Văn phòng ubnd thành phốtải về 18.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2018
Kích18.9 Kb.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ


Số: /VP-VX

Về việc hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng công trình Khu Tưởng niệm 582 Liệt sỹ đặc công tại tỉnh Bình DươngCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng 9 năm 2017


Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội


Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố xin chuyển Công văn số 6874/STC-HCSN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài chính về việc hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng công trình Khu Tưởng niệm 582 Liệt sỹ đặc công tại tỉnh Bình Dương, đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố./.(Lưu ý: đề nghị hoàn trả đầy đủ hồ sơ khi trình văn bản; ngoài dự thảo văn bản gửi kèm hồ sơ, đồng thời gửi file dự thảo qua địa chỉ e-mail: ptthanh.ubnd@tphcm.gov.vn )Nơi nhận:

- Như trên (kèm CV);

- TTUB: CT, PCT/VX;

- VPUB: CVP; PVP/VX;

- Phòng VX (kèm CV), KT;

- Lưu: VT, (VX/Th2).KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
Võ Sĩ


ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHVĂN PHÒNG

straight connector 2


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

straight connector 1


TỜ TRÌNH


Kính gửi:

PVP UBND.TP Võ Sĩ

Về việc hỗ trợ kinh phí, vật liệu xây dựng công trình Khu Tưởng niệm 582 Liệt sỹ đặc công tại tỉnh Bình Dương;

Theo đề nghị tại Công văn số 6874/STC-HCSN ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Sở Tài chính.Ý kiến của lãnh đạo Văn phòng

Ý kiến của Thường trực Ủy banNgày tháng năm 2017

Ký tên

Ngày tháng năm 2017

Ký tênÝ KIẾN ĐỀ XUẤT CỦA CHUYÊN VIÊN:

Theo đề nghị của Hội Truyền thống Cựu Chiến binh Tiểu đoàn 28 Đặc công Sư đoàn 7, Sở Tài chính không có cơ sở để xem xét, đề nghị UBND.TP hỗ trợ và đề xuất giao Sở LĐTBXH xem xét, hỗ trợ từ nguồn “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”;

Qua trao đổi với Phòng Chính sách có công Sở LĐTBXH thì theo chỉ đạo của TP, hiện nay không được vận động gây quỹ từ các doanh nghiệp, đồng thời trong đợt kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sĩ cũng đã trích phần lớn kinh phí để thực hiện, do đó, số tiền hiện tại của Quỹ không còn nhiều; tuy nhiên để VPUB có cơ sở báo cáo tham mưu trình TTUB, chuyên viên đề xuất: Chuyển Sở LĐTBXH để nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình TTUB.
Kính trình PVP UBND.TP: xem xét, chấp thuận./.

Ngày 12 tháng 8 năm 2017

Ký tênPhan Thanh Thanh

81217-This PC/C:/Users/thanhpt/thanh2017/kinh phí 2017/về hỗ trợ xây Khu tưởng niệm Lsi tại Bình Dương


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương