VnDoc Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí BÀi số 1tải về 6.44 Mb.
trang21/72
Chuyển đổi dữ liệu09.12.2017
Kích6.44 Mb.
#4364
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   72
Anh Ngữ sinh động bài 67.

Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng, bài thứ 67. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Bài học này tiếp theo bài trước về chuyện mua người máy tự động. Bà Graham, xếp của ông Epstein, lo không biết hãng International Robotics của ông Blake có kịp giao và ráp máy trước hạn chót là tháng 10 và có dịch vụ sau khi giao hàng không (the October deadline, aftersales service). Sau đó chúng ta học kỹ thêm về cách diễn đạt điều không đồng ý một cách nhã nhặn. Xin nghe mấy chữ sẽ gặp:

Ôn lại: flexible = mềm dẻo, linh động, uyển chuyển.
work out a solution = tìm ra giải pháp = work things out.
comments = lời nhận - định, ý kiến (opinions). Nhận xét: comment = nhấn mạnh vần đầu: comment.
CUT 1

Interview: Epstein


Eliz: So Ms. Graham still had doubts about Mr. Blake’s ability to meet the deadline.
Epstein: Yes, she did.
I knew she was worried that Mr. Blake’s company would not be able to install the robots on time, by the October deadline.
Eliz: But you disagreed.
Epstein: Yes. I was very impressed by the quality of the industrial robots. I knew that Mr. Blake’s company had the best technology. And I saw that Mr. Blake was very flexible. I was sure he could deliver on time.
Eliz: What about aftersales service?
Epstein: Again, I felt that we could work out a solution with Mr. Blake.
Eliz: Thank you very much for being on our show. Your comments have been very interesting.
Epstein: It’s been my pleasure.
Eliz: Let’s take a short break.

MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe lại cuộc nói chuyện giữa ông Epstein và bà Graham. Nghe lại mấy câu đã học:
As long as it’s clear to both of you...miễn là hai ông hiểu rõ là...
...that is has to be worked out, and before October, because that’s our deadline... ...rằng (hai ông) phải tìm ra giải pháp, và (phải giao hàng) trước tháng 10, vì đó là hạn chót của chúng ta.
To purchase = mua [nhấn mạnh vần đầu] = to buy.
I understand your reservations = tôi hiểu sự dè dặt của bà.
The technology of their product is really excellent = kỹ thuật của sản phẩm của họ rất tốt.
Let’s discuss it further tomorrow = mai chúng ta lại bàn luận thêm về chuyện này.
Quí vị học thêm thành ngữ = Let’s sleep on it = để tối về suy nghĩ, mai sẽ tính. [Ðây là một cách hoãn quyết định ngay.]

Quí vị nghe một câu hỏi, rồi nghe một mẩu đàm thoại, rồi nghe lại câu hỏi và trả lời khi nghe tiếng chuông. Sau đó nghe câu trả lời đúng.

CUT 2

Language Focus: Questions Based on Dialog


Larry: Questions. Listen to the question.
Eliz: What does Mr. Epstein think about the quality of Mr. Blake’s robots? (short pause)
Larry: Now listen to the dialog.
Graham: Okay. As long as it’s clear to both of you that it has to be worked out, and before October, because that’s our deadline.
Epstein: Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.
Eliz: What does Mr. Epstein think about the quality of Mr. Blake’s robots? (ding)(pause for answer)
Eliz: He thinks the technology of their product is excellent. (short pause)
Larry: Listen to the question.
Eliz: Does Ms. Graham agree to purchase Mr. Blake’s robots? (short pause) Larry: Now listen to the dialog.
Graham: Well, let’s discuss it further tomorrow. All right?
Epstein: Okay. All right. Thank you.
Eliz: Does Ms. Graham agree to purchase Mr. Blake’s robots? (ding)(pause for answer)
Eliz: No, she doesn’t. She says they will discuss it again tomorrow. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, Gary chỉ cho ta biết cách bất đồng ý kiến với người xếp của mình. This Culture Tip discusses when it is OK for subordinates to disagree with their bosses in American companies = phần mách giúp văn hoá này bàn về khi nào thì người thuộc - viên có thể bất đồng ý với cấp chỉ huy của họ trong các công ty Hoa Kỳ.


To disagree = bất đồng ý.
A boss = người xếp, cấp chỉ huy, ông/bà chủ.
a subordinate = người dưới quyền, thuộc viên.
an opinion = ý kiến.
a decision = một quyết định (to decide, make a decision).
communicate with bosses = nói với cấp chỉ huy.
Encourage = khuyến khích.
Policy = điều lệ, chính sách, qui luật.
Good bosses want to listen to different opinions and then make a decision = cấp chỉ huy giỏi muốn nghe những ý kiến khác nhau rồi mới quyết định.
After the final decision is made, everyone has to support it, even the people who disagreed with it = sau khi quyết định cuối cùng đã đưa ra thì mọi người, kể cả người bất đồng ý, cũng phải hỗ trợ quyết định ấy.
bad atmosphere = bầu không khí khó chịu.
limits = giới hạn.
To argue = cãi, tranh luận; trình bầy lý lẽ; an argument = một lời lý luận.

CUT 3


Culture Tips: Disagreeing with the Boss Larry: Culture Tips
Sometimes I hear American workers arguing with their bosses. Thỉnh thoảng tôi thấy nhân viên Mỹ lý luận với xếp của họ.
Good bosses want their subordinates to tell them when they are wrong. Những cấp chỉ huy giỏi muốn người dưới quyền cho họ biết khi nào họ nhầm lẫn.
The subordinate can help the boss by keeping him or her from doing something stupid = thuộc cấp có thể giúp cấp chỉ huy tránh khỏi phạm điều thiếu suy xét. [Stupid = dumb = ngu - dại]
Eliz: Hello and welcome again to “Culture Tips”. Gary Engleton, our business language expert, is here with us again.
Gary: Welcome everybody!
Eliz: We have an e - mail question about communicating with bosses.
The question: “Sometimes I hear American workers arguing with their bosses.” “Is this normal in American companies?”
Gary: Well, I would say that good bosses encourage their subordinates to disagree with them.
Eliz: Why is that?
Gary: Well, think about it. Let’s say that the boss is going to make a new policy. A subordinate feels strongly that the new policy will cause big problems. If the subordinate is right, the boss will look very bad.
Eliz: I think that I understand. The subordinate can help the boss by keeping him or her from doing something stupid.
Gary: Yes, that’s it exactly. That’s why good bosses want their subordinates to tell them when they are wrong. Of course, the bosses want to hear strong facts and reasons to support the disagreement. [to support = ủng hộ, hỗ trợ]
Eliz: So they only want intelligent disagreement.
Gary: Yes. Good bosses want to listen to different opinions and then make a decision. But there are limits.
Eliz: What kind of limits?
Gary: Well, after the final decision is made, everyone has to support it, even the people who disagreed with it. If they don’t support it, there will be a really bad atmosphere in the office.
Eliz: So it’s OK to disagree before the decision is made, but afterwards, you have to be quiet.
Gary: Yes.
Eliz: Well, once again we’ve learned a lot. Thanks, Gary!
Gary: My pleasure!
MUSIC
Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe thí dụ về bất đồng ý kiến nhã nhặn giữa Henry và bà xếp Amy về thời biểu của dự án = Henry is talking to Amy about their project schedule.


a day off = nghỉ một ngày. I think we’ve got to give them a couple of days off = tôi nghĩ ta phải cho nhân viên nghỉ đôi ngày.
We’ve got to = we have to = we must = chúng ta phải. I can understand your concern, but the project is almost finished = tôi hiểu rằng ông lo, nhưng dự án sắp xong rồi.

CUT 4


Business Dialog: Disagreeing Politely
Larry: Business Dialog
Eliz: Let’s listen to today’s Business Dialog.
Henry is talking to Amy about their project schedule.
Henry: I’m really worried about the team. They’re working so much that they’re too tired to think clearly. I think we’ve got to give them a couple of days off!
Amy: I can understand your concern, but the project is almost finished. If we can keep everyone working for three or four more days, we’ll be able to complete it on time. Then they can take a break for a day or two.
Henry: I hope you’re right, but I don’t know if they can keep going for three or four more days.
Amy: Henry, I understand what you’re saying, but I think that you’re a bit too worried. They’re stronger than you think, and they know the importance of this deadline. Let’s help them get through it, okay?
Henry: Okay. I’ll do what I can.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần Language Focus, Gary mách cho ta những câu mở đầu để dùng khi bất đồng ý một cách nhã nhặn. Ðó là những câu như..I understand your concern, but...Tôi biết bạn lo, nhưng. I hope you’re right, but.. Tôi hy vọng bạn đúng, nhưng... .I don’t know if they can keep going for three or four days... Tôi không biết họ còn tiếp tục làm thêm ba hay bốn hôm nữa hay không. A bit too worried = hơi lo quá.

CUT 5

Language Focus: Focus on Functions: Disagreeing Politely


Larry: Focus on Functions: Disagreeing Politely.
Eliz: Now let’s focus on Disagreeing Politely. Here are some expressions which will help you disagree politely.
Larry: Listen and repeat.
Eliz: I can understand your concern, but ... (pause for repeat)
Eliz: I can understand your concern, but the project is almost finished. (pause for repeat)
Eliz: I hope you’re right, but ... (pause for repeat)
Eliz: I hope you’re right, but I don’t know if they can keep going. (pause for repeat)
Eliz: I understand what you’re saying, but ... (pause for repeat)
Eliz: I understand what you’re saying, but I think that you’re a bit too worried. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe Gary bàn thêm về cách tỏ bầy ý kiến bất đồng. Recognize the other person’s feeling = nhận biết cảm nghĩ của người khác. Position = vị trí, lập trường.


Reservations = sự dè dặt.
Too tired to think clearly = mệt quá không còn suy nghĩ minh mẫn được nữa. Ðể ý đến nghĩa KHÔNG trong câu tiếng Anh TOO....TO. Thí dụ: He’s too tired to go any further. = anh ta mệt quá không còn đi thêm được nữa.
Business situations = những hoàn cảnh trong thương rường. Social situations = những hoàn cảnh giao thiệp thông thường (không nghiêm trang, như trong một buổi tiệc giữa bạn è)
Treat people with respect = đối xử với người khác một cách kính trọng.

CUT 6


Gary’s Tips: Disagreeing Politely

Larry: Gary’s Tips


Eliz: Now it’s time for Gary’s Tips with Gary Engleton!
Gary: Hello, Elizabeth. Today I’ll be talking about how to disagree politely.
Eliz: In business, it is sometimes necessary to disagree, even with your boss.
Gary: When you disagree, it’s important to recognize the other person’s feeling. In American business or social situations, it is very impolite to say directly “You’re wrong.” Instead you should use expressions for polite disagreement, as we hear in today’s Business Dialog. It is always a good idea to show that you understand the other person’s position. For example, Amy says to Henry that she can understand his concern.
Henry: I’m really worried about the team. They’re working so much that they’re too tired to think clearly. I think we’ve got to give them a couple of days off!
Amy: I can understand your concern, but the project is almost finished.
Gary: In a similar way, Mr. Epstein, shows that he understands Ms. Graham’s position.
Epstein: Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again the technology of their product is really excellent.
Gary: Even if you don’t agree with people, you should let them know that you understand their idea. Here is an example from the Business Dialog.
Amy: Henry, I understand what you’re saying, but I think that you’re a bit too worried.
Gary: If you want to resolve a disagreement and find the best solution, you want to keep communication open. The best way to do this is to treat the other person with respect. Using the expressions we’ve discussed today is one way to show this respect for the other person’s ideas. Thanks for joining us today for Gary’s Tips. We’ll see you again next time.
Eliz: Thanks, Gary.

MUSIC


Eliz: Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then!
Vietnamese Explanation
Quí vị vừa học xong chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 67. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.

Anh Ngữ sinh động bài 68.

Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 68. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này, quí vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách Chương trình Anh Ngữ Căn Bản, nhằm giúp quí vị hiểu thêm về đời sống và văn hoá Mỹ.

Chủ đề của bài học hôm nay là câu How Do You Spend the Rest of Your Day? = Phần còn lại của ngày hôm nay bà tính sẽ làm gì? Quí vị cũng học về những trạng tự chỉ mức thường xuyên—adverbs of frequency—như always (luôn luôn, bao giờ cũng); usually (thường); sometimes (thỉnh thoảng, đôi khi) và never (không bao giờ).

Kathy phỏng vấn bà Martha Harris, mẹ của ông Harris. Quí - vị nghe những chữ: grandmother = hay grandma = bà; grandchild = cháu trai hay gái; grandson = cháu trai; granddaughter = cháu gái; mother - in - law = mẹ chồng hay mẹ vợ. Daughter - in - law = con dâu; son - in law = con rể. [Ðể ý hình thức số nhiều, daughters - in - law; sons - in - law.] Sau đây, quí - vị nghe một đoạn, sau đó nghe rồi lập lại.

CUT 1

Larry: Today’s unit is How Do You Spend the Rest of Your Day?MUSIC

Max: Hi, Kathy. How are you?


Kathy: Great. And you?
Max: Fine. Just fine.
Who is today’s guest?
Kathy: Today’s guest is Martha Harris.
Max: Martha Harris?
Kathy: Yes, Martha Harris is Bob Harris’s mother.
Max: His mother?
Kathy: Yes. His mother.
Max: Oh, so she’s Collette and John’s grandmother.
Kathy: That’s right.

MUSIC


Language Focus. Listen and repeat: John is Mrs. Harris’s grandson.

Larry: Listen and repeat.


Max: grandmother
Max: Martha Harris is John and Collette’s grandmother. (pause for repeat)
Max: grandson
Max: John is Mrs. Harris’s grandson. (pause for repeat)
Max: granddaughter
Max: Collette is Mrs. Harris’s granddaughter. (pause for repeat)
Max: mother
Max: Mrs. Harris is Bob’s mother. (pause for repeat)
Max: mother - in - law
Max: Mrs. Harris is Sandra’s mother - in - law. (pause for repeat)
Max: daughter - in - law.
Max: Sandra is Mrs. Harris’s daughter - in - law. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Sau đây là đoạn phỏng vấn bà Martha Harris. Xin nghe mấy chữ mới:

A mystery writer = nhà văn viết chuyện bí ẩn, như truyện trinh thám, tìm manh mối một án mạng.
A mystery story = truyện bí ẩn. Tương tự, detective story, truyện trinh thám.

Martha Harris writes mystery stories = bà Martha Harris viết truyện bí ẩn.


She writes for four or five hours each morning. = mỗi ngày bà viết 4 hay 5 tiếng vào buổi sáng.
I sometimes have a cup of tea. = thỉnh thoảng tôi dùng một tách trà.
I never write in the afternoon or at night. = không bao giờ tôi viết vào buổi chiều hay ban đêm.
Writing schedule = thời biểu viết văn (của bà Martha Harris).
Oh, please call me Martha. = Ồ, xin gọi tôi là Martha (cho thân).

CUT 2


Interview: Martha Harris.

Larry: Interview

Kathy: Now it’s time for today’s interview. Our guest today is Martha Harris. Welcome to our show.
Martha: It’s very nice to be here.
Kathy: Mrs. Harris...
Martha: Oh, please call me Martha.
Kathy: OK, Martha. You’re a writer.
Martha: Yes, that’s right. I write mystery stories.
Kathy: That sounds interesting. Could you tell us a little about your writing schedule?
Martha: Well, I always get up early... at 5:30 or 6:00. Then I begin to work.
Kathy: No coffee? Nothing to eat?
Martha: Well, I sometimes have a cup of tea. I usually work for two or two and a half hours. Then I stop and eat breakfast with my husband.
Kathy: Who makes breakfast?
Martha: My husband usually makes breakfast, but sometimes I do. After breakfast, I work for another two or three hours.
Kathy: So you write for four or five hours a day?
Martha: That’s right. I never write in the afternoon or at night.
Kathy: Thank you, Martha. Our guest today is Martha Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe và lập lại các câu trong đó adverbs of frequency, trạng từ chỉ mức thường xuyên, được dùng. Nhận xét là những trạng từ này đứng trước động từ chính.


Thí dụ: Martha Harris usually gets up early. = bà Martha Harris thường dậy sớm.
Usually đứng trước động từ gets. Khi có trợ động từ đi theo thì adverbs of frequency vẫn đứng trước động từ chính. Thí dụ: I have never sung in public = tôi chưa từng bao giờ hát trước công chúng. [never đứng trước sung, past participle của sing] Have you ever been to San Diego? Bạn đã từng đến San Diego bao giờ chưa? [ever đứng trước been].

CUT 3


Language Focus. She usually gets up early.

Larry: Listen and repeat.


Max: always
Max: Martha Harris always gets up early. (pause for repeat)
Max: usually
Max: Her husband usually makes breakfast. (pause for repeat)
Max: sometimes
Max: She sometimes makes breakfast. (pause for repeat)
Max: never
Max: She never writes in the afternoon or at night. (pause for repeat)
MUSIC

Vietnamese Explanation

Trong phần tới của bài học, chúng ta tiếp tục nghe thời biểu hằng ngày của bà Martha, xem buổi chiều và tối bà làm gì.
Martha has a very full schedule = bà Martha rất bận.
Photography = nhiếp ảnh.
Take a class = theo một lớp học.
Full schedule = thời biểu kín, ghi đầy những việc làm.
Astronomy = thiên văn học.
Volunteer = tình nguyện. [volunteer là hình thức chung, vừa là danh từ vừa là động từ].
I volunteer at George Washington Hospital three days a week = tôi làm việc thiện nguyện (tình nguyện) ở Bệnh viện George Washington mỗi tuần ba ngày.
She does volunteer work and she also likes to read, watch television, and listen to music. Bà Martha làm việc tình nguyện, và bà cũng thích đọc sách, xem vô tuyến truyền hình và nghe nhạc.
It sounds like you have a full schedule. = Bà có vẻ rất bận.
The rest of the day = phần còn lại trong ngày.
Explore the Internet = tìm tin tức trên liên mạng Internet.
To explore = to search for information = tìm tin tức.

CUT 4


Interview 2: Martha Harris: How do you spend the rest of your day?
Larry: Interview
Kathy: Our guest today is Martha Harris. You never write in the afternoon. What do you do? How do you spend the rest of your day?
Martha: Well, I volunteer at George Washington Hospital three days a week.
Kathy: What else do you do?
Martha: Well, my husband and I read a lot of books. Sometimes we watch television in the evening or explore the internet. We also listen to the radio a lot, usually classical music.
Kathy: It sounds like you have a full schedule.
Martha: We also take evening classes at American University, two evenings a week. I’m taking a photography class, and my husband, Tom, is taking Astronomy.
Kathy: Thank you, Martha.
Our guest today is Martha Harris. We’ll talk more after our break. This is New Dynamic English.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, quí vị nghe một câu nói rồi trả lời, căn cứ vào những đoạn vừa học.


Nhận xét: cách dùng chữ ever (có bao giờ) trong câu hỏi: Does Martha ever get up late? có bao giờ bà Martha dậy trễ không? Have you ever been to San Francisco? Bạn đã từng đến San Francisco bao giờ chưa? [Ever đứng trước động từ chính been, have là trợ động từ .]

CUT 5


Language Focus. Listen and answer. Does she ever get up late?

Larry: Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.

Max: Does Martha ever get up late? (ding) (pause for answer)
Max: No, she doesn’t. (short pause)
Max: She always gets up early. (short pause)
Max: Does she ever make breakfast? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, she does. (short pause)
Max: She sometimes makes breakfast. (short pause)
Max: Does her husband ever make breakfast? (ding) (pause for answer)
Max: Yes, he does. (short pause)
Max: He usually makes breakfast. (short pause)
Max: Does she ever write in the afternoon? (ding) (pause for answer)
Max: No, she doesn’t. (short pause)
Max: She never writes in the afternoon. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần điện thư sắp tới, bà Martha ở Washington nói về các cháu bà: mỗi năm bà thăm các cháu bà một hai lần ở Florida. Có khi chúng lên thăm bà ở Washington, D.C. Ta tập dùng chữ “How often...” How often do you see your grandchildren? Bà thường thăm các cháu bao lâu một lần? My eightieth birthday = sinh nhật thứ 80 của tôi. [Nhận xét: eighty = 80; muốn nói “thứ tám mươi”: eightieth: đổi y = > i rồi thêm eth] . I don’t see them very often = tôi không thường gặp các cháu của tôi.

CUT 6

E - mail: How often do you see your grandchildren?Larry: E - mail
Kathy: It’s time to check our e - mail. We have an e - mail from Carol in Kansas.
Kathy: Her question is: How often do you see your grandchildren?
Martha: John and Collette? Oh, I see them three or four times a year. They live in Florida, and I live in Washington. So I don’t see them very often.
Kathy: How often do you go to Florida?
Martha: I go there... once or twice a year.
Kathy: And how often do your grandchildren come to Washington?
Martha: They come here two or three times a year.
Kathy: They’re in Washington now, aren’t they?
Martha: That’s right. They’re here for my eightieth birthday.
Kathy: Your eightieth birthday? You’re eighty years old?
Martha: Yes, I am.
Kathy: You look so young!
Martha: Thank you for saying that.

Kathy: Well, it’s been a pleasure talking with you, Martha.


Martha: It’s been my pleasure. Thank you for having me as your guest.
Kathy: Let’s take a short break.

MUSIC


Vietnamese Explanation

Trong phần tới, ta nghe và lập lại những câu hỏi bắt đầu bằng How often.

CUT 7

Language Focus. Listen and repeat: How often...Larry: Listen and repeat.
Max: Martha sees her grandchildren three or four times a year. (pause for repeat)
Max: How often does Martha see her grandchildren? (pause for repeat)
Max: She sees them three or four times a year. (pause for repeat)
Max: Martha goes to Florida once or twice a year. (pause for repeat)
Max: How often does Martha go to Florida? (pause for repeat)
Max: She goes to Florida once or twice a year. (pause for repeat)

MUSIC


Vietnamese Explanation:

Quí vị vừa học xong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English bài 68. Phạm Văn xin kính chào quí vị và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.Anh Ngữ sinh động bài 69.

Ðây là chương trình Anh Ngữ Sinh động New Dynamic English bài 69. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả. Trong bài học này, quí vị nghe lại một mẩu đàm thoại xin dành chỗ trước tại một nhà hàng.


Sau đó quí vị nghe phần Câu đố trong tuần Question of the Week và dùng câu hỏi How long does it take? (Mất bao lâu?) Tiếp theo là phần tiệc sinh nhật của cậu John, con trai ông Max. Phần kế tiếp, quí vị học cách trì hoãn quyết định, STALLING, DELAYING A DECISION, và phần cuối là cách nhắn tin khi gọi điện thoại.
Mở đầu, quí vị ôn lại cách hẹn dành chỗ trước tại nhà hàng, và cách đọc số nhà khi gồm nhiều con số. Thí dụ: số nhà 2574 First Avenue thì thay vì đọc two five seven four First Avenue, ta đọc twenty - five seventy - four First Avenue.
CUT 1
Daily Dialogue: A Dinner Reservation: Part 3.

Larry: Daily Dialogue: A Dinner Reservation (Part 3)

Larry: Listen to the conversation.

phone ring

Man: Good evening, Starlight Cafe.(short pause)

Woman: Yes, I’d like to make a reservation for this evening. (short pause)

Man: For how many people? (short pause)

Woman: Four people. (short pause)

Man: And at what time? (short pause)

Woman: Eight o’clock. (short pause)

Man: Yes, we have a table at that time. (short pause)

Man: Could I have your name? (short pause)

Woman: Yes, it’s Sara Johnson. (short pause)

Man: Thank you, Ms. Johnson. (short pause)

Woman: Could you please tell me the address of your restaurant? (short pause)

Man: Certainly, it’s 2574 First Avenue. (short pause)

Woman: That’s 25.. 74.. First Avenue. (short pause)

Man: Yes, that’s right. (short pause)

Woman: Thank you. (short pause)

Man: Thank you for calling the Starlight Cafe. (short pause)


Larry: Listen and repeat.
Woman: Could you please tell me the address of your restaurant? (pause for repeat)

Man: Certainly, it’s 2574 First Avenue. (pause for repeat)

Woman: That’s 25.. 74.. First Avenue. (pause for repeat)

Man: Yes, that’s right. (pause for repeat)

Woman: Thank you. (pause for repeat)

Man: Thank you for calling the Starlight Cafe. (pause for repeat)


MUSIC
Vietnamese Explanation
Tiếp sau đây là phần câu đố trong tuần - Question of the Week, dùng câu hỏi How long does it take (mất bao lâu...?)

Mile = một dặm anh, chừng 1.6 kilometers - one mile = 1609 meters.

Mileage = tổng số dặm dường dài.

This car has good mileage = xe hơi này chạy đỡ tốn săng [người Mỹ tính số dặm đường xe chạy được mỗi gallon săng; gọi là mileage.

Gallon = four quarts = four and a half liters - bốn lít rưỡi.]
CUT 2
Question of the Week: How long does it take?

Larry: Question of the Week!

The Question of the Week is How long does it take?
Max: This week’s question is How long does it take?

Question 1. How long does it take... to bake a pizza? How long does it take to bake a pizza?

Question 2. How long does it take... to fly from San Francisco to New York? How long does it take to fly from San Francisco to New York?

Question 3. How long does it take... to walk a mile? How long does it take to walk a mile?

We’ll have the answers on our next show.
MUSIC
Vietnamese Explanation
Tiếp theo đây là Câu chuyện giữa bài - Story Interlude - trong đó Max nói về tiệc sinh nhật của cậu con trai là John. My favorite = món hay vật tôi thích nhất.
Story Interlude: The Birthday Party (2)
Max talks about his son’s birthday party. Max nói chuyện về buội tiệc sinh nhật của con trai ông.

 a chocolate cake bánh ngọt có trộn bột xúc cù là

 a fork cái nĩa

 a birthday present quà sinh nhật

 a computer game trò chơi trên máy điện tử (vi tính)

 a pet monkey con khỉ nuôi làm vật cưng.

Believe it or not, they couldn’t eat it all. Khó tin nhưng có thật là chúng nó không ăn hết.

There was some cake left over. Còn thừa một ít bánh.

Delicious = ngon miệng.

Wild = náo loạn, lộn xộn.

I brought some forks, too: tôi cũng mang đến vài cái nĩa.
CUT 3
Story Interlude: The Birthday Party (2)

Larry: And... we’re off the air!

Kathy: So, Max, how was your son’s birthday party yesterday? You look a little tired.

Max: Yes, well, we had twelve boys at the party. It was wild! But guess what I have for you all?

Kathy: What?

Max: Some birthday cake!

Larry: Chocolate cake, my favorite!

Max: I brought some forks, too. Here. [some = vài]

Kathy: Mmmm. This is good, Max. Your wife made this?

Max: Yes, she’s a good cook.

Kathy: Wait a minute. You had twelve boys at the party, and you have cake left over? How did that happen?

Max: Well, believe it or not, they couldn’t eat it all. We had three large pizzas, and ice cream, and my wife baked two birthday cakes! So there was some cake left over.

Kathy: Well, it’s delicious. So what did John get for his birthday present?

Max: We got him a new computer game.

Kathy: All boys like computer games.

Max: Well, he also wanted a pet monkey.

Kathy: A pet monkey? I guess the computer game is better.

Eliz: Hi, everyone. Well, it’s showtime....hey, chocolate cake, mmm!


Larry: Quiet please. Ready for Functioning in Business. Cue Music...
Vietnamese Explanation
Trong phần Functioning in Business - - Anh Ngữ Thương Mại Trung Cấp, ta nghe phần đàm thoại giữa Elizabeth và ông Epstein về vụ mua người máy điện tử. Ta nghe bà Graham trì hoãn quyết định - stalling, to stall, to delay a decision.

There was one thing I wasn’t sure about = có một điều mà tôi chưa biết chắc.

Ðể ý đến chữ on trong câu: I left a message on his voice mail = tôi để lại lời nhắn trong máy điện thoại của ông ta.

Let’s discuss it further tomorrow = mai ta sẽ bàn tiếp.

Thành ngữ : Let’s sleep on it = tối về suy nghĩ, mai sẽ tính sau.
Cut 4
MUSIC lead - in and then background

Eliz: Hello, I’m Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business!

MUSIC swells and fades

Larry: Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture.

Larry: Today’s unit is “Confirming Plans, Part 6.”

Larry: This program focuses on Stalling.


MUSIC
Interview: Epstein

Larry: Phone interview

Eliz: On today’s program I’ll be talking with Mr. Mike Epstein. Mr. Epstein will be with us by phone from his office at Advanced Technologies.

Eliz: Welcome, Mr. Epstein. On our last show, we listened to your conversation with Ms. Graham. There was one thing I wasn’t sure about.

Epstein: Yes, what was it?

Eliz: You wanted to buy robots from Mr. Blake’s company.

Epstein: Yes.

Eliz: And you said, “I think we really have to go ahead with this.”

Epstein: Unh - huh.

Eliz: Well, Ms. Graham replied “Yes. All right.”

But she didn’t really agree with you, did she?

Epstein: No, she didn’t.

Eliz: Let’s listen to the conversation:

Epstein: Well, again, I understand your reservations, Shirley, but again the technology of their product is really excellent. I think we really have to go ahead with this.

Graham: Yes. All right. Well, let’s discuss it further tomorrow. All right?

Epstein: Okay. All right.

Eliz: Why does she say, “Yes. All right.” if she doesn’t agree with you?

Epstein: She is stalling.

Eliz: Excuse me?

Epstein: She’s stalling. She is delaying her decision until later. That’s why she says, “Let’s discuss it further tomorrow.”

Eliz: I see.

Epstein: She understood my position, but she didn’t want to talk about it any more.

Eliz: Oh, now I understand. Thank you. (short pause)

Eliz: So, what did you do after your meeting with Ms. Graham?

Epstein: I called Mr. Blake at his hotel to confirm the meeting.

Eliz: Did you speak to him?

Epstein: No, I didn’t. I left a message on his voice mail.

Eliz: Let’s listen to that telephone call.

MUSIC

Vietnamese Explanation


Trong phần tới, quí vị theo dõi ông Epstein để lại lời nhắn trong máy điện thoại. To leave a message on the voice mail. Could you connect me with Mr. Charles Blake? Xin cho tôi nói chuyện với ông Charles Blake. [To connect = nối].

I’m sorry, but your party is not answering. Tôi tiếc là người ông muốn nói chuyện không trả lời máy điện thoại.

Party = person. The party (person) you are callling is not available at this time. = người ông gọi điện thoại nói chuyện không có mặt lúc này.

Please leave a message at the sound of the tone. = xin để lại lời nhắn khi nghe tiếng chuông.

Please hold = one moment, please = xin giữ máy chờ một chút.

Voice mail = máy ghi lời nhắn trong điện thoại, lời nhắn lại trong máy điện thoại. [Voice = giọng, lời; mail = thư.]

Confirm = xác nhận.
CUT 5
Dialog: Epstein leaving a message

Larry: Dialog

Mr. Epstein calls Mr. Blake’s hotel to leave a message.

Could you please connect me with Mr. Charles Blake? Xin cho tôi nói chuyện với Ông Charles Blake.

I’m sorry but your party is not answering. Tiếc là người ông muốn nói chuyện không trả lời máy điện thoại.

The person you are calling is not available at this time. Người ông gọi điện thoại không có mặt lúc này.

Please leave a message at the sound of the tone. Xin để lại lời nhắn khi nghe tiếng chuông.

Larry: Mr. Epstein calls Mr. Blake’s hotel to leave a message.

Receptionist: Embassy Suites Hotel.

Epstein: Yes, could you please connect me with Mr. Charles Blake?

Receptionist: Do you have his room number?

Epstein: No, I don’t.

Receptionist: One moment, please. (short pause)

Receptionist: I’m sorry but your party is not answering. Would you like to leave a message?

Epstein: Yes, please.

Receptionist: One moment and I’ll connect you to his voice mail. (short pause)

Recorded message: The person you are calling is not available at this time. Please leave a message at the sound of the tone.( Beep)

Epstein: This is Mike Epstein. I wanted to confirm your meeting with Ms. Graham, for tomorrow, Wednesday June 12. We will meet you at your hotel a few minutes after twelve, and we’ll have lunch together. I look forward to seeing you then. Good - bye.

MUSIC
Vietnamese Explanation
Xin nghe cách nói một ý bằng hai cách trong phần Variations.
CUT 6
Language Focus: Listen and Repeat: Variations

Larry: Variations. Listen to these variations.

Eliz: Could you please connect me with Mr. Charles Blake?

Larry: I’d like to speak to Mr. Charles Blake. (pause)

Eliz: I’m sorry but your party is not answering.

Larry: I’m sorry but there’s no one in the room. (pause)

Eliz: One moment, and I’ll connect you to his voice mail.

Larry: Please hold, and I’ll connect you to his voice mail. (pause)

Eliz: Please leave a message at the sound of the tone.

Larry: Please wait for the tone, and then leave your message. (pause)

MUSIC
Vietnamese Explanation
Tiếp theo là phần luyện nghe hiểu. Quí vị nghe một câu hỏi rồi nghe một mẩu đàm thoại trong đó có câu trả lời; rồi nghe lại câu hỏi và trả lời khi nghe tiếng chuông.
CUT 7
Language Focus: Questions Based on Dialog

Larry: Questions. Listen to the question.

Eliz: Does Mr. Epstein know Mr. Blake’s room number? (short pause)

Larry: Now listen to the dialog.

Receptionist: Embassy Suites Hotel.

Epstein: Yes, could you please connect me with Mr. Charles Blake?

Receptionist: Do you have his room number?

Epstein: No, I don’t.

Receptionist: One moment, please.

Eliz: Does Mr. Epstein know Mr. Blake’s room number? (ding) (pause for answer)

Eliz: No, he doesn’t. (short pause)

Larry: Listen to the question.

Eliz: Is Mr. Blake in his room? (short pause)

Larry: Now listen to the dialog.

Receptionist: I’m sorry but your party is not answering. Would you like to leave a message?

Epstein: Yes, please.

Receptionist: One moment and I’ll connect you to his voice mail.

Eliz: Is Mr. Blake in his room? (ding) (pause for answer)

Eliz: No, he isn’t. (short pause)

MUSIC


Vietnamese Explanation
Quí vị vừa học xong bài 69 trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Ðộng New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quí vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.tải về 6.44 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   72
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương