve got to take this call. We’ll talk about it later.
Sam: No problem.
Gary: In each of these cases, the person uses a polite expression to interrupt and to give the important news. If your news is important, the person will be happy that you have interrupted. I hope today’s tips were helpful! Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time!
Eliz: Thanks Gary!

MUSIC


Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 79 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 80.

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 80. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Chủ đề của bài học hôm nay là I Work With Small Children = tôi làm việc với các em nhỏ. Bài học hôm nay cũng chú trọng vào những mệnh - đề phụ dùng với chữ “when” và “câu hỏi láy” tức là nhóm chữ “có phải không?” ở cuối câu, tiếng Anh gọi là tag questions.

This lesson focuses on clauses with When and on tag questions. Bài học cũng học về tên của các phần cơ - thể. It also introduces the names of parts of the body. Thí dụ về tag questions: She works in a hospital, doesn’t she? Cô ấy làm trong bệnh viện, phải không? Mở đầu bài học, ta nghe Kathy phỏng vấn Sara Scott, bác sĩ nhi đồng (nhi khoa).

MUSIC


Cut 1

New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture.

Larry: Today’s unit is I Work With Small Children.
This lesson focuses on clauses with When and on tag questions.

It also introduces the names of parts of the body.

MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you?


Kathy: Just fine. And you?
Max: I’m doing great.
Max: Who’s our guest today?
Kathy: Today’s guest is Sara Scott.
Max: And what are we going to talk about?
Kathy: We’re going to talk about her work.
Max: She works in a hospital, doesn’t she?
Kathy: Yes, she does. She’s a doctor.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe rồi lập lại. Để ý đến hình thức của động từ ở ngôi thứ ba số ít như “works”, “lives” ở mệnh - đề chính và “doesn’t she?” ở câu hỏi láy tag question.

Cut 2

Language Focus. Phrasal repetition.Larry: Listen and repeat.
Max: Sara’s a doctor. (pause for repeat)
Kathy: She works in a hospital, doesn’t she? (pause for repeat)
Max: Yes, she does. (pause for repeat)
Max: Sara lives in Chicago. (pause for repeat)
Kathy: She lives with her sister, doesn’t she? (pause for repeat)
Max: Yes, she does. (pause for repeat)
Max: She works very hard. (pause for repeat)
Kathy: She likes her work, doesn’t she? (pause for repeat)
Max: Yes, she does. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại những câu láy lại “có phải không.” Nhận xét: nếu câu chính dùng động - từ thường ở ngôi thứ ba số ít, thì hiện tại, như works trong câu “She works in a hospital,” thì trong tag - question dùng động từ do ở ngôi thứ ba số ít, thì hiện tại, và ở thể nghi - vấn phủ định, tức là “doesn’t she?” tức là She works in a hospital, doesn’t she? Nếu động từ ở câu chính là động từ “be” như câu “She’s a doctor” thì ở tag question, dùng động - từ “be” và ở thể nghi vấn phủ định, nghĩa là “isn’t she?” Như trong câu, She’s a doctor, isn’t she?


Xin nghe những câu trong phần tới. Sara talks about her life in Chicago. = Sara nói về cuộc sống của cô ở Chicago.
Her parents also live in Chicago. = Cha mẹ cô cũng sống ở Chicago.
A nurse = y - tá;
a clinic = phòng mạch.
It’s very windy in Chicago, isn’t it? = Có nhiều gió ở Chicago, phải không?
They call Chicago the Windy City = họ gọi thành phố Chicago là Thành Phố Nhiều Gió.

Cut 3


Interview: Sara Scott

Larry: Interview


Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Doctor Sara Scott. Welcome back, Sara.
Sara: Nice to see you again.
Kathy: How’s your sister?
Sara: My sister Chris? Oh, she’s fine. She’s back home in Chicago.
Kathy: Do you like living in Chicago?
Sara: Yes, but I don’t like the weather. It’s very cold in the winter. And we get lots of snow.
Kathy: It’s very windy in Chicago, isn’t it?
Sara: Yes, it is. They call Chicago the Windy City.
Kathy: Why do you stay in Chicago?
Sara: Well, my parents live here.
Kathy: Oh, what do they do?
Sara: My father is retired. My mother is a nurse. She works in a small clinic.
Kathy: Thank you, Sara. Our guest is Sara Scott. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại những câu có dùng tag questions, có phải không. Nhận xét là ở phần sắp tới, nếu mệnh đề chính có dùng “is” thì ở tag question dùng isn’t he hay isn’t she tùy theo chủ từ là nam nay nữ. Sara’s father is retired, isn’t he? Sara’s sister is a teacher, isn’t she?

Cut 4

Language Focus. Repeat with a Beat.Larry: Listen and repeat.
Max: Sara is a doctor, isn’t she? (pause for repeat)
Kathy: Yes, she is. (pause for repeat)
Max: Sara’s mother is a nurse, isn’t she? (pause for repeat)
Kathy: Yes, she is. (pause for repeat)
Max: Sara’s father is retired, isn’t he? (pause for repeat)
Kathy: Yes, he is. (pause for repeat)
Max: Sara’s sister is a teacher, isn’t she? (pause for repeat)
Kathy: No, she isn’t. She’s a dancer. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Sara nói về việc làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn. Sara talks about her work as a doctor in a large hospital.


A medical problem = bịnh.
A hearing problem = nghe không rõ.
Ears = tai;
eyes = mắt.
Most children learn to read when they are five or six = phần đông các em nhỏ học đọc khi các em lên 5 hay 6.
When they can’t hear very well, they have trouble reading = khi chúng không nghe rõ, thì chúng gặp trở ngại về đọc.
Nghe lại thí dụ có tag question: You work in hospital, don’t you? Bạn làm việc ở bệnh viện, phải không?

Cut 5


Interview 2: Sara Scott

Larry: Interview


Kathy: We’re back with our guest, Sara Scott. You work in a hospital, don’t you?
Sara: That’s right. I work mostly with children.
Kathy: With children?
Sara: Yes, children with medical problems.
Kathy: Can you give us an example?
Sara: Certainly. Most children learn to read when they are five or six. But some don’t. Sometimes they have problems with their eyes or their ears.
Kathy: With their ears?
Sara: Yes. Sometimes they have a hearing problem. Something is wrong with their ears, and they can’t hear very well. And when children can’t hear very well, they have trouble reading.
Kathy: So you help these children. Very interesting work!
Our guest is Doctor Sara Scott. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Kathy phỏng vấn bác sĩ Sara Scott, làm việc với các trẻ em.


Children with medical problems = trẻ em bị bịnh.
Something is wrong with their ears, and they can’t hear very well. = Tai của các em làm sao nên các em nghe không rõ.
Something is wrong (with) = có gì trở ngại, trục trặc.

Cut 6


Language Focus. Listen with Music.

Larry: Listen and repeat.


Max: When they are five or six years old (pause for repeat)
Max: Most children learn to read when they are five or six years old. (pause for repeat)
Max: When do most children learn to read? (pause for repeat)
Max: Most children learn to read when they are five or six years old. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation 

Trong phần điện thư sắp tới, quí vị tập nói câu dài. 

Sara talks about her work with older people = Sara nói về công việc của cô với những người lớn tuổi, già.
Legs = chân.
Do you ever work with older people? = Có bao giờ bác sĩ chữa trị người già không?
When people get older, they often have problems with their eyes or ears = khi người ta già, người ta thường nhìn kém hay nghe không rõ.

Cut 7


E - mail

Larry: E - mail Kathy: Welcome back. It’s time to check our e - mail. We have an e - mail from Sam in Las Vegas. His question is: Do you ever work with older people?


Sara: Yes, I do. When people get older, they often have problems with their eyes or ears. I try to help them.
Kathy: That’s wonderful. Sara, thank you for being on our show.
Sara: I was happy to be here.
Kathy: Let’s take a short break.
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu hỏi rồi trả lời, căn cứ vào ý nghĩa trong bài.

Cut 8

Language Focus. Listen and answer.Larry: Listen and answer.
Listen for the bell, then say your answer.
Max: When people can’t hear, something is wrong with their.... (ding) (pause for answer)
Max: ears. (short pause)
Max: Something is wrong with their ears. (short pause)
Max: When people can’t see, something is wrong with their.... (ding) (pause for answer)
Max: eyes. (short pause)
Max: Something is wrong with their eyes. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một mẩu đàm thoại tại phòng mạch bác sĩ. Một bà đau chân.


What’s the problem? = ông hay bà đau ở đâu?
My leg hurts = chân tôi đau.

Cut 9


Daily Dialogue: At the Doctor’s Office. Part 1.
A woman visits her doctor because of a problem with her leg.

Larry: Listen to the conversation.

Doctor (male): Good morning, Natalie. (short pause)
Natalie: Good morning, Doctor. (short pause)
Doctor: How are you today? (short pause)
Natalie: Just fine, thanks. (short pause)
Doctor: So what’s the problem? (short pause)
Natalie: My leg hurts. (short pause)

Larry: Listen and repeat.

Doctor: Good morning, Natalie. (pause for repeat)
Natalie: Good morning, Doctor. (pause for repeat)
Doctor: How are you today? (pause for repeat)
Natalie: Just fine, thanks. (pause for repeat)
Doctor: So what’s the problem? (pause for repeat)
Natalie: My leg hurts. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 80 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.ANH NGữ SINH ĐộNG BÀI 81

Đây là chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English bài 81; Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Mở đầu bài học là phần Câu Đố Trong Tuần, Question of the week, trong đó quí vị nghe những “đầu mối,” nghĩa là clues, để đoán xem mùa này là mùa gì. Thanksgiving dinner = bữa ăn tối mừng Lễ Tạ Ơn. To bloom = nở. The flowers are blooming = hoa nở.

Cut 1

Question of the Week: answerLarry: Question of the Week!
The Question of the Week is: What Season is It?

UPBEAT MUSIC


Max: It’s time to answer last week’s question. The question was: What Season is It? Are you ready to play?
Kathy: Yes, I am.
Max: OK. Listen carefully to these clues.
Question 1. What season is it?
Larry: It is cool. The leaves are turning colors.
People are having a Thanksgiving dinner.
Max: What season is it?
Kathy: Thanksgiving? Americans have Thanksgiving in the fall.
Max: That’s right. It’s fall.
Question 2. What season is it?
Larry: It is hot. The days are long and the nights are short. People are going swimming.
Max: What season is it?
Kathy: Let’s see. It’s hot. And people are swimming. It’s summer!
Max: That’s it!
Now question 3. Again, what season is it?
Larry: It is warm.
The grass is green.
The flowers are blooming.
Max: What season is it?
Kathy: That’s easy. It’s spring.
Max: Right. Now for the last question. What season is it?
Larry: It is cold.
People are skiing.
There is snow on the ground.
Max: What season is it?
Kathy: Winter. It’s winter.
Max: Right. People go skiing in the winter.
Thanks for playing.
Kathy: I had fun.

MUSIC


Larry: A Question for You
Max: Now here’s a question for you.
Larry: Listen for the bell, then say your answer.
Max: In your country, when do most children learn to read? (ding) (pause for answer)
Max: Hmm. Thanks for telling us.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Câu chuyện giữa bài, ta nghe Larry nói về chuyến đi câu của ông ta. Larry talks about his fishing trip. Did you wear your lucky fishing hat? Bạn có đội cái mũ đi câu may mắn của bạn không?


It’s bad luck to talk when you are fishing = trong khi đang câu, nếu nói chuyện thì xui. It scares the fish! Nói to làm cho cá sợ.
To scare = làm sợ. I’m scared = tôi sợ.
Did you have fun with your friends = Ông và bạn ông có vui không?
Jokes = chuyện khôi hài.
To tell a joke = kể một chuyện buồn cười.
The best way to fish = cách câu được nhiều cá nhất.

Cut 2


Story Interlude

Larry talks about his fishing trip.


Larry: A - a - a - nd that’s it. We’re off the air.
Kathy: So, Larry, tell us. How was your weekend?
Max: Yes, how was your fishing trip?
Larry: I had a great time.
Kathy: Larry, what about your lucky hat? Did you wear your lucky fishing hat?
Larry: Of course!
Kathy: And did it work? Did you catch a lot of fish?
Larry: [laughs] Oh, yes. The fishing was very good.
Kathy: Did you have fun with your friends?
Larry: Oh, we always have fun!
Kathy: What do you do?
Larry: Well, we always talk about the best way to fish. And we tell lots of jokes. But we only talk at the end of the day, in the evening.
Kathy: Why is that?
Larry: It’s bad luck to talk when you are fishing! It scares the fish!
Elizabeth enters
Kathy: Oh hi Elizabeth. Are you ready for your show?
Eliz: Yes, thanks. We’re about to begin.
Kathy: OK. Good luck.
Larry: Alri - i - i - ght. Quiet please, everyone. Cue Music...

Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Functioning in Business, Anh Ngữ Thương Mại Trung cấp, ta nghe phần đàm thoại ở tiệm ăn, phần 1 - At the Restaurant, Part 1. Bài này chú trọng vào cách nhận và từ chối đề nghị hay lời mời, This program focuses on Accepting and Refusing Offers.
An offer = lời mời, đề nghị.
To offer = mời, đề nghị.
I offered two thousand dollars for his old car = tôi đề nghị trả hai ngàn mỹ kim cho các xe hơi cũ của ông ta.
Formal = có vẻ trịnh trọïng, trang nghiêm.
It was nice, but not too formal = tiệm ăn lịch sự, nhưng không quá trang nghiêm.
We wanted a comfortable place to discuss business = chúng tôi muốn một nơi ấm cúng để bàn công chuyện.
Trade show = cuộc triển lãm thương mại.
Ông Epstein mô tả nhà hàng nơi ông ăn trưa với Ông Blake và Bà Graham.

Cut 3


Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!
Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.
Today’s unit is “At the Restaurant, Part 1.” This program focuses on Accepting and Refusing Offers.

MUSIC


Interview: Mike Epstein, at restaurant

Larry: Interview


Mr Epstein describes the restaurant where he had lunch with Mr. Blake and Ms. Graham.
Eliz: On today’s program I’ll be talking with Mike Epstein.
Mr. Epstein is at a trade show in Florida. He is talking to us by phone.
Phone bleep
Eliz: Hello, Mr. Epstein
Epstein: Hello, Elizabeth.
Eliz: How’s the weather down there?
Epstein: Warm and sunny, as always.
Eliz: Last time we listened to your conversation at Mr. Blake’s hotel. ... when Mr. Blake first met Ms. Graham.
Epstein: Yes. After that, we went from his hotel to the restaurant.
Eliz: Was it a nice restaurant?
Epstein: Yes, it was nice, but not too formal. We wanted a comfortable place to discuss business.
Eliz: Today, we’re going to listen to your conversation with the waiter at the restaurant.
Epstein: OK.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta học về cách gọi các món ăn ở nhà hàng - Ordering in a restaurant. To order = gọi món ăn (ở nhà hàng).


Salad dressing = dầu trộn rau sống.
Lowfat Italian = dầu trộn rau sống kiểu Y,Ù ít chất béo, gồm có dầu, và dấm.
Olive oil = dầu ô - liu.
Cream = váng sữa.
Are you ready to order? = bạn đã sẵn sàng gọi món ăn chưa?
I‘m watching my weight = [tôi phải để ý đến sức nặng của tôi] = tôi ăn khem để khỏi mập (béo).
Large green salad = món rau sống đĩa lớn.
Blue cheese = phó mát mềm có nấm màu xanh như phó mát rố - cơ - fo.
Rich = béo.
Blue cheese is a rich cheese = Blue cheese là món phó mát nhiều chất béo.
Seafood sauté = món đồ biển xào lăn.
Sauté = fry quickly = sào nhanh trên chảo mỡ hay bơ. [chữ sauté gốc từ chữ Pháp sauter (nghĩa là nhảy); quá khứ phân từ viết là sautéed].
Pesto pasta = món mì Ý có đổ nước xốt nghiền kiểu Ý. Pesto là thứ nước xốt nghiền gồm rau húng basil tươi, tỏi (garlic), Parmesan cheese, và dầu ô - liu (olive oil).
Parmesan cheese = thứ phó mát làm ở tỉnh Parma bên Ý, cứng, được bào mỏng để rắc lên mì hay súp.
Dressing = dầu hay phó mát lỏng để trộn rau sống.
New York steak = thịt bò nướng kiểu New York.
Để ý cách nói cho nhà hàng nướng thịt bò steak vừa ý mình: Medium rare = thịt nướng chín vừa bên ngoài nhưng còn hơi hồng bên trong.
Well done = chín kỹ; medium = chín vừa; rare = còn sống bên giữa.
The waiter comes to their table = người hầu bàn lại chỗ họ ngồi.
Waiter = người hầu bàn (nam);
waitress = người hầu bàn (nữ).

Cut 4


Dialog: Ordering in a Restaurant

Larry: Dialog


Ms. Graham, Mr. Blake, and Mr. Epstein order their meals at the restaurant.
Larry: Ms. Graham, Mr. Blake, and Mr. Epstein are at the restaurant. The waitress comes to their table.
Waitress: Are you ready to order?
Graham: Yes, I think we’re all ready. I’ll have the large green salad.
Waitress: And what kind of dressing would you like?
Graham: Just oil and vinegar please.
Waitress: OK. (pause)
Blake: Which do you recommend, Ms. Graham: the seafood sauté or the pesto pasta?
Graham: Hmmm, do you like rich sauces?
Blake: Yes, very much, but I’m watching my weight.
Graham: I understand. I suggest the pesto pasta; it has olive oil and no cream.
Blake: Good idea! And I’ll also take a small salad with the lowfat Italian dressing. (pause)
Epstein: I’ll have the small green salad and the New York steak, medium rare.
Waitress: And what dressing would you like?
Epstein: I’d like blue cheese dressing.
Waitress: Thank you.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Language Focus, Variations, ta nghe những câu cùng diễn tả một ý giống nhau.

Cut 5

Language Focus: Listen and Repeat: VariationsLarry: Variations. Listen to these variations.
Eliz: Are you ready to order?
Larry: Can I take your order? (pause)
Eliz: I’ll have the large green salad.
Larry: I’d like the large green salad. (pause)
Eliz: What kind of dressing would you like?
Larry: What kind of dressing would you prefer? (pause)
Eliz: I suggest the pesto pasta.
Larry: I recommend the pesto pasta. (pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần cuối bài học, ta nghe mẩu phỏng vấn Mike Epstein ở nhà hàng. They seem to have a nice variety of food at that restaurant = nhà hàng ấy có nhiều món khác nhau.


A lot of choices = có nhiều món cho khách chọn.
To order = gọi món ăn.
An order = một món khách gọi. [Nhận xét: order = còn có nghĩa là hàng đã đặt.]
Business discussions = cuộc thảo - luận về công việc kinh doanh.

Cut 6


Interview: Mike Epstein, at restaurant

Larry: Interview


Eliz: They seem to have a nice variety of food at that restaurant.
Epstein: Yes, they do. They have a lot of choices. But I always order the steak. It’s always very good.
Eliz: After you ordered, you began discussing business.
Epstein: That’s right.
Eliz: We’ll listen to those business discussions on our next show. Thank you very much for being with us today.
Epstein: It’s been my pleasure.
Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Quí vị vừa học xong bài 81 trong chương trình Anh Ngữ Sinh Động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.
tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương