Văn bản đính kèm Hướng dẫn cho Công chúng về Bảo vệ Quyền công dân Trong khi Ứng phó với VI rút Ebolatải về 2.47 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu21.11.2017
Kích2.47 Mb.
#2501


us department of justice seal


BỘ TƯ PHÁP HOA KỲ

Vụ Dân Quyền


Văn bản đính kèm Hướng dẫn cho Công chúng về Bảo vệ Quyền công dân Trong khi Ứng phó với Vi rút Ebola:

Hướng dẫn Tham khảo về Bảo vệ Pháp lý Chống Phân biệt đối xử [Hiệu chỉnh lần cuối Tháng 11 21, 2017]Một số cơ quan liên bang thực thi các luật liên bang cấm phân biệt đối xử trên nhiều cơ sở khác nhau, bao gồm chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, hoặc tình trạng khuyết tật thực tế hoặc nhận thấy của một người. Mặc dù hướng dẫn tham khảo này không bao quát mọi biện pháp bảo vệ quyền công dân của liên bang, mục đích của nó là nêu bật: (i) một số luật nhất định có nhiều khả năng được áp dụng trong bối cảnh phân biệt đối xử liên quan đến Ebola; và (ii) các cơ quan liên bang thực thi những luật này.

Khu vực

Thi hành

Cơ quan

Tổng quan về Luật

Nơi Nộp Khiếu nại


Khuyết tật


Khuyết tật
(Tiếp)Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Vụ Dân Quyền chia sẻ thẩm quyền thực thi pháp luật với nhiều cơ quan liên bang khác trong việc ngăn chặn nạn phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật của một người trong tất cả các hoạt động của các tổ chức công, bao gồm tất cả các chính quyền tiểu bang và địa phương. Theo ADA và Mục 504 của Đạo luật Phục hồi, một người "khuyết tật" nếu người đó (a) bị suy yếu về thể chất hoặc tinh thần mà làm hạn chế đáng kể một hoạt động chính trong cuộc sống; (b) có hồ sơ với bệnh lý như vậy; hoặc (c) bị "coi là" khuyết tật.
ADA và Mục 504 cũng cấm "phân biệt đối xử liên quan", hoặc phân biệt đối xử nhằm vào một người do liên quan đến hoặc quan hệ với một người khuyết tật. Trả thù trên cơ sở khuyết tật cũng bị cấm.
Phòng đặc trách Quyền của Người khuyết tật của Vụ Dân Quyền hoạt động nhằm bảo vệ quyền được tiếp cận các nơi ăn nghỉ công cộng (ví dụ, khách sạn, nhà hàng và các điểm vui chơi giải trí được điều hành bởi các tổ chức tư nhân) cho người khuyết tật.
Nhiều Cơ quan: Nhiều ban ngành và cơ quan liên bang, bao gồm nhưng không giới hạn trong các ban ngành và cơ quan được liệt kê trong hướng dẫn tham khảo này, thực thi pháp luật liên bang nghiêm cấm phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật. Vui lòng tham khảo hạng mục phân biệt đối xử cụ thể, được liệt kê dưới đây, để xem một danh sách không đầy đủ của cơ quan thi hành những luật đó.

 • Mục 504 của Đạo luật Phục hồi năm 1973, 29 U.S.C. § 701 và tiếp theo, cấm phân biệt đối xử nhằm vào những người chỉ trên cơ sở khuyết tật bởi người nhận hỗ trợ tài chính liên bang và cấm phân biệt đối xử trong tất cả các chương trình được liên bang thực hiện.


 • Tiêu đề II và III của Đạo luật Người Mỹ Khuyết tật (ADA), 42 U.S.C. § 12101 và tiếp theo, cấm phân biệt đối xử trong tất cả các chương trình, dịch vụ và hoạt động của các tổ chức công bao gồm phân biệt đối xử trong các trường công (Tiêu đề II), và tại các nơi ăn nghỉ công cộng cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ cho công chúng, bao gồm cả phân biệt đối xử bởi hầu hết các trường, cao đẳng, đại học tư thục (Tiêu đề III).
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Disability Rights Section - NYA
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20533

THOẠI: 202-307-0663


FAX: 202-307-1197
TRANG WEB: www.ADA.gov

Để nói chuyện với một chuyên gia ADA:


THOẠI: 800-514-0301
TTY: 800-514-0383

Phải nộp khiếu nại cho cơ quan cung cấp hỗ trợ tài chính liên bang. Nếu còn nghi ngờ, có thể nộp khiếu nại cho: U.S. Department of Justice


Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530

THOẠI: 202-307-2222 FAX: 202-307-0595 TRANG WEB: www.usdoj.gov
Giáo dục


Bộ Giáo dục Hoa Kỳ: Phòng Dân Quyền (OCR) thực thi các luật liên bang cấm phân biệt đối xử, kể cả bắt nạt và quấy rối, trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, và tình trạng khuyết tật, bên cạnh những cơ sở khác, bởi người nhận hỗ trợ tài chính từ Bộ Giáo dục. Hành vi trả thù cũng bị cấm.

Bộ Giáo dục Hoa Kỳ cung cấp tài trợ hỗ trợ tài chính cho mọi khu học chánh công, hầu như tất cả các trường cao đẳng và đại học công và tư thục, cũng như một số tổ chức khác, bao gồm cả các chương trình phục hồi hướng nghiệp.

OCR cũng thực thi ADA trong bối cảnh giáo dục đối với các tổ chức công, bao gồm các trường tiểu học, trung học cấp hai và trường sau trung học cấp hai công, bất kể họ có nhận hỗ trợ tài chính liên bang hay không.

Để biết thêm thông tin về phân biệt đối xử liên quan đến vi rút Ebola, vui lòng vào trang: http://www.ed.gov/ocr/docs/ocr-factsheet-ebola-201412.pdf. • Tiêu đề VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000d và tiếp theo, cấm phân biệt đối xử, bao gồm bắt nạt và quấy rối, trên cơ sở chủng tộc, màu da, hay quốc gia xuất xứ (bao gồm trình độ tiếng Anh hạn chế) bởi người nhận hỗ trợ tài chính liên bang.

 • Mục 504 của Đạo luật Phục hồi, 29 U.S.C. § 701 và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.
U.S. Department of Education
Office for Civil Rights
400 Maryland Avenue, SW
Washington, DC 20202-1100

THOẠI: 800-421-3481


TDD: 800-877-8339
FAX: 202-453-6012
EMAIL: ocr@ed.gov
TRANG WEB: www.ed.gov/ocr

Mẫu khiếu nại trực tuyến tại http://www.ed.gov/ocr/complaintintro.html
Giáo dục (Tiếp)

Giáo dục

(Tiếp)


Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Phòng Cơ hội Giáo dục của Vụ Dân Quyền thực thi các luật liên bang cấm phân biệt đối xử, bao gồm bắt nạt và quấy rối, trên cơ sở chủng tộc, màu da, và quốc gia xuất xứ, bên cạnh những cơ sở khác, bởi trường học, cao đẳng, và đại học công và bởi tất cả các trường học và người nhận hỗ trợ tài chính khác từ Bộ Tư pháp. Hành vi trả thù cũng bị cấm.

Phòng Cơ hội Giáo dục và Phòng đặc trách Quyền của Người khuyết tật cùng thực thi các luật liên bang nhằm đảm bảo cơ hội bình đẳng và ngăn chặn phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật của một người bởi người nhận hỗ trợ tài chính từ Bộ Tư pháp, cũng như tất cả các trường học, cao đẳng, và đại học công và hầu hết các trường học, cao đẳng, và đại học tư thục, bất kể họ có nhận hỗ trợ tài chính liên bang không. • Tiêu đề IV của Đạo luật Dân quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000c-6, cấm phân biệt đối xử, bao gồm bắt nạt và quấy rối, trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, hay quốc gia xuất xứ bởi các trường học, cao đẳng, và đại học công.

 • Tiêu đề VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000d và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.

 • Đạo luật Cơ hội Giáo dục Bình đẳng năm 1974, 20 U.S.C. § 1701 và tiếp theo, cấm, bên cạnh những điều khác, cơ quan giáo dục địa phương và tiểu bang từ chối cơ hội giáo dục bình đẳng bằng cách cố ý phân biệt trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc quốc gia xuất xứ giữa các trường học hoặc trong các trường học.
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Educational Opportunities Section - PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530

THOẠI: 202-514-4092


THOẠI: 877-292-3804
EMAIL: education@usdoj.gov
TRANG WEB: www.usdoj.gov


Việc làm

Ủy ban Cơ hội Việc làm Bình đẳng (EEOC): EEOC bảo vệ người lao động và người xin việc không bị phân biệt đối xử trong việc làm trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, hoặc khuyết tật, bên cạnh những cơ sở khác. Hành vi trả thù cũng bị cấm.

Nhà tuyển dụng có tối thiểu 15 nhân viên bị cấm phân biệt đối xử trong mọi khía cạnh của quá trình tuyển dụng và việc làm: xin việc, thuê mướn, sa thải, thăng chức, đào tạo, thu nhập tiền lương, hoặc bất kỳ điều khoản, đặc quyền, hay điều kiện làm việc khác được nhà tuyển dụng cung cấp hoặc áp đặt.

Để biết thêm thông tin về phân biệt đối xử trên cơ sở khuyết tật trong bối cảnh việc làm, vui lòng vào trang: http://www.eeoc.gov/laws/types/khuyết tật.cfm.


 • Tiêu đề VII của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000e, quy định việc phân biệt đối xử nhằm vào một người trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, quốc gia xuất xứ, hoặc giới tính là bất hợp pháp. Luật này cũng quy định việc trả thù một người vì người này khiếu nại do bị phân biệt đối xử, nộp đơn buộc tội phân biệt đối xử, hoặc tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện phân biệt đối xử việc làm là bất hợp pháp.

 • Tiêu đề I của ADA quy định việc phân biệt đối xử nhằm vào một người khuyết tật đủ điều kiện trong khu vực tư nhân và trong chính quyền tiểu bang và địa phương là bất hợp pháp. Luật này cũng quy định việc trả thù một người vì người này khiếu nại do bị phân biệt đối xử, nộp đơn buộc tội phân biệt đối xử, hoặc tham gia vào một cuộc điều tra hoặc vụ kiện phân biệt đối xử việc làm là bất hợp pháp. Luật này cũng quy định nhà tuyển dụng phải có các điều chỉnh hợp lý cho các hạn chế về thể chất hoặc tinh thần đã biết của một người khuyết tật đủ điều kiện là người xin việc hoặc người lao động, trừ khi làm như vậy sẽ gây ra khó khăn quá đáng cho hoạt động kinh doanh của nhà tuyển dụng.

 • Mục 501 và 505 của Đạo luật Phục hồi năm 1973 cấm phân biệt đối xử nhằm vào người khuyết tật đủ điều kiện trong chính quyền liên bang trên cơ sở giống như Tiêu đề I của ADA.
Equal Employment Opportunity Commission
131 M. Street, NE
Washington, DC 20507

Để nộp đơn buộc tội hoặc đến văn phòng sở tại:


THOẠI: 800-669-4000

Trung tâm thông tin và ấn phẩm:


THOẠI: 800-669-3362
THOẠI: 202-663-4900
TTY: 202-663-4494
TTY: 800-800-3302
TRANG WEB: www.eeoc.gov
Việc làm

(Tiếp)Bộ Lao động Hoa Kỳ: Văn phòng đặc trách các Chương trình theo Quy định Hợp đồng Liên bang thực thi các luật liên bang cấm các công ty có hợp đồng hoặc hợp đồng phụ với chính quyền liên bang và các công ty làm việc trong các dự án xây dựng nhận kinh phí liên bang phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, và quốc gia xuất xứ, bên cạnh những cơ sở khác.

Bộ Lao động Hoa Kỳ: Phòng Thực thi Bên ngoài của Trung tâm Dân Quyền đánh giá, điều tra và/hoặc phân xử khiếu nại cáo buộc phân biệt đối xử và/hoặc vi phạm các quy định về cơ hội bình đẳng bởi tất cả những người nhận trợ cấp tài chính, kể cả theo Tiêu đề I của WIA và các đối tác Một Cửa được liệt kê trong WIA Mục 121(b).

 • Sắc Lệnh 11246 cấm các nhà thầu và nhà thầu phụ cho chính phủ đủ điều kiện, phân biệt đối xử trong các quyết định việc làm trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, giới tính khuynh hướng tình dục, nhận dạng giới tính , hay tôn giáo. Tiêu đề VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000d và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.

 • Mục 504 của Đạo luật Phục hồi, 29 U.S.C. § 701 và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.

 • Mục 188 của Đạo luật Đầu tư vào Lực lượng lao động năm 1998 (WIA), 42 U.S.C. § 5309, cấm người nhận trợ cấp đủ điều kiện trong các chương trình và hoạt động được hỗ trợ tài chính theo WIA Tiêu đề I, và các chương trình thuộc hệ thống Một Cửa, phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, quốc gia xuất xứ, và khuyết tật.

U.S. Department of Labor
Employment Standards Administration
Office of Federal Contract Compliance Programs
200 Constitution Avenue, NW,
Room C3310
Washington, DC 20210

THOẠI: 1-866-4-USA-DOL


FAX: 877-889-5627
TRANG WEB: www.dol.gov

U.S. Department of Labor


Director - Civil Rights Center
Office of External Enforcement
200 Constitution Avenue, NW
Room N4123
Washington, DC 20210

THOẠI:
FAX: 202-693-6505


EMAIL: CRCExternalComplaints@dol.govViệc làm

(Tiếp)

Việc làm

(Tiếp)


Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Phòng Kiện tụng Việc làm của Vụ Dân Quyền thực thi các luật liên bang cấm các cơ quan tuyển dụng của chính quyền tiểu bang và địa phương phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, và quốc gia xuất xứ, bên cạnh những cơ sở khác. Phòng Kiện tụng Việc làm nhận khiếu nại liên quan đến hiện tượng hoặc thực hành phân biệt đối xử trong khu vực việc làm công; các cáo buộc phân biệt đối xử cá nhân nên được gửi cho EEOC (xem chi tiết ở trên).
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Phòng Tư vấn Đặc biệt cho các Thực hành Việc làm Bất công Liên quan đến Di trú (OSC) của Vụ Dân Quyền nhận đơn buộc tội và điều tra phân biệt đối xử về quốc gia xuất xứ liên quan đến thuê mướn, sa thải, và tuyển dụng hoặc giới thiệu với một khoản phí, bởi nhà tuyển dụng có trên 3 và dưới 15 nhân viên. OSC cũng nhận đơn buộc tội và điều tra phân biệt đối xử tình trạng công dân liên quan đến thuê mướn, sa thải, và tuyển dụng hoặc giới thiệu với một khoản phí, bởi nhà tuyển dụng có trên 3 nhân viên.

 • Đạo luật Di trú (INA), 8 U.S.C. § 1324b, cấm nhà tuyển dụng không được đối xử khác nhau với các cá nhân vì nơi sinh, quốc gia xuất xứ, nguồn gốc tổ tiên, ngôn ngữ bản địa, giọng nói, vì họ bị coi là có ngoại hình hoặc nói chuyện như người "nước ngoài", hoặc trên cơ sở tình trạng di trú hoặc công dân cụ thể của họ.

 • Tiêu đề VII của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000e.
  Xem chi tiết ở trên.
U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Employment Litigation Section - PHB
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530

THOẠI: 202-514-3831


TTY: 202-514-6780
FAX: 202-514-1005
FAX 2: 202-514-1105

U.S. Department of Justice


Civil Rights Division
Office of Special Counsel - NYA 9000
950 Pennsylvania Avenue, N.W.
Washington, DC 20530

Đường dây nóng cho Người lao động:


THOẠI: 800-255-7688
TTY: 800-237-2515

Đường dây nóng cho Nhà tuyển dụng:


THOẠI: 800-255-8155
TTY: 800-237-2515

EMAIL: osccrt@usdoj.gov

Việc làm

(Tiếp)Nhiều Cơ quan: Mỗi ban ngành hoặc cơ quan liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính liên bang cho người nhận có trách nhiệm đảm bảo rằng người nhận đó không phân biệt đối xử nhằm vào người khuyết tật trong việc làm, bất kể số lượng nhân viên của nhà tuyển dụng. Trong trường hợp nhà tuyển dụng thuộc thẩm quyền của EEOC (nhà tuyển dụng có tối thiểu 15 nhân viên), hầu hết các cơ quan liên bang sẽ chuyển khiếu nại nhận được cho EEOC.

Nhiều cơ quan trong chính phủ liên bang cũng thực thi Tiêu đề II của ADA, cấm phân biệt đối xử về việc làm, kể cả bởi nhà tuyển dụng có dưới 15 nhân viên. • Mục 504 của Đạo luật Phục hồi, 29 U.S.C. § 701 và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.

 • Tiêu đề II của ADA, 42 U.S.C. § 12101 và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.

Phải nộp khiếu nại cho cơ quan cung cấp hỗ trợ tài chính liên bang. Nếu còn nghi ngờ, có thể nộp khiếu nại cho:

U.S. Department of Justice


Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530

THOẠI: 202-307-2222


FAX: 202-307-0595
TRANG WEB: www.usdoj.govNhà ở

Nhà ở
(tiếp)


Bộ Gia cư và Phát triển Đô thị (HUD) Hoa Kỳ: Pháp luật liên bang cấm phân biệt đối xử về nhà ở trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, hoặc khuyết tật, bên cạnh những cơ sở khác. Phòng Công bằng Gia cư và Cơ hội Bình đẳng thi hành và thực thi các luật liên bang và thiết lập chính sách nhằm đảm bảo mọi công dân Hoa Kỳ có quyền tiếp cận nhà ở công bằng theo lựa chọn của họ. Có thể báo cáo khiếu nại phân biệt đối xử cá nhân cho HUD.


 • Tiêu đề VIII của Đạo luật Dân Quyền năm 1968, 42 U.S.C. § 3601 và tiếp theo (Đạo luật Công bằng Gia cư), như được sửa đổi, cấm phân biệt đối xử trong việc bán, cho thuê, và cho vay mua nhà ở, và trong các giao dịch liên quan đến nhà ở khác, trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, tôn giáo, giới tính, tình trạng gia đình, và tình trạng khuyết tật.

 • Tiêu đề VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000d và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.

 • Mục 504 của Đạo luật Phục hồi, 29 U.S.C. § 701 và tiếp theo, và Tiêu đề II của ADA, 42 U.S.C. § 12101 và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.

 • Mục 109 của Tiêu đề I của Đạo luật Gia cư và Phát triển Cộng đồng năm 1974, 42 U.S.C. § 5309, cấm phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, giới tính hay tôn giáo trong các chương trình và hoạt động nhận hỗ trợ tài chính từ Chương trình Phát triển Cộng đồng và Trợ cấp Khu nhà của HUD.
U.S. Department of Housing and Urban Development
Office of Fair Housing and Equal Opportunity
451 Seventh Street, SW, Room 5204
Washington, DC 20410-2000

THOẠI: 202-619-8041


Đường dây nóng:


THOẠI: 800-669-9777
THOẠI: 202-708-0836
TTY: 800-927-9275
FAX: 202-708-1425
TRANG WEB: www.hud.gov

Mẫu khiếu nại trực tuyến tại http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/program_offices/fair_housing_equal_opp/online-complaintBộ Tư pháp Hoa Kỳ: Phòng Gia cư và Thực thi Dân sự của Vụ Dân Quyền thực thi quyền tiếp cận nhà ở mà không bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, quốc gia xuất xứ, hoặc tình trạng khuyết tật, bên cạnh những cơ cở khác. Phòng này tiếp nhận khiếu nại rằng một nhà cung cấp dịch vụ nhà ở tham gia vào hiện tượng hoặc thực hành phân biệt đối xử, hoặc hành động của nhà cung cấp dịch vụ nhà ở đó làm phát sinh một vấn đề quan trọng với cộng đồng chung.

 • Tiêu đề VIII của Đạo luật Dân Quyền năm 1968, 42 U.S.C. § 3601 và tiếp theo (Đạo luật Công bằng Gia cư).

Xem chi tiết ở trên.

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530

THOẠI: 202-514-4713


FAX: 202-514-1116
EMAIL: fairhousing@usdoj.gov


Cơ sở và Dịch vụ Cho Công chúng


Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Phòng Biện lý Hoa Kỳ tiếp nhận khiếu nại về các trường hợp phân biệt đối xử cá nhân trong việc sử dụng bất kỳ cơ sở hoặc dịch vụ công cộng thuộc quyền sở hữu, được vận hành, hoặc quản lý bởi hay thay mặt cho bất kỳ Tiểu bang nào hay phân chi của một Tiểu bang.

 • Tiêu đề III của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000b, cấm phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, tôn giáo, hoặc quốc gia xuất xứ trong việc sử dụng bất kỳ cơ sở hoặc dịch vụ công cộng thuộc quyền sở hữu, được vận hành, hoặc quản lý bởi hay thay mặt cho bất kỳ Tiểu bang nào hoặc phân chi của Tiểu bang đó, không phải là một trường công hoặc cao đẳng hoặc đại học công.

Có thể nộp khiếu nại cá nhân cho tòa án quận Hoa Kỳ hoặc Phòng Biện lý Hoa Kỳ gần nhất trong khu vực của mình.

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ: Phòng Gia cư và Thực thi Dân sự của Vụ Dân Quyền hoạt động nhằm bảo vệ quyền được sử dụng các nơi ăn nghỉ công cộng (khách sạn, nhà hàng, và các điểm vui chơi giải trí được điều hành bởi các tổ chức tư nhân) mà không bị phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, hoặc quốc gia xuất xứ, bên cạnh những cơ sở khác. Phòng này tiếp nhận khiếu nại rằng một nhà cung cấp dịch vụ ăn nghỉ công cộng tham gia vào hiện tượng hoặc thực hành phân biệt đối xử.

 • Tiêu đề II của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000a, cấm phân biệt đối xử do chủng tộc, màu da, tôn giáo, hoặc quốc gia xuất xứ ở một số nơi ăn nghỉ công cộng như khách sạn, nhà hàng, và các điểm vui chơi giải trí. Các cá nhân cũng có thể nộp đơn kiện để thực thi quyền của mình theo Tiêu đề II.

U.S. Department of Justice
Civil Rights Division
Housing and Civil Enforcement Section
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530

THOẠI: 202-514-4713


FAX: 202-514-1116
EMAIL: fairhousing@usdoj.gov


Tất cả các Dịch vụ, Chương trình và Hoạt động Khác được cung cấp bởi Người nhận Tài trợ Liên bang

Nhiều Cơ quan: Mỗi ban ngành hoặc cơ quan liên bang cung cấp hỗ trợ tài chính liên bang chịu trách nhiệm đảm bảo rằng người nhận không phân biệt đối xử trên cơ sở chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia (bao gồm cả trình độ tiếng Anh hạn chế), khuyết tật, và các cơ sở khác, nếu có.

 • Tiêu đề VI của Đạo luật Dân Quyền năm 1964, 42 U.S.C. § 2000d và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.

 • Mục 504 của Đạo luật Phục hồi, 29 U.S.C. § 701 và tiếp theo
  Xem chi tiết ở trên.


Phải nộp khiếu nại cho cơ quan cung cấp hỗ trợ tài chính liên bang. Nếu còn nghi ngờ, có thể nộp khiếu nại cho:

U.S. Department of Justice


Civil Rights Division
Federal Coordination and Compliance
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530

THOẠI: 202-307-2222


FAX: 202-307-0595
TRANG WEB: www.usdoj.gov

Ban hành lần đầu tháng 12 năm 2014; hiệu chỉnh lần cuối tháng 2 năm 2015tải về 2.47 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương