Văn phòng chính phủtải về 81 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.10.2017
Kích81 Kb.
#101

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

_______
Số: 2074/QĐ-TTg

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2011QUYẾT ĐỊNH

Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

––––––


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang tại Tờ trình số 202/TTr-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2011 và của Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tại Tờ trình số 2229/TTr-BTĐKT ngày 14 tháng 11 năm 2011,


QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 08 tập thể và 76 cá nhân thuộc tỉnh Tiền Giang (có Danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, các tập thể và cá nhân có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;

- UBND tỉnh Tiền Giang;

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Tiền Giang;

- VPCP: PCN Phạm Viết Muôn,

Cổng TTĐT;

- Lưu: Văn thư, TCCV (3b). Hào, 11 b.


KT. THỦ TƯỚNG

PHÓ THỦ TƯỚNG
(Đã ký)
Nguyễn Xuân Phúc


DANH SÁCH

CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG

BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

(Kèm theo Quyết định số: 2074/QĐ-TTgngày 18 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

____________________________

I. TẬP THỂ

 1. Trường Cao đẳng nghề Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;

 2. Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;

 3. Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;

 4. Nhà trẻ Sơn Ca, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

 5. Trường Tiểu học Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

 6. Trường Tiểu học Kiểng Phước 1, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 7. Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 8. Trường Trung học cơ sở Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2008-2009 đến năm học 2010 - 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

II. CÁ NHÂN

 1. Bà Trần Thị Hồng Phương, Giáo viên, Trường Mầm non Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 2. Bà Nguyễn Thị Khánh Linh, Giáo viên, Trường Mẫu giáo Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 3. Bà Lê Ngọc Lệ, Giáo viên, Trường Mầm non Bông Sen, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 4. Bà Nguyễn Thị Bông, Giáo viên, Trường Mẫu giáo Bình Minh, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 5. Bà Mai Thị Ngọc Thu, Giáo viên, Trường Mẫu giáo Bình Minh, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

 6. Ông Lê Văn Muốn, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Phan Lương Trực, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

 7. Nguyễn Thị Anh Kiều, Giáo viên, Trường Tiểu học Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 8. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Giáo viên, Trường Tiểu học Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 9. Ông Nguyễn Ngọc Bảo, Tổng phụ trách Đội, Trường Tiểu học Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 10. Bà Nguyễn Thị Thanh Bạch, Giáo viên, Trường Tiểu học Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 11. Bà Trần Thị Thu Thủy, Giáo viên, Trường Tiểu học Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 12. Ông Nguyễn Văn Bảy, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 13. Bà Hứa Thị Anh Đào, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 14. Ông Đỗ Gia Thuận, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 15. Ông Nguyễn Văn Dư, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tân Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 16. Bà Huỳnh Kim Hoa, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 17. Bà Nguyễn Thị Nguyệt Ánh, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 18. Bà Trần Thị Ngọc Ảnh, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Lý Tây A, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 19. Bà Võ Thị Ngọc Hà, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Lý Tây A, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 20. Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, Giáo viên, Trường Tiểu học Nhị Bình A, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 21. Bà Huỳnh Thị Việt Hương, Giáo viên, Trường Tiểu học Phú Phong, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 22. Bà Nguyễn Thanh Lan, Giáo viên, Trường Tiểu học Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 23. Bà Hà Thị Tuyết Nhung, Giáo viên, Trường Tiểu học Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 24. Bà Dương Thị Ánh, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Hương A, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 25. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Hương A, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 26. Bà Nguyễn Thị Bích, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Hương B, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 27. Bà Chung Thị Dương Thi, Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 28. Bà Nguyễn Thanh Hương Giang, Giáo viên, Trường Tiểu học Bình Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 29. Bà Lê Thị Lam, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Thân Cửu Nghĩa A, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 30. Bà Nguyễn Thị Thùy Trang, Giáo viên, Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;;

 31. Bà Nguyễn Thị Thanh Trúc, Giáo viên, Trường Tiểu học Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 32. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thới, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Mỹ Phước, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

 33. Bà Phùng Thị Kim Khanh, Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tân Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

 34. Bà Mai Thị Hồng Tuyết, Giáo viên, Trường Tiểu học Phước Lập 2, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

 35. Bà Lê Thị Minh Châu, Giáo viên chuyên trách Thư viện - Thiết bị, Trường Tiểu học Phước Trung 1, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 36. Bà Ngô Bích Thủy, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Hòa 1, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 37. Bà Nguyễn Thị Bá, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Tân Đông, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 38. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thiệp, Giáo viên, Trường Tiểu học Tân Hòa 1, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 39. Ông Huỳnh Phát Đạt, Phó Hiệu trưởng, Trường Tiểu học Tân Tây 1, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 40. Ông Trần Công Bình, Giáo viên, Trường Tiểu học Phước Trung 2, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 41. Ông Trần Văn Minh, Giáo viên, Trường Tiểu học Phước Trung 1, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 42. Ông Phạm Minh Tâm, Giáo viên, Trường Tiểu học Phú Đông, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang;

 43. Bà Nguyễn Thị Phương Tâm, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 44. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 45. Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 46. Bà Lê Thị Thanh Đào, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 47. Bà Nguyễn Thị Thanh Mai, Giáo viên, Trường Tiểu học Phường 4, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

 48. Bà Võ Thị Chín, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

 49. Bà Võ Thị Nguyên, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Phường 1, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang;

 50. Bà Huỳnh Thị Thanh Hồng, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Hòa Khánh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

 51. Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Phan Văn Ba, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

 52. Ông Lê Trí Nghi, Hiệu Trưởng, Trường Trung học cơ sở Tân Phong, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang;

 53. Bà Trần Thị Dòn, Giáo viên chuyên trách thư viện, Trường Trung học cơ sở Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 54. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Mai, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Đoàn Giỏi, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 55. Ông Nguyễn Anh Dũng, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Long Định, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 56. Ông Võ Kim Hạnh, Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 57. Ông Mai Thế Phong, Tổng phụ trách Đội, Trường Trung học cơ sở Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

 58. Ông Trần Trung Thật, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Dưỡng Điềm, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 59. Bà Lê Thị Hồng Hoa, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 60. Bà Nguyễn Thị Thắng, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Song Thuận, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 61. Bà Hồ Thị Kim Liễu, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Đông Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 62. Bà Diệp Tường Oanh, Giáo viên chuyên trách thư viện, Trường Trung học cơ sở Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 63. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Tân Lập, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

 64. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang;

 65. Ông Huỳnh Trung Tài, Giáo viên, Trường Trung học cơ sở Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 66. Ông Nguyễn Văn Đỉnh, Giáo viên chuyên trách thiết bị, Trường Trung học cơ sở Tân Tây, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 67. Bà Đoàn Thị Anh Hoàng, Hiệu trưởng, Trường Trung học cơ sở Học Lạc, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 68. Ông Nguyễn Ngọc Châu, Giáo viên, Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Bình, Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Tiền Giang;

 69. Bà Cao Thị Loan, Phó Trưởng phòng, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

 70. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang;

 71. Bà Huỳnh Thị Thiền, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

 72. Bà Huỳnh Thị Phượng, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang;

 73. Ông Lê Văn Dũng, Chuyên viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang;

 74. Ông Nguyễn Hùng Anh, Cán bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang;

 75. Ông Nguyễn Phúc Nghiệp, Phó Trưởng khoa, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang;

 76. Ông Ngô Văn Vàng, Trưởng khoa, Khoa Kinh tế - Xã hội, Trường Đại học Tiền Giang, tỉnh Tiền Giang,

Đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo từ năm học 2006 - 2007 đến năm học 2010 - 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc./.

tải về 81 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương